A A A A A
Bible in one year
April 12

Luk 11:1-28
1. Daar a yen, a Zezi da bee zĩig a ye n pʋʋsdẽ. Bãmb sẽn pʋʋs n sɛ, b karen-biig a yembr yeela bãmb yaa: Zu-soaba, zãms-y tõnd pʋʋsgo, wa a Zã sẽn zãms b karen-biisã.
2. A Zezi yeela bãmb yaa: Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y yeele: Tõnd ba! Bɩ yãmb yʋʋrã yɩ ne waoogre, tɩ yãmb soolmã wa.
3. Kõ-y tõnd d daar o daar dɩɩbã daar fãa.
4. Kõ-y tõnd d beegrã sugri, tɩ tõnd me kõta neb nins fãa sẽn beegd tõndã sugri, la y ra bas tõnd tɩ d kẽ makr pʋgẽ ye.
5. A Zezi leb n yeela bãmb a woto: Ãnna yãmb sʋkã n na n tar a zoa, t'a wa a nengẽ yʋn-sʋka, n yeel-a tɩ "m zoa, peng-m bur a tãab
6. tɩ m zoa n yi sor n wa n sig-m tɩ m ka tar bũmb sẽn na kõ-a t'a rɩ ye".
7. A zoa wã sã n pa pʋgẽ n leok-a t'a ra nams-a ye, tɩ rignoorã zoe n pagame, la tɩ yẽ ne a kambã zoee n kẽe gãaga, la t'a ka le tõe n yik n kõ-a bur ye.
8. Mam yeta yãmb tɩ baa a sã n ka na n yik n kõ-a burã, a sẽn ya yẽ zoa wã yĩnga, a na yik n kõ-a bũmb nins fãa a sẽn data, a pẽdgrã yĩnga.
9. La maam, mam yeta yãmb tɩ y kose la b na kõ yãmba, tɩ y bao la y na yã, tɩ y kabse la b na pak tɩ y kẽ.
10. Bala, ned ning fãa sẽn kot deegdame. Ned ning sẽn baood yãtame, la b pakdame tɩ sẽn kabsd-a kẽ.
11. Yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ãnna yãmb sʋk bi-ribl n na n kos-a bur t'a kõ-a kugri,
12. wall a kos-a zĩinf t'a kõ-a waaf tɩ ka zĩinfu, wall a kos-a gell t'a kõ-a nanga?
13. Sã n yaa tɩ yãmb sẽn ya nin-wẽnsã miime tɩ kõ y kambã bõn-sõamyã, yãmb ba sẽn be arzãnã n mi n yɩɩda, n na n kõ neb nins sẽn kot bãmbã Sɩɩg-sõngo.
14. A Zezi dag n digda zĩn sẽn ya muka. Zĩnã sẽn yi, mukã gomame, la neb kʋʋngã yɛɛsame.
15. La neb kẽer yeelame tɩ yaa ne zĩn-dãmbã naab a Belzebul pãng la a Zezi digd zĩn-dãmbã.
16. La neb kẽer sẽn dat n mak bãmbã kosa bãmb tɩ b wa ne bãnd sẽn yit arzãna.
17. La a Zezi sẽn mi b tagsgã yeel-b lame yaa: soolem ning fãa neb sẽn welg taab n gõdg n zabd ne taaba, a na sãame, la rotã na n lʋɩt n yẽegda taaba.
18. La sã n yaa tɩ Sʋtãanã welgame n gõdg n zabd ne a menga, a soolmã na n yɩɩ a wãn n yalse? Bõe yĩnga, yãmb yetame tɩ yaa ne a Belzebul pãng la mam digd zĩn-dãmbã.
19. La sã n yaa tɩ mam digda zĩn-dãmbã ne a Belzebul pãnga, yaa ne ãnna soab pãng la yãmb kambã rigd-ba? Rẽnda n kɩt tɩ bãmb mensã na n yɩ yãmb bʋ-kaoodba.
20. La sã n yaa ne Wẽnnaam pãngã la mam digd zĩn-dãmbã, rẽnda Wẽnnaam soolem taa yãmb nengẽ.
21. Pãng soab sẽn raoolem a meng sõama sã n gũud a zaka, bũmb kõn sɩɩs a paoongã ye.
22. La ned pãng sẽn yɩɩd yẽnda sã n wa n tõog-a, a reegda a zab-teedã fãa a sẽn dag n teegã, la a wʋk a teedã n pʋɩ neba.
23. Sẽn ka be-a ne maam kisa maam, la sẽn ka naagd-a maam n tigsdẽ sãeegdame.
24. Sɩɩg sẽn ya rẽgd sã n yi n bas neda, a saagda zĩ-pɛɛlã n baood vʋʋsgo. La a sẽn ka yãt vʋʋsgã yĩnga, a yetame t'a na n leb n leba a yir ning a sẽn dag n yi n basã.
25. La a sã n ta, a mikdame tɩ yirã pɩɩsame n maneg n nagse.
26. Dẽ, a kẽngdame n tɩ peeg sɩɩs a yopoe a taab sẽn ya wẽns n yɩɩd yẽnda. B wat n kẽe be n zĩndi, la rao-kãng vɩɩmã lebgda wẽng n yɩɩd pipi wã.
27. A Zezi sẽn gom a woto, pag n zĩnd nebã sʋk n zẽk a koɛɛg n yeel tɩ pag ning sẽn zã-a a Zezi pʋga la a yẽsem bãmbã yaa ned sẽn tar barka.
28. La a Zezi leokame n yeel tɩ yaa neb nins sẽn kelgd Wẽnnaam goamã n sakdẽ wã n tar barkã.