A A A A A
Bible in one year
July 4

Mitheko 12:1-25
1. Yeyo ikatema iyo, Amwene Naherode yahochokholha waatwarusha attu anrumelhenlhe Kuristo.
2. Nkayaavara Nayakhobo ahima aya Nayohana wiira eeviye wo uphanga.
3. Yooneke wiira yoyo mwaha uyo uhaachivelha Ayahudi, nkayaavara ni Napeturo. Chechiyo chaapangeelhe ikatema yo isikuukuu yo mikatte cho uhihelhiya ihengedure.
4. Napeturo avariyeke ahokushiya mpaka ujeerani nkayaalhitelhelhiya ni milhoko micheshe cha attu olhita acheshe acheshe. Naherode yaalhakenlhe waakumiha vapuwani aviraka Pasaka.
5. Napeturo vaari aya anattukiye, attu anrumelhenlhe Kuristo yaari alhapelhaka wa Nlhuku, wo nrima wo ukhulhuvelha chinene.
6. Uhiyu, nihinaaya nihuku naathanana aya Naherode waakumiha Napeturo upuwani wiira ahukumulhiye, Napeturo yaari anarumpe variyari yo manyaasikari olhita elhi anattukelhelhiye mittondoro miilhi. Olhita akina yaari alhitaka nlhako.
7. Wo uhikhulhuvelhiya, nnepa wa Athithi nkawaakhumelhelha vaarumpe aya Napeturo ni nthuko nkawaamwalhia ichuumba yo ijera ilhe. Nnepa wo wiirimu wa Nlhuku nkawaakwakwanya Napeturo vanikhathani nkawaawusha wiiraka, “Mwaakuvie! Munkwe!” Vavawo vavawo mittondoro chaattukiye aya mmiononi nkachaakwatuwa nkachaamora vathi.
8. Nnepa nkaweerelha, “Mwiittukeke nchako inyu, mmwareke iratu chinyu.” Napeturo nkayaapanga chiicho. Nnepa ulhe nkaweerelha, “Mmwareke mwiinjiro inyu, nkittwareke.”
9. Napeturo nkayaattwara nnepa wo wiirimu ulhe ukhuma ujeerani ahichuwelhaka wiira yayo anopanga nnepa ayo yaari ye ikeekhene, yaari yaanyiheraka wiira anowiiraka ulhoha.
10. Nkayaavira olhita o upacha ni onayelhi nkayaaphiya nlhako wo umalhihera wo iyuuma wo ukelhelha vawani. Nlhako uyo nkawaahulhia nneeneru, ni ayo nkayaakhuma vathe. Nkayaarwaa yeetaka mphironi, ni ahiwehereraka nnepa ulhe nkawaahiya Napeturo.
11. Vavawo Napeturo nkayaachuwelha chaakhumelhenlhe, nkayeera, “Vano kihochuwelha we ikekhiaye wiira Athithi ahonruma nnepa aya nkaakoopolha mmiononi mu Naherode ni mwaha wonkhaye waawehereriya ni Ayahudi.”
12. Yachuwelheke chiicho nkayaarwaa mpaka unupani wa Amariamu anumwanaya Nayohana aneehaniya Namako. Mommo attu enchi yaari anathothokanne anlhapelhaka Nlhuku.
13. Napeturo nkayaahodisha vankhorani. Karumiya mmoka mwalhi eehaniya Roda, nkaarwa vankhorani uwaakhulhani.
14. Mwalhi uyo nkaachuwelha nlhove ni Napeturo nkaateelhiya chinene. Nkaahiya uhulha nlhako ulhe, nkaattimakelha mpaani ni weerelha attu wiira Napeturo yaari vathe vawo ahoweemelha vankhorani.
15. Attu nkayaamwaakhulha, “Nri ni ihalhahalha!” Nansho mwalhi uyo nkaathepa uminda wiira phi Napeturo anene. Ni ayo nkayeera, “Yoyo nnepa aya.”
16. Yeyo ikatema iyo Napeturo yaari athepaka uhodisha vankhorani. Vavawo attu nkayaarwaa ni uhulha nkhora, nkayoona Napeturo nkayomiya uwanoni.
17. Napeturo nkayaathonyera nikokho attu wiira amaalhe, nkayaahimiacha Athithi chinre aya wo waakumiha ujeerani. Yamalheke nkayaalhehera wiira arwehelhiye nttenga Nayakhobo ni ashilhoko ihu anrumelhenlhe Kuristo akina, achuwelhe yoyo mwaha uyo. Napeturo nkayaathama nkayaarwaa vakittu vakina.
18. Washeeke, attu olhita yahokelhiya nipampa chinene wo ahichuwelhaka mwaha waapantte Napeturo.
19. Naherode nkayaalhehera wiira Napeturo yaaviye, nansho khayooniye. Paahi nkayaalhehera wiira olhita alhe akohakohiye ni ulhehera wiira eeviye. Paahi Naherode nkayaathama Uyudea nkayarwaa Ukaisariya nkayaakhalha wowo.
20. Naherode ahorushiya chinene ni attu o Utiro ni attu o Usidoni. Paahi milhoko cha attu o chechiyo ilhapo chiyo yahorweha nttenga wo waapepecha. Nkayaachokholha wo waapatta Nabulasto emelhelha inupa ya Amwene, wiira aakavihe. Nkayaarwaa u Naherode ulhepelhani mwaha wo waathaniya, ukhalhawaya ilhapo chaya chaakhulhuvelha cholhia chaakhuma ilhapo ya amwene ayo.
21. Nkanaathanlhiya nihuku no wuulhumana. Naherode nkayaawa anawarenlhe ikuwo chaya cho utawara. Nkaakhalhelha ihiche aya yo umwene, nkoolhumana attu.
22. Attu nkayaakhuwelha eeraka, “Mmoka o milhuku phi noolhumacha, kahena ntu.”
23. Vavawo nnepa wa Athithi nkawaawulhusha Naherode vathi ukhalhawaya khayammanhe Nlhuku nthimicho, nansho ntu. Nkayaaveethachiya ni ashimwettu nkayaakhwa.
24. Nansho nlhove na Nlhuku nkanaathepa uwanelha.
25. Nabanaba ni Nasauli nkayaamalhiha ntheko aya Uyerusalemu, nkayaahokolhia yaakushaka Nayohana aneehaniya Namako.