A A A A A
Bible in one year
May 7

Luka 23:26-56
26. Manyaasikaari nkayanvelhelha Yesu, vaarwaa aya nkayankumaana ntu o Ukirene nchina nawe Simoni aawa akhumaka umatani. Nkayanchuchumiha, nkayanriaa nsalaaba, akushe anttwaraka Yesu utulhi.
27. Nlhoko mulhupalhe wa attu nkawanttwara, akina aya yaari manyopani onlhacha umunlhelha.
28. Yesu nkaarukunuwelha, nkeerelha, “Manyopani o Uyerusalemu! Nhikunlhelhe mii, nansho mwichunlhelheke mwaashinene ni achishaana inyu.
29. Ukhalhawaya mahuku anowa attu vanowa aya wiira, ‘Ahoreeriya manyaathiyana ahiyanre, ahaayanre ashaana mena ulhelha!’
30. Yeyo ikatema iyo, attu phi nowa aya wiirelha miako, ‘Nniwulhuwelheke! Nnivitheke!’
31. Vavawo attu aneera chiicho wo mwiri nkithi, mwiri wo wuuma inohalha wiiria chani?”
32. Attu akina elhi, onkhaye o uwonya, yaari ni ayo arweehiyaka wiiviya vamoka ni Yesu.
33. Vaaphilhe aya vakittu vaneehaniya “Nikhurukucha no muru,” nkayankhomelhelha Yesu vavawo, ni attu elhi o uwonya, mmoka wiimonono ni nkina wiimushi.
34. Yesu nkeera, “Thithi mwaalhevelheke! Ukhalhawaya khachuwenlhe impanga aya.” Nkayaakawanacha ikuwo chawe wo woopelha ikhura.
35. Attu nkayeemelhacha aawehaka Aholhelhi a Ayahudi vampangelha aya ncheche, “Ahoopolha attu akina, haya etu echopolheke mwanene yakhalhaka uyo phi Kuristo Moopolhi thanlhiye ni Nlhuku!”
36. Manyaasikaari ni ayo nkayampangelha ncheche chiicho, nkayaawa nkayammaha isiki,
37. yiiraka, “Wiichopolheke umwanene wakhalhaka uwe phi mwene a Ayahudi!”
38. Vachulhu nsalaaba nkayaakhomelhelha nipattu naalhempe aya malhove eera, “Ulha phi mwene a Ayahudi.”
39. Mmoka a attu yaakhomelhelhiye vamoka ni Yesu nkaachokholha unruwana Yesu, “Uwe kuhiwe phi Kuristo Moopolhi? Wiichoopolheke umwanene, unoopolheke ni hii!”
40. Nkina uyo nansho, nkanchachera nkhunanawe eeraka, “Uwe khunomoova Nlhuku? Ihukumu ipantte awo iyo phi pantte awe.
41. Hii, ikekhiaye ihu iyo, phi niphwanenlhe, ukhalhawaya nihopochera malhivo o mitheko chihu, nansho uyo khawonnye ittu.”
42. Nkaamwiirelha Yesu, “Yesu wakuupuwelheke mii, vanohalha awo uwa unari Amwene vawo!”
43. Yesu nkaamwirelha, “Kinoolhelha wo ikekhiaye wiira lhelho nna, unowa waakhalha ni mii Uphiooni.”
44. Yaari saa sita uthana nchuwa vaatiphiilhe aya, ipiphi nkayaawanelha ilhapo yonkhaye mpaka vaari aya saa tisa,
45. Nipaziya nulhupalhe naattukelhelhiye variyari u Inupa ya Nlhuku nkanaahuwa velhi.
46. Yesu nkaakhuwelha, “Thithi! Kinoweesha nnepa aka mmathathani mwinyu!” Voolhumanche awe chiicho, nkaarihiaa.
47. Nholhelhi a manyaasikari o Rumi nkoona cheeria, nkanthimicha Nlhuku, eeraka, “We ikekhiaye ulha aari ntu orera nrima!”
48. Attu aathukumanne vavawo uweha chaapangiaa ahoona chikhumelhenlhe, nkayaathuruwa mmawani, echatakachaka ikhakacha wo wooniha ihuzuni.
49. Attu onkhaye anchuwenlhe Yesu, ikhalhaka vamoka ni manyopani antwanre ukhuma Ugalilaya, yaari aneemenlhe utayi awehaka.
50. Ahokhalha attu amoka o rera nrima anenchi o Uarimathaya iwani yo Uyudea nchina naya Nayusufu.
51. Yayo aari ntu o Uarimathaya, aapanga thoko Nlhuku chaathanana awe attuniyaka ni attu, awehereraka uwa wo Imwene ya Nlhuku. Inakhalhaka aari ntu o Ipuwa yulhupalhe ya Ayahudi, khaari arumelhelhaka ittu ipangiye.
52. Yayo yahorwaa u Napilato nkayaavekelha avahiye iruttu ya Yesu.
53. Nkayaakurusha iruttu iyo vathi, nkaavilhikelha ikuwo yo hariri, nkayaavitha nnihiyeni mwaahemiye vamwalhani, nihiye naari bado uvithiya ntu.
54. Nenno naari nihuku no Ijumaa, Nihuku no Wiittuwa niwaaka meelho aya.
55. Manyopani yantwanre Yesu ukhuma Ugalilaya nkayarwaa ni Nayusufu uwinnuwelhani nihiye nivithiye awe Yesu. Nkayoona vavithiye aya iruttu awe.
56. Nkayaahokolhiacha uwani nkayaakooroshacha makhura o unukhelha o uwa uuhikani iruttu ya Yesu. Nihuku no Wiittuwa nkayeettuwa thoko Malhehero chaalhehera aya.