A A A A A
Bible in one year
May 15

Nayohana 4:1-30
1. Amafarisayo nkayeewa wiira Yesu nowaapatta owiittucha enchi ni wabatiiza waapwaha Nayohana.
2. Yesu mwanene khambatinze ntu, nansho owiittucha awe phi abatiiza attu.
3. Paahi etu Yesu veewilhe awe mwaha wolhumachiya, nkaathama Uyudea nkaahokolhia Ugalilaya.
4. Vaari awe munkwahani mmo, nkaavirelha iwani yo Usamariya.
5. Wowo Usamariya uwo nkaaphiya Usukari, iwani yaatamenrie imata i Nayakhobo yaavanhe aya anaya, Nayusufu.
6. Ilhushi i Nayakhobo yaari vavawo. Yeyo ikatema iyo yaari uthana variyari, ni Yesu aari noochelhe wo nkwaha, nkeettuwa vachereshere ilhushi.
7. Nthiyana mmoka Nsamariya nkaawa urikani maashi, Yesu nkaamwiirelha, “Nkivahe maashi kiwurie.”
8. Yeyo ikatema iyo, owiittucha awe yaari anakelhanche umawani uuthumani yolhia.
9. Nansho yoyo nthiyana uyo nkaamwiirelha Yesu, “Inyuva mwa Ayahudi, miyaano ki Nsamariya, nnooria chani ukivekelha mii maashi o wuria?” Olhumacha chiicho ukhalhawaya Ayahudi khayaari yaathanaka ni Asamariya.
10. Yesu nkaakhulha, ikaari nchuwelhaka izawadi ya Nlhuku inothanana awe uuvahani, ni unchuwelha mpani nowiirelhani, “ ‘Nkivahe maashi kiurie’ mwaanonvekelha ni uyo anouvahani maashi anowiiha ukumi.”
11. Yoyo nthiyana uyo nkeera, “Pwiiya, inyuva khanrina indowo yo urikelha maashi ni ilhushi ene inarekamme. Nnaapatteke vayi maashi ari ni ukumi?
12. Athumwanihu Nayakhobo ni achishaana aya ni mihuwo chaya yaawuriacha vava.” Chani etu woonaka nneepanga ukhalha olhupalhe waapwaha yayo Nayakhobo ayo?
13. Yesu nkaakhulha, “Onkhaye anowuria alha maashi alha anowolhiya nttona tho,
14. nansho ntu nohalha uwuria maashi anohalha aka ummaha mii, khanowolhiya nttona tho. Wo ikekhiaye, maashi anohalha aka ummaha, anowa ukhalha nrapo ninothekhuma maashi anowiiha ukumi. Ukumi wo mahuku o uhimalha.”
15. Yoyo nthiyana uyo nkeera, “Pwiiya, nkakivaheni yayo maashi ayo! Kihoone nttona tho, mena kihiwe tho uurikani maashi vaa.”
16. Yesu nkeera, “Nrwee mweehane owannyu mwaawane vaa.”
17. Nthiyana uyo nkaakhulha “Miyaano khakirina alhopwana,” Yesu nkeera, “Nhohimia ikekhiaye wiira khanrina alhopwana.
18. Ukhalhawaya mwahothelhiya ni manyaalhopwana athanu, ni ayo nnaakhalhana inyu vano ayo kahena owaninyu. Vavawo nhohimia ikekhiaye.”
19. Nthiyana uyo nkaamwiirelha Yesu, “Pwiiya, kinoona wiira inyuva phi anamilhohi.
20. Manyaapwiiya ihu yanthimicha Nlhuku vachulhu ulha mwaako ulha, nansho mwaattiva Ayahudi va nnoniirelha wiira nipuro no nthimicha Nlhuku phi Uyerusalemu ulhe.”
21. Yesu nkaamwiirelha, “Maanyi nkirumelhelheke etu, mahuku anowa vahinowa inyu waathimicha Athithi vachulhu ulha mwaako ulha, mena Uyerusalemu.
22. Mwaattiva Asamariya va nnonthimicha ulhe nhinonchuwelha inyu. Nansho hii Ayahudi va ninonchuwelha ninonthimicha ihu, ukhalhawaya woopolhiya unchokholhelha wa Ayahudi.
23. Nansho mahuku anoowa ni ayo ahomalha uphiya, wo ikuru yo Iphumu ya Nlhuku, attu anowa waathimicha Athithi wo ikeekhene, ni waathimicha wo iphiro ye ikeekhene inothanana aya.
24. Nlhuku phi Iphumu. Chiichammo etu, attu anonthimicha anthananiya anthimicheke wo Iphumu ya Nlhuku ni ikeekhene thoko chiri awe.”
25. Nthiyana uyo nkaahimia, “Kihochuwelha wiira Kuristo Moopolhi noowa. Vanohalha awe uwa, nonichuwelhiha chittu chonkhaye.”
26. Yesu nkaakhulha, “Mii kinoolhumacha ni inyuva va, phi Yoyo.”
27. Yeyo ikatema iyo owiittucha awe Yesu nkayaahokolhiacha, nkayaashangacha chinene umwoona aarerihaka ni nthiyana. Nansho khaawo ntu ankonhe nthiyana ulhe, “Nnothananani?” Ama unkoha Yesu, “Nnaarerihani ni alha?”
28. Paahi etu nthiyana uyo nkaahiya mwaapu awe, nkaarwa umawani u waahimeriani attu,
29. “Nkawaani mmwe mwaamona ntu kihimenrie mwaha kipangilhe aka wonkhaye. Chani khinooria wiira yoyo phi Kuristo Moopolhi?”
30. Attu nkayaathamacha mmawani nkayaarwaa uumwonani Yesu.