A A A A A
Bible in one year
February 5

Namatayo 23:1-22
1. Amalheke Yesu nkaahimeria nlhoko wa attu ni owiittucha awe,
2. “Owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo ahanaa ikuru yo ulhamulha Malhehero a ashinna Musa.
3. Wo chiichammo etu, nvarechesheke ni uttwara nlhove niriyoothe ninohalha aya uwiirelhani, nansho nhithakihe chinopanga aya, ukhalhawaya khanopanga chineettuchiha aya.
4. Anoottuka misigo cho ulhemelha ni waathatha attu mmakhathani, nansho ashinene ahittunaka wookolha inakhalhaka nikokho wiira akushe chechiyo misigo chiyo.
5. Yayo anopanga mitheko chaya chonkhaye wiira yooniye ni attu. Anowara itepe chilhepiye Malhehero a ashinna Musa mmiononi ni ukhanulha miono cho miinjiro chaya.
6. Anothananacha ukhalha mapuro o urera mwaattuni ni ihiche cho nthimicho mu inupa cho unlhapelha Nlhuku.
7. Anoteelhiya ukohachiya wo nthimicho vanopangiya maronda ni uchivelhiya wiihaniya ni attu, ‘Owiittuchiha.’
8. Nansho mwaattiva nhiteelhiye wiihaniya ‘Owiittuchiha,’ ukhalhawaya Owiittuchiha arii amoka tu, ni mwaattiva onkhaye nri attu o nlhoko mmoka.
9. Mena nhimwiihane ntu riyoothe velhaponi va, ‘Thithi’ ukhalhawaya athumwaninyu ari amoka tu, arii wiirimu.
10. Mena nhiihaniye ‘Aholhelhi,’ ukhalhawaya nholhelhi inyu ri mmoka tu, phi Kuristo Moopolhi.
11. Rii mulhupalhe munlhokoni mwinyu yoyo akhalheke phi karumiya inyu.
12. Neewelhiha nookurushiya, neekurusha noowelhihiya.”
13. “Nhothapana inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni inyu Amafarisayo! Mwa anafiki inyu! Nnootiyelhelha nlhako wo umwene wo wiirimu vamiithoni va attu. Mwaashinene nhikelhaka mpaani, mena khannaahulhelha attu anthanana ukelha.
14. Nhothapana inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Nneepanga o urera nrima! Nnoonelha anankhwelhi ni wi chootheriha ukhalha attu o nrima woombone wo ulhapelha wo malhove menchi. Wo yoyo nlhatu uyo etu nnoowa mwaatwarushiya wo uweria.”
15. “Nhothapana inyu mwaatti o nkutiro wa owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Mwa anafiki! Nneetakacha ubaharini ni velhaponi mumpatte ntu o uttwara meettuchiho inyu. Vanompatta inyu, nnonttekiha velhi wiira atikhelhiye vamooroni Ujehannamu, o uhiyakani mwaashinene.”
16. “Nhothapana inyu aholhelhi ohoona! Mwaattiva nneera eti ntu alhupelhaka Inupa ya Nlhuku, naapo nawe khani ittu, nansho alhupelhaka wo idhahabu iri Nnupani mwa Nlhuku, naapo nno ninommara.
17. Mwaattiva ohoona o uphupuwalha! Ittuni iri yoombone chinene, idhahabu ama Inupa ya Nlhuku inohapiha idhahabu iyo?
18. Tho nneettuchiha wiira, ‘Ntu alhupelhaka wo madhubahu, khava ittu, nansho alhupelhaka wo izawadi yeeshiye vamadhubahuni, nenno naapo nno ninommara.’
19. Mwaattiva ohoona va! Ittu yaani iri yoombone chinene, izawadi ama madhubahu anohapiha izawadi ithimichiye iyo?
20. Ntu nolhupelha vamadhubahuni holhupelha wo madhubahu ayo, ni wo ittu chonkhaye cheeshiye vachulhu waya,
21. ni ntu alhupelhaka wo ulhupelha Inupa ya Nlhuku, holhupelha wo yeyo Inupa ya Nlhuku iyo, ni wa Nlhuku, nokhalha nhina mwaya,
22. ni ntu alhupelhaka irimu, holhupelha varii ihiche yo Umwene ya Nlhuku ni wa Nlhuku nokhalha vachulhu waya.”