Instagram
English
A A A A A
Upatakulhelhiya 11:1-19
1. Yamalheke nkakaavahiya nthaathi waakhanlhe thoko ikopo yo uphimelha, nkakeerelhiya, “Mweemelheke, nrwee mwaphime Inupa ya Nlhuku ni madhubahu o utusheriya ubani ni waalhakelha attu anolhapelha wi Inupa ya Nlhuku.
2. Nansho nhiphime ipuwa yo vathe wo Inupa ya Nlhuku, ukhalhawaya yeyo ahovahiya attu ahiri Ayahudi, anohalha unyikalhacha iwani itakatifu wo mieri makhumi ncheshe khuwa miilhi.
3. Ni mii kinowaaruma o uhimiechesha aka elhi anawanre anakoto wiira ahimiache nttenga unokhuma wa Nlhuku unaacha yeyo ikatema yo mahuku 1,260 iyo.”
4. O uhimiechesha elhi ayo phi miri miilhi cho mizeituni ni ikiango pilhi cha akhandiri chineemelha mmiholho wa Athithi o ilhapo.
5. Ntu riyoothe alhikachaka waatwarusha, mooro unookhuma umalhakuni waya ni weevakacha anaavinga ayo. Chiicho kila ntu nohalha ulhikacha waarakalhiha nookhwa.
6. Yayo attu ayo ahanaa ikuru yo uttuka irimu, ipulha ihirupe ikatema vanohimiacha aya nttenga wa Nlhuku. Tho ahanaa ikuru yo uthathusha maashi onkhaye akhalhe iphome ni ikuru yo waanyulha itatako yo kila iphiro velhaponi kila ikatema vanothanana aya.
7. Nansho yamalhihaka uhimiechesha nttenga wa Nlhuku uyo, nshene ninowa uwelha ukhuma nlhikiti no unaminepa, ninowa waatakanana ni waakottolha ni uweevakacha.
8. Mitembo chaya chinowa chaahalha mmaphironi iwani yulhupalhe waakhomelhelhiye Athithi aya vansalaabani. Iwani ineehaniya wo nchina no munnepani Sodoma ama Umisri.
9. Attu o kila ilhapo ni o kila nikosho ni o kila nulhumo ni o kila nihimo anowa uweha mitembo chiyo wo mahuku mararu ni nusu achiichihaka wiira chihithipelhiye.
10. Attu anokhalha velhaponi anowa uthathelha ukhwa wo yayo elhi ayo. Anowa uttapelhelha ni uvahana izawadi, ukhalhawaya anamilhohi alha elhi alha yahaatwarusha chinene attu o velhaponi.
11. Amalheke mahuku mararu ni nusu ayo iphumu yo ukumi ukhuma wa Nlhuku yahaakelha ni ayo nkayeemelha. Onkhaye yoonilhe yahoovacha chinene.
12. Yamalheke, nlhove nulhupalhe ukhuma wiirimu naheewania neerelhaka o uhimiechesha elhi alhe, “Mmweeke uchulhu uno!” Ni ayo nkayaaawelha uchulhu wiirimu anakhuneelhiye nihute, amalhaponi aya yaawehaka.
13. Yeyo ikatema, ilhapo nkayaatetemelha chinene, mpatta mmoka wo khumi wo iwani nkawaawulhuwa. Attu maelufu saba nkayaakwacha wo yoyo nkhito wo utikhinyia ilhapo uyo. Attu yaahalhenlhe nkayoova chinene, nkayanthimicha Nlhuku o wiirimu.
14. Uttwaruwa wo nayelhi uhovira, nansho mwiiweke! Uttwaruwa wo neraru uri mphironi unoowa phiyaru.
15. Yamalheke, nnepa wo saba nkawoopa nipalhapata naya. Nlhove nulhupalhe nkaneewaniaa wiirimu niiraka, “Vano umwene wo ilhapo phi wa Apwiiya Nlhuku ihu ni Kuristo anthanlhe aya. Ni uyo nootawara wo mahuku o uhimalha ni uhimalha!”
16. Yamalheke, ashulhupalhe makhumi melhi ni acheshe arii mmiholho wa Nlhuku, urii ihiche chaya cho imwene, nkayaawulhuwacha makukhu, nkayanthimicha Nlhuku,
17. yiirachaka, “Ninoushukuruni inyu Athithi Nlhuku O machiri, mwaariwo ni nriwo! Ukhalhawaya nhovarelha machiri inyu molhupalhe, Nkamwaachokholha utawara!
18. Attu o makosho onkhaye yahorushiya, Ukhalhawaya mahuku o urushiya winyu ahophiya, Ikatema yo waahukumulha attu akhwilhe. Ni ikatema yo waattuva akarumiya inyu anamilhohi, Attu onkhaye anothimicha nchina ninyu, Olhupalhe ni ashikaani. Phi ikatema yo weevakacha yeevilhe attu o velhaponi.”
19. Yamalheke Inupa ya Nlhuku yo wiirimu nkayaahulhia, Nnupani mwawe nkamwoonia nsanduku no malhehano. Nkawaaverunya, nkaweewania nlhove, uritima, ithari, utetemelha wo ilhapo ni ipulha yulhupalhe yo malhuku.