A A A A A
Bible in one year
October 21

2 Uthesalonike 3:1-18
1. Ashilhoko ihu, vanomalhiha ihu, nnilhapelhelheke, wiira nttenga wa Athithi uthepeke uwanelha chitema ni uthimichiya thoko chiri aya uwaninyu.
2. Tho munlhapelheke Nlhuku wiira anoopolhe mwa attu o uhilhoka apotenre, ukhalhawaya kahii attu onkhaye anorumelhelha ulha nttenga ulha.
3. Nansho Athithi arii o ukhulhuvelhiya. anoulhipihani ni uwiinkelhani nhivariye ni O uhilhoka ulhe.
4. Ni hii ninaakhulhuvelha Athithi wo nlhatu winyu mwaatti, nichuwelhaka chiicho wiira, nnoothepa upanga ittu ilhenhe ihu ilhe.
5. Athithi aholhelheke mirima chinyu uuchuwelhani uttuna wa Nlhuku ni nrima wo uvilhelha ninovahiya ihu ni Kuristo.
6. Ashilhoko ihu, ninoulheherani wo nchina ni Athithi Yesu Kuristo wiira mwaashembeke ashilhoko inyu onkhaye o uhuva ni ahinotwara malhehero nilhehenre ihu.
7. Inyu mwaatti mwaashinene nhochuwelha rata iphiro inothananiya inyu unittwariha chipangilhe ihu. Ukhalhawaya vaari ihu uwaninyu, khanaakhanlhe wo ureshi,
8. mena khanaalhilhie ittu ya ntu riyoothe wo uhinlhiva. Nansho, uthana ni uhiyu nihuvaka nahovara ntheko wo uhoochaa wiira nihinrie nsigo ntu riyoothe.
9. Naapannge chiicho kuhii wiira khaniphwanelhiye uvahiya chittu ni inyu mwaatti, nansho naathanana uwiittuchihani wiira nnittwarihe.
10. Ukhalhawaya ata vaari ihu uwaninyu naari nilheheraka wiira, “Ntu riyoothe hinottuna uvara ntheko hilhie.”
11. Nineera chiicho ukhalhawaya niheewa wiira munlhokoni mwinyu ahaawo areeshi ahinottuna uvara ntheko uriyoothe, nansho athemwaka uhimiacha chittu cha attu akina.
12. Paahi etu wo nchina ni Athithi Yesu Kuristo ninowaalhehera ni uwaamuka yayo attu ayo wiira eetimarikheke, avareke ntheko ni upatta ittu yo waalhamiha.
13. Ni inyu mwaatti chiicho, ashilhoko ihu, nhoochee upanga moombone.
14. Ni vavawo yakhalhaka wowo haawo ntu hinorumelhelha nlhove no ilha iwarakha ilha, munhimiacheke vaattuni yoyo ntu uyo, mena nhivaraanane, olhiye muru.
15. Nansho nhimwaalhakelhe thoko mmalhaponi nansho mmwaamukeke mmwoonaka ukhalha nlhoko inyu.
16. Nlhuku mwanene nowiiha mpuha, ovaherekeni mpuha ikatema chonkhaye wo kila iphiro. Athithi akhalhe ni inyu mwaatti onkhaye.
17. Mii Paolo, kinouvahani isalamu chinolhepa aka wo moono aka kimwanene. Nenno phi nthonyero kinolhepa aka kila iwarakha. Chiichammo phi neera aka wo ulhepa.
18. Nnema wa Athithi Yesu Kuristo ukhalhe vamoka ni inyu mwaatti onkhaye.