A A A A A
Bible in one year
January 7

Namatayo 6:1-18
1. “Mwiichinanelheke nhiwe mwaapanga chittu chinothanana awe Nlhuku vaattuni, mwoonachiye ni attu. Mwapangaka chiicho vaattuni, khiiwo inohalha inyu uttuvelhiya ni Athumwaninyu o wiirimu.
2. “Paahi etu vanommaha inyu ittu ntu hirina ittu nhiikhuwelhelhe, nhipange thoko chineera aya anafiki mu inupa cho unlhapelha Nlhuku ni mmaphironi. Aneera chiicho wiira yoonachiye ni attu avahiye nthimicho. Ikekhia kinouhimeriani, yayo ahomalha upochera uttuviya waya.
3. Nansho inyuva vanommaha inyu ntu novekelha ittu, mpangeke wo munrimani mwinyu ata ampwana inyu ahichuwelhe.
4. Mummaheke wo nivitho. Ni Athithi anoona nnivithoni anowuttuvani.
5. “Vanolhapelha inyu, nhipange thoko anafiki! Anottuna ulhapelha aneemenlhe mu inupa cho unlhapelha Nlhuku ni mmaphironi wiira yoonachiye ni attu. Ikekhiaye kinouhimeriani, yayo ahomalha uttuvelhiya.
6. Nansho inyu vanolhapelha inyu, mwiittelheke mpaani, ni waalhapelha Athithi inyu ahinoonia. Athithi anoona chiivinthe anowuttuvani.
7. “Vanolhapelha inyu, nhipwapwache malhove thoko attu ahinchuwenlhe Nlhuku, anaanyihera wiira milhuku chaya chinowewelhelha wo nlhatu no malhove menchi.
8. Nhilhikaane thoko yayo. Athumwaninyu ahochuwelha anohalha inyu uthanana nhinaalhepelha.
9. Vano etu, iphiro inothananiya inyu wulhumacha vanolhapelha inyu phi ilha, mwiireke ‘Athithi nri Wiirimu, Nchina ninyu nithimichiye,
10. Imwene inyu iwe, Chinothanana inyu, chipangieke velhaponi va thoko wiirimu.
11. Nnivaheke lhelho cholhia chihu cho kila nihuku.
12. Nnihiyerereke uwonya wihu, Thoko ni hii chineera ihu waahiyerera attu annittekelha.
13. Nhinihelhe mu ulhikachiyani Nansho nnoopolheke ni ulhe o mitheko cho unanara ulhe.’ (Ukhalhawaya umwene uri wawinyu ni machiri ni nthimicho wo mahuku o uhimalha. Aye.)
14. “Ukhalhawaya mwaahiyereraka attu milhatu chaya, Athumwaninyu o wiirimu anouhiyererani uwonya ni inyu.
15. Nansho mwaahahiyerereke attu akina milhatu chaya, ni ayo Athumwaninyu khanouhiyererani uwonya winyu.
16. “Vanottuka inyu, nhoonihe ichuku wiitho thoko anafiki chineera aya. Yayo anokhunyanyihacha wiitho yoonachiye ni attu wiira ahottuka. Kinouhimeriani wo ikekhiaye wiira, yayo ahomalha uttuviya.
17. Vanottuka inyu mwiihikeke makhura mmuruni, nkhucheke wiitho ni uvacha ikharari chinyu,
18. attu akina ahichuwelhe wiira nhottuka. Nansho ichuwaniaka tu ni Athumwaninyu ahinoonia. Ni ayo Athumwaninyu anoona chiivinthe, anowuttuvani.