A A A A A
Bible in one year
January 6

Namatayo 5:27-48
27. “Nheewa wiira attu yeerelhiye ‘Nhilhuve!’
28. Nansho mii kinouhimeriani, ntu nommweha nthiyana wonthanana, honlhuvana munrimani mwawe.
29. Paahi etu niitho ninyu no wiimonono nottekihakani, nkhulheke ni urihelha uwo shoro! Nambaya chinene uhikhalha ni itturi imoka mwiiruttuni mwinyu, iruttu yonkhaye ihiwe yaarihiya umooroni.
30. Ni moono inyu wo wiimonono wo uttekihakani, ntupulheke ni urihelha utayi! Nambaya mpoterihe itturi imoka mwiiruttuni mwinyu, iruttu inyu ihiwe yaatikhelhiya yonkhaye umooroni Ujehannamu.
31. “Tho, yaheeriya wiira, ‘ntu naahiya ahanu awe, aavaheke italaka yo umwalhaana.’
32. Nansho mii kinouhimeriani wiira ntu aahiyaka ahanu awe ni waavaha italaka yo umwalhaana vahirii nlhatu no ulhavalhava, haalhavalhaviha, ni ntu nottuna waathelha ni uyo holhavalhava.
33. “Tho nheewa wiira attu o khalhayi yeerelhiye ‘Nhilhiyalhe ulhupelha winyu, nansho ntimiriheke naapo ninyu wa Athithi.’
34. Nansho mii kinowirelhani nna, nhilhupelhe irimu, ukhalhawaya phi ihiche ya Nlhuku,
35. mena wo ilhapo, ukhalhawaya phi nipuro chineesha aya mieto chaya, mena wo Uyerusalemu, ukhalhawaya phi iwani ya Amwene olhupalhe.
36. Nhilhupelhe wo muru inyu, ukhalhawaya khannoria uthathusha ikharari inyu imoka ukhalha ipwii ama yooripa.
37. Mweeraka ‘Eiyo’ ikhalheke ‘Eiyo!’ Mweeraka ‘Kachihena’ ikhalheke ‘Kachihena.’ Ittu iriyoothe yo upwaha yayo inokhuma wa Nakare.
38. “Nheewa yeeriye wiira ‘Niitho wo niitho ni niino wo niino.’
39. Nansho mii kinouhimeriani wiira nhinhokolhoshere ntu no upangelhani cho uhilhoka. Ntu riyoothe o watakani nrama no wilhopwana, munrukunushelheke nikina no wiimushi nno.
40. Ni ntu riyoothe o urwehakani uhukumulhiyani athananaka uuthurulhani mwinjiro winyu, munhiyereke awieke ni nikoti ninyu.
41. Ni ntu okhanyererihakani wiira munkushere nsigo awe nkwaha wo imaili imoka, munrwaaneke imaili pilhi.
42. Ntu noovekelhani ittu mummaheke, nowaashimani ittu mmwaashimeke.
43. “Nheewa wiira yeeriye, ‘Munttuneke mmuchi inyu ni waavenga amalhaponi inyu.’
44. Nansho mii kinolhelhani wiira mwaattuneke amalhaponi inyu ni waalhapelhelha attu anowomolhani mwaattiva,
45. mmwe mwaakhalha ashaana a Athumwaninyu ari wiirimu. Ukhalhawaya yayo phi naapharelhiha nchuwa naya attu o uhilhoka ni attu o nrima woombone ni waarupelha ipulha attu oombone ni attu o unanara mirima.
46. Chani Nlhuku nolhoha uttuvani ittu yaani wo waattuna attu anouttunani vekha aya? Ata attu anolhiviha ikhodi aneera chiicho!
47. Mwaakohachaka ashilhoko inyu vekha aya, chani vavawo nhopanga ittu yo ulhoka? Ata attu ahinchuwenlhe Nlhuku ni ayo anopanga chiichammo!
48. Paahi etu nkhalheke o wiiraniha thoko Athumwanihu o wiirimu chiri aya!