A A A A A
Библија за една година
Март 28

Лука 4:1-30
1. Исус се врати од реката Јордан исполнет со Светиот Дух. Духот Го одведе во пустината,
2. каде што Ѓаволот Го искушуваше четириесет дена. За сето тоа време Тој не јадеше ништо и на крајот многу огладне.
3. Тогаш Ѓаволот Му рече: „Ако си Ти навистина Божјиот Син, нареди им на камењава да се претворат во лебови!“
4. Но Исус му одговори: „Светото Писмо вели: ,Човекот не живее само од леб!‘“
5. Тогаш Ѓаволот Го крена на високо место и за миг Му ги покажа сите царства на Земјата,
6. па Му рече: „Ќе Ти дадам власт над сите нив и сиот нивни раскош, зашто тие мене ми се дадени и јас можам да ги давам кому што сакам!
7. Значи, сево ова ќе Ти припадне Тебе, ако ми се поклониш.“
8. Исус му одговори: „Светото Писмо вели: ,Поклонувај Му се на Господ, твојот Бог, и само Нему служи Му!‘“
9. Потоа Ѓаволот Го одведе во Ерусалим, Го постави на врвот од Божјиот храм и Му рече: „Ако си Ти Божјиот Син, фрли се долу,
10. зашто во Светото Писмо пишува: ,Бог ќе им заповеда на Своите ангели да Те чуваат‘,
11. и дека тие ќе Те понесат на своите дланки, за да не си ја сопнеш ногата на камен.“
12. Исус му одговори: „Но, го пишува и следново: ,Не искушувај Го Господ, својот Бог!‘“
13. Исцрпувајќи ги сите можни искушенија, Ѓаволот Го остави, очекувајќи друг погоден момент.
14. Тогаш Исус се врати во Галилеја, исполнет со силата на Светиот Дух. Набргу Тој стана познат по целиот крај.
15. Тој поучуваше по синагогите и сите Го фалеа.
16. Потоа Исус се врати во Назарет, каде што беше пораснал и, како што имаше обичај, во саботата дојде во синагогата. Таму стана да чита од Светото Писмо.
17. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија, а Тој ја отвори на местото каде што е напишано следново:
18. „Врз Мене почива Духот на Господ, зашто Тој Ме назначи да им ја донесам Радосната вест на бедните,
19. да им навестам ослободување на заробените, да им го вратам видот на слепите, да ги ослободам угнетените, да го прогласам времето на Господовата лагонаклоност.“
20. Потоа ја затвори книгата, му ја врати на служителот и седна. Погледите на сите присутни во синагогата беа вперени во Него,
21. па Тој им се обрати: „Делот од Светото Писмо што го чувте, се исполни денес.“
22. Тој остави силен впечаток кај сите и тие се восхитуваа на љубезните зборови што излегуваа од Неговата уста, па се прашуваа: „Зар Овој не е синот на Јосиф?“
23. Тој им рече: „Вие сигурно би ми ја цитирале поговорката: ,Докторе, исцели се самиот себе!‘, а потоа би барале од Мене да го направам и овде, каде што пораснав, она што сте слушнале дека го направив во Кафарнаум.
24. Но вистина е дека ниту еден пророк не добива признание во своето место на живеење.
25. Еве ја вистината: иако имаше многу гладни вдовици во Израел, во времето на пророкот Илија, кога три и пол години владееше суша по целата земја,
26. сепак, Илија не беше испратен кај ниедна од Израел, туку кај една вдовица во Царфат, во Сидонската земја.
27. Имаше и многу лепрозни во Израел, во времето на пророкот Елиша, но ниту еден од нив не беше исцелен, туку само Нааман, кој беше од Сирија.“
28. Кога присутните во синагогата го слушнаа тоа, многу се разлутија;
29. па станаа и Го исфрлија Исуса од градот и Го однесоа на врвот од ридот на кој се наоѓаше градот, со намера да Го турнат во бездна.
30. Но Тој успеа да се спровре низ толпата народ и си отиде.