A A A A A
Bible in one year
September 30

Isaya 51:1-23
1. Winjauru, un mumanyo tim makare kendo udwaro Jehova Nyasaye: Ngʼi aneuru lwanda mane ogolue, ranganeuru kama ne okuny mogolue;
2. paruru Ibrahim wuonu kod Sara mane onywolou. Ne en mana ngʼat achiel kende kane aluonge kendo nagwedhe mi aloke oganda maduongʼ.
3. Jehova Nyasaye biro hoyo chuny Sayun adier; kendo obiro bedo gi kech kuom kuondene mokethore; enolok kuondene motimo ongoro chal ka Eden, kendo kuondene modongʼ gunda chal ka puoth Jehova Nyasaye. Mor gi ilo kaachiel gi erokamano gi wer mamit noyud kuome.
4. Winjauru un joga, chikuru itu un ogandana: Abiro golo chik kendo bucha makare nobed ler ne ogendini.
5. Adiera mara sudo machiegni piyo, warruokna chiegni, kendo abiro ngʼado bura makare ne ogendini. Joma odak e dho nembe biro ngʼiya ka gin gi geno ni abiro resogi gi tekona.
6. Tingʼ wangʼi malo ingʼi polo, bende rang piny gie polo, nikech polo nolal nono mana ka iro, to piny bende biro ti mana ka law kendo oganda modak e iye notho mana ka lwangʼni. To resruok makelo nosiki nyaka chiengʼ kendo adiera mara ok norum.
7. Winjauru un joma ongʼeyo tim makare, un oganda mondiko chikena e chunyu: Kik uluor weche midiro mag dhano kata luoro ayany mag ji.
8. Nimar olwenda biro chamogi duto ka law; kendo kudni nochamgi mana ka yie rombe. To adiera mara nosiki manyaka chiengʼ, kendo resruok makelo ok norum e kind tienge gi tienge.
9. Aa malo, Aa malo! Jiw badi motegno, yaye Jehova Nyasaye; aa malo kendo ijiwri, mana kaka ne ijiwori chon e ndalo mokadho. Donge in ema nitieko ondiek nam miluongo ni Rahab, mingʼado matindo tindo?
10. Donge in ema nomiyo nam oduono, ma gin pige mano chokore kuonde matut, kendo niloso yo e kind nam matut mondo joma ne ireso ongʼadi kadhi loka cha?
11. Joma Jehova Nyasaye osereso nodwogi. Ginidonji e dala Sayun ka giwer; mor mochwere nobed kuomgi. Ginibed gi mor kod ilo, kendo kuyo gi parruok nolal nono kuomgi.
12. “An, kendo en An e Jal mahoyo chunyu. Angʼo momiyo uluoro yawuot dhano adhana matho, kendo maner mana ka lum,
13. momiyo wiwu owil gi Jehova Nyasaye ma Jachwechu, Jal mane oyaro polo kendo oketo mise mar piny, momiyo udak gi kihondko pile, nikech kum muyudo kuom ngʼama sandou, kendo oikore mar tiekou. Jal masandouno, ere gima geroneno ditim?
14. Joma ni e twech ma luoro omako ibiro gony machiegni; ok ginitho e kuondegi mag twech kendo ok ginichand chiemo.
15. Nimar an Jehova Nyasaye ma Nyasachi mamiyo Nam gingore mi apaka wuo, Jehova Nyasaye Maratego e nyinge.
16. Aseketo wechena e dhogi kendo aumi gi tipo mar lweta, an ema ne ayaro polo maketo kare, mi aketo mise mar piny kendo awachone jo-Sayun ni, ‘Un e joga.’ ”
17. Aa malo, Aa malo! Chiew, yaye Jerusalem, in misemetho e kikombe mar mirima mager, moa e lwet Jehova Nyasaye, kendo isemadho kikombe mamero ji milungʼo nyaka duro.
18. Kuom yawuowi duto mane onywolo onge moro amora mane nyalo taye kata mane nyalo telone komako lwete.
19. Masiche moluwore osemaki ma en kethruok kod tieki; kech kod ligangla, en ngʼa madihoyi kata duogo chunyi.
20. Yawuoti osepodho, giriere piny e yore mana ka mwanda mogengʼne ei obadho. Giyudo kum mager moa kuom Jehova Nyasaye kendo chwat mar Nyasache.
21. Kuom mano winj ma, in miseyudo masira midoko ngʼama omer to ok gi kongʼo.
22. Ma e gima Jehova Nyasaye ma Nyasachi Manyalo Gik Moko Duto, ma en Nyasachi machwako joge e bura wacho, Ne, asegolo oko e lweti kikombe mane miyo ithembo, bende ok inichak imethi e kikombe mar mirimba kendo.
23. Anaket kikombe e lwet joma sandou mane wacho ni, “Nind piny mondo wawuoth kuomi. Kendo niloko die ngʼeyi ka yo miwuothoe.”

Isaya 52:1-15
1. Aa malo, Aa malo, yaye Sayun, jiw badi motegno! Rwak lepi mabeyo, yaye Jerusalem dala maduongʼ maler. Nimar joma ok oter nyangu kendo mogak, ok nochak odonji e Jerusalem kendo.
2. Tengʼ buru momaki oko; aa malo kendo ibed piny e kom duongʼ, yaye Jerusalem. Gony nyoroche motwe ngʼuti, yaye in Nyar Sayun manie twech.
3. Nimar ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Nongʼiewi maonge chudo moro, omiyo ibiro wari ma ok ochulie pesa.”
4. Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: “Mokwongo joga nodhi Misri mondo odagie, bangʼe jo-Asuria nosandogi.
5. “To koro en angʼo manenoni? “Joga okaw nono maonge gima ochul kendo joma tiyogi koro goyonegi siboi,” Jehova Nyasaye owacho. “Kendo kinde duto giyanyo nyinga.
6. Kuom mano joga biro ngʼeyo nyinga; kendo odiechiengno giningʼe maber ni an, ema ne asewacho wechegi chon. Adier, en An.”
7. Mano kaka en gima ber neno tiend joote maringo ewi gode kakelo wach maber, mar kwe, mar resruok, kod mar warruok kagiwachone Sayun niya, “Nyasachu olocho!”
8. Winjuru! Jorito mau mondo okog matek; giduto gikok nikech gimor. Ka Jehova Nyasaye noduog Sayun, to ginine lochne ayanga.
9. Weruru matek gimor un duto, un kuonde mokethore mag Jerusalem, nimar Jehova Nyasaye osehoyo chuny joge, osereso Jerusalem.
10. Jehova Nyasaye biro rieyo bade maler ka ogendini duto neno, kendo tungʼ piny ka piny none warruok mar Nyasachwa.
11. Wuoguru, wuoguru, auru kanyo! Kik umul gima ochido! Wuoguru kuome mondo ubed maler, un mutingʼo gik ler mar Jehova Nyasaye.
12. To ok unuwuogi kurikni kata ka uringo; nimar Jehova Nyasaye notel nyimu, ee Nyasach Israel bende nodongʼnu chien.
13. Ne, jatichna biro tiyo gi rieko; enotingʼe malo moloyo kimiye duongʼ mangʼongo.
14. Mana kaka ji mangʼeny nobwok konene, kite ne olokore makoro ne ok ochal ka dhano, kendo kite nokethore mopogore gi kit dhano,
15. omiyo ogendini mangʼeny nobwogi kendo ruodhi nolingʼ thi nikech en. Nimar gik mane ok owachnegi, gibiro neno, kendo gik mapok giwinjo, nodonjnegi.

Zaburi 112:5-10
5. Ngʼama ngʼwon ma holo ji gige gi chuny maler biro neno ber ngʼat matiyo tijene gi adiera.
6. Adier, onge gima nyalo yienge, ngʼat makare ibiro par nyaka chiengʼ.
7. Ok oluoro weche makelo kuyo nikech chunye otegno kendo ogeno kuom Jehova Nyasaye.
8. Chunye ok chandre kendo oonge gi luoro moro amora; ongʼeyo ni obiro neno ka olo wasike ka en to olocho.
9. Gisepogo gigegi ne joma odhier, bergi osiko nyaka chiengʼ; duongʼne gi luor ma ji oluorego, biro siko nyaka chiengʼ.
10. Ngʼama timbene richo biro nene mi iye wangʼ, obiro mwodo lekene kendo obiro chiyore morum; gik ma ngʼama timbene richo gombo ni otimrene ok bi timorene ngangʼ.

Ngeche 26:16-16
16. Jasamuoyo paro e chunye ni oriek moloyo ji abiriyo ma dwoko wach gi rieko.

Efeso 2:1-22
1. Un to ne utho e timbeu ma ok kare kod richou,
2. mane udakie ka uluwo timbe piny, kod timbe ruodh pinyni man-gi loch e kor polo, ma bende tekone tiyo e chuny joma ok winj wach Nyasaye.
3. Adier, chon waduto ne wachal kodgi, ka watimo gik mangima mar dhano dwaro, kendo waluwo gombo kod paro mag ringruok. Wan bende, e kitwa, mana kaka ji mamoko, ne wan e bwo mirima.
4. To kuom hera maduongʼ mane Nyasaye oherowago kod kechne mogundho,
5. nomiyo wabedo mangima kuom Kristo, kata obedo ni ne watho nikech kethowa, osewaru kuom ngʼwono.
6. Kendo Nyasaye nochierowa gi Kristo, momiyo wabet kode e duongʼ mar polo ei Kristo Yesu,
7. mondo eka onyisgo tienge duto mabiro mwandu mar ngʼwonone mokalo apima, ma wabiro yudo kuom kech mosekechowago kuom Kristo Yesu.
8. Nikech kuom ngʼwono, useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,
9. ok kuom tich ngʼato maber, mondo mi ngʼato kik sungre.
10. Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.
11. Kuom mano paruru ni chon ne un joma ok jo-Yahudi kuom nywol kendo ne iluongou ni “joma ok oter nyangu” gi jogo maluongore ni “oter nyangu” (mano motim e ringruok gi lwet ji);
12. paruru bende ni kindeno ne upogoru gi Kristo, kendo ne uonge e kanyakla mar jo-Israel, bende ne un welo kuom singruok mar winjruok, ne uonge kata gi geno kuom Nyasaye e pinyni.
13. To koro, kuom Kristo Yesu, un ma yande un mabor, koro osekelu machiegni kuom remb Kristo.
14. Kristo owuon e kwe marwa, nikech oseriwo jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi obedo gimoro achiel kochiwo ringre owuon kendo osemuko ohinga mar sigu mane opogowa,
15. kosetieko chike kod dwarone duto e ringre. Notimo kamano mondo ochwe dhano achiel manyien kuome owuon, kar ji ariyogo, mondo okelgo kwe,
16. kendo kuom ringruok achielni oriwgo ogendini ariyogi gi Nyasaye kuom msalaba mane oketho sigu mane ni e kindgi.
17. Nobiro moyalo kwe ne un mane un mabor, kendo oyalo kwe ni jogo mane ni machiegni.
18. Nikech kuome waduto koro wan gi yo mwachopogo ir Wuoro, kuom Roho achiel.
19. Emomiyo, koro ok un welo kata jodak, to un oganda achiel gi jomaler duto, kendo jood Nyasaye,
20. moger e mise achiel mar joote gi jonabi; ka Kristo Yesu owuon e rariw.
21. Kuome ema gedo duto oriwore kaachiel kendo dongo mibed hekalu maler man kuom Ruoth.
22. Kendo kuome ema un bende igeroue kaachiel mondo udok kar dak mar Nyasaye kuom Rohone.