A A A A A
Bible in one year
September 20

Isaya 30:1-33
1. Jehova Nyasaye wacho niya, “Ubiro neno malit, un nyithindo ma wigi tek, un jogo mosieko gi riekni ma ok maga, ka uloso riwruok ka ok owuok e dwond Roho mara, kendo ka ubiwo richo ewi richo;
2. uringo kudhi Misri ka ok upenja, umanyo kony kuom Farao mondo oresu, kendo ugengʼoru e tipo mar Misri kaka karu mar pondo.
3. To gengʼruok mawuok kuom Farao nobednu wichkuot, kendo tipo mar Misri nokelnu masira.
4. Kata obedo ni gin gi jotelo Zoan kendo jootene osechopo Hanes,
5. to ji duto noyud wichkuot kuom jogo ma ok nyal konyogi, jogo ma ok nyal konyogi kata kelonegi ber to mana wichkuot kod achaya.”
6. Ma e wach mane okor kuom le mag Negev: Kokadho e piny mar chandruok kod masira, motingʼo sibuoche machwo to gi mamon bende kama thuonde mag bungu kod thuonde maringo piyo odakie, jootegi tingʼo mwandugi e ngʼe punde kendo girkeni mag-gi otingʼ e kuom ngamia, kiterone oganda maonge ohala,
7. ma en Misri, ma kony mare onge tiende. Kuom mano iluonge ni Rahab maonge nyalo.
8. Dhiyo sani kendo indiknegi wach e kidi mopa, Ndike e kitabu, mondo omi obed janeno, manyaka chiengʼ e ndalo mabiro.
9. Magi gin oganda mongʼanyo nyithindo ma jo-miriambo, ma ok oikore winjo puonj Jehova Nyasaye.
10. Giwachone jokor wach ni, “Kik une fweny moro amora kendo!” To ne jonabi, “Kik uchak unyiswa fweny moro amora makare!” Kornwauru mana weche mamorowa mag wuondruok.
11. Weuru yorni, wuoguru e ndarani kendo we bwogowa gi Jal Maler mar Israel.
12. Kuom mano, ma e wach ma Jal Maler mar Israel wacho: “Nikech isedagi winjo oteni, mi iserwako chuny mar sando ji kendo iseyiengori e timbe mag miganga,
13. richoni nobini kaka ohinga mabor mobarore, matetni kendo ruombore piny matek dichiel.
14. Obiro ngʼinjore matindo tindo mana ka agulu molwar piny motore, ma ok nyal yud kata dire moro kodongʼ minyalo kwanygo mach e dwol kata pate mitwomogo pi.”
15. Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, Jal Maler mar Israel wacho: “Warruok gi kwe nowuog kuom hulo richo, tekou nowuog kuom horuok kod genou kuoma, to kata onge gima usetimo kuom gigi duto.
16. Kata kamano uwacho ni, ‘Ooyo, wabiro idho farese mondo waringi.’ To mano ber ubiro ringo! Bende nuwacho ni, ‘Wabiro idho faresewa mi waringi.’ Kuom mano joma lawou nobed jongʼwech molony.
17. Jou alufu achiel noringi ka ngʼato achiel obwogogi; bende jou noring duto ka ji abich obwogogi, mi unudongʼ kar kendu, mana ka yiend bandera mochwo ewi got malo kata ka law bandera mafwadhore ewi got.”
18. Kata kamano pod odwaro nyiso ngʼwono mare kuome; obiro mondo onyisu kech mare. Nimar Jehova Nyasaye en Nyasaye ma ja-adiera. Jogo duto mogeno kuome ogwedhi.
19. Yaye un oganda mag Sayun, modak Jerusalem, ok unuchak uywag kendo. Mano kaka notimnu ngʼwono e kinde ma unuywagne mondo okonyu! E sa moro amora mowinjo ywaku, to nokonyu.
20. Kata Jehova Nyasaye miyou chiemo mar chandruok kod pi mar masira, to jopuonju ok nochak opondnu kendo, to ununegi gi wengeu uwegi.
21. Kata ka ubaro korachwich kata koracham, itu to nowinj dwol mawuok ka ngʼeu, kawacho niya, “Ma e yo; luweuru.”
22. Bangʼe unudwany nyisecheu manono mubawo gi fedha kod dhahabu; kendo unuwitgi ka ukwano gi ka gik ma ok ler, mi uwitgi ka nanga moywego remb nyodo, kuwachonegi niya, “Aiuru ira.”
23. Bende noornu koth kuom kodhi muchwowo e lowo kendo chiemo mawuok e piny nobed mamiyo kendo mangʼeny. E kindeno jambu nokwa e lege madongo.
24. Rwethu kod pundeu mapuro lowo nocham lumb ogada kod chiembgi moregi, mi keyo gi uma kod opawo.
25. E odiechiengʼ maduongʼ mar yengʼo, ka kuonde ngʼicho motingʼore gi malo opodho, oula mag pige nomol ewi gode duto kod pidhe duto motingʼore malo.
26. Dwe norieny ka wangʼ chiengʼ, kendo ler mar chiengʼ nobed maler moloyo kaka orieny pile nyadibiriyo, machal mana gi ler mar chiengʼ mar ndalo abiriyo, e kindeno ma Jehova Nyasaye nowir kuonde duto moriemo mag joge kendo nochang adhondegi.
27. Ne, Nying Jehova Nyasaye aa kuma bor, ka en-gi mirima mager machalo gi iro mopongʼo bor polo; dhoge opongʼ gi mirima mangʼeny, kendo lewe en mach mawengʼo.
28. Muche chalo gi oula mopongʼ, mopongʼ nyaka dwonde. Oyiengo ogendini gi rapiedhi mar kethruok; kendo oywayo ji gi chuma mamiyo girwenyo.
29. Kendo unuwer wende machalo gi wende mag nyasi mag sawo maler miwero gotieno; chunyu nobed gi mor mana ka ji mabedo gi mor ka goyo asili kadhi e got Jehova Nyasaye, ma en Lwanda mar Israel.
30. Jehova Nyasaye nomi oganda winj dwonde mar duongʼ kendo enomi gine lwete kabiro piny, gi mirima mager kod mach mawengʼo, bende gi rumbi motwere gi polo mariadore kod pe.
31. Dwond Jehova Nyasaye biro mako dho jo-Asuria; to gi odungane obiro negogi.
32. Chwat ka chwat ma Jehova Nyasaye nochwadgigo gi ludhe mar kum kokedo kodgi malit, nomi jo-Nyasaye bed mamor ka gigoyo oyieke kod nyatiti.
33. Tofeth noseiki nyaka aa chon; noseik ne ruoth. Kare mar kendo osekuny matut kendo malach, kodhurie yiende mangʼeny gi mach maduongʼ; kendo much Jehova Nyasaye, machalo mach makakni ema moke.

Isaya 31:1-9
1. Mano kaka unune malit, jogo madhi dwaro kony Misri, moketo genogi kuom farese, kendo moketo genogi kuom geche mag lweny mangʼeny magiywayo, kendo kuom teko maduongʼ ma joidh faresegi nigo, to ok uketo genou kuom Jal Maler mar Israel, kata dwaro kony kuom Jehova Nyasaye.
2. Kata kamano en bende en gi rieko kendo onyalo kelo chandruok; bende ok olok pache e gima osewacho. Obiro kumo joma timbegi mono, kaachiel gi joricho makonyogi.
3. To jo-Misri gin mana dhano ma ok Nyasaye; bende faresegi gin mana ringʼo ma ok roho. Ka Jehova Nyasaye norie bade mar kum, jogo machiwo kony nochwanyre, kendo jogo mikonyo nopodh piny; giduto ginilal nono.
4. Ma e gima Jehova Nyasaye wachona: Mana kaka sibuor ngʼur konyono chiayo mosemako piny, kendo kata obedo ni jokwath duto oyworo ka goyo koko, to ok odew bende ok oluor, e kaka Jehova Nyasaye Maratego, biro biro mondo oked ewi got Sayun.
5. Mana kaka winy mafuyo malo, e kaka Jehova Nyasaye Maratego nochiel Jerusalem; nogengʼe kendo norese, noume kendo nokonye.
6. Dwoguru ire, yaye un jo-Israel mosengʼanyo mabor kode.
7. Nimar e odiechiengno ngʼato ka ngʼato kuomu nowiti nyiseche mag fedha kod dhahabu, ma lwetu motimo richo oseloso.
8. Jehova Nyasaye wacho niya, “Jo-Asuria ibiro tieki gi ligangla ma ok oa e lwet dhano; nimar ligangla ma ok oa e lwedo biro tiekogi. Giniring lweny nikech ligangla, mi yawuotgi ma jolweny nolokgi wasumbini maketgi e tij achuna.
9. Kuondegi mochiel motegno nopodhi mi gidhier nono, kendo jotendgi mag lweny, kibaji nogo ma ok ginyal ringo,” Jehova Nyasaye wacho, en ma maye liel koa Sayun, kendo maye mangʼangʼni ni Jerusalem.

Isaya 32:1-20
1. Winjuru, Ruoth nobed gi loch makare kendo jotelo nobed gi telo mar adier.
2. Ngʼato ka ngʼato nobed kar gengʼruok ne kalausi mana ka aore mamol e piny ongoro, kendo mana ka tipo mar Lwanda maduongʼ e piny motwo.
3. Eka wenge joma neno ok nochak ogengʼ, kendo joma ochiko itgi nowinj wach.
4. Chuny ngʼat mamuomore nowinj wach gi tiende kendo ngʼat ma radwal nowuo maber kendo maliw.
5. Ok nochak oluong ngʼat mofuwo ni ngʼat malongʼo, kata ngʼat ma ja-miganga ni ngʼat ma ogen.
6. Nimar ngʼat mofuwo wacho weche mofuwo, kendo opongʼ gi richo: Otimo timbe mag richo kendo olando miriambo kuom Jehova Nyasaye; mi omon joma odenyo chamo gik monego gicham kendo joma riyo oloyo otamoe pi.
7. Ngʼat ma achach yorene richo, osiko ka chunye chano mana timo richo, kotieko jodhier gi miriambo kata obedo ni ywak mar joma ni e chandruok nikare.
8. To ngʼat mogen loso weche mabeyo kendo kuom timbe makare miyo ochungʼ motegno.
9. Un mon maparo ni odak e ngima maber, auru malo kendo uwinj wachna, un nyiri modak gi kwe, winjuru gima awacho!
10. Bangʼ higa achiel, un ma uparo nudak mokwe, kibaji nogou; cham ok nochiegi, kendo keyo mar mzabibu ok nobedie.
11. Beduru moluor un mon maparo nodak e ngima maber; beduru mokuyo, un nyiri maparo nodak gi kwe! Lonyreuru duge kendo utwe piende gugru enungou.
12. Ywaguru ka ugoyo agogu nikech puothe momewo, nikech olembe mag mzabibu,
13. kendo kuom piny joga, piny mopongʼ gi kuthe kod pedo, ee, ywaguru udi ma yande mor opongʼo kendo kuom dala maduongʼ mar mor gi ilo masani odongʼ nono.
14. Kama ochiel motegno nojwangʼ, dala maduongʼ nodongʼ gunda; kama ochiel motegno mag siro lweny kod kar ngʼicho nodongʼ kama punda bukore, kod kar kwadh jamni,
15. nyaka chop Roho ol kuomwa koa malo, kendo piny motwo nolokre kuonde mamiyo, mi kuonde mamiyo nonenre ka bungu.
16. Adiera nobedie e piny motwo, mi tim makare nodag e puodho mamiyo.
17. Olemb tim makare nobed kwe; to tim makare nokel horuok gi chir nyaka chiengʼ.
18. Joga nodag kuonde ma kwe nitie, e mier moger motegno, kendo kuonde ma kwe nitie ma koko ongee.
19. Kata obedo ni pe nolwer bunge kendo dala maduongʼ nopodh chuth,
20. to mano kaka inibed ngʼama ogwedhi, ka ichwoyo chambi e bath aore duto, kendo ka iweyo jambi kod punde magi wuotho awuotha kaka ohero.

Zaburi 108:7-13
7. Nyasaye osewuoyo gie kare maler kowacho niya, “Abiro pogo Shekem ne ji, kendo abiro pimo ne ji Holo mar Sukoth.
8. Gilead en mara, Manase bende mara, Efraim en oguta mar lweny, to Juda en osimbona mar loch.
9. Moab en besen mara mar luok, to Edom e kama amoe wuochena; Filistia ema akoke ka aseloyo lweny.”
10. En ngʼa mabiro kela e dala maduongʼ mochiel motegno? En ngʼa mabiro telona nyaka Edom?
11. Donge in ema isedagiwa, yaye Nyasaye, kendo tinde ok idhi gi jolwenjwa e lweny?
12. Miwa kony mondo walo wasikwa, nikech kony mar dhano onge tich.
13. Wabiro loyo lweny ka Nyasaye nikodwa, kendo obiro nyono wasikwa piny.

Ngeche 25:23-24
23. Kaka yamb nyandwat kelo koth, e kaka lep mafuongʼo wach kelo miero.
24. Ber dak e kona mar wi ot moloyo dak gi dhako maralep.

2 Korintho 11:16-33
16. Amedo wachonu ni kik ngʼato kawa ni afuwo. To ka uhero, to kawauru kaka ngʼama ofuwo, mondo an bende apakrae matin.
17. Gima koro adwaro wachoni ok Ruoth ema oyiena mondo awachi, to awache e yor fuwo.
18. Nikech ji mathoth pakore kaka jopiny pakore, an bende weuru apakra matin.
19. Un uwegi ukwanoru kaka joma riek, to pod urwako mana joma ofuwo gi riekougo!
20. Chutho urwako koda ka joma lokou wasumbini mag-gi, kata makawo giu e yor mecho, kata ma gajou, kata ma tiyou githuon, kata ma diyou piny kendo thalo lembu!
21. Ayie kawo wichkuot muketo kuomano; nikech wan ne ok wanyal timo gik ma jogo timo, nikech wanyap! To ka ngʼato nyalo hedhore mar pakore kuom gimoro amora; awuoyo kaka ngʼama ofuwo, to an bende anyalo pakora mana kaka gin.
22. Gipakore ni gin jo-Hibrania? An bende an ja-Hibrania. Gipakore ni gin jo-Israel? An bende an ja-Israel. Gipakore ni gin nyikwa Ibrahim? An bende an nyakwar Ibrahim.
23. Gipakore gi gin jotich Kristo? Ka awuoyo kamano, to achalo mana janeko. An awuon an jatich maber! Asetiyo matek; osetweya e od twech kuom kinde mangʼeny; osechwada; kendo asebedo machiegni gi tho moloyo ngʼato angʼata kuomgi.
24. Jo-Yahudi ne ochwada kiboko piero adek gochiko nyadibich.
25. Bende jo-Rumi nogoya gi ludhe nyadidek, kendo ne gichiela gi kite dichiel. Yie ne obarore koda e nam nyadidek, kendo chiengʼ moro ne ariyo e dier nam otieno godiechiengʼ.
26. E wuodhena mathoth, aseneno masiche e aore mopongʼ, asethagora e lwet jomecho, e dier jo-Yahudi wetena kod joma ok jo-Yahudi. Masiche ne olwora e mier madongo, e thimbe, e aore, kendo e dier Jowete mawuondore.
27. Asetiyo matek gi lwetena, kendo asechandora malit, ka ok anindi kuom ndalo mangʼeny. Kech osechama, kendo riyo oseloya; kinde mathoth asebedo ka aonge gi chiemo moromo, bende asewuotho duk.
28. To ewi mago duto, tingʼ mapek ma an-go en paro kanisni duto.
29. Ka ngʼato nyap, to donge an bende adoko manyap kode? Koso ka ngʼato odonjo e richo, to donge litna?
30. Ka ochuna ni nyaka apakra, to abiro pakora, kuom gik manyiso nyawona.
31. Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu ma ipako nyaka chiengʼ, ongʼeyo ni ok ariambi.
32. Kane an Damaski, jatelo manie bwo ruoth Aretas noketo jorit e ranga dala mar jo-Damaski mondo omaka.
33. To ne atony, kane oketa ei osera, mi olora piny kakadho e otuchi manie kor ohinga.