A A A A A
Bible in one year
September 19

Isaya 29:1-24
1. Ariel, Ariel, inine malit, in dala maduongʼ mane Daudi odakie! Meduru dhi nyime ka utimo sewni higa ka higa.
2. To kata kamano abiro monjo Ariel mi enobedi gi ywagruok kod kuyo, kendo enochalna mana ka kendo mar misango.
3. Abiro lwori koni gi koni, mi anagoni agengʼa kendo namonji gi tekona.
4. Nadwoki piny miwuo mana koa ei lowo; kendo wecheni nowuog mana koa ei buru. Dwondi nochal mana ka dwond jachien moa ei lowo; kendo koa ei lowo dwondi nowinji.
5. To jowasiki mangʼeny nochal gi buru mayom, kendo oganda mager nochal gi mihudhwe ma yamo tero. Apoya nono, ka diemo wangʼ,
6. Jehova Nyasaye Maratego nobi gi mor polo gi yiengni mar piny kod koko maduongʼ, gi ahiti kod kalausi kendo gi mach mager.
7. Eka ogendini mag pinje duto makedo gi Ariel, mamonjo kuondege motegno kendo lwore, biro chalo mana ka lek kata ka fweny mar otieno,
8. mana ka ngʼama kech kayo to leko ni chiemo, to ka ochiewo to oyudo mana ka kech pod kaye, kendo mana kaka ngʼat ma riyo oloyo leko ni modho pi, to ka ochiewo to opodho mana piny ka riyo oloye. E kaka nobedi kuom ogendini mag pinje duto makedo gi Got Sayun.
9. Bed mobuok kendo kiwuoro, dinuru wengeu kendo kik unen, meruru amera to ok gi divai, kendo themburu athemba to ok gi kongʼo.
10. Jehova Nyasaye osekelo nindo matut kuomu, oseumo wengeu (un jonabi); kendo oseumo wiyeu (un jokor wach).
11. Un to fwenyruokni duto nochalnu mana ka gima nono, mana ka kitabu modin gi duogo. To ka imiyo ngʼato manyalo somo, miwachone niya, “Yie isom kitabuni,” to obiro dwoko niya, “Ok anyal some nikech odine gi duogo.”
12. Kata ka imiyo ngʼat makia somo miwachone niya, “Yie isomna kitabuni,” to obiro dwoko niya, “Ok angʼeyo somo.”
13. Ruoth Nyasaye wacho niya: Jogi sudo ira mana gi weche manie dhogi kendo gipaka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda. Yo ma gilamago gin mana chike mipuonjo gi dhano.
14. Kuom mano anachak abwog chuny jogi gi masira bangʼ masira, mi rieko mar jorieko nolal kendo ngʼeyo mar joma ongʼeyo norum.
15. Ginine malit jogo maparo timo gimoro amora mondo gipandgo timbegi ne Jehova Nyasaye, ma gin joma timo timbegi e mudho ka giparo niya, “Ere ngʼama nenowa? En ngʼa mabiro ngʼeyo?”
16. Iloko gik moko ataro, mana ka gima jachwech bende chal gi lowo mochweyo! Bende gima ochwe nyalo wachone jachwechne niya, “Ne ok ichweya?” Koso agulu bende nyalo wachone jachwechne niya, “Onge gima ingʼeyo?”
17. Kuom ndalo matin kende, donge Lebanon nolok mana ka puodho momewo kendo puodho momewo nochal mana gi bungu?
18. E kindeno joma itgi odino nowinj weche manie kitabu, mi joma osebedo kokuyo, kendo manie mudho mandiwa wengegi nonen.
19. Joma obolore nochak obed gi mor kuom Jehova Nyasaye; kendo joma ochando, bende nobed gi mor kuom Jal Maler mar Israel.
20. Joma timbegi mono nolal nono, jo-jar ji bende nolal nono, kendo jogo duto ma timbegi mono notieki;
21. gin jogo machiwo neno mar miriambo mondo omi ngʼato onere ni jaketho, kendo mawuondo jangʼad bura mi omi ngʼat maonge ketho tamie adierane.
22. Kuom mano ma e wach ma Jehova Nyasaye, mane oreso Ibrahim wachone od Jakobo ni, Jakobo ok none wichkuot kendo; bende ok ginichak ginenre mokuyo.
23. Ka gineno nyithindgi ma tich lweta e kindgi, to gibiro rito nyinga obed maler, kendo gibiro yie kuom ler mar Jal Maler mar Jakobo, kendo gichungʼ e nyim Nyasach Israel gi luor maduongʼ.
24. Joma parogi bayo noyud rieko; kendo joma kwedo wach bende nopuonji.

Zaburi 108:1-6
1. Wer. Zaburi mar Daudi. Chunya ochungʼ mongirore, yaye Nyasaye; abiro paki gi wer kendo abiro loso mamit gi chunya duto.
2. Chiewuru, un orutu gi nyatiti! Abiro chiewo kogwen.
3. Abiro paki e dier ogendini, yaye Jehova Nyasaye, abiro werni e dier ogendini.
4. Nikech herani maduongʼ chopo nyaka e polo; kendo adiera mari chopo nyaka ewi lwasi.
5. Nyingi mondo otingʼ malo moyombo polo, yaye Nyasaye, mad duongʼ mari opongʼ piny duto.
6. Reswa kendo konywa gi lweti ma korachwich, mondo joma ihero ogol e chandruok.

Ngeche 25:21-22
21. Ka jasiki odenyo, to miye chiemo ocham; ka riyo oloye, miye pi omodhi.
22. Ka itimo kamano, ibiro choko chuk mach maliel e wiye, kendo Jehova Nyasaye biro miyi pok.

2 Korintho 11:1-15
1. Ageno ni ubiro bedo mangʼwon koda nikech adwaro wuoyo mofuwo matin, ma bende usebedo ka utimo.
2. Nyiego omaka kodu ma en nyiek Nyasaye. Ne asingou ni dichwo achiel kende, ma en Kristo, mondo omi achiwu kaka nyako mangili ni en.
3. To aluor ni kaka thuol nowuondo Hawa gi miriambone mariek, e kaka un bende inyalo wuondu mi uwe hero Kristo gi chunyu duto.
4. Nikech ka ngʼato obiro e dieru ma oyalonu Yesu mopogore gi mano mane wayalonu, kendo kata uyudo Roho machielo gi mano mane uyudo, kendo uyie gi Injili moro amora mopogore gi mane uyudo, kendo uchikone itu gimor,
5. to ok apar ni an chien ahinya moloyo “joote” moko ma uparo ni dongogo!
6. Nyalo bedo ni ok alony kuom wuoyo, to kata kamano rieko to an-go. Wasebedo ka waleronu wechegi kinde ka kinde.
7. Dipo nine ukwana jaketho nikech ne adwokora piny, mondo eka atingʼu malo, kane ayalonu Injili mar Nyasaye ma ok adwaro chudo koa kuomu?
8. Ne akawo chudo e kanisa mondo atinugo mana ka gima amayogi.
9. Kendo kane atiyo e dieru, to ne ok amiyo ngʼato angʼata tingʼ mapek e kinde mane an gi dwaro moro amora, nikech owete moa Makedonia nokelona gik moko duto mag konyruok mane achando. Asetemo matek mondo kik amiu tingʼ mapek e yo moro amora, kendo pod abiro medo timo kamano.
10. Chutho, kaka an gi adiera mar Kristo, onge ngʼama biro mona pakora e gwenge mag Akaya.
11. Nangʼo? Nikech ok aherou koso? Ooyo, kata Nyasaye bende ongʼeyo ni aherou.
12. To abiro dhi nyime katimo gima atimoni mondo agengʼ joote mamoko mag miriambo madwaro duongʼ mondo nenre ni gitiyo tich machalre gi marwa.
13. Jogo ok gin joote madier. Gin joote mag miriambo, kendo giriambo kuom tich ma gitimo, ka giketore mondo gichal gi joote madier mag Kristo.
14. To mano gima ok nyal bwogowa nikech kata Satan bende wuondore ni en malaika mar ler.
15. Kuom mano wachni ok wendo kuomwa, ka jotich Satan bende oriedo mondo okwan kaka jotich mag tim makare. To e giko gibiro yudo kum mowinjore gi timbegi.