A A A A A
Bible in one year
September 18

Isaya 27:1-13
1. E kindeno, Jehova Nyasaye nokaw liganglane mabith, motegno kendo man-gi teko, mokumgo Leviathan, thuol malich mamol kendo monudore; motiek thuol malich mar nam.
2. E kindeno: “Nuwerne puoth mzabibu mamiyo kama:
3. An Jehova Nyasaye, aketo wangʼa kuome; kendo amiye pi pile. Arite odiechiengʼ gotieno mondo kik ngʼato kethe.
4. Aonge gi ich wangʼ. Ka dine pedo kod kuthe ok gwara, to dine amonjogi; mi awangʼogi duto e mach.
5. Ka ok kamano to wegi gibi ira mondo abed kar pondogi; we mondo gilos kwe e kinda kodgi, ee, we gilos winjruok koda.”
6. E kinde mabirogo Jakobo nogurre motegno, Israel nobed ka bad yath madongo kendo thiewo, kendo enonyag olemo mopongʼo piny.
7. Bende Jehova Nyasaye osekumo Israel kaka nokumo joma nosandogi? Bende osenego Israel kaka nonego joma ne onegogi?
8. Ei masiche kod twech isebedo machiegni kode, iseriembogi mabor, mana ka gima yamo mager moa yo wuok chiengʼ ema terogi.
9. Kuom ma, richo mar Jakobo nopwodhi, kendo ma ema nobed ranyisi mar golo richone duto: Komiyo kite duto milosogo kar kendo mar misango chalo mana gi matafare motore matindo tindo, bende onge sirni mag Ashera kata kendo miwangʼoe ubani mane odongʼ kochungʼ.
10. Dala maduongʼ mochiel motegno odongʼ gunda, kama yande ji odakie ojwangʼ ka thim; nyiroye nokwa kanyo bende kanyo ema gini nindie kagiselwero bede yien magitieko.
11. Ka bedegi osetwo to gimukore oko kendo mon modogi michwakgi. Nimar gin ogendini maonge winjo; omiyo Jachwechgi onge gi miwafu kuomgi, kendo Jachwech ok nyisgi ngʼwono moro amora.
12. E kindeno Jehova Nyasaye biro piedho joge kochakore Aora Yufrate nyaka aore mag Wadi mar Misri, to un, yaye jo-Israel nochoku achiel kaachiel.
13. Kendo e kindeno tungʼ maduongʼ noywagi. Jogo mane olal e piny Asuria nobi kendo joma ni e twech e piny Misri nochopi ma lam Jehova Nyasaye e gode maler man Jerusalem.

Isaya 28:1-29
1. Mano kaka unune malit un osimbo mar jomer man Efraim, maber mare malich biro rumo ka maua maner, mopidhi ei holo momiyo mana kaka josunga malwokore gi kongʼo!
2. Ne, Ruoth Nyasaye nigi ngʼato man kod loch gi teko. Mana kaka pe kod yamo maketho piny, e kaka obiro kelo koth machwe mabubni giteko matiek gik moko duto manie lowo.
3. Osimbo ma jomer man Efraim sungorego ibiro nyono gi tielo.
4. Berne malich norum mana ka maua maner, mopidhi ei holo momiyo, mi nochal ka olemb ngʼowu mokwongo chiek, ngʼato angʼata monene pone, kendo chame ka rikni morum chuth.
5. E kindeno Jehova Nyasaye Maratego nobedi kaka osimbo mar duongʼ maber ne joge manok modongʼ.
6. Enobed e chuny jangʼad bura mowinjore kendo enojiw jolwenjeu makedo, e dhorangeyeu obed gichir kendo olochi.
7. To jogi bende kwangʼ nikech divai kendo gibayo nikech kongʼo: Jodolo kod jonabi mer makwangʼ nikech kongʼo kendo gitagore nikech divai, githembo ka gineno fweny, gichwanyore ka gingʼado bura.
8. Mesa duto opongʼ gi ngʼok, onge kamoro amora ma ok dungʼ tik marach.
9. “En ngʼa motemo puonjo? To koso en ngʼa ma otemo yarone tiend wachne? Ne nyithindo mogolie chak, koso ne joma koro eka ogolie thuno?
10. Onyisowa weche mak winjre ka mag jomomer ni: Tim ma, tim macha kendo tim ma, tim macha.”
11. To kata kamano Nyasaye biro wuoyo gi jogi gi dho welo kod dhok mayoreyore.
12. Mowachone niya, “Ma en kar yweyo, joma ool mondo oywe.” Kendo niya, “Ma en kar kwe,” to ne ok ginyal winjo.
13. Kuom mano, wach Jehova Nyasaye biro chalonegi mana ka wach awacha mar joma omer niya: Tim ma, tim macha, kendo tim ma, tim macha, matin ka, matin kacha, mamiyo gikwangʼ koni gi koni mi gipodhi kendo gihinyre ma makgi e obadho.
14. Kuom mano winjuru wach Jehova Nyasaye un joma jaro ji ma, jotend ogandani modak Jerusalem.
15. Usungoru niya, “Wasetimo singruok gi tho wasedonjo e winjruok gi liete omiyo, ka masira miwachono nolandre e piny to ok nomulwa, nimar waseketo miriambo ragengʼ-wa, kendo wuondruok ka kar pondo.”
16. Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho, “Ne, aketo kidi e Sayun, ma en kidi moyier, en kidi motegno, ma nengone tek, moriwo kor ot kendo man-gi mise mongirore; ma ngʼat moyie kuome ok nobam.
17. Abiro miyo adiera bedo tol mipimogo kendo tim makare kaka rapim mirieyogo ot; to kodh pe biro yweyo karu mar pondo, un jo-miriambo kendo pi biro pongʼo kuondeu mag tony.
18. Singruok maru gi tho nobed maonge; kendo winjruok mane utimo gi liete ok nobedi. Ka masira nomwomre, to mano ema nochwadu piny.
19. E kinde duto ma masira nobi enotieku; noyweu okinyi ka okinyi kendo odiechiengʼ gotieno.” Ka wachni nodonjne ji, to ginibed gi bwok maduongʼ.
20. Kitanda nobed machiek ma ok nyal rieye tielo tir, kendo onget nobed matin ma ok nyal umo ngʼato maber.
21. To Jehova Nyasaye biro aa malo mana kaka notimo e Got Perazim, mirimbe nowuogi kaka ne otimore e Holo mar Gibeon, mondo oti tichne, tichne mayoreyore ma ji kia kendo timne mar wich teko.
22. Koro weuru ajara mondo kik tol motweugo ridre, nimar Ruoth Nyasaye ma en Jehova Nyasaye Maratego, osenyisa wach mar kethruok mabiro kwako piny duto.
23. Chik iti kendo iwinj dwonda, keturu chunyu mondo uwinj weche mawacho.
24. Ka japur puro puodho mondo okom to bende osiko ka opuro apura? Koso bende osiko ka obuso abusa?
25. Kosetieko loso puothe donge ochwoyo kothe mopogore opogore kendo okiro kal? To donge opidho shairi kanyo kod ngano e bath puodho?
26. Nyasache nyise yo monego oluw kendo puonje yo maber.
27. Cham moko ok din gi twor to bende kal ok wuothie wiye gi gari; moko to idino gi luth kendo kal itengʼo gi kede.
28. Ngano nyaka regi mondo olos makati; omiyo ok dine amingʼa. Kata obedo ni oywayo gache mar dino kuome, to faresene ok rege.
29. Magi duto bende oa kuom Jehova Nyasaye Maratego, ma jangʼad rieko mowinjore, kendo ma parone ber ahinya.

Zaburi 107:33-43
33. Ne omiyo aore olokore kuonde motwo, sokni mamol nolokore ongoro,
34. kendo lowo manyak maber nodoko lowo motimo chumbi, maonge tich nikech timbe mamono mag joma nodak kuondego.
35. To bende nomiyo piny ongoro odoko yewni mag pi, kendo lowo motwo nolokore sokni mamol;
36. nokelo joma odenyo mondo odag kuondego, kendo negigero dala kama neginyalo dakie.
37. Ne gipuro puothe kendo ne gipidho puothe mzabibu, mane ochiego cham maber;
38. ne ogwedhogi, kendo negidoko ji mangʼeny ahinya, bende ne ok oyie mondo jambgi odog piny.
39. Bangʼe achien kwan-gi nodok matin kendo ne odwokgi piny nikech sand gi masiche kod kuyo;
40. Jal ma olo mirimbe kuom ruodhi nomiyo gibayo koni gi koni e thim.
41. To jochan to noreso e thagruokgi, kendo nomiyo joutegi onya ka rombe.
42. Joma kare neno kendo gidoko mamor; To joma timbegi richo dhogi moko.
43. Ngʼama riek mondo omak wechegi maber, kendo opar matut kuom hera maduongʼ mar Jehova Nyasaye.

Ngeche 25:20-20
20. Mana ka ngʼat ma lonyo law midongʼ duk e ndalo ngʼich, kata kaka olo chumbi e adhola, e kaka ngʼat ma wero wende ne chuny mool.

2 Korintho 10:1-18
1. An Paulo koro akwayou kuom muolo kod ngʼwono mar Kristo mondo uwinja. An ma usebedo kuwacho ni amuol ka an kodu, to ager ka an mabor kodu!
2. Asayou ni kik umi abi iru ka ager, kaka ajatimo ni jomoko maparo ni wadak e pinyni kaluwore gi dwaro piny.
3. Nikech kata obedo ni wadak e pinyni, to ok wakedi kaka jopiny kedo.
4. Nikech gige lweny mwakedogo ok gin mag pinyni, to gin gige lweny mager mag Nyasaye, mwakonyorego kuom muko kuonde mochiel motegno.
5. Waketho mbekni kod riekni mag wuondruok duto mag sunga dhano, ma dino ni ji yor ngʼeyo Nyasaye, kendo watweyo paro ka paro mobam, mondo omi wami owinj Kristo.
6. Adier, wabiro kumo ji duto motamore winjo wach, nyaka chop un duto ubed joma olokore chuth.
7. Uneno gik moko mana gi wangʼ mar dhano. To ka ngʼato paro ni en ngʼat Kristo, to kik chunye wuonde ni en ngʼat Kristo moloyowa!
8. To ka dipo ni asepakora moloyo teko ma Ruoth osemiyowa mar gerou mondo udongi moloyo thirou, to wiya ok nokuodi e wachno.
9. Ok adwar mondo anenra ka gima abwogo chunyu gi barupena.
10. Nikech jomoko kuomu wacho niya, “Barupene nigi teko kendo wuoyo mager, to ka en kodwa to onenore ngʼama yomyom, kendo koyalo to wechene onge gi teko.”
11. Joma kamago onego ngʼe ni weche ma andikonu e barupena ka aonge, ema bende abiro timo ka an kodu.
12. Chutho, ok dwaher mar ketore, kata pimore gi jogo matingʼore malo, kaka joma lich mokalo. Joma kamago ofuwo, kuom pimore gi rapim magin giwegi ema giketo, kendo kuom ngʼado buchgi kendgi, kaka joma lich.
13. Wan to ok dwapakre mokalo tongʼwa, en tongʼ ma Nyasaye owuon ema noketonwa kaluwore gi tichne, kendo un bende un ei tongʼno.
14. Omiyo ka wapakore e tijwani to ok wakalo tongʼ nikech wan ema ne wakwongo kelonu Injili mar Kristo bangʼ wuotho wuoth marabora.
15. To bende, ok dwapakre mokalo tongʼwa kuom tich ma jomoko nono ema timo. To genowa en ni, kaka yie maru medo gerore, e kaka tongʼwa mar lando Injili biro medo yarore,
16. mondo wayal Injili e pinje maboyo moyombo thuru. Nikech ok wadwar pakore kuom tich ma ngʼat machielo ema otimo e kare mar tich.
17. To, “Ngʼat ma sungore mondo osungre kuom Jehova Nyasaye.”
18. Nikech ngʼat ma Ruoth pako ema ji yiego, to ngʼat mapakore kende onge rieko.