A A A A A
Bible in one year
August 5

Ayub 1:1-22
1. Ne nitie ngʼat moro mane odak e piny Uz mane nyinge Ayub. Ngʼatni ne en ngʼama longʼo chuth kendo ngʼama kare; ne oluoro Nyasaye kendo nokwedo gik maricho.
2. Ne en gi yawuowi abiriyo gi nyiri adek
3. kendo ne en gi rombe alufu abiriyo, ngamia alufu adek, rweth pur mia abich, gi punde mia abich, kendo ne en gi jotich mangʼeny. Kuom mano, ne en ngʼat marahuma moloyo ji duto modak yo wuok chiengʼ.
4. Yawuote ne loso nyasi e utegi, ka moro ka moro kuomgi ni godiechienge kendo ne luongo nyiminegi adek mondo ochiem kendo ometh kodgi e nyasigigo.
5. Kane kinde mane gitimoe nyasigo oserumo, Ayub ne luongogi mondo opwodhgi. Okinyi kogwen notimo misango miwangʼo pep ne moro ka moro kuomgi, koparo ni dipo ka achiel kuomgi osetimo richo mi giyanyo Nyasaye gie chunygi. Ma ne en tim Ayub mane otimo kinde ka kinde.
6. Chiengʼ moro achiel malaike nobiro e nyim Jehova Nyasaye, kendo Satan bende nobiro kodgi.
7. Jehova Nyasaye nopenjo Satan niya, “Ia kanye?” Satan nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Asebedo ka abayo abaya e piny, kendo alworora koni gi koni.”
8. Eka Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Dipo ka iseparo wach moro kuom jatichna Ayub? Onge ngʼato machielo e piny ngima machalo kode nikech olongʼo kendo ngʼama kare en ngʼat moluora kendo motangʼ ne richo.”
9. Satan nodwoko niya, “Iparo ni Ayub oluoro Nyasaye kaonge gima omiyo?
10. Donge iseketo chiel molwore en kaachiel gi ode kod gik moko duto ma en-go? Donge isegwedho tich lwete, momiyo jambe gi kwethne olak e pinyno duto?
11. Tem ane ikaw gik moko duto ma en-go ka ok dokwongʼi e wangʼi?”
12. Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Kare ber, gimoro amora ma en-go ni e lweti, to en owuon kik imule kata gi lith lweti.” Eka Satan nowuok oa e nyim Jehova Nyasaye.
13. Chiengʼ moro ka nyithind Ayub ne chiemo kendo metho e od owadgi maduongʼ,
14. achiel kuom jotij Ayub nobiro ire mowachone niya, “Noyudo ka wapuro gi rwedhi kendo punde ne kwayo machiegni kodwa,
15. to jo-Sabea nobiro momonjowa kendo okawogi duto. Bende gisenego jotiji duto gi ligangla ma an kendo ema atony mondo anyisi wachni!”
16. Kane oyudo pod owuoyo, jatich machielo nobiro mowacho niya, “Maj Nyasaye nolwar koa e polo mowangʼo rombe kaachiel gi jotich, kendo an kenda ema asetony mondo anyisi wachni!”
17. Kane pod owuoyo, jatich machielo nobiro mowacho niya, “Jo-Kaldea noloso migepe adek mag jolweny mi gimonjowa ma gikawo ngamia-gi duto kendo gidhigo. Gisenego jotichni duto gi ligangla, kendo an kenda ema asetony mondo anyisi wachni!”
18. Kane pod owuoyo, jatich machielo bende nobiro mowacho niya, “Yawuoti gi nyigi ne jochiemo kendo metho e od owadgi maduongʼ,
19. eka apoya nono yamo maduongʼ nomwomore koa e piny motimo ongoro kendo nogoyo konde angʼwen mag ot. Odno norwombore kendo giduto gisetho ma an kenda ema asetony mondo anyisi wachni!”
20. E sa onogo, Ayub noa malo mi oyiecho lepe kendo olielo yie wiye. Eka nopodho piny auma kolemo,
21. kowacho niya: “Ne aa ei minwa ka an duk, kendo abiro dok ka an aduk. Jehova Nyasaye ema nochiwo kendo Jehova Nyasaye ema osekawo; mad nying Jehova Nyasaye opaki.”
22. Kuom magi duto, Ayub ne ok otimo richo kata kwano Nyasaye kaka jaketho.

Ayub 2:1-13
1. Odiechiengʼ machielo, malaike nochako obiro mondo gichungʼ e nyim Jehova Nyasaye, kendo Satan bende nobiro kodgi.
2. To Jehova Nyasaye nopenjo Satan niya, “Ia kanye?” Satan nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Asebedo ka abayo abaya e piny, kendo alworora koni gi koni.”
3. Eka Jehova Nyasaye nopenjo Satan niya, “Dipo ka iseparo wach moro kuom jatichna Ayub? Onge ngʼat machielo e piny ngima machalo kode nikech olongʼo chuth kendo en ngʼama kare moluora kendo motangʼ ne richo.” Pod osiko mana gi berne mapile, kata obedo ni ne idonjone ira mondo atieke kaonge gimomiyo.
4. Satan nodwoko niya, “Dhano nyalo yie weyo gimoro amora ma en-go mana ni mondo obed mangima.
5. Koro temie kimulo dende gi chokene ka ok dokwongʼi e wangʼi.”
6. Jehova Nyasaye nowachone Satan niya, “Mano ber, koro en e lweti; makmana ni ngimane ema kik imul.”
7. Kuom mano Satan nowuok oa e nyim Jehova Nyasaye, kendo nogoyo Ayub gi buche maremo malit, kochakore e tiende nyaka e wiye.
8. Eka Ayub nokawo balatago, mondo ogwonyrego kobet e buru.
9. Chiege nokone niya, “Pod kitini itwerigo atweya kuom Nyasachini? Angʼo mamoni kwongʼo Nyasaye mondo itho!”
10. To nodwoke niya, “Iwuoyo ka dhako mofuwo. Diwayie mana gi ber kende ma aa kuom Nyasaye to ok chandruok?” Kuom magi duto, Ayub ne ok otimo richo e gimoro amora mane owacho.
11. Ka osiepe Ayub adek mane gin Elifaz ja-Teman gi Bildad ja-Shua kod Zofar Ja-Namath nowinjo chandruok duto mane en-go, ne giwuok ka gia e miechgi kendo ne giwinjore mondo girom kaachiel mondo gidhi gitimne mos kendo gihoye.
12. Kane ginene ka pod gin mabor, ne ok ginyal ngʼeye. Negichako ywak matek, kendo ne giyiecho lepgi mi gibukore gi buru.
13. Bangʼe negibet kode piny e lowo kuom ndalo abiriyo odiechiengʼ gotieno. Onge ngʼama nowachone wach moro amora, nikech negineno ka chandruok mane en-go ne pek moloyo.

Zaburi 91:7-13
7. Ji alufu achiel nyalo podho e bathi, ee, ji alufu apar nyalo riere e badi korachwich, to in onge moro ma nochop buti.
8. Iningʼigi angʼiya gi wengeni kendo inine kikumo joma timbegi richo.
9. Ka iwacho niya, “Jehova Nyasaye e kar pondona,” kendo iketo Nyasaye Man Malo Moloyo kar dakni,
10. to onge gimoro amora marach ma notimreni, kendo onge masira ma nosud machiegni gi odi.
11. Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;
12. gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.
13. Ininyon sibuor gi thuond fu; adier ininyon sibuor maratego gi thuol maduongʼ man-gi kwiri marach.

Ngeche 22:13-14
13. Jasamuoyo wacho niya, “Sibuor ni oko!” Kata, “Ibiro nega e yore mag dala!”
14. Dho dhako ma jachode en bur matut; ngʼatno manie bwo mirimb Jehova Nyasaye biro lingʼore e iye.

Rumi 7:1-25
1. Koso ukia, owetena, nikech awuoyo gi joma ongʼeyo chik, ni chik otweyo ngʼato mana ka pod ongima?
2. Kuom ranyisi, dhako mokendi Chik otweyo gi chwore mana ka chwore pod ngima; to ka chwore otho, to ogonye e chik mar kend.
3. Kamano bende, ibiro luong dhakono ni jachode ka odak gi dichwo machielo ka chwore pod ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chikno kendo ka dichwo machielo okende to ok kwane kaka jachode.
4. Kamano owetena, un bende, usetho korka chik kuom ringre Kristo, mondo koro ubed jo-ngʼat machielo, ma en Jal mosechier oa kuom joma otho, mondo eka wanyag olemo ne Nyasaye.
5. Nimar kane pod ringruok chikowa, chik ne chiewo gombowa maricho, kendo negitiyoe ringrewa, omiyo ne wanyago olemo makelo tho.
6. To sani, nikech wasetho ne gima notweyowa chon, mondo wabed wasumbini, ok manie bwo chik machon mondiki, to manie ngima manyien kuom Roho.
7. Kare koro wanyalo wacho angʼo? Chik en richo koso? Ok kamano ngangʼ! Adiera, dine ok angʼeyo gima richo en ka dine onge chik. Nimar bende dine ok angʼeyo gima chik en ka dine ok owacho niya, “Kik igombi gir wadu.”
8. To richo nokawo thuolo mane chik okelo mopidho kit gombo mayoreyore kuoma nimar ka chik onge to richo otho.
9. Mokwongo kane chik onge, to ne angima, to ka Chik nobiro, to richo nochier kuoma mi atho.
10. Nanwangʼo ni chikno, mane onego okel ngima, nolokore mokelo tho.
11. Nimar richo nokawo thuolo mane chik okelo, mowuonda, kendo okonyore gi chikno mondo onega.
12. Omiyo Chik ler, kendo chike moketi bende ler, kendo nikare, to kendo ber.
13. Dibed ni gima ber ema nomiyo atho koso? Ok kamano kata matin! Richo notiyo gi gima ber, mi onega, mondo richo ongʼere malongʼo ni en angʼo. Kamano chik nyiso ni richo en gima rach moloyo.
14. Wangʼeyo ni Chik en gir chuny; to an ngʼat ringruok, kendo richo osengʼiewa moloka misumbane.
15. Gik ma atimo odhiera ngʼeyo. Nimar ok atim gik ma adwaro, to atimo mana gik ma ok adwar.
16. Koro ka atimo gik ma ok adwar, to mano nyiso ni Chik ber.
17. Chutho, an ok ema atim gino, to richo manie iya ema time.
18. Angʼeyo ni onge gimoro kata achiel maber manie iya, tiende ni, kita mar richo. Nimar an-gi gombo mar timo gima ber to ok anyal time.
19. Nimar ok atim gima ber ma adwaro mondo atim to asiko atimo mana gima rach.
20. Koro ka atimo gima ok adwar timo, to koro an ok ema atime, to richo modak e iya ema time.
21. Omiyo ayudo chikni katiyo: Ni ka adwaro timo gima ber, to apo ka rach bende ni koda.
22. Nimar ei chunya maiye amor gi chik Nyasaye;
23. to aneno chik machielo katiyo e fuonde mag ringra makedo gi chik manie chunya, mamiyo abedo misumba Chik mar richo manie fuondena.
24. Mano kaka an ngʼama chandore! En ngʼa mabiro resa kuom ringruokni mar tho?
25. Erokamano ne Nyasaye kuom Yesu Kristo Ruodhwa! Kuom mano, an awuon gi ei pacha an misumba mar chik Nyasaye, to kuom kita mar richo, an misumba mar chik mar richo.