A A A A A
Bible in one year
August 31

Eklesiastes 11:1-10
1. Dhiyo adhiya nyime gitimo timbe mabeyo, to bangʼe notimni ngʼwono.
2. Chiw achiwa mwanduni ni ji mangʼeny, nikech ikia gima kiny notimreni.
3. Ka polo odudo, to koth chue e piny. Kata ka yien olwar yo milambo kata yo nyandwat, kama olwarieno, kanyo ema iyude.
4. Ngʼama osiko mana ka ngʼiyo kor polo ok nokom; to ngʼama rito mana ni mondo koth ochwe, ok noke.
5. Mana kaka ok inyal ngʼeyo kama yamo luwo, kata ngʼeyo kaka nyathi chakore ei min, omiyo ok inyal ngʼeyo gima Nyasaye ma jachwech gik moko duto timo.
6. Chwo kodhi mari gokinyi, to godhiambo kik iwe lweti bed maonge tich, nimar ok ingʼeyo kata gibiro twi, giduto maber.
7. Ler ber kendo omiyo wangʼ neno maber.
8. To kuom higni mangʼeny ma dhano nyalo dak, we mondo obed mamor kuom hignigo duto. Makmana wiye kik wil gi ndalo mag mudho nikech kosetho to ndalo mag mudho nobed mangʼeny moloyo. Gimoro amora mabiro bangʼe onge tiende.
9. Bed mamor, in wuowi matin, ka pod in rawera kendo tim gik moko duto ma chunyi dwaro. Tim gik moko duto ma chunyi gombo kendo wangʼi nyalo neno, to kata kamano nyaka ingʼe ni Nyasaye nongʼadni bura kuom gik moko duto mitimo.
10. Omiyo koro, gol gombo duto oko e chunyi kendo kik iwe gombo mag ringruok thagi, nikech bedo rawera maratego bende onge tiende.

Eklesiastes 12:1-14
1. Paruru jachwechu kapod utindo, kendo kapok ndalo mag chandruok obiro, ma ubiro wachoe niya, “Onge gima tinde bernwa e piny.”
2. Mano en ndalo ma wangʼ chiengʼ, dwe kod sulwe lokore mudho, kendo angʼwengʼo kwako piny bangʼ ka koth osechwe.
3. Jorito makonyou koro tetni, jou maroteke koro gumbo, rego biro chungʼ nikech jorego nok, kendo wengeu biro lokore boo ma ok unyal neno maber.
4. Dhorangeye momanyore gi wangʼ yore nolor kendo koko mar rego ok nowinjre maber; kendo kata mana ywak winy machiewou e nindo ok unuwinji.
5. Ji noluor kuonde motingʼore gi malo kendo wuoth nobednigi matek e wangʼ yore. Maua mar oyungu thiewo kendo ongogo lak mondo odhi ocham it yien-no, to oyudo ka it yien-no onge gi ndhandhu. Kamano e kaka dhano dhiyo e dalane mosiko ka joywak to dengo e wangʼ yore.
6. Paruru jachwechu kapod utindo, kendo pok ndalo mar chandruok obiro e piny. Kik urit nyaka ubed joma onge paro gi rieko, kata teko mar timo gimoro,
7. e kinde ma lowo dok kuom lowo, to chuny dok ir Nyasaye mane ochweye.
8. Emomiyo an jayalo awacho niya, “Ngima en gima nono! Gik moko duto onge tiendgi!”
9. Nikech jayalo ne riek, nopuonjo ji gik moko duto mane ongʼeyo. Noparo matut kendo omanyo mi ochano ngeche mangʼeny kaka owinjore.
10. Jayalo nomenyo mana mondo oyud weche makare, kendo gima nondiko noriere tir kendo adiera.
11. Weche joma riek jiwo mondo omi giti; to wechego kochoki to chalo gi ludh jokwadh makwayo rombe kata musmal mogur matek. Nyasaye ma jakwadhwa achiel kende ema osechiwo wechego.
12. Koro wuoda nitiere gimoro machielo ma bende onego ingʼe. Tich ndiko kitepe ok norum kendo somo mangʼeny biro olo pachi.
13. Gik moko duto koro osewinji, omiyo koro ma e wach mogik: Luor Nyasaye kendo rit chikene nimar ma e tich mane omi dhano.
14. Nimar Nyasaye biro ngʼado bura ni tich moro amora, kaachiel gi gimoro amora mopondo, bed ni ober kata orach.

Zaburi 103:15-22
15. Dhano to ndalone chalo gi lum, oloth piyo ka maua mopidhi;
16. to ka yamo okudhe matin nono to kare orumo, kendo ok chak pare.
17. Hera ma Jehova Nyasaye oherogo joma omiye luor, to osiko manyaka chiengʼ, kendo osiko otimo maber ne nyithind nyithindgi,
18. ma gin joma orito singruokne kendo jogo maparo mondo orit chikene.
19. Jehova Nyasaye osechungo lochne e polo, kendo lochne orito ji duto.
20. Pakuru Jehova Nyasaye, un malaikane duto, un joge maroteke matimo kaka odwaro, kendo matimo kaka owacho.
21. Pakuru Jehova Nyasaye, un jopolo duto, un jotichne matimo dwarone.
22. Pakuru Jehova Nyasaye, un gik moko duto mochweyo, manie bwo lochne kuonde duto. Pak Jehova Nyasaye, yaye chunya.

Ngeche 24:13-14
13. Wuoda, cham mor kich, nimar ober; mor kich moa e pedni mar kich nigi ndhandhu mamit.
14. Ngʼe bende ne rieko mit ni chunyi; ka iyude, nitie geno mar ndalo mabiro kuomi, to genoni ok nongʼad oko.

1 Korintho 11:1-16
1. Luwuru timna, mana kaka an bende aluwo tim Kristo.
2. Agoyonu erokamano nikech usiko upara e yore duto, kendo nikech umako puonj duto mane amiyou.
3. To adwaro mondo ungʼe ni Kristo ewi dichwo ka dichwo, kendo ni dichwo ewi dhako, to Nyasaye ewi Kristo.
4. Kuom mano, dichwo malemo kata makoro e chokruok koumo wiye ochayo Kristo.
5. Kamano bende dhako malemo kata makoro e chokruok, ka ok otweyo kitamba okuodo wi chwore, nikech onge pogruok e kinde gi dhako moliel yie wiye.
6. Ka dhako ok dwar tweyo kitamba, to ber kata mondo oliel yie wiye. To kaka en wichkuot ka dhako olielo yie wiye mapoth, to ber otwe kitamba.
7. Dichwo to ok owinjore oum wiye nikech en ranyisi mar Nyasaye gi duongʼne; dhako to en ranyisi mar duongʼ mar dichwo.
8. Dichwo ne ok oa kuom dhako, to dhako ema ne oa kuom dichwo.
9. To bende, dichwo ne ok ochwe ne dhako, to dhako ema ne ochwe ni dichwo.
10. Nikech wachni kendo nikech malaike, dhako mondo oum wiye kaka ranyisi ni en e bwo loch.
11. Kata kamano, kuom Ruoth, dhako ok nyal dak maonge dichwo mana kaka dichwo bende ok nyal dak maonge dhako.
12. Nimar, mana kaka dhako nochwe koa kuom dichwo, e kaka dichwo bende inywolo gi dhako, to gik moko duto oa kuom Nyasaye.
13. Penjreuru un uwegi ni: Bende en gima kare mondo dhako olam Nyasaye ka ok otweyo kitamba e wiye?
14. Donge en gima ongʼere ne ji duto ni wich maboyo en wichkuot ni dichwo?
15. To ka dhako yie wiye boyo, to en duongʼ mare, nikech yie wich maboyo omiye kaka raum.
16. Ka ngʼato kuomu dwaro kwedo ma, to ongʼe ni waonge gi tim mopogore gi mwapuonjoni, kendo kata kanise duto mag Nyasaye ongego.