A A A A A
Bible in one year
August 29

Eklesiastes 7:1-29
1. Nying maber longʼo moloyo mo mangʼwe ngʼar, kendo odiechieng tho ber moloyo odiechieng nywol.
2. Ber mondo idhi e od kuyo moloyo ot mitimoe nyasi, nimar tho e giko ngʼato ka ngʼato; joma pod ngima nyaka ngʼe ma e chunygi.
3. Kuyo ber moloyo nyiero, nikech wangʼ man-gi lit berne chuny.
4. Ngʼat mariek wiye ok wil gi tho, to ngʼat mofuwo paro mana mor pile.
5. Ber mondo ichik iti ne siem ngʼat man-gi rieko, moloyo chiko iti ne wend joma ofuwo.
6. Nyiero mar ngʼama ofuwo onge tiende omiyo ochalo mana gi kudho mararni e mach e bwo agulu. Ma bende onge tiende.
7. Ka ngʼat mariek mayo ji to obedo ngʼama ofuwo, to ngʼama kawo asoya kethore kende owuon.
8. Giko mar gimoro ber moloyo chakruokne kendo bedo mos ber moloyo sunga.
9. Kik ibed ngʼama chwanyore piyo e chunye; nikech joma ofuwo ema timo kamano.
10. Bende kik ipenjri ni angʼo momiyo ndalo machon gik moko ne timore maber moloyo ndalogi? Mano en penjo mar ngʼat mofuwo.
11. Rieko ber mana kaka girkeni, en gima ber kendo en ohala ne joma mangima.
12. Rieko en tipo mana kaka pesa bende en tipo, nimar rieko kelo ngima ni ngʼama ni kode.
13. Parane gima Nyasaye osetimo: En ngʼa manyalo rieyo gima osedolo?
14. Ka gik moko dhini maber, to bed mamor, to ka chandruok omaki; to ngʼe ni Nyasaye ema oyie mondo gik moko ariyogo otimre. Emomiyo, dhano ok nyal fwenyo gimoro amora mabiro timorene e ndalo mabiro.
15. E ngima madakie maonge tiendeni asefwenyo ni ngʼat ma ja-ratiro rumo nikech ratiro mare kendo ngʼat ma jaricho dak ndalo mangʼeny kotimo richo.
16. Kik ibed ngʼat mariek ahinya kata ngʼat mongʼeyo ahinya, nimar inyalo tiekori kendi iwuon.
17. Kik ibed ngʼama timbene mono ahinya kata ngʼama ofuwo, nimar angʼo momiyo idwaro ni itho ka ndaloni pok ochopo?
18. Kuom mano, e weche ariyogi kik iher moro moloyo machielo, nikech ngʼat moluoro Nyasaye ema dhi maber.
19. Gima rieko nyalo timo ne ngʼato duongʼ moloyo gima jotelo apar nyalo timo ne dala maduongʼ.
20. Onge ngʼato kata achiel e piny ngima matimo mana gik mabeyo lilo ma ok oketho.
21. Kik ichik iti ni weche ma ji wacho, dipo ka iwinjo ka jatichni kwongʼi,
22. nimar in bende ingʼeyo e chunyi ni kinde mangʼeny in iwuon isekwongʼo joma moko.
23. Ne apimo gigo duto gi rieko ka aketo chunya mondo abed mariek, to ne ayudo ka ok anyal.
24. Ere kaka dhano difweny rieko? Otut moyombowa, kendo otek modhierowa winjo.
25. Omiyo ne aloko pacha mondo anon kendo awinj tiend rieko, kaachiel gi chenro mar gik moko, bangʼe to ne ayudo ni ngʼat mofuwo en jaricho kendo janeko.
26. Bangʼe ne ayudo ni dhako ma jachode rach moloyo, tho nimar chunye en obadho, to lwetene gin nyororo. Ngʼat moluoro Nyasaye notony e lwete, to jaricho to nokelne mana chandruok.
27. Jayalo wacho niya, “Ma e gima asefwenyo kane adwaro tiend wechegi achiel kachiel,
28. to kane pod anono wechegi, to ne ayudo ni kuom ji alufu achiel, dichwo achiel kende ema nyalo bedo gi rieko, to dhako to onge mariek kata achiel.
29. Gimoro kendo maseyudo en ni Nyasaye nochweyo ji duto momiyo rieko, makmana ni dhano osebaro ka dwaro gik mangʼeny.”

Zaburi 102:1-5
1. Lamo mar ngʼat mawinjo marach kendo machiwo ywakne e nyim Jehova Nyasaye. Winj lamona, yaye Jehova Nyasaye; yie irwak lamona ma akwayigo kony.
2. Kik ipandna wangʼi sa ma chunya lit. Chikna iti; ka aluongi to dwoka mapiyo.
3. Nimar ndalona rumo piyo ka iro; chokena rewni ka kit kendo maliet.
4. Chunya orewore kendo oner ka lum; wiya wil kata mana gi chamo chiemba.
5. Chur ma achurgo matek omiyo adhero alokora choke lilo.

Ngeche 24:7-9
7. Rieko bor moyombo ngʼat mofuwo; e kar bura mar alap oonge gi gima onyalo wacho.
8. Ngʼat machano gima rach biro ngʼere kaka ja-andhoga.
9. Andhoga mar fuwo en richo, to ji mon kod ja-jar ji.

1 Korintho 10:1-18
1. Jowetena, ok adwar ni mondo ukia kaka kwerewa nowuotho e bwo bor polo, to kendo giduto negingʼado Nam Makwar.
2. Bedo e bwo bor polono kendo ngʼado nam makwarno ema nokwan ka batiso mane omiyo gibetie achiel gi Musa.
3. Giduto negichamo chiemb chuny machalre
4. kendo giduto ne gimodho pi achiel mar chuny, nikech ne gimodho e lwanda mar chuny mane wuotho kodgi; to lwandano ne en Kristo.
5. To kata kamano, Nyasaye ne ok omor gi ji mangʼeny kuomgi, kendo ringregi nodongʼ e thim.
6. Gigi duto notimore mondo obednwa ranyisi masiemowa mondo kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo.
7. Kik ulam nyiseche manono kaka moko kuomgi nolamo, mana kaka ondiki niya, “Ji nobet piny mondo gichiem kendo gimethi, kendo negia malo mondo gimiel miende dwanyruok mag oganda.”
8. Kik waterre kaka moko kuomgi notimo, mi ji alufu piero ariyo gadek kuomgi notho odiechiengʼ achiel.
9. Kik watem Ruoth, kaka moko kuomgi notimo, mi thuonde nonegogi.
10. Bende kik wangʼur, kaka moko kuomgi notimo, mi malaika mar tho nonegogi.
11. Gigi duto notimorenigi kaka ranyisi, kendo nondiknwagi mondo gibednwa siem, wan ma wadak e ndalo ma giko piny chiegnini.
12. Omiyo, ka iparo ni ichungʼ motegno bed motangʼ, nono to ipodho!
13. Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.
14. Kuom mano, osiepena mageno, ringuru ua kuom nyiseche manono.
15. Awuoyo kodu kaka joma parogi nikare, omiyo paruru matut tiend wach ma awachonuno.
16. Donge kikombe mar gweth ma wagoyene Nyasaye erokamano ketowa e lalruok achiel e remb Kristo? Koso makati mwangʼingo donge ketowa e lalruok achiel, e ringre Kristo?
17. Nikech nitie makati achiel, koro wan ringruok achiel, kata obedo ni wangʼeny, nikech wan duto wachamo makati achielno.
18. Ka wakawo jo-Israel kaka ranyisi: Donge joma chamo gik mokete kendo mar misango bet e lalruok achiel gi kendo mar misangono?