A A A A A
Bible in one year
July 30

Nehemia 12:1-47
1. Magi e jodolo kod jo-Lawi mane odwogo gi Zerubabel wuod Shealtiel kod Jeshua: Seraya, Jeremia, Ezra,
2. Amaria, Maluk, Hatush,
3. Shekania, Rehum, Meremoth,
4. Ido, Ginethon, Abija,
5. Mijamin, Moadia, Bilga,
6. Shemaya, Joyarib, Jedaya,
7. Salu, Amok, Hilkia kod Jedaya. Magi ema ne jotend jodolo kod jotich kaachiel kodgi e ndalo Jeshua.
8. Jo-Lawi to ne gin: Jeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Juda, kod Matania ma bende notelo ne weche mag goyo erokamano kaachiel gi jotich kode.
9. Bakbukia kod Uni, gi jotich kaachiel kodgi nochungʼ momanyore kodgi kuom tije duto.
10. Jeshua ne en wuon Joyakim, Joyakim ne en wuon Eliashib, Eliashib wuon Joyada,
11. Joyada ne wuon Jonathan, to Jonathan ne wuon Jadua.
12. E ndalo Joyakim, jodolo mane jotend dhoudi ne gin: koa e anywola Seraya ne en Meraya; koa e anywola Jeremia ne en Hanania;
13. koa e anywola Ezra ne en Meshulam; koa e anywola Amaria ne en Jehohanan;
14. koa e anywola Maluk ne en Jonathan; koa e anywola Shekania ne en Josef;
15. koa e anywola Harim ne en Adna; koa e anywola Meremoth ne en Helkai;
16. koa e anywola Ido ne en Zekaria; koa e anywola Ginethon ne en Meshulam;
17. koa e anywola Abija ne en Zikri; koa e anywola Miniamin kod Moadia ne en Piltai;
18. koa e anywola Bilga ne en Shamua; koa e anywola Shemaya ne en Jehonathan;
19. koa e anywola Joyarib ne en Matenai; koa e anywola Jedaya ne en Uzi;
20. koa e anywola Salu ne en Kalai; koa e anywola Amok ne en Eber;
21. koa e anywola Hilkia ne en Hashabia; koa e anywola Jedaya ne en Nethanel.
22. Jotend miech jo-Lawi e ndalo mar Eliashib; Joyada, Johanan kod Jadua, kaachiel gi joma ne jodolo, nondik nying-gi e kinde loch mar Darius ruodh Pasia.
23. Jotend mier mane ni e dier nyikwa Lawi nyaka e ndalo mar Johanan wuod Eliashib nondik nying-gi e kitap weche mag ndalo.
24. To jotend jo-Lawi ne gin: Hashabia, Sherebia, Jeshua wuod Kadmiel, kod jotich kaachiel kodgi, mane ochungʼ ka ngʼiyore ka gipako Nyasaye kendo gidwokone erokamano ka jomoko omo wer to jomoko olo mana kaka Daudi ngʼat Nyasaye nondiko.
25. Matania, Bakbukia, Obadia, Meshulam, Talmon kod Akub ne gin jorit dhorangeye ma bende ne ngʼiyo kuonde keno man yo rangach.
26. Negitiyo e ndalo Joyakim wuod Jeshua, wuod Jozadak, to kendo e ndalo jatelo Nehemia kod Ezra ma jadolo kendo jandiko.
27. E sa mane igwedho ohinga mar Jerusalem, jo-Lawi nowal oa kama negidakie mine okelgi Jerusalem mondo gitim nyasi gi mor mogundho gi wende mag erokamano kendo ka gigoyo ongengʼo, nyatiti kod orutu.
28. Jower bende nokel kanyakla koa e gwenge machiegni gi Jerusalem kaka miech jo-Netofath,
29. Beth Gilgal, kod e gwengʼ Geba gi Azmaveth, nimar jower nosegero miechgi giwegi machiegni gi Jerusalem.
30. Ka jodolo gi jo-Lawi nosepwodhore maler kaka chik dwaro, ne gipwodho ji, dhorangeye, to gi ohinga.
31. Ne akelo jotend Juda nyaka ewi ohinga. Bende ne ayiero migepe ariyo madongo mag jower mondo odwok erokamano ni Nyasaye. Achiel kuomgi ne ochungʼ ewi ohinga korachwich, kochiko kama iluongo ni Dhoranga Owuoyo.
32. Hoshaya kod nus mar jotend Juda noluwogi,
33. kaachiel gi Azaria, Ezra, Meshulam,
34. Juda, Benjamin, Shemaya, Jeremia,
35. kaachiel gi jodolo moko man-gi turumbete, kod Zekaria wuod Jonathan, wuod Shemaya, wuod Matania, wuod Mikaya, wuod Zakur, wuod Asaf,
36. kod jotich kaachiel kode kaka: Shemaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, Juda kod Hanani ka gin-gi thumbe migoyo mane olos gi Daudi ka giluwo kor ohinga mi gikadho ewi od Daudi ngʼat Nyasaye. Ezra ma jandiko notelonegi.
37. E Ranga Soko negidhi nyime wangʼ achiel ka giidho raidhi mar Dala Maduongʼ mar Daudi ka giluwo kor ohinga mi gikadho ewi od Daudi nyaka e Dhoranga Pi mantiere yo wuok chiengʼ.
38. Migawo mar jower mar ariyo nowuotho kochiko komachielo. Ne aluwogi nyaka ewi ohinga malo, kaachiel gi nus mar ji ka gikalo kama Oger Motingʼore gi Malo mar Kendo mag Mach nyaka e Ohinga Malach,
39. negikadho Ranga Efraim, Ranga Jeshana, Ranga Rech, Kama Otingʼore gi Malo mar Hananel kod Kama Otingʼore gi Malo ma Mia Achiel nyaka ochopo Ranga Rombe. Negichungo e Ranga Od jarito.
40. Bangʼ ka migepe ariyo mar jowergo nosedwoko erokamano ni Nyasaye; negikawo keregi e od Nyasaye, eka an bende kamano kaachiel gi nus mar jotelo,
41. gi jodolo kaka, Eliakim, Maseya, Miniamin, Mikaya, Elioenai, Zekaria gi Hanania ka gin kod turumbete mag-gi.
42. Bende ne nitiere Maseya, Shemaya, Eliazar, Uzi, Jehohanan, Malkija, Elam kod Ezer. Jower nower kotelnegi gi Jezrahia.
43. To e odiechiengno negichiwo misango maduongʼ ka gimor nikech Nyasaye ne osemiyogi mor maduongʼ. Mon kod nyithindo bende ne mor. Koko mar mor mane ni e Jerusalem ne inyalo winjo gi kuma bor.
44. E sechego ji noyier mondo orit kuonde keno mag chiwruok, olembe mokwongo kod achiel kuom apar. Ne puothe machiegni gi mier matindo, negikelo e od keno bath gigo midwaro kuom Chik ne jodolo kod jo-Lawi, nimar Juda ne mor gi puonj mar jodolo gi jo-Lawi.
45. Negitiyo tich Nyasachgi kod tich mar pwodhruok, mana kaka jower gi jorit Rangeye notimo, kaluwore gi chike mag Daudi kod wuode Solomon.
46. E ndalo mar Daudi kod Asaf ema ne telone wende mag pak kod mag goyo erokamano ni Nyasaye nochakore.
47. Kendo e ndalo Zerubabel gi Nehemia, jo-Israel duto nochako kelo pok mapile pile ni jower kod jorit dhorangeye. Bende negiketo tenge pok ni jo-Lawi mamoko, to jo-Lawi bende nomiyo nyikwa Harun pokgi.

Nehemia 13:1-31
1. Chiengʼno kitabu mar Musa nosom ka ji winjo kendo noyud kondikie ni jo-Amon kata jo-Moab ok onego yienegi donjo e chokruok mar Nyasaye,
2. nikech ne ok giromone jo-Israel gi chiemo kod pi, makmana to negichulo Balaam mondo okwongʼ-gi. (Kata kamano, Nyasachwa noloko kwongʼno obedo gweth.)
3. Ka ji nowinjo chikni, negigolo oko jogo duto ma welo kuom jo-Israel.
4. Ka ma ne pok otimore, to Eliashib jodolo noseketi jarit kuonde keno mag od Nyasachwa. To ne en osiep Tobia machiegni ahinya,
5. kendo ne osemiye ot malach kama yande ikanoe chiwo mar cham kod gik ubani kod gige hekalu, bende nikanoe achiel kuom apar mar cham, divai manyien gi mo kaka pok jo-Lawi, jower kod jorit dhorangeye, kaachiel gi chiwo mag jodolo.
6. To ka magi duto ne dhi nyime, ne aonge Jerusalem, nimar e higa mar piero adek gariyo mar loch Artaksases ruodh Babulon ne asedok ir ruoth. Bangʼe ne akwaye thuolo
7. mi adok Jerusalem. To ma ne omiyo afwenyo gima rach mane Eliashib nosetimo kuom miyo Tobia kar dak e od Nyasaye.
8. Ne abedo gi chwanyruok kendo ne awito gige Tobia mag ot duto oko mar kama nodakie.
9. Ne achiwo chik motegno mondo opwodh odno, bangʼe to ne adwoko gik milemogo mag od Nyasaye gi chiwo mar cham kod ubani.
10. Bende ne afwenyo ni bath pok mane oket ne jo-Lawi ne pod ok omigi, to kendo ni jo-Lawi gi jower mane ochungʼ ne tich nosedok e puothegi giwegi.
11. Omiyo ne adhawone jotelogo kendo apenjogi niya, Angʼo momiyo od Nyasaye ojwangʼ? Bangʼe ne aluongogi kanyakla kendo aketogi kuondegi.
12. Jo-Juda duto nokelo achiel kuom apar mar cham, divai manyien kod mo e ute keno.
13. Ne aketo Shelemia jadolo, Zadok jandiko, kod ja-Lawi ma nyinge Pedaya kaka jachungʼ mar ute keno kendo ne aketo Hanan wuod Zakur, wuod Matania jalupgi, nikech jogi nokwan ka jo-ratiro. Nomigi tich mar pogo gigo mokel ne owetegi.
14. Yaye Nyasacha, para kuom ma kendo kik wiyi wil gi gik masetimone odi gadiera gi tijeni duto.
15. E ndalogo naneno jomoko e piny Juda kabiyo mzabibu milosogo divai chiengʼ Sabato kendo gikelo cham ka giketo e ngʼe punda, kaachiel gi divai, mzabibu, ngʼowu kod misike mopogore opogore. To negikelo gigi duto ei Jerusalem chiengʼ Sabato. Omiyo ne akwerogi ni kik gihon chiemo odiechiengʼno.
16. Jo-Turo mane odak Jerusalem ne kelo rech kod gige ohala mopogore opogore bangʼe gihonogi ei Jerusalem ne jo-Juda chiengʼ Sabato.
17. Ne adhawone jodong Juda mi apenjogi niya, “Ma en gima rach manade mutimo chiengʼ Sabato?
18. Donge kwereu notimo mana gik machalre gi gigi, ma nomiyo Nyasachwa okelo masiragi duto kuomwa kendo kuom dala maduongʼ? Omiyo koro umedo kelo kwongʼ kuom jo-Israel kuom njawo chiengʼ Sabato.”
19. Ka chiengʼ ne pok opodho e dhorangeye Jerusalem kendo ka Sabato pok ochopo, ne achiwo chik mondo dhoudi olor kendo mondo kik yawgi nyaka Sabato rum. Ne oketo joge owuon e rangeye mondo kik misigo moro amora kel chiengʼ Sabato.
20. Johala kod joma hono gik mopogore opogore nobiro dichiel kata diriyo mobuoro but Jerusalem.
21. To ne asiemogi kawacho niya, “Angʼo momiyo unindo oko machiegni gi ohinga?” Ka uchako utimo ma, to abiro makou. Chakre godiechiengno ne ok gichako gidwogo chiengʼ Sabato.
22. Bangʼe ne achiwo chik ne jo-Lawi mondo opwodhre kendo gidhi girit rangeye mondo gimi chiengʼ Sabato obed maler. Yaye Nyasacha, para ema bende, kendo itimna ngʼwono kaluwore gi herani maduongʼ.
23. Kata kamano, e ndalogo ne aneno joma chwo moa Juda mane okendo nyi Ashdod, Amon kod Moab.
24. Nus mar nyithindgi ne wacho dho Ashdod kata dho achiel kuom joma moko, to ne ok gi ngʼeyo dho Juda.
25. Ne adhawonegi mi akwongʼogi. Ne agoyo chwo moko mi apudho yie wigi. Ne aketogi gikwongʼore e nying Nyasaye mi giwacho niya, “Kik uwe nyiu kend gi yawuotgi, kata nyigi bende kik kend gi yawuotu, to un bende kik ukend nyigi.
26. Donge ne en nikech kend ma kamagi mane omiyo Solomon ruodh Israel otimo richo? E dier ogendini duto ne onge ruoth machal kode. Nohere gi Nyasache, kendo Nyasaye nokete ruoth ewi jo-Israel duto, to kata kamano mon ma ok jo-Yahudi nomiyo otimo richo.
27. To koro dwawinj ni un bende utimo timbe dwanyruok malich kama kendo ubedo joma ok jo-ratiro ne Nyasachwa kuom nyuomo mon ma welogi?”
28. Achiel kuom yawuot Joyada wuod Eliashib ma jadolo maduongʼ ne en or Sanbalat ma ja-Horon. Emomiyo ne ariembe oa buta.
29. Yaye Nyasacha, parie kaka gisedwanyo tij dolo gi singruok mar bedo jadolo kod mano mar jo-Lawi.
30. Omiyo ne apwodho jodolo kod jo-Lawi kuom gimoro amora ma wendo, mi amiyogi tije, moro ka moro gi kare owuon.
31. Bende ne achiwo thuolo mar chiwo mar yien e seche mowal, kendo bende ne olembe mokwongo. Yaye Nyasacha, para gi ngʼwono.

Zaburi 89:30-37
30. “Kata ka yawuote nowe chikna ma ok giluwo yorena,
31. ka ok girito buchena kendo ka chikena otamogi luwo,
32. to anakum richogi gi luth, kendo anago kethogi gi chwat.
33. Kata kamano ok anagol herana kuome, bende ok anatimne gima opogore gi adierana.
34. Ok anawe mak achopo winjruokna kode kata loko gima asewacho gi dhoga.
35. Asesingora dichiel kendo mogik kuom ler mara, kendo ok abi riambo ne Daudi,
36. ni kothe nodhi nyime nyaka chiengʼ kendo lochne nosiki e nyima ka wangʼ chiengʼ;
37. nogure mi osiki nyaka chiengʼ kaka dwe, ma en ranyisi madier e kor polo.” Sela

Ngeche 22:3-4
3. Ngʼat mariek neno masira kabiro kendo opondo, to ngʼat mofuwo dhiyo adhiya nyime ma ohinyre.
4. Bolruok kod luoro Jehova Nyasaye kelo mwandu gi luor kod dak amingʼa.

Rumi 1:1-32
1. An Paulo, misumba Yesu Kristo, mane oluongi mondo obed jaote, kendo nowala mondo ayal Injili mar Nyasaye.
2. Injilini nosingo chon gi dho jonabi e Muma Maler;
3. kowuoyo kuom Wuode, ma en Yesu Kristo Ruodhwa ma en nyakwar Daudi kuom ringruok.
4. To kuom Roho Maler nonyis ratiro ni en Wuod Nyasaye, nikech teko mane ochierego koa kuom joma otho, ma en Yesu Kristo Ruodhwa.
5. Kuome kendo e nyinge ema waseyudoe ngʼwono gi teko mar bedo joote, mondo wami ogendini duto oyie kuome kendo oluore.
6. To un bende un e kanyakla achiel gi jogo moseluongi mondo ubed jo-Yesu Kristo.
7. Ni ji duto man Rumi, ma Nyasaye ohero kendo oluongo mondo obed jomaler: Ngʼwono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu.
8. Mokwongo, adwokone Nyasacha erokamano, kuom Yesu Kristo nikech un duto, nimar yie maru landore e pinje duto.
9. Nyasaye ma atiyone gi chunya duto, ka alando Injili mar Wuode, en janenona kaka asiko aparou e lamona kinde duto
10. kendo alamo ni ka Nyasaye oyie to mondo ayud thuolo mar biro iru.
11. Agombo nenou ahinya mondo apognue mich moko mag chuny mondo ategugo,
12. tiende ni, mondo un kod an wajiwre ngʼato gi ngʼato e yie marwa, ka ajiwou to un bende ujiwa.
13. Jowetena, ok adwar ni ubed kukia, ni asedwaro kuom ndalo mathoth mondo abi iru, to timo kamano osetama nyaka kawuononi, mondo an bende ati tich maber e dieru mana kaka asetimo e dier joma ok jo-Yahudi.
14. An jagop jo-Yunani gi joma ok jo-Yunani, kendo mar joma riek kod joma ofuwo.
15. Mano emomiyo aketo chunya ni nyaka un bende ayalnu Injili, un ma un Rumi.
16. Aonge wichkuot kuom Injilini, nikech en e teko mar Nyasaye makelo ni ngʼato angʼata moyie warruok, mokwongo ni jo-Yahudi, eka bangʼe ni joma ok jo-Yahudi bende.
17. Nikech kuom Injilino ema Nyasaye ketoe dhano kare kuom yie kende ma ok omedie gimoro machielo, mana kaka ondiki niya, “Ngʼat makare nobed mangima kuom yie.”
18. Mirimb Nyasaye koro fwenyore koa e polo kuom ji duto motamore lame, kendo matimo richo ka gigengʼo adiera gi timbegi maricho.
19. Nikech gima dhano nyalo ngʼeyo kuom Nyasaye oyangorenigi maler, nikech Nyasaye oseelenigi.
20. Nyaka aa chakruok mar piny, gik ma ok ne mag Nyasaye, kaka tekone mochwere gi kite, osenenore malongʼo ka gifwenyore e gik mosechweyo, mondo omi dhano kik wuondre ni kiagi.
21. Kata obedo ni negingʼeyo Nyasaye kamano, to ne ok gimiye duongʼ kaka Nyasaye, kendo ne ok gidwokone erokamano, to pachgi nobedo manono kendo chunygi mofuyo nodinore.
22. Kata obedo ni negiwacho ni giriek, to negibedo joma ofuwo,
23. kendo negiloko duongʼ mar Nyasaye ma ok tho e kido machalo gi dhano matho, gi winy, gi le gi gik mamol.
24. Mano emomiyo Nyasaye nojwangʼogi e paro modwanyore ma chunygi ne gombo timo, ka giketho dendgi gi kit chode duto e kindgi ngʼato gi ngʼato.
25. Negiloko adiera mar Nyasaye odoko miriambo kendo negilamo ka gitiyo ni gik mochwe kar tiyo ni Nyasaye ma Jachwech, mipako nyaka chiengʼ Amin.
26. Kuom mano, Nyasaye nojwangʼogi moweyogi e gombo maricho makelo wichkuot. Mondegi noweyo riwore gi chwogi e yo mowinjore, to negichako riwore gi mon wetegi.
27. Chwo bende noluwo mana yo machalre; kar riwruok gi mon e yo mowinjore, to dendgi noowore gi gombo chwo wetegi. Chwo notimo timbe dwanyruok gi chwo wetegi, kendo timgino nomiyo giyudo kum e dendgi giwegi mowinjore gi kethogino.
28. To bende, kaka negiparo ni ngʼeyo Nyasaye ok lich, Nyasaye nojwangʼogi mondo gidhi adhiya nyime ka pachgi obam, mondo gitim, gik ma ok onego otim.
29. Gipongʼ gi kit timbe mamono duto, gi richo, gi wuoro kod timbe mobam. Bende gipongʼ gi ich lit, gi nek, gi dhawo, gi wuond kod himruok. Gin jokuoth,
30. joma ketho nying ji, joma ochayo Nyasaye, jokwinyo, joma wigi tek, kendo josunga, jogo mapile fwenyo yore manyien mag timo richo; kendo ok giwinj jonywolgi;
31. gionge paro, gionge yie, gionge hera, kendo gionge kech.
32. Kata obedo ni gingʼeyo chik makare mar Nyasaye ni joma timo gik ma kamago owinjore gi tho, to gidhiyo adhiya nyime gi timogi, kendo bende gipwoyo joma timogi.