A A A A A
Bible in one year
July 17

2 Weche mag Ndalo 30:1-27
1. Hezekia nooro wach ni jo-Israel duto gi jo-Juda kendo nondiko barupe ni jo-Efraim kod jo-Manase kokwayogi mondo gibi Jerusalem e hekalu mar Jehova Nyasaye mondo gitim Sap Pasaka ni Jehova Nyasaye ma Nyasach jo-Israel.
2. Ruoth gi jodonge kod joma nochokore Jerusalem nowinjore ni gitim Sap Pasaka e dwe mar ariyo.
3. Ne ok ginyal time e kinde mane onego otime nimar jodolo moromo ne pok opwodhore to ji bende ne pok ochokore Jerusalem.
4. Chenroni ne berne ruoth kod joma nochokore.
5. Negingʼado bura mondo giland wachni e Israel duto kochakore Bersheba nyaka Dan kagiluongo ji mondo gibi Jerusalem otim Pasaka mar Jehova Nyasaye Nyasach Israel nikech ne pok otime gi ji mangʼeny kaka ondiki.
6. Omiyo joote nodhi Israel gi Juda duto kaka ruoth nochiko ka gitingʼo barupe mane oa ir ruoth kod jodonge mondikie niya, “Jo-Israel dwoguru ir Jehova Nyasaye ma Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Israel mondo mi oduog iru un joma odongʼ mosetony e lwet ruodhi mag Asuria.
7. Kik ubed ka kwereu gi oweteu mane oweyo luwo Jehova Nyasaye ma Nyasach kwereu momiyo gidoko gima iluoro mana kaka uneno sani.
8. Kik ubed gi tok matek kaka kwereu nobedo, bolreuru ni Jehova Nyasaye. Biuru e kama ler mar lemo ma osepwodho nyaka chiengʼ. Tineuru Jehova Nyasaye ma Nyasachu mondo mi mirimbe mager owuog kuomu.
9. Ka udwogo ir Jehova Nyasaye eka joweteu gi nyithindu notimnegi ngʼwono mi nowegi giduogi e pinygi kod joma noterogi e twech nikech Jehova Nyasaye ma Nyasachu en jangʼwono kendo en gihera maduongʼ omiyo ok noloknu ngʼeye ka udwogo ire.”
10. Joote nodhi e dala ka dala e piny Efraim gi Manase duto nyaka ochopo Zebulun to ji nocharogi kendo nyierogi.
11. To kata kamano jo-Asher moko kod jo-Manase kaachiel gi jo-Zebulun nobolore modhi Jerusalem.
12. To e piny Juda bende ema ne lwet Nyasaye ne nitie kuom jogo mondo omigi bedo e paro achiel mondo gitim gima ruoth gi jodonge nochiko kaluwore gi wach mar Jehova Nyasaye.
13. Ji mangʼeny nochokore Jerusalem e dwe mar ariyo mondo gitim Sap Makati ma ok oketie Thowi.
14. Negigolo kende mag misango miwangʼoe liswa mane nitie Jerusalem kaachiel gi kende mag misango miwangʼoe ubani mi giwitogi e Holo mar Kidron.
15. Ne giyangʼo nyarombo mar Pasaka Chiengʼ mar apar gangʼwen mar dwe mar ariyo jodolo kod jo-Lawi noyudo wichkuot omiyo negipwodhore mi gikelo misengini miwangʼo pep e hekalu mar Jehova Nyasaye.
16. Bangʼe negikawo keregi mapile kaka ondikie chike Musa ngʼat Nyasaye. Jodolo nokiro remo manomigi kod jo-Lawi.
17. Nikech ji mangʼeny ei oganda ne pod ok opwodhore, nochuno jo-Lawi mondo oyangʼ nyirombe mag Sap Pasaka ni jogo duto mane ok ler kendo ne ok nyal chiwo nyirombegi ni Jehova Nyasaye.
18. Kata obedo ni ji mathoth manowuok e piny Efraim gi Manase gi Isakar kod Zebulun ne ok opwodhore, to kata kamano negichamo Pasaka ka ok giluwo gima nondiki. To Hezekia nolamonigi kawacho niya, “Mad Jehova Nyasaye mangʼwon owene ngʼato angʼata,
19. moseketo chunye mondo oluw Nyasaye ma en Jehova Nyasaye ma Nyasach kwerene kata obedo ni ok oler kaluwore gi chike mag kama ler mar lemo.”
20. Omiyo Jehova Nyasaye nowinjo kwayo mar Hezekia mochango jogo.
21. Jo-Israel mane nitiere Jerusalem notimo Sap Makati ma ok oketie Thowi kuom ndalo abiriyo ka gimor gi-ilo maduongʼ ka jo-Lawi kod jodolo werne Jehova Nyasaye pile ka pile ka gigoyo thumbe mag pak mar Jehova Nyasaye.
22. Hezekia nojiwo jo-Lawi duto mane ongʼeyo tich mar tiyo ne Jehova Nyasaye. Kuom ndalo abiriyo negichamo chiemo mane opognigi kendo negitimo misango mar lalruok kagipako Jehova Nyasaye ma Nyasach kweregi.
23. Jogo mane ochokore nowinjore mondo gimed timo sawoni ndalo abiriyo mamoko, omiyo kuom ndalo abiriyo mamoko negitimo kamano gi mor.
24. Hezekia ruodh Juda nochiwo ni joma nochokore rwedhi alufu achiel kod rombe gi diek alufu abiriyo, to jodonge nochiwonegi rwedhi alufu achiel kod rombe gi diek alufu apar. Jodolo mangʼeny ahinya nopwodhore.
25. Joma nochokore duto mane oa Juda kaachiel gi jodolo kod jo-Lawi kod joma nochokore koa Israel kaachiel gi jodak mane odak Israel kod mane odak Juda ne mor gi ilo.
26. Ne nitie mor maduongʼ Jerusalem mapok nobedo Jerusalem chakre ndalo Solomon wuod Daudi ma ruodh Israel.
27. Jodolo gi jo-Lawi nochungʼ mondo ogwedh ji, kendo Nyasaye nowinjogi nikech lembgi nochopo e polo kar dakne maler.

2 Weche mag Ndalo 31:1-21
1. Kane magi duto oserumo, jo-Israel duto mane ni kanyo nodhi e miech Juda ma gitoyo kite milamo kendo negingʼado sirni milamo mag Ashera. Negimuko kuonde motingʼore malo mag lemo kaachiel gi kende mag misango miwangʼoe liswa e piny Juda gi Benjamin kod piny Efraim gi Manase. Bangʼe kane gisemukogi duto, jo-Israel nodok kuondegi mag dak e miechgi.
2. Hezekia nopogo jodolo kod jo-Lawi migepe mondo gichiw misengini miwangʼo pep kod misango mar lalruok kod tije lemo gi dwoko erokamano kod wero wende pak e dhorangeye mag kambi Jehova Nyasaye.
3. Ruoth nochiwore koa kuom mwandune gik mitimogo misengini miwangʼo pep mag chiengʼ Sabato gi mag chiengʼ dwe manyien kendo ndalo mag sewni moyier kaka ondiki e Chik Jehova Nyasaye.
4. Nochiko joma nodak Jerusalem mondo ochiw ni jodolo gi jo-Lawi pokgi mondo mi gichiwre gi chunygi duto ne Chik mar Jehova Nyasaye.
5. Mapiyo nono ka wachni nochopo ni ji, jo-Israel nochiwo cham magikwongo kayo, gi divai magikwongo loso gi mor Zeituni mokwongo nyak gi mor kich kod gik moko duto mag puodho.
6. Jo-Israel kod jo-Juda mane odak e dalane mag Juda bende nokelo achiel kuom apar mag dhok gi jamni kaachiel gi achiel kuom apar mar gik maler mane gichiwone Jehova Nyasaye, ma Nyasachgi kendo nochokgi e pidhe.
7. Negichako dhuro pidhego chakre dwe mar adek kendo negitieko dhurogi e dwe mar abiriyo.
8. Kane Hezekia gi jodonge nobiro moneno pidhego negipako Jehova Nyasaye kendo negigwedho jo-Israel.
9. Hezekia nopenjo jodolo kod jo-Lawi wach pidhego,
10. eka Azaria jadolo maduongʼ ma anywola Zadok nodwoke niya, “Nyaka ji chak kelo chiemo e hekalu mar Jehova Nyasaye, wasechiemo mawayiengʼ kendo chiemo mangʼeny pod odongʼ nikech Jehova Nyasaye osegwedho joge, mano emomiyo magi odongʼ.”
11. Hezekia nochiko mondo oik kuonde keno mag hekalu mar Jehova Nyasaye mi notim kamano.
12. Bangʼe negikelo gadiera chiwo gi achiel kuom apar kod mich mowal. Konania ja-Lawi ne jarit mar gigo to jatelo maluwe ne owadgi Shimei.
13. Jehiel, Azazia, Nahath, Asahel, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismakia, Mahath kod Benaya ne jotelo e bwo Konania kod Shimei owadgi. Jogi duto notiyo kaluwore gi tich mane ruoth Hezekia kod Azaria mane jatelo morito hekalu mar Nyasaye omiyogi.
14. Kore wuod Imna ma ja-Lawi, jarit rangach ma yo wuok chiengʼ, ne jarit chiwo mar hera, ka opogo gik mochiwne Jehova Nyasaye kod chiwo mowal.
15. Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaya, Amaria kod Shekania ne okonye gadiera ka gidak e miech jodolo, ka gipogo jodolo wetegi kaluwore gi migepegi, jomadongo gi jomatindo machal.
16. Bende ne gipogone chwo mahikgi adek kadhi nyime mane nying-gi ondiki e nonro margi mar anywola, jogo duto mane nyalo donjo e hekalu mar Jehova Nyasaye mondo gitim tijegi mapile mopogore opogore kaluwore gi tich manomigi kaachiel gi migepegi.
17. Kendo ne gipogone jodolo mane ondik nying-gi kaluwore gi ndiko mar chenro mar nonro mar anywolagi kendo jo-Lawi ma jo-higni piero ariyo kadhi nyime bende notimnigi kamano kaluwore gi tije mag-gi kod migepegi.
18. Magi notingʼo jomatindo duto gi mon gi yawuowi kod nyiri duto mag dhoodno kaka ondikgi e nonro mar anywolagi. Negitimo gima nikare kuom pwodhruokgi.
19. To jonabi mane nyikwa Harun mane odak e puothe mipuro molworo miechgi kata mane odak e mier mamoko ne oyier joma ne pogo gik moko ne ngʼato angʼata mane nitie e diergi ma dichwo kaachiel gi jogo duto mane ondik nying-gi koa e dhood Lawi.
20. Magi e gik mane Hezekia otimo e piny Juda duto kotimo maber kendo makare kendo mowinjore ni Jehova Nyasaye ma ok obagni.
21. Gimoro amora mane otimo ei hekalu mar Nyasaye kaluwore gi bura kod chike, notimo komanyo Nyasache gi chunye duto. Omiyo nogwedhe.

Zaburi 85:1-7
1. Kuom jatend wer. Zaburi mar yawuot Kora. Ne itimo maber ne piny, yaye Jehova Nyasaye; ne iduogone Jakobo mwandune.
2. Ne iweyone jogi kethogi kendo ne iumo richogi duto. Sela
3. Mirimbi duto ne iketo tenge, kendo ne ilokori iweyo mirimbi mager.
4. Dwogwa iri kendo, yaye Nyasaye Jawarwa, kendo gol kecho mikechogo kodwa iter mabor.
5. Ibiro kecho kodwa nyaka chiengʼ koso? Koso ibiro choro mirimbi e tienge duto?
6. Angʼo mamoni duogowa iri kendo, mondo eka jogi obed mamor kuomi?
7. Nyiswa herani ma ok rem, yaye Jehova Nyasaye, kendo mi wayud resruok mari.

Ngeche 21:9-11
9. Ber dak e kona mar wi ot moloyo dak gi dhako maralep.
10. Ngʼat ma timbene richo ohero richo; jabute ok yud ngʼwono kuome.
11. Ka okum ngʼat ma jaro ji, to joma ngʼeyogi tin yudo rieko, ka ngʼat mariek opuonji, to oyudo ngʼeyo.

Tich Joote 20:1-16
1. Kane kokono oserumo, Paulo noluongo jopuonjre ire mojiwogi, to bangʼe nogoyonegi oriti, mi ochako wuodhe mar dhi Makedonia.
2. Nowuotho e gwengʼno kojiwo ji gi weche mangʼeny, eka nochopo e piny jo-Yunani,
3. kuma nobetie kuom dweche adek. To nikech jo-Yahudi ne chano timo ne marach kane oyudo oikore mar dhi Siria, noloko pache mondo odog chien, koluwo Makedonia.
4. Joma nodhi kode ne gin ji kaka Sopata wuod Puro ja-Berea, gi Aristarko kod Sekundo, ma ja-Thesalonika, gi Gayo ja-Derbe, kod Timotheo bende, gi Tukiko kod Trofimo mane gin jo-Asia.
5. Jogi notelo nyimwa mondo oritwa Troa.
6. Wan to ne wakwangʼ ka waa Filipi, bangʼ Sap Makati ma ok oketie Thowi, to bangʼ ndalo abich ne wachopo irgi Troa, kuma ne wabetie kuom ndalo abiriyo.
7. To Chiengʼ mokwongo mar juma ne wachokore mondo wacham Sap Ruoth. Paulo nopuonjo ji nyaka odiwuor nikech nochano mar aa kinyne gokinyi.
8. Teche mangʼeny ne liel e od gorofa malo kuma ne wachokore.
9. To wuowi moro miluongo ni Yutiko nobet e dho dirisa, kendo nindo nomedo tere ka Paulo ne pod medo puonjo. Kane en e chuny nindo, nolwar gie dirisa koa e gorofa mar adek mi nokwanye piny mwalo kosetho.
10. Paulo nolor piny mi nokwako wuowino. Bangʼe nowacho ni ji niya, “Kik uluor. Ongima!”
11. Eka nodok malo kuma ne entie mi ongʼwenyo makati mochamo. Bangʼe nodhi nyime gipuonjo nyaka piny oru, eka owuok.
12. Ji nokawo wuowino motere dala kongima, kendo chunygi noyudo hoch maduongʼ.
13. Wan to ne watelo nyime nyaka ei yie, mi wakwangʼ nyaka Asos, kuma ne wadhi kawoe Paulo. Nosechano kamano nikech ne odwaro ni mondo odhi kuno kowuotho gi tiende.
14. Kane oyudowa Asos, nodonjo kodwa e yie, mi wadhi nyaka Mitulene.
15. Kinyne ne wakwangʼ ka waa kanyo mi watundo machiegni Kios. To chiengʼ machielo ne wangʼado nam nyaka Samos, to bangʼe ne wachopo Mileto.
16. Paulo nosechano mondo okwangʼ kodhi ma ok oluwo Efeso, nikech ne ok odwar kawo thuolo malach e piny Asia. Nodwaro mondo ochop Jerusalem piyo, kapok chiengʼ Pentekost ochopo.