A A A A A
Bible in one year
July 10

2 Weche mag Ndalo 15:1-19
1. Roho mar Nyasaye nolor kuom Azaria wuod Oded.
2. Nodhi moromo kod Asa mowachone niya, “Chikuru itu mondo uwinja, in Asa gi jo-Juda duto kod jo-Benjamin. Jehova Nyasaye nikodu ka un bende un kode, kudware to ununwangʼe, to kujwangʼe to en bende nojwangʼu.
3. Kuom kinde marabora jo-Israel ne onge gi Nyasaye ma adier kaachiel gi jadolo mane nyalo puonjogi kendo ne gionge gi chik.
4. To kane gin e thagruok ne giywakne Jehova Nyasaye ma Nyasach Israel ka gimanye mine giyude.
5. E ndalogo ne ok yot mondo ngʼato owuothi ma ok onwangʼo chandruok e yo, ma ne timore nikech jopiny duto nopongʼ gi chandruok.
6. Oganda moro ne kedo gi oganda machielo kendo dala moro bende ne kedo gi dala moro, nikech Nyasaye nooronigi chandruok mangʼeny.
7. Un to beduru motegno kendo chunyu kik ol nimar nochulu kuom tiju.”
8. Kane Asa owinjo wechegi to gi koro mar janabi Azaria wuod Oded, notimo chir mogolo nyiseche manono e piny Juda kod Benjamin duto kod mier duto manokawo e gode matindo mag Efraim. Noloso kendo mar misango mar Jehova Nyasaye mane okethore mane nitie e nyim agola mar hekalu mar Jehova Nyasaye.
9. Bangʼe nochoko jo-Juda duto kod jo-Benjamin kaachiel gi jo-Efraim, jo-Manase kod jo-Simeon manodak e kindgi nimar ji mangʼeny noweyo jo-Israel mobiro ire kane gineno ni Jehova Nyasaye ma Nyasache nenikode.
10. Negichokore Jerusalem e dwe mar adek e hik loch Asa mar apar gabich.
11. Chiengʼno negitimone Jehova Nyasaye misango gi dhok mia abiriyo kod rombe kod diek alufu abiriyo mane gin gik mane giyako.
12. Negitimo singruok ni gibiro manyo Jehova Nyasaye ma Nyasach kweregi gi chunygi kod ngimagi duto.
13. Jogo duto ma ok noluw Jehova Nyasaye ma Nyasach jo-Israel, obed ngʼama tin kata maduongʼ, obed dichwo kata dhako nonegi.
14. Negitimo winjruok gi Jehova Nyasaye ka gikok gi dwol maduongʼ, ka gigoyo koko gi turumbete kod tungʼ.
15. Jo-Juda duto nomor kod singruokno nikech negisingore gi chunygi duto. Negimanyo Nyasaye gi chuny achiel kendo negiyude. Omiyo Jehova Nyasaye nomiyogi kwe kuonde duto.
16. Ruoth Asa nogolo damare Maaka e kome mane entie kaka min ruoth nikech noloso sirni milamo mar Ashera. Asa nongʼado yien-no mokinge matindo tindo mowangʼe e holo mar Kidron.
17. Kata obedo ni Asa ne ok oketho kuonde motingʼore malo mag lemo e Israel, chunye nochiwore chutho ni Jehova Nyasaye ndalo duto mag ngimane.
18. Nokelo gige dhahabu gi fedha kod mula e hekalu mar Nyasaye ma en owuon gi wuon mare nosepwodho.
19. Ne onge lweny kendo nyaka higa mar piero adek gabich mar loch Asa.

2 Weche mag Ndalo 16:1-14
1. E higa mar piero adek gabich mar loch Asa, Baasha ruodh Israel nodhi kedo kod Juda kendo nochielo Rama motegno mondo ogengʼ ni ngʼato angʼata kik wuogi kata donji e piny Asa ruodh Juda.
2. Eka Asa nokawo fedha gi dhahabu e kuonde keno mag hekalu mar Jehova Nyasaye kaachiel gi mago manokano e ode moorogi ne Ben-Hadad ruodh Aram manodak Damaski.
3. Nowachone niya, “Winjruok mondo obedie kindi koda mana kaka nobedo e kind wuonwa gi wuonu. Aoroni mich mag fedha gi dhahabu, koro keth winjruok mantie e kindi gi Baasha ruodh Israel mondo mi owe kedo koda.”
4. Ben-Hadad noyie gi Ruoth Asa kendo nooro jotende mag lweny mondo omonj mier madongo mag Israel. Negiloyo Ijon, gi Dan kod Abel Maim kaachiel gi mier mag madongo mag keno mag Naftali.
5. Kane Baasha owinjo mano, nochungo gero Rama kendo nojwangʼo tije.
6. Eka Ruoth Asa nokelo jo-Juda duto kendo negikawo kite duto kod yiende mane Baasha osebedo katiyogo Rama kendo notiyo kodgi kuom gero Geba kod Mizpa.
7. E ndalogo Hanani janen nobiro ir Asa ruodh Juda mowachone niya, “Nikech nigeno kuom ruodh Aram ma ok kuom Jehova Nyasaye ma Nyasachi, jolweny mag ruodh Aram osetony oa e lweti.
8. Donge jo-Kush kod jo-Libya ne ni kod jolweny motegno man kod geche lweny mangʼeny kod joriemb farese? To kane igeno kuom Jehova Nyasaye, to nochiwogi e lweti.
9. Nimar wenge Jehova Nyasaye ngʼiyo piny duto koni gi koni mondo ojiw joma chunygi oyie kuome chutho. Isetimo gima ofuwo omiyo chakre sani ibiro bedo gi lweny.”
10. Asa ne iye owangʼ gi janen nikech wachni, nokecho kode ahinya mokete e twech. To bende e ndalogo Asa nochako sando jomoko malit.
11. Weche mag loch Asa kar, chakruokgi nyaka gikogi, ondikgi e kitap ruodhi mag Juda kod Israel.
12. E higa mar piero adek gochiko mar loch Asa, tuo nogoye gi e tiende, kendo kata obedo ni tuoneno ne lich to e tuoneno ne ok omanyo kony ir Jehova Nyasaye to mana kuom jothieth.
13. Asa notho moyweyo kod kwerene e higa mar piero angʼwen gi achiel mar lochne,
14. kendo negi yike e liel mane okunyo e Dala Maduongʼ mar Daudi. Negipiele e kitanda mopongʼ kod gik mangʼwe ngʼar moruw maber kendo negiloso magenga maduongʼ ka imiyego duongʼ.

Zaburi 81:6-10
6. “Ne agolo tingʼ mapek e gokgi, mi lwetgi nogony e tingʼo atonge.
7. Ne iluongo ka in e chandruok mi akonyi, ne adwoki gi ei boche polo, kendo ne atemi e tie pige mag Meriba. Sela
8. “Winjuru wach, yaye joga, to abiro siemou, abiro siemou ka uikoru mar winja, yaye Israel.
9. Kik ubed gi nyasaye ma wendo e dieru, kendo kik ukulru ne nyasaye ma ukia.
10. An Jehova Nyasaye, ma Nyasachu, mane ogolou Misri. Ngʼamuru dhou malach mondo apongʼe.

Ngeche 20:24-25
24. Okange mag ngʼato ichiko gi Jehova Nyasaye. Ere kaka ngʼato nyalo ngʼeyo yore owuon?
25. En obadho ne ngʼato masingo gimoro ka ok oparo, to achien eka oparo singruokne.

Tich Joote 16:1-21
1. Paulo nowuotho mochopo Derbe gi Lustra, kama japuonjre moro nodakie miluongo ni Timotheo. Min Timotheo ne ja-Yahudi moyie kuom Yesu, to wuon-gi ne ja-Yunani.
2. Owete man Lustra gi Ikonio ne wuoyo maber kuom Timotheo.
3. Paulo ne dwaro kawe mondo dhi kode e wuodhe mar yalo Injili, omiyo ne otere nyangu, nikech jo-Yahudi mane odak kanyo nongʼeyo ni wuon-gi ne en ja-Yunani.
4. Kane giwuotho e dala ka dala, neginyiso ji mondo oluw gima buch joote gi jodongo nongʼado Jerusalem.
5. Omiyo kanisa nobedo motegno e yie, kendo kwan joma oyie kuom Kristo ne medore pile.
6. Kaka Roho Maler nosegengʼogi ni kik giyal Injili e piny Asia, Paulo gi lange nowuotho e gwengʼ Frugia gi Galatia.
7. Kane gichopo e tongʼ piny Musia, ne gitemo mondo gidonj e piny Bithinia, to Roho mar Yesu ne ok oyienigi timo mano.
8. Omiyo negidhi nyaka Troa, ka giluwo Musia.
9. Otienono, Paulo noneno fweny mar ja-Makedonia kochungʼ kendo saye niya, “Bi loka Makedonia mondo ikonywa.”
10. Bangʼ kane Paulo oseneno fwenyno, ne waikore piyo piyo mondo wadhi e piny Makedonia, nikech ne wangʼeyo ni Nyasaye dwarowa loka kono mondo wayalnegi Injili.
11. Bangʼ aa Troa, ne wakwangʼo yie kwachomo Samothraki kendo kinyne ne wadhi nyime nyaka Neapoli.
12. Kane waa kanyo, ne wadhi nyaka Filipi, mane en dala maduongʼ e bath piny Makedonia ma kono, kendo joma odakie ne ni e bwo loch jo-Rumi. Kanyo ne wadakie kuom ndalo mogwarore.
13. Chiengʼ Sabato ne wawuok oko mar dalano mi wachopo e dho aora, kuma ne waparo ni diwayudie kar lemo. Ne wabet piny kanyo mi wawuoyo gi mon moko mane oyudo osechokore kanyo.
14. Achiel kuom joma nochiko itgi mowinjowa kwaloso ne en dhako moro moa Thuatira, ma nyinge Ludia, mane loko lewni makwar ma nengogi tek kendo noluoro Nyasaye. Ruoth noyawo chunye mondo orwak puonj Paulo.
15. Bangʼ kane osebatise, en kaachiel gi joode duto, norwakowa e ode kowacho niya, “Ka ukwana kaka ngʼat moyie kuom Ruoth Yesu, to biuru mondo ubed wenda.” Nomedo sayowa kamano mine wadhi!
16. Chiengʼ moro kane wadhi kar lemo, nyako moro ma jatich e ot, kendo man-gi jachien marach mane omiyo en gi teko mar koro gik mabiro timore, noromo kodwa. Nyakono ne kelo ni ruodhi mage pesa mangʼeny, kohulo ni ji gik mabiro timogi.
17. Kinde ka kinde ne oluwo bangʼ Paulo kod wan bende, kokok niya, “Jogi gin jotich Ruoth Nyasaye man Malo Moloyo, kendo ginyisou yor yudo warruok.”
18. Notimo kamano kuom ndalo mogwarore, to achien Paulo nosin kode, mi nolokore ochiko jachiendno niya, “Achiki e nying Yesu Kristo ni aa kuome!” Jachiendno noa kuom nyakono mana gisano.
19. Kane ruodhi mag nyako ma jatichno oneno kaka ohandgi mane giyudogo pesa orumo, negimako Paulo gi Sila mi giywayogi oko nyaka chuny chiro mondo jotelo oyalgi.
20. Negiterogi e nyim jongʼad bura, mi giwacho niya, “Jogi gin jo-Yahudi, to gisekelo koko e dalawa-ka,
21. ka gipuonjo ji mondo oluw timbe magalagala ma chikwa odagi mondo wan jo-Rumi wayiego kata waluw.”