A A A A A
Bible in one year
May 5

1 Samuel 12:1-25
1. Samuel nowachone jo-Israel duto niya, “Asewinjo gik moko duto ma usewachona kendo koro asemiyou ruoth.
2. Koro un kod ruoth kaka jatendu. Anto aseti ma wiya oti lwar, kendo yawuota un-go ka. Asebedo jatendu chakre tin-na nyaka sani.
3. Eri achungʼ ka. Hulieuru e nyim Jehova Nyasaye kod ngʼate mowir ketho ma asetimo. Rwadh ngʼa masekawo? Punda ngʼa masekawo? Ngʼatno ma asethiro? Asekawo asoya koa kuom ngʼa mondo odin wangʼa? Ka dipo ni asetimo achiel kuom gigi, to aikora mar loso.”
4. Negidwoko niya, “Pok iwuondowa kata thirowa. Bende pok ikawo gimoro amora moa e lwet ngʼato.”
5. Samuel nowachonegi niya, “Jehova Nyasaye en janeno kuomu, kendo ngʼate mowir bende obedo janeno kawuononi, ni ok useyudo gimoro e lweta.” Negiwacho niya, “Adier, en janeno.”
6. Eka Samuel nowachone ji niya, “Jehova Nyasaye ema ne oyiero Musa gi Harun kendo nogolo kwereu koa e piny Misri.
7. Koro sani, chungʼuru ka, mondo anyisu ratiro kendo aparnu e nyim Jehova Nyasaye timbe duto makare mane otimonu kaachiel gi wuoneu.
8. “Kane Jakobo odonjo e piny Misri, ne giywakne Jehova Nyasaye mondo okonygi, kendo Jehova Nyasaye ne ooro Musa gi Harun, mane ogolo kwereu owuok oa Misri mi oketogi kama gidakieni.
9. “To wigi nowil gi Jehova Nyasaye ma Nyasachgi; omiyo nojwangʼogi e lwet Sisera, jatend lweny mar Hazor, kendo e lwet jo-Filistia gi ruodh Moab mane okedo kodgi.
10. Ne giywakne Jehova Nyasaye kagiwacho niya, ‘Wasetimo richo, waseweyo Jehova Nyasaye mi watiyo ne nyiseche mag Baal gi Ashtoreth. To koro sani reswa e lwet wasikwa mi wanatini.’
11. Eka Jehova Nyasaye ne ooro Jerub-Baal (ma bende iluongo ni Gideon), Barak (ma bende iluongo ni Bedan), Jeftha gi Samuel, kendo ne oresou kuom wasiku mane omonjou koa koni gi koni, momiyo udak gi kwe.
12. “To kane uneno ka Nahash ruodh jo-Amon dwaro monjou, ne uwachona ni, ‘Nyaka wabed gi ruoth ma ritowa,’ kata obedo ni Jehova Nyasaye ma Nyasachu ne en ruodhu.
13. Koro neuru ma e ruoth ma useyiero, mane ukwayo; omiyo Jehova Nyasaye oseketo ruoth mondo oritu.
14. Ka umiyo Jehova Nyasaye luor kendo kutiyone, ka uwinjo chikne kendo ok ungʼanyone chikene, un kaachiel gi ruodhu ma ritou mi uluwo Jehova Nyasaye ma Nyasachu, to mano ber.
15. To ka utamoru winjo Jehova Nyasaye, mi ungʼanyone chikene, to enokumu kaka ne okumo kwereu.
16. “Koro sani chungʼuru kar tiendu mondo une hono maduongʼ ma Jehova Nyasaye timo mana ka uneno!
17. Donge sani en ndalo mikayoe ngano? Abiro luongo Jehova Nyasaye mondo okel polo mamor gi koth. Eka ubiro ngʼeyo ni usetimo marach e wangʼ Jehova Nyasaye kuom kwayou mane upenjogo ruoth.”
18. Eka Samuel noluongo Jehova Nyasaye, kendo mana gi odiechiengʼno Jehova Nyasaye nokelo mor polo gi koth. Omiyo ji duto nochungʼ ka luoro omakogi e nyim Jehova Nyasaye kod Samuel.
19. Eka ji duto nowachone Samuel niya, “Lam Jehova Nyasaye ma Nyasachi ni jotichni mondo kik watho, nimar wasemedo ewi richowa mamoko tim marach mar kwayo mondo miwa ruoth.”
20. Samuel nodwokogi niya, “Kik ubed maluor. Kata obedo ni usetimo tim marachni, koro kik ulokru uwe Jehova Nyasaye, to tineuru gi chunyu duto.
21. Kik ulokru uluw nyiseche manono. Ok ginyal konyou, bende ok ginyal resou nikech gin gik manono.
22. Nikech nyinge maduongʼ, Jehova Nyasaye ok nojwangʼ joge, nikech Jehova Nyasaye ne mor mar timou joge owuon.
23. Kata kamano, anto ok anyal ketho ni Jehova Nyasaye kuom weyo ma ok alemonu. To abiro puonjou yo maber kendo makare.
24. Un to nyaka une ni uluoru Jehova Nyasaye, kendo utine gi adieri gi chunyu duto; parieuru gigo madongo mosetimonu.
25. To ka usiko ka utimo marach, to un kaachiel gi ruodhu ibiro tieku.”

1 Samuel 13:1-23
1. Saulo ne ja-higni piero adek kane ochako bedo ruoth kendo nobedo ruodh Israel kuom higni piero angʼwen gariyo.
2. Saulo noyiero ji alufu adek kuom jo-Israel; to kuom joma noyierogo ji alufu ariyo ne ni kode Mikmash gi pinje gode mag Bethel, to ji alufu achiel ne nigi Jonathan e gwengʼ Gibea e piny Benjamin. To ji duto modongʼ nonyiso nodog miechgi.
3. Jonathan nomonjo kambi man Geba mar jolwenj jo-Filistia kendo jo-Filistia nowinjo wachno. Eka Saulo nochiko mondo ogo tungʼ e piny duto mi owacho niya, “We jo-Hibrania owinji!”
4. Omiyo jo-Israel duto nowinjo wach ni Saulo osemonjo kambi jo-Filistia kendo koro jo-Filistia oselo gi jo-Israel. Mine oluong ji mondo odhi ir Saulo Gilgal.
5. Jo-Filistia nochokore mar kedo gi jo-Israel, ka gin gi geche alufu adek, gi geche mag farese alufu auchiel, gi jolweny mathoth ka kwoyo man e dho nam. Negiwuok mi gidhi gibworo Mikmash man yo wuok chiengʼ mar Beth Aven.
6. Kane jo-Israel oneno kaka wach chal kuomgi kendo ni jolwenjgi othungʼ marach, ne gipondo e rogo, e bunge, e kind lwendni, e buche matut, e soko.
7. Jo-Hibrania moko nongʼado aora Jordan modhi e piny Gad gi Gilead. Saulo to nodongʼ Gilgal, to jolwenje mane ni kode ne tetni ka luoro omakogi.
8. Norito Samuel kuom ndalo abiriyo kaka Samuel nosechiko, to Samuel ne ok obiro Gilgal kendo joma ne nigi Saulo nochako ke.
9. Omiyo nowacho niya, “Kelnauru gima itimogo misango miwangʼo pep kod misango mar lalruok.” Kendo Saulo nochiwo misango miwangʼo pep.
10. E sa ma ne otieko chiwo misangono, Samuel nochopo kendo Saulo nodhi mondo omose.
11. Samuel nopenje niya, “Angʼo misetimoni?” Saulo nodwoke niya, “Kane aneno ka ji ke to in bende pok ibiro e sa mane oketi, to jo-Filistia bende chokore Mikmash,
12. ne aparo ni, ‘Koro jo-Filistia biro monja Gilgal, ka pod ok apenjo kendo pod ok akwayo Jehova Nyasaye mondo okonya.’ Omiyo ne aneno ni ochuna ni nyaka achiw misango miwangʼo pep.”
13. Samuel nowachone niya, “Isetimo tim mofuwo. Ok iserito chik mane Jehova Nyasaye ma Nyasachi omiyi; ka dine iriti, to doguro pinyruodhi e Israel nyaka chiengʼ.
14. To koro pinyruodhi ok bi siko, Jehova Nyasaye oseyudo ngʼat ma chunye chal gi mare kendo osekete, mondo otel ne joge, nikech in ok iserito chik mar Jehova Nyasaye.”
15. Eka Samuel noa Gilgal modhi Gibea e piny Benjamin, kendo Saulo nokwano joma ne ni kode mine oyudo ni gin ji madirom mia auchiel.
16. Saulo gi wuode Jonathan kod ji mane ni kodgi nobet Gibea e piny Benjamin, to jo-Filistia nojot Mikmash.
17. Sidienje adek mag jolwenj jo-Filistia nowuok e kambi margi, migawo mokwongo nodhi momonjo jo-Ofra e piny Shual,
18. to machielo nochiko Beth Horon mar adek nodhi e tongʼ mochiko Holo mar Zeboim mochimo kuma otimo ongoro.
19. Ne onge jotheth e piny Israel mangima nikech jo-Filistia nosewacho niya, “Ka kamano to jo-Hibrania biro loso ligengini kod tonge!”
20. Omiyo jo-Israel duto ne odhi e piny jo-Filistia mondo opiag kuegi, saruru, ledhi kod musmeno mar ngʼado lum.
21. Nengo mar piago kwer gi saruru ne en ariyo ewi adek mar Shekel, nengo mar piago uma gi le ne en achiel ewi adek mar Shekel, kata mar rieyo bidhi.
22. Omiyo chiengʼ lweny onge jalweny moro amora mane nigi Saulo kod Jonathan mane nigi ligangla kata tongʼ e lwete; makmana Saulo gi Jonathan kende ema ne ni kod ligangla gi tongʼ.
23. Koro jolwenj jo-Filistia nosekadho modhi Mikmash.

Zaburi 56:1-13
1. Kuom jatend wer. E dwol mar “Akuru mopiyo e onera man mabor.” Miktam mar Daudi. Kane jo-Filistia osemake Gath. Kecha, yaye Nyasacha, nikech wasika dwaro monja; odiechiengʼ duto gidiya ma ok aywe.
2. Joketh nyinga lawa odiechiengʼ duto; ji mangʼeny monja ka sunga omakogi.
3. Ka luoro omaka to abiro geno kuomi.
4. Kuom Nyasaye ma apako wachne, in Nyasaye ema aketo genona kuomi omiyo ok abi bedo maluor. Dhano adhana to nyalo timona angʼo?
5. Odiechiengʼ duto gimino koda wach; kinde duto gichano kaka digihinya.
6. Gikuotho kendo gijimbo wach, ginono okangʼ ka okangʼ ma agoyo, ka gidwaro kawo ngimana.
7. Kik iyie gitony kata matin nikech richo mag-gi, dwok ogendini piny, yaye Nyasaye, gi mirimbi;
8. Ndik ywak ma aywakgo kwan pi wangʼa machwer e kitapi, donge iketogi e kitabu mari?
9. Eka wasika biro gomo dok ka aluongo kony moa kuomi. Mano ema abiro ngʼeyogo ni Nyasaye en jakora.
10. Kuom Nyasaye ma apako wachne, in Jehova Nyasaye ema apako wachne,
11. kendo Nyasaye ema aketo genona kuome; omiyo ok abi bedo maluor. Dhano adhana to nyalo timona angʼo?
12. Asetimo kodi singruok, yaye Nyasaye; abiro chiwoni chiwo maga mag erokamano.
13. Nikech iseresa e tho kendo isegengʼo tienda mi ok ochwanyore, mondo mi awuothi e nyim Nyasaye ma en e ler makelo ngima.

Ngeche 15:21-23
21. Fuwo moro ngʼat maonge gi rieko, to ngʼat man-gi winjo wuotho moriere tir.
22. Chenro ok chopi nikech onge puonj makare, to ka giyudo jongʼad rieko mangʼeny to gichopo.
23. Ngʼato yudo mor e dwoko mowinjore, to mano ber manade kuom wach mochopo e sa midware.

Luka 22:47-71
47. Kane pod owuoyo, oganda nobiro, to ngʼatno mane iluongo ni Judas, achiel kuom ji apar gariyo, notelonegi, nosudo ir Yesu mondo onyodhe,
48. to Yesu nopenje niya, “Judas, indhogo Wuod Dhano gi nyoth?”
49. Kane jolup Yesu noneno gima ne dhi timore, negiwacho niya, “Ruoth, owinjore waked gi ligengniwa koso?”
50. To achiel kuomgi notongʼo jatij jadolo maduongʼ mi ochodo ite ma korachwich oko.
51. To Yesu nodwoko niya. “Ok kamano ngangʼ!” Eka nomulo it ngʼatno kendo nochange.
52. Eka Yesu nowachone jodolo madongo, jotelo mag jorit hekalu, kod jodongo, mane obiro ire, niya, “An jatend koko mar jo-jendeke, momiyo ubiro ira gi ligengni kod arunge?
53. Pile ka pile an kodu e laru mag hekalu, to ne ok umaka. To mani en sau, sa ma mudho olocho.”
54. Kane gimake, negidhiyo kode ka gitere ei od jadolo maduongʼ. Petro noluwogi gichien.
55. To kane gisemoko mach e chuny laru kendo gisebedo piny kaachiel, Petro nobedo kodgi.
56. Jatich ma nyako nonene kobedo kanyo kama mach lielie. Nodhi machiegni kode morange matut kendo nowacho niya, “Ngʼatni ne ni kode.”
57. To nokwerogo, kowacho niya, “Dhako, ok angʼeye!”
58. Achien bangʼe matin, ngʼat moro nonene kendo nowacho niya, “In bende in achiel kuomgi.” Petro nodwoko niya, “Omera, ok an.”
59. Achien bangʼe madirom sa achiel, ngʼat machielo nojiwo kowacho matek niya, “Adier chutho jali ne ni kode, nimar en ja-Galili.”
60. Petro nodwoko niya, “Omera, ok angʼeyo gima iwuoyo kuome!” Mana kaka nowuoyono, thuon gweno nokok.
61. Ruoth nolokore kendo nongʼiyo Petro tir. Eka Petro noparo wach mane oyudo Ruoth osewachone niya, “Kapok thuon gweno okok tinendeni, to wangʼ inikweda nyadidek.”
62. To nowuok odhiyo oko kendo noywak malit.
63. Jogo mane rito Yesu nochako jare kendo goye.
64. Negitweyo wangʼe kendo negiwachone githuon niya, “Hul ane! En ngʼa mogoyi?”
65. To negisiko mana ka giyanye ayanya.
66. Ka piny noru gokinyi, bura mar jodong oganda kaachiel gi jodolo madongo gi jopuonj chik, nochokore kaachiel, kendo Yesu nokel irgi.
67. Negiwacho niya, “Nyiswa ka in e Kristo.” Yesu nodwoko niya, “Ka awachonu, to ok ubi yie gima awachonuno,
68. to ka apenjou, bende ok ubi dwoko.
69. To chakre kawuono kadhiyo nyime, Wuod Dhano biro bet e bat korachwich mar Nyasaye Maratego.”
70. Giduto negipenjo niya, “Kara in e Wuod Nyasaye?” Nodwoko niya, “Un kare kuwacho ni An e en!”
71. Eka negiwacho niya, “Angʼo momiyo pod wadwaro joneno moko kendo? Wasewinjo mano koa e dhoge owuon.”