A A A A A
Bible in one year
May 1

1 Samuel 4:1-21
1. Kendo wach Samuel nochopo ne jo-Israel duto. Noyudo jo-Israel odhi kedo gi jo-Filistia. Jo-Israel ne ogo kambi Ebeneza to jo-Filistia to nogo kambi Afek.
2. Jo-Filistia noyaro ne lweny mondo orom gi jo-Israel, kendo lweny nolandore. Jo-Israel ne olo gi jo-Filistia mine ginego ji madirom alufu angʼwen e paw lweny.
3. Kane jolweny odwogo e kambi, jodong Israel nopenjogi niya, “Angʼo momiyo Jehova Nyasaye oseweyo jo-Filistia oloyowa kawuononi? Waomuru Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye man Shilo, mondo odhi kodwa kendo oreswa e lwet wasikwa.”
4. Eka oganda nooro jomoko mondo odhi Shilo kendo negidwogo gi Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye Maratego, mobedo e kind kerubi. Kendo yawuot Eli ariyo ma gin Hofni gi Finehas nobiro gi Sandug Muma mar Singruok mar Nyasaye.
5. Kane Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye ochopo e kambi, jo-Israel duto nokok matek ma piny noyiengni.
6. Jo-Filistia kane owinjo koko negipenjo niya, “Mano to koko manade magore e kambi mar jo-Hibrania?” Kane gifwenyo ni Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye osekel e kambi,
7. jo-Filistia nobedo maluor kagiwacho niya, “Nyasaye osebiro e kambi. Wan gi chandruok! Gima kama pok otimore nyaka nene.
8. To mano kaka wan gi masira! En ngʼa mabiro resowa e lwet nyiseche maratekegi? Gin nyiseche mane ogoyo jo-Misri gi masiche mayoreyore e thim.
9. Beduru motegno un jo-Filistia! Beduru gi chir kaka chwo ka ok kamano to udhi bedo wasumb jo-Hibrania mana kaka gisebedonu. Omiyo beduru jochir kendo ukedi!”
10. Omiyo jo-Filistia nokedo kendo, jo-Israel nolo mi ngʼato ka ngʼato noringo kadhi e hembe. Noneg ji mathoth ahinya! Noneg jolweny mag jo-Israel alufu piero adek.
11. Sandug Muma mar Nyasaye ne okaw, yawuot Eli ariyo Hofni gi Finehas ne onegi.
12. Chiengʼ onogo ja-Benjamin moro noringo koa e lweny modhi Shilo, lepe ne oyiech kendo wiye notimo buru.
13. Kane ochopo, nonwangʼo Eli kobet e kome e dir yo, ka orito nimar luoro nomake nikech Sandug Muma mar Nyasaye. Kane ngʼatno odonjo e dala mowacho gima ne osetimore, ji duto mane ni ei dala nomuoch gi nduru.
14. Eli nowinjo nduru mopenjo niya, “Nduru magoreni nyiso angʼo?” Ngʼatno noreto piyo kodhi ir Eli ma hike
15. ne oseromo higni piero ochiko gaboro kendo wengene nosedinore makoro ok onen.
16. Nowachone Eli niya, “Aringo ka awuok kar lweny mana kawuononi.” Eli nopenjo niya, “Angʼo motimore wuoda?”
17. Ngʼat mane okelo wach nodwoko niya, “Israel nolo gi jo-Filistia, kendo jolweny otho mangʼeny. Koda ka yawuoti ariyo, Hofni gi Finehas osetho, to Sandug Muma mar Nyasaye okaw modhi.”
18. Kane ohulo wach mar Sandug Muma mar Nyasaye, Eli nogore piny ataro koa e kom manobetie e bath rangach. Ngʼute ne otur mi notho, nikech ne oti kendo ne ochwe. Ne osetelo ne Israel kuom higni piero angʼwen.
19. Chi wuode, ma jaod Finehas, ne nigi ich mochiegni nywol. To kane owinjo wach ni Sandug Muma mar Nyasaye osekaw kendo ni kwar mare gi chwore osetho, muoch nochako kaye mi nonywol, kata kamano nywolne nobiro marach.
20. Kane odwa tho, mon mane chole nowachone niya, “Kik iluor nikech isenywolo wuowi.” To ne ok odwokogi kata dewogi.
21. Nochako nyathi ma wuowino ni Ikabod kowacho niya, “Duongʼ oseweyo Israel, nikech negikawo Sandug Muma mar Nyasaye kod tho mar kwar mare gi mar chwore.”

1 Samuel 5:1-12
1. Kane jo-Filistia osekawo Sandug Muma mar Nyasaye ne gigole Ebeneza mi gitere Ashdod.
2. Eka negitingʼo Sandug Muma mar Nyasaye mi gitero ei hekalu mar Dagon kendo negikete bath Dagon.
3. Kane jo-Ashdod ochiewo kinyne gokinyi mangʼich negiyudo ka Dagon, nogore piny auma e nyim Sandug Muma mar Jehova Nyasaye! Negichungo Dagon mi gidwoke kare.
4. To chiengʼ mar ariyo gokinyi kane gichiewo, negiyudo Dagon kanyo kosegore piny auma e nyim Sandug Muma mar Jehova Nyasaye. Wiye gi lwetene ne osetur kendo ne ni e ndiri, dende kende ema ne odongʼ.
5. Mano ema omiyo nyaka chil kawuono jodolo mag Dagon kata mana ngʼama donjo e hekalu mar Dagon e Ashdod ok nyon ndiri.
6. Lwet Jehova Nyasaye nosando jo-Ashdod kod kuonde machiegni kodgi, noketo luoro kuomgi, bende nogoyogi gi tuo mar buche.
7. Kane jo-Ashdod oneno gima ne timore, negiwacho niya, “Sandug Muma mar Nyasach jo-Israel kik bed kodwa ka, nikech lwete osesandowa kaachiel gi Dagon ma nyasachwa.”
8. Omiyo negiluongo ruodhi duto mag jo-Filistia ma gipenjogi niya, “Watim angʼo gi Sandug Muma mar Nyasach jo-Israel?” Mine gidwoko niya, “Kawuru Sandug Muma mar Nyasach jo-Israel uter Gath.” Kamano negigolo Sandug Muma mar Nyasach jo-Israel.
9. Bangʼ kane gisegole, Jehova Nyasaye nokelo chandruok ne dala maduongʼno momiyo luoro malich omakogi. Ne ogoyo jomatindo gi jomadongo mar dala maduongʼno gi tuo buche.
10. Omiyo ne gitero Sandug Muma mar Nyasaye Ekron. Kane Sandug Muma mar Nyasaye nidonjogo Ekron, jo-Ekron noywak kawacho niya, “Gisekelo Sandug Muma mar Nyasach jo-Israel kuomwa mondo onegwa kaachiel gi jowa.”
11. Omiyo negiluongo ruodhi duto mag jo-Filistia mi giwachonegi niya, “Goluru Sandug Muma mar Nyasach jo-Israel; dwokeuru kare owuon, ka ok kamano to obiro negowa kaachiel gi jowa.” Nikech tho nosepongʼo dala maduongʼ gi kihondko; lwet Nyasaye nosandogi ahinya.
12. Joma ne ok otho to tuo buche nomako kendo ywak mar dala maduongʼno nochopo nyaka e polo.

Zaburi 54:1-7
1. Kuom jatend wer. Wer miwero gi thumbe man-gi waya. Maskil mar Daudi. Kane jo-Zif osedhi ir Saulo kendo onyise niya, “Donge Daudi ma imanyo opondo e gwengʼwa?” Resa gi nyingi, yaye Nyasaye; ngʼadna bura kare gi tekoni.
2. Winj lamona, yaye Nyasaye; chik iti ne weche mawuok e dhoga.
3. Jopinje moko monja; acheje kawo ngimana, gin joma ok dew Nyasaye. Sela
4. Adier, Nyasaye e jakonyna; Ruoth owuon ema rita.
5. Mad chandruok lwor joma ketho nyinga mi ketgi diere; tiekgi, nikech in ja-adiera.
6. Abiro timoni misango gi chiwo mar hera; abiro pako nyingi, yaye Jehova Nyasaye, nikech nyingi ber.
7. Nikech oseresa kuom gik mathaga duto, mi omiyo wengena ongʼiyo wasika tir bangʼ loyogi.

Ngeche 15:12-13
12. Ngʼat ma jasunga dagi puonj, ok odwar mondo ongʼadne rieko gi jomariek.
13. Chuny mamor miyo wangʼ bedo gi mor, to chuny mokuyo miyo dhano bedo mool.

Luka 21:1-19
1. Kane ongʼiyo malo, Yesu noneno ka jo-mwandu keto chiwogi e kar chiwo mar hekalu.
2. Noneno bende dhako moro modhier ma chwore notho ka keto pesa mamingli ariyo matindo tindo.
3. Nowacho niya, “Awachonu adier, dhako ma chwore otho modhierni osegolo chiwo moloyo joma moko duto.
4. Joma mokogi duto nogolo mana matin nono kuom mwandu ma gin-go, to dhakoni kata obedo ni nodhier to ne ochiwo duto mane onego okonyrego.”
5. Jopuonjrene moko ne wuoyo kuom hekalu kawuoro kaka olose gi kite mabeyo kod mich mochiw ni Nyasaye. To Yesu nowacho niya,
6. “To kuom mano ma uneno kani, ndalo biro biro maonge kidi kata achiel mabiro dongʼ kochungʼ ewi wadgi, moro ka moro biro redhore piny.”
7. Negipenje niya, “Japuonj, gigi biro timore karangʼo? To angʼo mabiro bedo ranyisi ni gichiegni timore?”
8. Nodwoko niya, “Beduru motangʼ mondo kik wuondu. Nimar ji mangʼeny nobi e nyinga ka hedhore ni, ‘An e en,’ kendo ni, ‘Sa chiegni,’ kik uluwgi.
9. Ka uwinjo ka pinje gore kod koko mangʼeny, to kik ubed maluor. Gigi nyaka timre mokwongo, to ok onyiso ni giko chiegni.”
10. Eka nowachonegi niya, “Oganda noked gi oganda machielo, kendo pinyruoth noked gi pinyruoth machielo.
11. Piny noyiengni malich, kech kod tuoche nobedie kuonde mopogore opogore, kendo gik malich mabwogo ji gi honni madongo notimre koa e polo.
12. “To kapok magi duto otimore, to gibiro makou kendo sandou. Giniteru e sinagoke kod ute mag twech, kendo nokelu e nyim ruodhi gi jotelo, to mago duto notim nikech nyinga.
13. Mano biro miyou thuolo mondo ubednegi joneno.
14. To beduru gi paro ma ok yiengni mondo kik uparru motelo ni ere kaka ubiro dwoko wach.
15. Nimar abiro miyou weche gi rieko maonge wasiku kata achiel ma biro tamore kata kwero wachuno.
16. Ibiro ndhogu kata mana gi jonywolu kod oweteu, wedeu gi osiepeu, kendo gibiro nego jomoko kuomu.
17. Ji duto biro sin kodu nikech an.
18. To kata mana yie wiu achiel onge manolal.
19. Ka uchungo motegno to ubiro reso ngimau.