A A A A A

Joshua 5:1-15
1. Kane ruodhi duto ma jo-Amor modak yo podho chiengʼ mar aora Jordan to gi ruodhi duto mag jo-Kanaan modak e dho nam nowinjo kaka Jehova Nyasaye notwoyo aora Jordan e nyim jo-Israel nyaka negingʼado, chunygi nobwok kendo ne gionge gi chir mar chomo jo-Israel tir.
2. E sechego Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya, “Piag pelni mabith mondo ichak terogo jo-Israel nyangu.”
3. Omiyo Joshua nopiago pelni mabith mi otero jo-Israel nyangu kama iluongo ni Gibeath Haraloth.
4. Gima omiyo notimo kamano en nikech ji duto mane oa Misri; ma gin jogo mahikgi noromo kedo e lweny, notho e thim ka gisewuok gia Misri.
5. Jogo duto mane oa Misri noseter nyangu, makmana joma nonywol e thim ka gisea Misri ema ne pod ok oter nyangu.
6. Jo-Israel nosewuotho e thim kuom thuolo maromo higni piero angʼwen manyaka ji duto mahikgi oromo kedo e lweny mane giwuokgo Misri nosetho nikech ne ok giseluoro Jehova Nyasaye. Jehova Nyasaye nosekwongʼorenegi ni ok gininee piny mane osingo ne kweregi mondo omigi, piny mopongʼ gi chak kod mor kich.
7. Omiyo yawuotgi mane onywol bangʼe ka gin e thim ema ne Joshua otero nyangu. Ne pod ok otergi nyangu nikech ne oyudo kapod giwuotho e thim.
8. Bangʼ kane ogandani duto oseter nyangu, ne gidongʼ e kambi nyaka ne gichango.
9. Bangʼ mano, Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya, “Kawuono asetieko ajara mar jo-Misri kuomu.” Omiyo kanyo iluongo ni Gilgal nyaka chil kawuono.
10. Godhiambo mar odiechiengʼ mar apar angʼwen mar dweno, jo-Israel nochokore Gilgal e pewe mag Jeriko kendo negitimo nyasi mar Pasaka.
11. Kinyne bangʼ Pasaka, mana godiechiengno, negichamo bath nyak mar piny kaka, makati ma ok oketie thowi gi chamb abula.
12. Bangʼ odiechiengʼ achiel kane gisechamo chiemo moa e pinyno, chiemb manna ne ok ochako biro ni jo-Israel nikech e higano negichamo mana nyak mar Kanaan.
13. Ka koro Joshua ne chiegni chopo Jeriko, nongʼiyo nyime mi oneno ngʼato mochungʼ kotingʼo ligangla e lwete. Joshua nosudo machiegni kode mopenje niya, “In jakorwa koso jasikwa?”
14. Ngʼatno nodwoke niya, “Ok an maru kata mar wasiku, to asebiro kaka jatend lweny mar Jehova Nyasaye.” Omiyo Joshua nopodho auma e nyime gi luor, mi openje niya, “En wach mane ma ruodha nigodo ni jatichne?”
15. Jatend lweny mar Jehova Nyasaye nodwoko niya, “Gol wuoche manie tiendi, nikech kama ichungoeni en Kama Ler.” Omiyo Joshua notimo kamano.

Joshua 6:1-27
1. Koro Jeriko nolor motegno nikech jo-Israel kendo onge ngʼama ne nyalo wuok oko kata donjo iye.
2. Bangʼe Jehova Nyasaye nowacho ni Joshua niya, “Ne, asechiwo Jeriko gi ruodhe e lweti, kaachiel gi jolweny mage.
3. Lworuru dala maduongʼno dichiel ka un gi giu mag lweny kendo timuru ma kuom ndalo auchiel.
4. Beduru gi jodolo abiriyo motingʼo turumbete molos gi tunge imbe e nyim Sandug Muma. E odiechiengʼ mar abiriyo, lworuru dala maduongʼno nyadibiriyo, ka jodolo goyo turumbetego.
5. Ka uwinjogi ka gigoyo turumbetegi matek, to ket ji duto ogo koko matek; bangʼe ohinga mar Jeriko nopodh piny kendo ji duto nodonj e iye.”
6. Omiyo Joshua wuod Nun noluongo jodolo mowachonegi niya, “Tingʼuru Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye kendo beduru gi jodolo abiriyo kotingʼo turumbete e nyime.”
7. Eka nochiwo chik ne ji niya, “Dhiuru nyime! Lworuru dala maduongʼ, ka jolweny momanore gi gige lweny otelo e nyim Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye.”
8. Kane Joshua osewuoyo gi ji, jodolo abiriyo mane otingʼo turumbete abiriyo e nyim Jehova Nyasaye nowuotho ka gigoyo turumbete, kendo Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye ne luwo bangʼ-gi.
9. Jolwenygo notelo e nyim jodolo mane goyo turumbete, to moko ne luwo bangʼ Sandug Muma, kendo e kindeno duto turumbete ne ywak.
10. Makmana Joshua nosiemo ji niya, “Kik uywag ywak mar lweny, kik utingʼ dwondu malo, bende kik uwach wach moro amora nyaka odiechiengʼ ma anakonue mondo ugo koko. Bangʼe eka unukogi!”
11. Omiyo negikawo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ka gilworogo dala maduongʼno dichiel. Bangʼe ji noduogo e kambi margi mi otienono ginindo kanyo.
12. Joshua nochiewo gokinyi mangʼich kinyne kendo jodolo nokawo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye.
13. Jodolo abiriyo mane otingʼo turumbete abiriyo nodhi nyime, ka gipangore e nyim Sandug Muma mar Jehova Nyasaye kendo ka gigoyo turumbete. Ji momanore gi gige lweny notelo e nyimgi, to moko ne luwo bangʼ Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ka turumbete dhi nyime gi ywak.
14. E odiechiengʼ mar ariyo negilworo dala maduongʼno dichiel bangʼe gidok e kambi kendo negitimo kamano kuom ndalo auchiel.
15. To chiengʼ mar abiriyo, ne gichiewo kogwen mi gilworo dala maduongʼno nyadibiriyo e yo machalre gi mamoko ka. Chiengʼno kende ema negilworo dala maduongʼno nyadibiriyo.
16. E sa mane gilwore mar abiriyo ka jodolo ne pod goyo turumbete matek, Joshua nochiko ji kawacho niya, “Koguru matek, nimar Jehova Nyasaye osemiyou dala maduongʼni!
17. Dala maduongʼni duto, to gi gik moko duto manie iye nyaka wene Jehova Nyasaye. Makmana Rahab, mochot, to gi jogo duto manie ode ema nongʼwon-ne, nikech nopando joma ne waoro mane obiro nono piny.
18. To beduru mabor gi gigo mowene Jehova Nyasaye, mondo kik ukel kethruok ne un uwuon kuom gimoro amora kuomgi. Ka ok kamano to unumi kambi mar jo-Israel bed mar kethruok kendo ukel chandruok kuome.
19. Fedha gi dhahabu duto, kod gigo molos gi mula kod molos gi nyinyo owal ni Jehova Nyasaye kendo nyaka tergi kar keno mare.”
20. Kane ogo turumbete, to ji ne goyo koko matek, kendo ka turumbete noywak, mi ji nogoyo koko matek, to ohinga mar Jeriko nopodho, omiyo ngʼato ka ngʼato nodonjo e dala maduongʼno mi gikawe.
21. Negiwalo dala maduongʼno ni Jehova Nyasaye ma giketho gimoro amora kendo ginego gi ligangla ngʼato angʼata madichwo kata madhako, jomatindo kata joma oti, dhok gi rombe kod punde.
22. Joshua nowachone jonon piny ariyogo niya, “Dhiuru e od Rahab kendo ukele kaachiel gi joodgi duto, kaluwore gi singruok mane uketo kode.”
23. Omiyo rawere mane odhi nono pinyno nodhi Jeriko e od Rahab mi ogole kaachiel gi wuon-gi, min-gi, owetene kod joodgi duto. Negigolo anywolane duto oko mi giketogi oko mar kambi jo-Israel.
24. Bangʼe ne giwangʼo dala maduongʼno duto, to gi gimoro amora manie iye, makmana fedha gi dhahabu, gi gik molos gi mula kod molos gi nyinyo noketi e kar keno mar od Jehova Nyasaye.
25. Kamano Joshua noreso Rahab, dhako ma ochot, kaachiel gi anywolane nikech en ema nopando jonon piny mane Joshua ooro Jeriko kendo Rahab nodak e dier jo-Israel nyaka chil kawuono.
26. E sechego Joshua nolando kwongʼ makende niya, “Kwongʼ mar Jehova Nyasaye nobed kuom ngʼat manitem gero dala maduongʼ mar Jeriko kendo kama: “Koketo mise mare, to wuode makayo notho, to kochungo dhorangeyege; to wuode mogik notho.”
27. Omiyo Jehova Nyasaye ne nigi Joshua kendo humbe nolandore e pinyno duto.

Zaburi 42:6-11
6. Chunya lit; omiyo abiro pari, ka an e piny mar Jordan, gi kuonde motingʼore mar Hermon kod e got Mizar.
7. Kut luongore gi kut ei abururu mar pi; apaka magi duto gi ahiti mager oseywera motera.
8. Jehova Nyasaye chiko herane godiechiengʼ, to gotieno to wende ni e chunya; ma e lamo ma alamogo Nyasach ngimana.
9. Awacho ni Nyasaye ma lwandana niya, “Angʼo momiyo wiyi osewil koda? Angʼo momiyo asiko gi kuyo ka jawasigu sanda?”
10. Chokena tho omako kendo rama malit seche ma joma kedo koda yanya kochaya, ka giwachona odiechiengʼ duto niya, “Koro ere Nyasachino?”
11. Angʼo momiyo ikuyo, yaye chunya? Angʼo momiyo inyosori, yaye chunya? Ket genoni kuom Nyasaye, nikech pod abiro pake, en e Jawarna kendo Nyasacha.

Ngeche 13:19-21
19. Geno mochopi en gima mit ne chuny, to joma ofuwo ok dwar aa e richo.
20. Ngʼat mawuotho gi ngʼama riek bedo mariek, to osiep joma ofuwo hinyore.
21. Chandruok luwo jaricho, to mwandu e ohand ngʼat makare.

Luka 9:18-36
18. Chiengʼ moro kane Yesu lemo kama opondo kendo ne en gi jopuonjrene, nopenjogi niya, “Oganda wacho ni An ngʼa?”
19. Negidwoke niya, “Jomoko wacho ni in Johana ja-Batiso, to jomoko wacho ni in Elija to jomoko bende wacho ni in achiel kuom jonabi machon ema osedwogo mobedo mangima kendo.”
20. Nopenjogi niya, “To un to uwacho ni an ngʼa?” Petro nodwoke niya, “In Kristo ma wuod Nyasaye.”
21. Yesu nosiemogi matek mondo kik ginyis, ngʼato angʼata wachni.
22. Kendo nowacho niya, “Wuod Dhano nyaka yud sand mangʼeny, kendo ibiro kwede gi jodong oganda gi jodolo madongo kod jopuonj chik, bende nyaka nonege kendo chiengʼ mar adek nochiere obed mangima.”
23. Eka nowachonegi duto niya, “Ka ngʼato dwaro luwo bangʼa, to nyaka okwedre owuon kendo otingʼ msalape ndalo duto eka oluwa.
24. Nimar ngʼatno madwaro reso ngimane, ngimane biro lalne, to ngʼatno mowito ngimane nikech an, abiro rese.
25. Ere ber ma ngʼato yudo ka piny duto obedo mare, to olalo kata owito ngimane.
26. Ka ngʼato wiye kuot koda kod wechena, Wuod Dhano bende wiye biro kuot kode ka obiro duogo e duongʼ mare kendo e duongʼ mar Wuoro kod mar malaike maler.
27. “Awachonu adier ni nitie jomoko mochungʼ buta ka ma ok nokal e tho kapok gineno pinyruoth Nyasaye.”
28. Kar ndalo ma dirom aboro bangʼ ka Yesu nosewacho mani, nokawo Petro gi Johana kod Jakobo kaachiel kode kendo negidhiyo malo ewi got mondo gilam.
29. To kane olamo, kit wangʼe nolokore, kendo lepe nolokore marieny ka ler mar mil polo.
30. Ji ariyo, Musa gi Elija, nofwenyore e duongʼ maler, ka giwuoyo gi Yesu.
31. Negiwuoyo kuom thone, mane koro ochiegni chopo ei Jerusalem.
32. Petro kaachiel gi jowadgi ne nindo oingo ahinya, to kane gichiewo maber, negineno duongʼne kod ji ariyo kochungo kode.
33. Kane jogo weyo Yesu, Petro nowachone niya, “Jaduongʼ en gima ber mondo wabed ka eri. We mondo wager kiru achiel mari, achiel mar Musa to machielo mar Elija.” (Ne ok ongʼeyo gino mane owacho.)
34. Kane pod owuoyo, boche polo nobiro apoya moumogi, kendo negiluor kane bor polono noumogi.
35. Eka dwol moro noa e boche polo, kawacho niya, “Ma e Wuoda, maseyiero; winjeuru.”
36. Kane dwol osewuoyo, negiyudo ni Yesu ni kende. Jopuonjre nokano wachni e kindgi giwegi kendo ne ok ginyiso ngʼato angʼata kuom gik mane giseneno.