A A A A A

Joshua 3:1-17
1. Gokinyi mangʼich Joshua kod jo-Israel duto nowuok koa Shitim, mi gidhi nyaka e aora Jordan, negibiro kanyo kapok giidho loka.
2. Bangʼ ndalo adek jotelo nowuotho e kuonde kambi duto,
3. ka gimiyogi chike niya, “Ka uneno ka Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye ma Nyasachu, otingʼ gi jodolo, ma jo-Lawi, to nyaka uwuog oko e kuonde muchungʼie mondo uluwe.
4. Bangʼe ubiro ngʼeyo yo mudhiyoe, nikech ne pok uluwo yorni nyaka nene. Makmana, beduru mochwalore gi sandugno, madirom fut alufu ariyo mia ochiko gi piero abich gadek; kendo kik usud machiegni kode.”
5. Joshua nokone oganda Israel niya, “Pwodhreuru, nikech kiny Jehova Nyasaye biro timo gigo miwuoro e kindu.”
6. Joshua nowachone jodolo niya, “Kawuru Sandug Muma mar singruok kendo utel kode e nyim ji.” Omiyo ne gikawe mi gidhi nyimgi.
7. Kendo Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya, “Kawuono abiro tingʼi malo e wangʼ jo-Israel duto, eka ginyalo ngʼeyo ni An kodi mana kaka ne an gi Musa.
8. Nyis jodolo matingʼo Sandug Muma mar singruok ni, ‘Ka uchopo e geng pige mag aora Jordan, to dhiuru kendo uchungʼ ei aora.’ ”
9. Joshua nowachone jo-Israel niya, “Biuru kae kendo uchik itu ne weche Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
10. Kawuononi ubiro neno ranyisi ni Nyasaye mangima nikodu kendo enoriemb e nyimu jo-Kanaan, jo-Hiti, jo-Hivi, jo-Perizi, jo-Girgash, jo-Amor kod jo-Jebus.
11. Ne, Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto biro dhi nyimu nyaka aora Jordan.
12. Koro omiyo, yier ji apar gariyo koa e dhout Israel, ngʼato achiel koa e dhoot ka dhoot.
13. E sa ma jodolo motingʼo Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye ma en Ruoth Nyasaye mar piny duto, nonyon aora Jordan, pige-ge mamol koluwo aora tir nochungʼ kogingore ka pith.”
14. Omiyo ka ji noke oa e kambi mag-gi mondo gingʼad aora Jordan, jodolo motingʼo Sandug Muma mar singruok notelo nyimgi.
15. Aora Jordan koro notimo ataro kuonde duto nyaka ndalo mag keyo. Omiyo ka jodolo mane otingʼo Sandug Muma mar singruok nochopo e aora Jordan mi tiendegi omulo geng aora,
16. pige mane mol koa malo nochungʼ. Nogingore malo kaka pith, e dala miluongo ni Adam man but Zarethan. Pi mane mol kadhi e nam mar Araba (ma tiende ni Nam Chumbi) nochungʼ chuth, omiyo ji nongʼado modhi loka komachielo, momanyore gi Jeriko.
17. Jodolo mane otingʼo Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye nochungʼ motegno e lowo motwo e dier aora Jordan, nyaka ogendini mag jo-Israel notieko kadho ka giwuotho e lowo motwo.

Joshua 4:1-24
1. Kane ogendini duto otieko ngʼado aora Jordan, Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya,
2. “Yier ji apar gariyo e kind jogi, ngʼato achiel koa e dhoot ka dhoot,
3. kendo ikonegi mondo gikaw kite apar gariyo e dier aora Jordan yo korachwich koma jodolo ochungoe kendo gitingʼ-gi mi giketgi piny kama gidhi dakie otieno ma kawuono.”
4. Omiyo Joshua noluongo ji apar gariyo mane oseyiero koa kuom jo-Israel, ngʼato achiel koa e dhoot ka dhoot,
5. kendo nowachonegi niya, “Dhiuru e nyim Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ma Nyasachu nyaka uchop e dier aora Jordan. Ngʼato ka ngʼato nyaka kaw kidi e goke, kaluwore gi kwan mar dhout Israel,
6. mondo obed kaka ranyisi e dieru. E ndalo mabiro, ka nyithindu openjou ni, ‘Kitegi nyiso angʼo?’
7. To nyisgiuru kaka pi aora Jordan noduono kane Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye kadho. Kane ongʼad kode aora Jordan, to pige mag aora Jordan noduono. Kitegi mondo obed rapar ni jo-Israel nyaka chiengʼ.”
8. Omiyo jo-Israel notimo kaka Joshua nochikogi. Negikawo kite apar gariyo koa e dier aora Jordan, kaluwore gi kwan mar dhout Israel, kaka Jehova Nyasaye nokone Joshua; kendo negitingʼogi nyaka kama negibuoroe, kanyo negiketogie piny.
9. Joshua nochano kite apar gariyogo mane ni e dier aora Jordan kama jodolo mane otingʼo Sandug Muma mar singruok nosechungʼe kendo kitego pod ni kanyo nyaka chil kawuono.
10. Koro jodolo mane otingʼo Sandug Muma mar singruok nodongʼ kochungʼ e dier aora Jordan nyaka ji notieko timo gik moko duto mane Jehova Nyasaye ochiko Joshua, mana kaka Musa nochiko Joshua. Ji nokadho mapiyo nono kadhi,
11. kendo bangʼ kane gisekadho giduto, eka jodolo bende nokadho modhi loka komachielo kotingʼo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ka ji duto neno.
12. Jo-Reuben, jo-Gad kod nus mar dhood Manase nongʼado ka gimanore gi gige lweny e nyim jo-Israel, mana kaka Musa nosechikogi.
13. Ji madirom alufu piero angʼwen mane moikore ni lweny mondo gikedi, nongʼado loka kocha e nyim Jehova Nyasaye nyaka e pewe mag Jeriko.
14. E odiechiengʼno, Jehova Nyasaye notingʼo Joshua malo e nyim jo-Israel, mi gimiye luor ndalo duto mag ngimane, mana kaka negimiyo Musa luor.
15. Bangʼe Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya,
16. “Chik jodolo motingʼo Sandug Muma mondo giwuog oko mar aora Jordan.”
17. Omiyo Joshua nochiwo chik ni jodolo niya, “Wuoguru oko mar aora Jordan.”
18. Kendo jodolo nowuok oko e aora kotingʼo Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye. Kadiemo wangʼ kapok giketo tiendegi e lowo motwo, to pige mag aora Jordan noduogo e wangʼe mi ochako mol mogingore kaka chon.
19. E odiechiengʼ mar apar gariyo mar dwe mokwongo, ji noa e aora Jordan mi ochokore Gilgal e tongʼ ma yo podho chiengʼ mar Jeriko.
20. Kendo Joshua nochungo kite apar gariyogo Gilgal, ma gin kite mane ogolo e aora Jordan.
21. Nowachone jo-Israel niya, “E ndalo mabiro ka nyikwau nopenj wuoneu ni, ‘Kitegi nyiso angʼo?’
22. To nyisgiuru ni, ‘Jo-Israel nongʼado aora Jordan kawuotho e lowo motwo.’
23. Nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu notwoyo aora Jordan e nyimu nyaka ukalo loka kocha. Jehova Nyasaye ma Nyasachu notimo ni aora Jordan mana gima notimone Nam Makwar e ndalo mane otwoye e nyimu nyaka ne ungʼado loka kocha.
24. Notimo kamano mondo ji duto manie piny ongʼe ni lwet Jehova Nyasaye nigi teko kendo mondo omi uluor Jehova Nyasaye ma Nyasachu kinde duto.”

Zaburi 42:1-5
1. Kuom jatend wer. Maskil mar yawuot Kora. Mana kaka mwanda gamo yweyo kamanyo kuonde ma pi nitie, e kaka chunya dwari, yaye Nyasaye.
2. Chunya riyo oloyo mar dwaro Nyasaye. En riyo mar dwaro Nyasaye mangima. Abiro dhi romo kod Nyasaye karangʼo?
3. Aseywak mi pi wangʼa osechalo chiemba odiechiengʼ gotieno, ka ji to wachona odiechiengʼ duto niya, “Koro ere Nyasachino?”
4. Aparo gigi duto ka chunya opongʼ giywak: aparo kaka ne adhi gi oganda maduongʼ ka atelo ni ji madhi e od Nyasaye, Ka akok gimor kendo agoyo erokamano E dier oganda maduongʼ matimo nyasi gi mor.
5. Angʼo momiyo ikuyo, yaye chunya? Angʼo momiyo inyosori yaye chunya? Ket genoni kuom Nyasaye, nikech pod abiro pake, kaka Jawarna kendo Nyasacha.

Ngeche 13:17-18
17. Jaote marach donjo e chandruok, to jaote modimbore kelo konyruok.
18. Ngʼat modagi siem nwangʼo dhier kod wichkuot, to ngʼato angʼata mawinjo kikwere to yudo duongʼ.

Luka 9:1-17
1. Kane Yesu oseluongo ji apar gariyogo kaachiel, nomiyogi nyalo kod teko mar golo jochiende duto kendo chango tuoche,
2. kendo noorogi oko mondo giyal pinyruoth Nyasaye kendo chango joma tuo.
3. Nowachonegi niya, “Kik utingʼ gimoro ka udhi e wuoth obed luth kata ofuku kata chiemo, kata pesa, kata law machielo miloko.
4. Ubed e ot moro amora mudonje, nyaka ua e dalano.
5. Ka ji ok orwakou, to utengʼ buch tiendeu sa ma uwuok e dalagi mondo obednegi ranyisi ni bura oseloyogi.”
6. Kamano ne giwuok ma gidhiyo e gwengʼ ka gwengʼ, ka giyalo Injili kendo gichango ji kuonde duto.
7. Koro Ruoth Herode nowinjo gik moko duto matimore, to noparore, nikech ji moko ne wacho ni Johana osechier oa kuom joma otho.
8. Jomoko to ni Elija osefwenyore, to joma moko bende ni achiel kuom jonabi machon osebedo mangima kendo.
9. To Herode nowacho niya, “Johana ne asengʼado wiye, koro ma, to en ngʼa ma awinjo gik ma kamagi kuome?” Kendo notemo mondo onene.
10. Ka joote noduogo neginyiso Yesu gima negisetimo. Eka nokawogi modhi kodgi ka gin kendgi giwegi e dala miluongo ni Bethsaida,
11. to oganda nowinjo mano kendo ne giluwe. Norwakogi kendo nowuoyo kodgi kuom loch mar pinyruoth Nyasaye, kendo nochango jogo mane dwaro chang.
12. Kar seche moko mag odhiambo Jopuonjre apar gariyo nobiro ire kendo negiwachone niya, “We ogandani owuogi mondo gidhi e mier machiegni kod gwenge mondo giyud chiemo kod kuonde nindo, nikech wan e thim.”
13. Yesu nodwoko niya, “Migiuru gimoro gicham un uwegi.” Negidwoko niya, “Wan mana gi makati abich gi rech ariyo kende, makmana ka wanyalo dhi mondo wangʼiew chiemo ne ogandani duto.”
14. Ne nitie ji machwo kanyo ma dirom alufu abich. To nowachone jopuonjrene niya, “Nyisgiuru gibed piny e migepe mag ji madirom piero abich, moro ka moro.”
15. Jopuonjre notimo kamano kendo giduto negibedo piny.
16. Bangʼe nokawo makati abichgo gi rech ariyogo nongʼiyo polo malo, kogoyo erokamano kendo nongʼingogi. Eka nomiyogi jopuonjre mondo opog ji.
17. Giduto negichiemo mi giyiengʼ, kendo bangʼ chiemo jopuonjre nochoko ngʼinjo mag chiemo mane ji ochamo oweyo okepe apar gariyo mopongʼ.