A A A A A
Bible in one year
April 6

Joshua 1:1-18
1. Kane Musa jatich Jehova Nyasaye osetho, Jehova Nyasaye nowachone Joshua wuod Nun, jakony Musa niya,
2. Musa jatichna osetho. Omiyo sani, in kod jogi duto, ikreuru mondo ungʼad Aora Jordan e piny makoro achiegni miyo jo-Israel.
3. Kamoro amora ma tiendu nonyon anamiu, kaka nasingora ni Musa.
4. Gwengʼi nochakre e kuonde motwo nyaka Lebanon, kendo koa e aora maduongʼ, ma en Yufrate; piny mar jo-Hiti duto; nyaka chop e Nam Mediterania mantiere yo podho chiengʼ.
5. Onge ngʼama noloyi e ndalo duto mar ngimani. Kaka ne an kod Musa, bende e kaka abiro bedo kodi; ok anaweyi kata jwangʼi.
6. “Bed motegno kendo gi chir; nikech ibiro telone jogi nyaka e piny mar girkeni mane akwongʼora ni kweregi ni namigi.
7. Bed motegno kendo gi chir mogundho. Bed motangʼ mondo iluor chike duto mane jatichna Musa omiyi; kik ilokri korachwich kata koracham kiweyo chikegi, mano nomi ibed gi hawi kamoro amora midhiye.
8. Kik iwe Kitabu mar Chikni oa e dhogi; par wechene matut odiechiengʼ kod otieno, mondo mi ibed motangʼ kitimo gik moko duto mondik e iye. Mano biro miyo ibedo gi hawi e gimoro amora mitimo.
9. Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”
10. Omiyo Joshua nochiwo chik ni jotend Israel niya,
11. “Dhiuru e kambi kendo unyis ji ni, ‘Ikuru gigeu mag lweny. Ndalo adek koa kawuono ubiro kalo aora Jordan gikae mondo udhi kendo ukaw mwandu mar piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka maru owuon.’ ”
12. To joka Reuben, gi joka Gad kod nus mar dhood joka Manase, Joshua nowachonegi niya,
13. “Paruru chike mane Musa jatich mar Jehova Nyasaye nomiyou, kowacho ni: ‘Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kar yweyo kendo osechiwonu pinyni.’
14. Mondeu, nyithindu kod kweth mag jambu nyalo dak e piny mane Musa omiyou yo ka wuok chiengʼ mar aora Jordan, makmana jou makedo duto, moikore gi gige lweny, nyaka uidh loka kutelo e nyim oweteu ma jo-Israel. Konyuru oweteu,
15. nyaka Jehova Nyasaye migi yweyo, mana kaka osetimoni, kendo nyaka gin bende gikaw mwandu mar piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu dhi miyogi. Bangʼ mano, unyalo dok kendo udagie pinyu owuon, mane Musa, jatich Jehova Nyasaye nomiyou bath aora Jordan ma yo wuok chiengʼ.”
16. Eka negidwoko Joshua niya, “Gimoro amora misechikowa wabiro timo, kendo kamoro amora mi iorowae wabiro dhiyoe.
17. Mana kaka ne waluoro Musa, bende e kaka wabiro luoroi. Mad Jehova Nyasaye ma Nyasachu bed kodi kaka nobedo gi Musa.
18. Ngʼato angʼata modagi winjo wachni kendo ok oluoro wecheni bende ok odewo chike mimiyogi, ibiro negi. Bed mana motegno kendo jachir!”

Joshua 2:1-24
1. Bangʼe Joshua wuod Nun nooro jonon piny ariyo lingʼ-lingʼ moa Shitim. Nowachonegi niya, “Dhiuru, ungʼi pinyni, to moloyo Jeriko.” Omiyo negidhi ma gidonjo e od dhako moro mandhaga ma nyinge Rahab, mi gidak kanyo.
2. Ruodh Jeriko nonyisi niya, “Ngʼe ni jo-Israel moko osebiro ka gotienoni mondo onon pinywa.”
3. Omiyo ruodh Jeriko nooro wach ni Rahab niya, “Gol oko jogo mane obiro iri kendo odonjo e odi, nikech gisebiro mondo gitim nonro ma lingʼ-lingʼ e pinyni duto.”
4. Kata kamano, Rahab nosekawo ji ariyogi kendo opandogi. Nowacho niya, “En adier, ni jogi nobiro ira, to ne ok angʼeyo ni gia kanye.
5. E seche mag angʼich welo, e sa michiegoe dhoranga dala maduongʼ, jogi nowuok. Ok angʼeyo yo mane gidhiyoe. Ringuru bangʼ-gi piyo. Unyalo makogi.”
6. To chutho, noyudo ka osepando jogi ewi tado e bwo othith mane opedhi ewi tado kanyo.
7. Omiyo oganda mar ruodh pinyno nowuok piyo ka gilawogi e yo mochiko aora Jordan, kendo mana gisano ka jogo mane lawogi nosewuok oko, dhorangajno nolor.
8. Kane jonon pinygo ne pok odhi nindo, dhakoni noidho modhi ewi tado,
9. kendo mowachonegi niya, “Angʼeyo ni Jehova Nyasaye osemiyou pinyni kendo mano osemiyo luoro omako ngʼato ka ngʼato kuomwa, omiyo joma odak e pinyni kihondko osemako nikech un.
10. Wasewinjo kaka Jehova Nyasaye nomiyo pi Nam Makwar oduono kane uwuok e piny Misri, kendo gima ne utimone Sihon kod Og, ruodhi ariyo mag jo-Amor modak yo wuok chiengʼ mar aora Jordan, mane uketho chuth.
11. Kane wawinjo wachno, to kihondko nomakowa kendo chir duto mane ngʼato angʼata nigo norumo nikech un, kendo nikech Jehova Nyasaye ma Nyasachu en Nyasaye manie polo malo kendo e piny mwalo.
12. “Kuom mano, kwongʼrenauru gi Jehova Nyasaye ni ubiro ngʼwonone jooda, nikech an bende asetimonu ngʼwono. Singrenauru
13. ni ubiro ngʼwonone wuonwa kod minwa, owetena kod nyiminena, kod jogegi duto, kendo ni ubiro resowa mondo kik watho.”
14. Jogi nowachone adier niya, “Ngimau en ngimawa! Ka ok uwacho gino ma watimo, to wabiro bedo kodu gi ngʼwono kod ratiro e ndalo ma Jehova Nyasaye nomiwa pinyni.”
15. Omiyo nolorogi piny gi tol ka giluwo dirisa, nikech ot mane odakie ne ochwogi e kor ohinga mar dala maduongʼ.
16. E sa onogo nowachonegi niya, “Dhiuru e got mondo joma lawou kik yudu. Ponduru kuno kuom ndalo adek nyaka giduogi; eka udhi nyime giwuodhu.”
17. Jogi nowachone niya, “Kwongʼ ma isemiyo wakwongʼore godo ok otweyowa,
18. makmana, chiengʼ mwadonjo e pinyni, to nyaka itwe tol makwarni e dirisa kama ilorowanie, kendo nyaka ikel wuonu gi minu, oweteni gi joodi duto ei odi.
19. Ka dipo ni ngʼato owuok e odi modhi e yore mag mier, rembe enobed e wiye owuon; ok enobed wachwa. To ne ngʼatno manobed kodi ei ot, rembe nobedi e wiwa ka dipo ni lwedo moro nomule.
20. Makmana, ka dipo ni iwacho gino ma watimo, to inigonywa kuom kwongʼruok mane iketowa wakwongʼore godo.”
21. Nowachonegi niya, “Wawinjore! Kendo mondo obed kaka uwachono.” Omiyo ne ogologi mi gidhi. Bangʼe notweyo tol makwar e dirisa.
22. Kane gisea, negidhi nyaka e gode mi gidak kuno kuom ndalo adek, manyaka joma ne lawogi otieko manyo kuonde duto ka giluwo yo mi gidwogo ma ok giyudogi.
23. Eka jonon piny ariyogi nolor oa e gode. Negingʼado aora, mi gidhi ir Joshua wuod Nun, kendo giwachone gigo duto mane otimorenigi.
24. Negiwachone Joshua niya, “Adiera, Jehova Nyasaye osechiwo pinyni duto e lwetwa, bende jogo modak e pinyno kihondko osemako nikech wan.”

Zaburi 41:1-13
1. Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Ngʼama paro joma ok nyal en jahawi; Jehova Nyasaye rese ka chandruok omake.
2. Jehova Nyasaye biro rite kendo biro miyo obed mangima; Jehova Nyasaye biro gwedhe e piny, kendo ok obi jwangʼe e lwet wasike.
3. Jehova Nyasaye biro rite e kitandane mar tuo midekre kendo obiro miyo oa malo e kitandane ka ohewore.
4. Ne awacho niya, “Yaye Jehova Nyasaye, kecha; changa, nikech aseketho e nyimi.”
5. Wasika wuoyo kuoma ka chunygi rach koda, kagiwacho niya, “Obiro tho karangʼo mondo nyinge olal chuth?”
6. Sa asaya ma ngʼato obiro nena, to owuondore ni owuoyo kuoma maber, to ei chunye to ofwambo weche, mondo okethgo nyinga eka oa odhi kendo okeyo wechego ne ji.
7. Wasika duto kuodho wach kuoma kaachiel kaka ginyalo hinya, chunygi paro gik maricho mogik mondo ohinya, kagiwacho niya,
8. “Tuo marach osekete piny; ok obi aa malo kama oninde.”
9. Koda ka osiepna mane ageno kuome, ngʼat mane chiemo koda, bende osendhoga.
10. To in, yaye Jehova Nyasaye, yie ikecha; chunga malo, mondo achulgi.
11. Angʼeyo ni chunyi mor koda, nimar jowasika ok loya.
12. Itingʼa malo nikech timna makare kendo ichunga e nyimi nyaka chiengʼ.
13. Pak ne Jehova Nyasaye, ma Nyasach Israel, nyaka chiengʼ kendo nyaka chiengʼ. Amin kendo Amin.

Ngeche 13:15-16
15. Bedo gi winjo kelo luor, to yor ngʼato ma ok ja-adier tek.
16. Ngʼato ka ngʼato mariek timo gik moko kuom ngʼeyo, to ngʼat mofuwo nyiso mana fupe.

Luka 8:26-56
26. Negikwangʼ gichopo e gwengʼ miluongo ni Gerasi, man loka nam Galili.
27. Kane Yesu owuok oko e dho wath, ngʼat moro man-gi jochiende moa e dalano noromo kode, kuom kinde mangʼeny ngʼatni ne pok orwako law kata dak ei ot, to nodak e dier liete.
28. Kane oneno Yesu, noywak matek kendo nopodho piny e tiende, kogoyo koko gi dwol mamalo niya, “Yesu Wuod Nyasaye Man Malo Moloyo, angʼo milaro koda? Asayi, kik isanda!”
29. Nimar noyudo Yesu osechiko jachien marachno mondo owuog kuom ngʼatno. Kuom kinde mangʼeny nomake, to kata nosetwe lwetene, gi tiendene gi nyororo, kendo okete e bwo jarit, nosebedo kochodo nyororo kendo jochiende ne riembe nyaka e thim.
30. Yesu nopenje niya, “Nyingi ngʼa?” Nodwoko niya, “Wan oganda” nikech jochiende mangʼeny nosedonjo kuome.
31. To negisiko gikwaye mondo kik ochikgi gidhiyo e Bur Matut Maonge Gikone.
32. To kweth maduongʼ mag anguro ne kwayo e bath got kanyo. Jochiendego nosayo Yesu mondo oyie gidonji eigi, mi nomiyogi thuolo.
33. Kane jochiendego nowuok oa ei ngʼatno, negidhiyo gidonjo ei angurogo, kendo kweth angurogo noringo matek koluwo aridiridi mochomo nam mi giduto ne githo ei pi.
34. Kane jogo makwayo angurogo noneno gima nosetimore, negiringo mi gidhi gitero wach ne ji duto modak e dala kendo e gwengʼno.
35. Mi ji nowuok mondo gine gino mosetimore. Kane gibiro ir Yesu, negiyudo ngʼatno ma yande jochiende nosewuok kuome, kobedo piny e tiend Yesu, korwakore kendo ka parone ni kare; mi luoro nomakogi.
36. Jogo mane oneno gima notimore nonyiso ji kaka ngʼat mane nigi jochiende nochangi
37. Eka ji duto manie gwengʼ Gerasi duto nokwayo Yesu mondo odar odhi owegi, nikech luoro maduongʼ nomakogi. Omiyo nodonjo ei yie kendo noa kanyo.
38. Ngʼat mane jochiende owuok kuome, nosaye mondo oyie odhi kode, to Yesu notame, kawachone niya,
39. “Dogi dala kendo inyis ji gik madongo ma Nyasaye osetimoni.” Omiyo ngʼatno nowuok odhi molando ne dala duto gik mangʼeny ma Yesu nosetimone.
40. Koro kane Yesu odwogo, oganda norwake nimar negirite giduto.
41. Eka ngʼato moro ma nyinge Jairo, jatich sinagogi, nobiro mogoyo chonge piny e tiend Yesu, kosaye mondo odhi ode,
42. nikech nyare achiel kende, nyako madirom ja-higni apar gariyo, ne tho. Ka Yesu ne ni e yo, oganda maduongʼ nothungʼe mane gichiegni hinye.
43. To dhako moro ne ni kanyo mane osebedo ka iye chwer kuom higni apar gariyo to onge ngʼat mane nyalo change.
44. Nobiro gi yo katoke kendo nomulo riak lawe, kendo iye machwer nochok gikanyono.
45. Yesu nopenjo niya, “En ngʼa momula?” Kane giduto gikwero, Petro nowacho niya, “Ruoth, ok ineye kaka ji olwori kendo othungʼi.”
46. To Yesu nowacho niya, “Ngʼato moro omula; angʼeyo ma nikech teko osewuok kuoma.”
47. Bangʼ kane dhakono oneno ni ok onyal aa ma ok ofwenyore, nobiro ka otetni kendo nopodho e tiend Yesu. Nohulo e nyim ji duto gimomiyo nomule kendo kaka nochango sano sano.
48. Eka nowachone niya, “Nyara, yieni osechangi. Dhi gi kwe.”
49. Kane oyudo Yesu pod wuoyo, ngʼato moro nobiro moa e od Jairo, ma jatend sinagogi, mowacho niya, “Nyari osetho, omiyo kik ichand japuonj kendo.”
50. Kane owinjo ma, Yesu nowachone Jairo niya, “Kik iluor, bed gi yie kendo obiro chango.”
51. Kane ochopo e od Jairo, ne ok oyie ni ngʼato moro amora mondo odonj kode makmana Petro, Johana gi Jakobo kod wuon nyathi gi min mare.
52. Gie kindeno, ji duto ne goyo nduru kendo Yesu nowachonegi niya, “Weuru ywak nimar ok otho to onindo aninda.”
53. Neginyiere, nikech negingʼeyo ni osetho.
54. To nomako lwet nyakono kendo nowacho niya, “Nyathina, chungi ia malo.”
55. Chunye noduogo, kendo nochungʼ oa malo gisano. Eka Yesu nowachonegi mondo gimiye gimoro ocham.
56. Jonywolne nohum, to nomiyogi chik ni kik ginyis ngʼato moro amora gima nosetimore.