A A A A A
Bible in one year
April 23

Jong’ad Bura 11:1-40
1. Jeftha ja-Gilead ne jalweny mager. Wuon mare ne en Gilead, to min mare ne en ochot.
2. Chi Gilead mahie bende nonywolone yawuowi, kendo kane gisebedo madongo, ne giriembo Jeftha. Negiwachone niya, “Ok iniyud girkeni moro amora e dalawa ka, nikech in wuod dhako machielo.”
3. Omiyo Jeftha noringo moa ir owetene kendo nodhi odak e piny Tob, kama jodwar mangʼeny nochokore bute mi giluwe.
4. Bangʼe, ka jo-Amon nochako lweny gi jo-Israel,
5. jodong Gilead nodhi mondo ogol Jeftha e piny Tob.
6. Negiwachone niya, “Bi mondo ibed jatendwa mar lweny, mondo mi waked gi jo-Amon.”
7. Jeftha nowachonegi niya, “Donge ne ok udwara mi uriembo e od wuora? En angʼo momiyo koro ubiro ira, ka un e thagruok?”
8. Jodong Gilead nodwoke niya, “Kata kamano, wabiro iri koro; bi kodwa mondo waked gi jo-Amon, kendo inibed jatendwa kaachiel gi jogo duto modak Gilead.”
9. Jeftha nodwoko niya, “Ka dipo ni udwoka mondo aked gi jo-Amon kendo Jehova Nyasaye omiyagi; bende anabed jatendu adier?”
10. Jodong Gilead nodwoko niya, “Jehova Nyasaye obed janeno marwa; adier wabiro timo kaka iwachono.”
11. Omiyo Jeftha nodhi gi jodong Gilead, kendo ji nokete obedo jatelo kendo jatend lweny. Kendo nonwoyo wechegi duto e nyim Jehova Nyasaye kama iluongo ni Mizpa.
12. Bangʼe Jeftha nooro joote ir ruodh jo-Amon kapenje niya, “En angʼo milaro kodwa, momiyo idwaro kedo kodwa?”
13. Ruodh jo-Amon nodwoko joote Jeftha niya, “Kane jo-Israel owuok Misri, negikawo pinya chakre aora Arnon nyaka aora Jabok mi gichopo nyaka aora Jordan, koro duognago gi kwe.”
14. Jeftha nooro joote mondo odog ir ruodh jo-Amon,
15. kawacho niya, “Ma e gima Jeftha wacho: Jo-Israel ne ok okawo piny jo-Moab kata piny jo-Amon.
16. To kane gia Misri, jo-Israel noluwo thim nyaka Nam Makwar kendo ma gichopo Kadesh.
17. Eka jo-Israel nooro joote ir ruodh jo-Edom, kawacho niya, ‘Miya thuolo mondo wakal e pinyu,’ to ruodh Edom ne ok nyal winjogi. Nochako ooro joote ir ruodh Moab, to en bende nodagi. Kuom mano jo-Israel nodak Kadesh.
18. “Bangʼe negiwuotho e thim, ka ginono pinje mag Edom gi Moab, ka gikalo yo wuok chiengʼ mar piny Moab mine gidhi gibworo e bath aora Arnon. Ne ok gidonjo e alap mar jo-Moab, nimar Arnon ema tongʼ mare.
19. “Bangʼe Jakobo nooro joote ir Sihon ruodh jo-Amor mane ruoth Heshbon, kendo mi nowachone ni, ‘Yie iwewa wakalie pinyu wadhi e karwa owuon.’
20. Kata kamano, Sihon ne ok nigi adiera gi jo-Israel mondo gikal e pinye. Nochoko joge duto kendo mi gichokore Jahaz mondo giked gi jo-Israel.
21. “Eka Jehova Nyasaye, ma Nyasach Israel, nochiwo Sihon kod joge duto e lwet jo-Israel, kendo negiloyogi. Jo-Israel nokawo puothe jo-Amor mane odak e pinyno,
22. ka gikawe duto chakre e aora Arnon nyaka e aora Jabok kendo koa e thim nyaka e aora Jordan.
23. “Ka koro Jehova Nyasaye, ma Nyasach Israel, oseriembo jo-Amor e nyim joge Israel, en thuolo mane ma in-go mar kawe?
24. Donge ubiro mana kawo gima Kemosh ma nyasachu omiyou? Kamano bende, gimoro amora ma Jehova Nyasaye ma Nyasachwa omiyowa, wabiro kawo.
25. Iparo ni ilich maloyo Balak wuod Zipor, ma ruodh Moab? Bende nodhawo gi Israel kata kedo kodgi?
26. Kuom higni mia adek Israel nodak Heshbon, gi Aroer, gi alwora mar kuondego kod mier duto mokiewo gi aora Arnon. En angʼo ma nomonou kawogi e hignigo?
27. Wan pok wakethonu, to un koro utimonwa marach kuom kedo kodwa. Mad uwe Jehova Nyasaye, ma jangʼad bura ongʼad burano odiechiengʼ ma kawuononi e kind jo-Israel gi jo-Amon.”
28. Kata kamano, ruodh jo-Amon ne ok odewo ote mane joote Jeftha okelone.
29. Eka Roho mar Jehova Nyasaye nobiro kuom Jeftha. Noluwo piny Gilead gi Manase, kokalo Mizpa mar Gilead, kendo koa kanyo nodhi momonjo jo-Amon.
30. Kendo Jeftha nokwongʼore ne Jehova Nyasaye niya, “Ka inichiw jo-Amon e lweta,
31. to ngʼato angʼata mani wuog e dalana mondo orom koda bangʼ ka aseloyo jo-Amon nobed mar Jehova Nyasaye, kendo anachiwe kaka misango miwangʼo pep.”
32. Eka Jeftha nowuok mondo odhi oked gi jo-Amon, kendo Jehova Nyasaye nochiwogi e lwete.
33. Noketho mier piero ariyo kochakore e aora Aroer nyaka Minith, mochopo nyaka Abel Keramim. Mano e kaka jo-Israel nokawo Amon.
34. Kane Jeftha odwogo dalane man Mizpa, noneno mana nyare kamiel kabiro romone! Ne en gi nyako achiel kende maonge wuowi kata nyako moro machielo.
35. Kane onene, noyiecho lepe mi oywak niya, “Yaye Nyara! Isemiya abedo modhier kendo gi thagruok, nikech ne asesingora ne Jehova Nyasaye ma ok anyal ketho.”
36. Nodwoko niya, “Wuonwa, isechiwo wachni ne Jehova Nyasaye. Timna mana kaka ne isesingori, nikech Jehova Nyasaye koro oseresi e lwet wasiki, ma jo-Amon.”
37. Nomedo wachone niya, “To yie itimna kwayo achiel kende. Miya dweche ariyo mondo aba ewi gode kendo aywagi gi osiepena, nikech ok bi kenda.”
38. Nowachone niya, “Inyalo dhi.” Eka noweye modhi kuom dweche ariyo. En kaachiel gi nyiri mamoko nodhi ewi gode kendo ne giywak nikech ok bi kende.
39. Bangʼ dweche ariyo, nodok ir wuon mare kendo wuon-gi notimo mana kaka nosesingore. Ne en nyako ngili. Kochakore e ndalono, jo-Israel noketo chik ni
40. higa ka higa mon matindo mag Israel nyaka dhi e got kuom ndalo angʼwen mondo otim rapar mar nyar Jeftha ma ja-Gilead.

Jong’ad Bura 12:1-15
1. Jo-Efraim nochoko jolweny mage, ma gidhi Zafon kendo giwachone Jeftha niya, “Angʼo ma omiyo ne idhi kedo gi jo-Amon ma ok iluongowa mondo wadhi kodi? Wadhi wangʼo odi ka in e iye.”
2. Jeftha nodwoko niya, An kod joga ne wanie kedo mager gi jo-Amon, ne waluongou to ne utamoru biro resowa e lwetgi.
3. Kane aneno ni ok unyal konya, nakawo ngimana e lweta mi angʼado adhi mondo aked gi jo-Amon, kendo Jehova Nyasaye nomiya loch kuomgi. Koro, angʼoma omiyo ubiro kawuono mondo uked koda?
4. Omiyo Jeftha noluongo jo-Gilead duto mi gikedo gi jo-Efraim. Jo-Gilead nonegogi nikech jo-Efraim nosewacho niya, “Un jo-Gilead un mana jonjore mane oa Efraim gi Manase.”
5. Jo-Gilead nomako kuonde miyorogo Jordan mondo jo-Efraim kik ngʼadi. Sa moro amora mane ja-Efraim dwaro ngʼado kanyo to ne okwayo ni yiene okadhi odhi loka cha. To kane okwayo kamano; to ja-Gilead ne penje ka bende en ja-Efraim. To kane odwoko ni ok en ja-Efraim,
6. to negiwachone ni mondo owach ni Shiboleth. To kane ok onyal luongo wachno maber, mi oluonge mana ni Siboleth, to negimake mi ginege e dho wath miyorogo aora Jordan. Jo-Efraim alufu piero angʼwen gariyo nonegi odiechiengno.
7. Jeftha notelo ne jo-Israel kuom higni auchiel. Bangʼe Jeftha ma ja-Gilead notho, mi noyike e dalane man Gilead.
8. Bangʼ Jeftha, Ibzan ja-Bethlehem notelo ne jo-Israel.
9. Ne en-gi yawuowi piero adek kod nyiri piero adek. Nochiwo nyige monywom gi joma oko ma ok anywolane, to ne yawuote nokelonegi mon matindo obedo mondegi koa oko mar anywolane. Ibzan notelo ne Israel kuom higni abiriyo.
10. Bangʼe Ibzan notho, kendo noyike Bethlehem.
11. Bangʼ Ibzan, Elon ja-Zebulun notelo ne Israel kuom higni apar.
12. Eka Elon notho, kendo noyike Aijalon mantiere e piny Zebulun.
13. Bangʼ Elon, Abdon wuod Hillel, moa Pirathon, notelo ne Israel.
14. Ne en-gi yawuowi piero angʼwen kod nyikwayo ma yawuowi piero adek, mane nigi punde piero abiriyo ma giidho. Notelo ne Israel kuom higni aboro.
15. Eka Abdon wuod Hillel notho, kendo noyike Pirathon man Efraim, e piny got mar jo-Amalek.

Zaburi 50:7-17
7. “Winjuru, yaye joga, mondo awuo kodu, yaye jo-Israel, chiknauru itu mondo atim neno ma akwedougo: An Nyasaye ma Nyasachu.
8. Ok akweru nikech wach misengini mutimona, kata nikech misango miwangʼo pep, mosiko ka nitie e nyima.
9. Ok agomb rwath moro amora moa e kundeu kata diek moa e abilni magu,
10. nikech le moro amora manie bungu en mara, kaachiel gi jamni makwayo ewi gode gana achiel.
11. Angʼeyo nying winyo ka winyo manie wi gode, kendo gik mochwe duto manie pewe gin maga.
12. Ka dine bed ni kech kaya to ok dak anyisu, nikech piny en mara, kaachiel gi gik moko duto manie iye.
13. Uparo ni achamo ring rwedhi kata ni amadho remb diek?
14. Chiwuru misango mar goyo erokamano ni Nyasaye, chopuru singruok mau ne Nyasaye Man Malo Moloyo,
15. kendo luongauru e kinde ma un e chandruok; to abiro resou e chandruokugo, eka ubiro miya duongʼ.”
16. Joma timbegi richo to Nyasaye wachonegi ni: “Ngʼa momiyou thuolo mar olo chikena kata mondo ukaw singruok maga kaka mau?
17. Ere kaka dutim kamano to uchayo puonjna kendo udiro wechena katoku!

Ngeche 14:28-28
28. Ruoth ma joge ngʼeny ema yudo duongʼ, to ruoth maonge jogo morito to podho.

Luka 17:1-19
1. Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Gik mamiyo ji donjo e richo ochunore ni nyaka bedie, to okwongʼ ngʼatno makelo gigo.
2. Dine obedo maber ka otwene pongʼ e ngʼute, mi onyumego e nam moloyo komiyo achiel kuom jomatindogi timo richo.
3. Omiyo ritreuru uwegi. “Ka owadu otimo richo, kwere, to ka olokore oweyo richo, to wene.
4. Ka otimoni richo nyadibiriyo odiechiengʼ achiel to obiro iri nyadibiriyo kendo owacho ni, ‘Alokora aweyo richo,’ to nyaka iwene.”
5. Joote nowachone Ruoth niya, “Med yiewa!”
6. Nodwoko niya, “Ka un gi yie matin marom gi koth karadali, to unyalo wacho ne yadh ngʼowuni ni, ‘Pudhri ia mondo ipithri e nam,’ to dine owinjou motimo kamano.
7. “Ka dibed ni nitie achiel kuomu man-gi jatich mapurone kata makwayo rombe. Dowachne jatichne koa e puodho ni, ‘Bi koroni kendo ibed piny mondo ichiem’?
8. Donge dowachne mana ni, ‘Losna chiemba mar otieno, ikri mondo imiya acham kendo metho, eka bangʼe inyalo chiemo kendo metho’?
9. Bende onyalo goyone jatichneno erokamano nikech notimo gima nowachone notim?
10. Omiyo un bende, ka usetimo gik moko duto mane onyisu mondo utim, onego uwach ni, ‘Wan mana jotich aticha ma ok owinjore to wasetimo mana tijwa.’ ”
11. Koro e yo kane odhiyo Jerusalem, Yesu nowuotho e kind Samaria gi Galili.
12. Ka noyudo odonjo e dala moro, ji apar man-gi dhoho noromo kode. Negichungo mabor
13. kendo negiluongo gi dwol maduongʼ niya, “Yesu, Ruoth! Kechwa!”
14. Ka nonenogi, nowacho niya, “Dhiuru, unyisru uwegi ni jodolo.” To kane gidhi, negipwodhore.
15. Achiel kuomgi, kane oneno ni osechange, nodok ir Yesu, kopako Nyasaye gi dwol maduongʼ.
16. Nopodho auma e tiend Yesu kendo nogoyone erokamano, to ngʼatno ne en ja-Samaria.
17. Yesu nopenjo niya, “Donge ji apar duto nopwodhi? Ere ji ochiko mamoko?
18. Onge ngʼato madineyudre kuomgi monego duogi mondo omi Nyasaye pak, mana japiny moro nononi kende ema odwogo?”
19. Eka nowachone niya, “Chungi kendo idhi, yieni osemiyo ibedo mangima.”