A A A A A
Bible in one year
April 15

Joshua 19:1-51
1. Pok mar ariyo nobiro ne dhood Simeon, kaluwore gi anywola margi. Girkeni margi ne nitiere e piny jo-Juda.
2. Notingʼo: Bersheba (kata Sheba), Molada,
3. Hazar Shual, Bala, Ezem,
4. Eltolad, Bethul, Horma,
5. Ziklag, Beth Makaboth, Hazar Shusa,
6. Beth Lebaoth kod Sharuhen. Giduto ne gin mier kod gwenge maromo apar gadek.
7. Mier mamoko ne gin: Ain, Rimon, Ether kod Ashan. Giduto ne gin mier kod gwenge maromo angʼwen,
8. ka ok okwan mier matindo mokiewo kodgi mochopo nyaka Baalath Beer (ma bende iluongo ni Rama e piny Negev). Magi e mier mane opog ne dhood Simeon kaluwore gi anywolagi.
9. Girkeni mar dhood Simeon nopognegi koa kuom pok mar jo-Juda, nikech pok mar Juda ne duongʼ mohewogi. Omiyo dhood Simeon noyudo pok margi koa e piny Juda.
10. Pok mar adek ne mar dhood Zebulun kaluwore anywolagi. Tongʼ mar pok margi nochopo nyaka Sarid.
11. Koa yo podho chiengʼ nochiko Marala mochopo nyaka Dabesheth, kendo oyarore kochomo holo matut mantiere but Jokneam.
12. Nogomo kochiko yo wuok chiengʼ koa Sarid nyaka e piny Kisloth Tabor kendo odhi nyime nyaka Daberath mi ogik Jafia.
13. Bangʼe nodhi nyime gi yo wuok chiengʼ nyaka Gath Hefer kod Eth Kazin; bangʼe nowuok oko e Rimon mi ogomo yo Nea.
14. Bangʼ Nea, tongʼno nochomo yo nyandwat mochopo nyaka Hanathon bangʼe to ogik e holo mar Ifta El.
15. Pinyno notingʼo Katath, Nahalal, Shimron, Idala kod Bethlehem. Giduto ne gin mier kod gwenge apar gariyo.
16. Magi e mier matindo kod gwenge mane opog ne dhood Zebulun kaluwore gi anywolagi.
17. Pok mar angʼwen nomi dhood Isakar kaluwore gi anywola margi.
18. Pinyni notingʼo: Jezreel, Kesuloth, Shunem,
19. Hafaraim, Shion, Anaharath,
20. Rabith, Kishion, Ebez,
21. Remeth, En Ganim, En Hada kod Beth Pazez.
22. Tongʼ pinyno nochopo nyaka Tabor, Shahazuma gi Beth Shemesh, mi ogik nyaka aora Jordan. Giduto ne gin mier kod gwenge apar gauchiel.
23. Magi e mier matindo kod gwenge mane opog ne dhood Isakar kaluwore gi anywolagi.
24. Pok mar abich nomi dhoot Asher kaluwore gi anywolagi.
25. Pinygi nopogi kama: Helkath, Hali, Beten, Akshaf,
26. Alamelek, Amad kod Mishal. To yo podho chiengʼ, tongʼ-gi nochopo Karmel gi Shihor Libnath.
27. Bangʼe tongʼno nochomo yo wuok chiengʼ mochopo nyaka Beth Dagon koluwo Zebulun gi Holo mar Ifta El, kochomo yo nyandwat nyaka Beth Emek gi Neyel kokalo e bath Kabul.
28. Nodhi nyaka Abdon, Rehob, Hamon kod Kana, mochopo nyaka Sidon Maduongʼ.
29. Bangʼe nodwok tongʼno chien nyaka Rama modhi nyaka e dala maduongʼ mar Turo mochiel gohinga, mogomo kochiko Hosa koluwo dho nam e gwengʼ mar Akzib,
30. Uma, Afek kod Rehob. Giduto ne gin mier matindo kod gwenge piero ariyo gariyo.
31. Magi e mier matindo kod gwenge mane opog ne dhood Asher kaluwore gi anywolagi.
32. Pok mar auchiel nomi dhood Naftali, kaluwore gi anywolagi.
33. Tongʼ-gi nochakore Helef modhi nyaka kar yien maduongʼ man Zananim, koluwo Adami Nekeb gi Jabnel mochopo Lakum kendo gikone ne en aora Jordan.
34. Tongʼno noluwo yo podho chiengʼ kokadho Aznoth Tabor kendo owuok Hukok. Gi yo milambo tongʼno nokiewo gi Zebulun, to yo podho chiengʼ nokiewo gi Asher; to yo wuok chiengʼ nokiewo gi aora Jordan.
35. Mier mane ochiel gohinga ne gin: Zidin, Zer, Hamath, Rakath, Kinereth,
36. Adama, Rama, Hazor,
37. Kedesh, Edrei, En Hazor,
38. Iron, Migdal El, Horem, Beth Anath kod Beth Shemesh. Giduto ne gin mier matindo kod gwenge apar gochiko.
39. Magi e mier matindo kod gwenge mane opog ne dhood Naftali, kaluwore gi anywolagi.
40. Pok mar abiriyo nomi dhood Dan, kaluwore gi anywola margi.
41. Kuonde mane opog-gi ne gin: Zora, Eshtaol, Ir Shemesh,
42. Shalabin, Aijalon, Ithla,
43. Elon, Timna, Ekron,
44. Elteke, Gibethon, Baalath,
45. Jehud, Bene Berak, Gath Rimon,
46. Me Jarkon kod Rakon, to gi kama omanyore gi Jopa.
47. To dhood Dan ne nigi pek kuom kawo pok mar pinygi, omiyo negidhi ma gimonjo Leshem mi gikawe, bangʼe ginegogi gi ligangla. Negidak Leshem kendo ma gichake ni Dan mane en kwargi.
48. Magi e mier matindo kod gwenge mane opog ne dhood Dan, kaluwore gi anywolagi.
49. Kane gisetieko pogo pinyno e migepe ka migepe, jo-Israel nomiyo Joshua wuod Nun pok e diergi,
50. mana kaka Jehova Nyasaye nosechiko. Negimiye dalano mane okwayogi, ma en, Timnath Sera manie piny Efraim. Kuom mano, nogero dala kanyo modakie.
51. Magi e pok mane Eliazar jadolo, Joshua wuod Nun kod jotelo mag dhout Israel nopogo lowo gombulu ka gin Shilo e nyim Jehova Nyasaye e dhoranga Hemb Romo. Omiyo negitieko pogo pinyno.

Joshua 20:1-9
1. Eka Jehova Nyasaye nowachone Joshua niya,
2. “Kone jo-Israel oyier miechgi madongo mag tony, kaka ne asenyisou kokalo kuom Musa,
3. mondo ngʼato angʼata monego nyawadgi kobothne kendo ok dwarone nyalo biro kanyo mi oyud konyruok koa e lwet ngʼama dwaro chulone kuor.
4. “Ka oringo mi obiro e achiel kuom mier madongogi, to nyaka ochungʼ e dhorangach mar dala maduongʼ mondo owach malongʼo chandruok mare e nyim jotend dala maduongʼno. Bangʼ mano to girwake ei dalagi maduongʼno kendo gimiye kama odakie kodgi.
5. Ka ngʼat madwaro chulo kuor olawe, to kik gichiw ngʼatno modonjne, nikech ne onego nyawadgino ka ok ochano kendo ka oonge gi paro mar nege.
6. Nyaka odag e dala maduongʼ kanyo machop chiengʼ bura e nyim kanyakla kendo nyaka chop chiengʼ ma jadolo maduongʼ marito kanyo tho. Bangʼeno onyalo dok e dalane owuon, ma en dalano mane oringo koaye.”
7. Omiyo negiwalo tenge Kedesh man Galili e piny Naftali manie got, gi Shekem e piny Efraim manie got kod Kiriath Arba (tiende ni, Hebron), e piny Juda ma bende ni e got.
8. To yo wuok chiengʼ mar Aora Jordan (e piny mamalo momanyore gi Jeriko) negiyiero Bezer manie thim kuom piny dhood Reuben gi Ramoth mantiere Gilead kuom piny dhood Gad, kod Golan mantiere Bashan e dhood Manase.
9. Ja-Israel moro amora kata jadak mora amora modak e diergi ma nonego ngʼato ka ok ochano kendo ka oonge gi paro mar nege mondo odhi e mier madongo mowal mar tony mondo kik neg-gi gi ngʼatno madwaro chulo kuor kapok otergi e bura e nyim kanyakla.

Zaburi 46:1-6
1. Kuom jatend wer. Mar yawuot Kora. Kaluwore gi dwond alamoth. Wer. Nyasaye e kar pondowa kendo tekowa, en e kar konyruok man kodwa seche duto.
2. Emomiyo ok wabi luor, kata bed ni piny okethore kendo gode mukore e chuny nam,
3. Kata obedoni pige manie nam wuo kendo golo buoyo kata obedo ni gode yiengni kendo dhwolore. Sela
4. Nitie aora moro ma pige kelo mor e dala Nyasaye, e dala maler kama Nyasaye Man Malo Moloyo odakie.
5. Nyasaye odak e iye omiyo ok obi podho; Nyasaye biro konye ka piny oyawore.
6. Ogendini nigi chandruok, kendo pinjeruodhi podho; otingʼo dwonde mi piny leny nono.

Ngeche 14:7-11
7. Bed mabor gi ngʼat mofuwo nimar ok iniyud ngʼeyo tiend wach e dhoge.
8. Rieko mar jorieko en bedo gi paro ne yoregi, to fup joma ofuwo en wuondruok.
9. Joma ofuwo jaro kowachnegi mondo giwe richo, to ngʼwono iyudo kuom joma kare.
10. Chuny ka chuny ongʼeyo litne owuon, to onge ngʼato machielo manyalo bedo e mor ma en-go.
11. Od ngʼat marach ibiro ketho to kar dak mar ngʼat makare biro dhiyo nyime.

Luka 12:32-59
32. “Kik uluor un kweth matin, nikech Wuonu mor mar miyou pinyruoth.
33. Lok gigi iyudgo pesa mondo imi joma odhier. Dwaruru ofuke magu mikane pesa ma ok yiechi ma en mwandu manie polo ma ok rum kuma jakuo ok chopie kata olwenda ok kethi.
34. Nimar kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nobedie.
35. “Rwakreuru ka uikoru ne tich kendo techeu osik kaliel,
36. ka joma rito ruodhgi maduogo koa e nyasi mar arus, mondo kobiro kendo oduongʼo to giyawone dhoot piyo.
37. Nobed maber ni jotich ma ruodhgi noyud karito e kinde modwogo. Awachonu adiera ni norwakre gi lawe mondo omigi chiemo, nomi gibed e mesa mi nobi mopognegi chiemo.
38. Nobed maber ne jotije ma ruodhgi noyud ka oikore kata ka obiro e arita mar ariyo kata mar adek gotieno.
39. To ngʼeuru ma maber ni ka dine wuon ot ngʼe ni kar sa adi ma jakuo biroe to dine ok oweyo ode otur gi jakuo.
40. Omiyo kamano e kaka un bende onego ubed moikore, nikech Wuod Dhano biro biro sa ma ok ungʼeyo.”
41. Petro nopenje niya, “Ruoth iwacho ngeroni ni wan koso ni ji duto?”
42. To Ruoth nodwoko niya, “Kare jatich ma ja-adiera kendo ma jatelo mariek en ngʼa, ma ruodhe omiyo tich mar rito jotije ka miyogi chiembgi e sa mowinjore?
43. Jatijno none ber ka ruodhe odwogo to noyude kotimo gima noweye notim.
44. Awachonu adier ni obiro kete jarit mwandune duto.
45. To kapo ni jatijno owacho e chunye owuon ni, ‘Ruodha, okawo ndalo mathoth kapok odwogo,’ mi ochako goyo jotich machwo gi mon kendo owere ne chiemo gi metho, kod mer.
46. Ruodh jatijno nobi e odiechiengʼ ma ok opar ni dobie kendo e sa ma ok ongʼeyo, enongʼade matindo tindo mi okete kaachiel gi joma ok oyie.
47. “Jatijno mongʼeyo dwaro mar ruodhe to ok otem timo gima ruodhe dwaro nochwad mangʼeny.
48. To mano ma ok ongʼeyo to otimo gik mowinjore gi kum, to nochwad manok. Ngʼato ka ngʼato ma osemi mangʼeny nodwar kuome gik mangʼeny, to jal ma osemi mangʼeny mondo oriti, enopenje mangʼeny moloyo.
49. “Asebiro mondo amok mach e piny, to mano kaka agombo ni mad ne bed ni osemoke!
50. Nitie batiso monego ayudi. To mano kaka chunya chandore nyaka chop otimre!
51. Uparo ni ne abiro mondo akel kwe e piny? Ooyo, to awachonu ni ne akelo mana pogruok.
52. Chakre kawuono kadhi nyime ji abich ma joot achiel biro pogore, ji adek odok kon achiel to ji ariyo bende nodog komachielo.
53. Gibiro pogore, wuoro nopogre gi wuode kendo wuowi bende nopogre gi wuon, miyo nopogre gi nyare to nyako bende nopogre gi min, dayo nopogre gi chi wuode, chi wuowi bende nopogre gi damare.”
54. Nowacho ni oganda niya, “Kuneno ka boche polo chokore yo podho chiengʼ to piyo piyo uwacho ni, ‘Koth biro chue,’ to timore kamano!
55. Kendo ka yamb milambo kudho to uwacho ni oro biro to kamano e kaka timore.
56. Andhokegi! Ka ulony kuom rango chal mar piny gi polo to angʼo momiyo ok unyal ngʼeyo gik matimore ndalogi?
57. “Angʼo mamonou ngʼado bura mar gima kare?
58. Ka idhi gi ngʼama odonjoni e nyim jangʼad bura, tem matek mondo iwuo kode kendo uwinjru kapod un e yo, nono to obiro ywayi koteri ir jangʼad bura, to jangʼad bura biro keti e lwet askari, to askari biro boli e od twech.
59. Awachoni ni ok niwuog oko nyaka ichul faini duto monego ichul ma ok orem kata ndururu.”