A A A A A

Rapar mar Chik 25:1-19
1. Ka ji ariyo larore e wach moro, to nyaka giter wachno e od ngʼado bura kendo jongʼad bura nongʼadnegi bura kare, ka giweyo ngʼat makare thuolo to ngʼat man giketho ikumo.
2. Ka ngʼat moyud giketho onego chwadi, to jangʼad bura nowachne mondo onind piny ochwade maromre gi kethoneno,
3. to ok onego chwade del moloyo piero angʼwen. Ka ochwade moloyo mano, to wadu diyud wichkuot e wangʼe.
4. Kik utwe dho dhiangʼ kaywayo lodi ma idinogo cham.
5. Ka owete odak kanyakla kae to moro otho kaonge wuowi, to ngʼat moro nono ma ok ja-dalano ok onego kend chiegeno. Owadgi chwore hie ema mondo okawe okende mondo otimne gik moko duto ma yuoro onego otimne chi owadgi.
6. Nyathi ma wuowi mokwong nywolo ema notingʼ kar nying wuon mare mane otho mondo kik nyinge lal nono e dier oganda jo-Israel.
7. To ka ngʼato ok dwar kendo chi owadgi ma chwore othono, to dhakono mondo odhi ir jodongo e dhoranga dala kendo owach niya, “Owadgi chwora odagi ok onyal tingʼo kar owadgi ei Israel, odagi timona gima yuoro onego timne chi owadgi.”
8. Eka jodong dala noluong ngʼatno mondo owuo kode. To kapod odagi kowacho niya, “Ok adwar kende,”
9. chi owadgino nodhi ire e nyim jodongo mi olony wuochene achiel e tiende kendo ongʼudh olawo e wangʼe kowachone niya, “Ma e gima itimo ne ngʼat modagi rito dala owadgi mondo ochungi.”
10. Ngʼatno kothgi nongʼere e Israel kaka koth joma ne olony wuochegi.
11. Ka ji ariyo dhawo kae to chi ngʼat achiel kuomgi obiro konyo chwore, mi omake gi duongʼne,
12. to dhakono nyaka ngʼad lwete, kendo kik timne ngʼwono.
13. Kik ubed gi rapim ariyo e okapu magu mamoro pek to moro yot.
14. Bende kik ubed gi rapim ariyo e uteu mag pimo, ma moro duongʼ to moro tin.
15. Nyaka ubed gi gige pimo mowinjore kendo makare mondo udagi amingʼa e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.
16. Nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu mon gi joma timo gik ma kamago; ngʼat matimo gi mibadhi.
17. Paruru gima ne jo-Amalek otimonu kane uwuok Misri.
18. Kane uol kendo tekou norumo, negimonjou e yo ma ginego joma ne wuoth oolo; kendo ne ok giluoro Nyasaye.
19. Emomiyo ka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osemiyou kwe e piny mobiro miyou mondo ukaw kaka girkeni, to kik wiu wil ma ok utieko jo-Amalek duto.

Rapar mar Chik 26:1-19
1. Ka udonjo e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka girkeni kendo ukawe ma udakie,
2. kawuru gik moko mokwongo nyak e puotheu e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kendo oketgi ei okapu. Bangʼe dhiuru kama Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro yiero mondo nyinge obedie
3. kendo uwach ne jadolo manie tich e kindeno niya, “Asingora kawuono ne Jehova Nyasaye ma Nyasachi ni asebiro e piny mane Jehova Nyasaye osingore ni kwerewa ni nomiwa.”
4. Jadolo nokaw okapuno e lweti mi okete piny e nyim kendo mar misango mar Jehova Nyasaye ma Nyasachi.
5. Eka unuwachi e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu niya, “Wuonwa ne en ja-Aram mane bayo kendo ne odhi Misri gi ji moko manok modak kuno mi obedo oganda maduongʼ, maratego kendo mangʼeny.
6. To jo-Misri nosandowa mi omiyo wathagore ka giketowa e tich matek.
7. Eka ne walamo Jehova Nyasaye, ma Nyasach kwerewa kendo Jehova Nyasaye nowinjo ywakwa mi oneno chandruokwa, tich matek kod achune.
8. Kuom mano Jehova Nyasaye nogolowa Misri giteko mangʼongo korieyo bade, gi ranyisi kod honni madongo.
9. Ne okelowa ka mi omiyowa pinyni, ma en piny mopongʼ gi chak kod mor kich;
10. to koro, yaye Jehova Nyasaye, akeloni gik mokwongo nyak mag puodho mane imiya.” Bangʼe ket okapu e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachi kendo ikulrine.
11. Un, jo-Lawi, kod jodak manie dieru biro bedo gimor kuom gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu osemiyou kod joutu duto.
12. Ka useketo tenge achiel kuom apar mag gik moko duto monyak e higa mar adek, ma en higa michiwoe achiel kuom apar mag gik monyak, to nyaka uchiw gigo ne jo-Lawi, gi jopinje mamoko modak e dieru kaachiel gi nyithind kiye kod mon ma chwogi otho mondo gibed gi chiemo moromogi.
13. Bangʼe ngʼato ka ngʼato nowach ne Jehova Nyasaye ma Nyasache niya, “Asegolo koa e oda chiwo mowal kendo asemiyogi jo-Lawi, jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho, kaluwore gi chik mane imiyowa. Pok ajwangʼo chikeni kendo wiya bende pok owil gi gimoro amora kuomgi.
14. Pok achamo dir pok mowalni kata e kinde mane an e kuyo, kata gologi e oda ka agak; kendo ok asechiwogi ne ngʼat motho. Aseluoro Jehova Nyasaye ma Nyasacha, kendo asetimo gik moko duto mane iwachona.
15. Rang piny gie polo, ma en kar dakni maler kendo igwedh jogi Israel kod piny ma isemiyowa kane isingori kikwongʼori ni kwerewa, ma en piny mopongʼ gi chak kod mor kich.”
16. Jehova Nyasaye ma Nyasachu wachonu kawuono mondo urit buchene kod chikene; ritgiuru ka uluwogi gi chunyu duto kod ngimau duto.
17. Usengʼado kawuono ni Jehova Nyasaye en e Nyasachu kendo ubiro wuotho e yorene kurito buchene, chikene kendo ubiro miye luor.
18. Jehova Nyasaye osewacho kawuononi ni un joge, kendo mwandune mogeno kaka nosingorenu kendo ni nyaka urit chikene duto.
19. Jehova Nyasaye osewacho ni unubed jok man-gi pak, huma kod luor maduongʼ moloyo ogendini mamoko duto mosechweyo kendo unubed jomaler e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu kaka nosesingo.

Zaburi 39:7-11
7. To koro, yaye Ruoth, en angʼo ma amanyo? Genona aketo kuomi.
8. Resa kuom ketho maga duto; kik imi abedi ngʼama joma ofuwo jaro.
9. Ne alingʼ alingʼa, kendo ne ok anyal yawo dhoga mondo awuo, nikech in ema isetimo ma.
10. Gol chwat ma isechwadago oko; goch ma lweti goyago ohinga.
11. Ikwero ji kikumogi nikech richogi; itieko mwandugi mana kaka thuth tieko oduma, dhano ka dhano en mana muya nono. Sela

Ngeche 13:4-6
4. Jasamuoyo dwaro gimoro gi chunye duto to ok oyud gimoro, to jakinda yudo gik moko duto modwaro.
5. Ngʼat makare mon kod gima ok adiera, to joricho kelo wichkuot kod dwanyruok.
6. Tim makare rito ngʼat mobidhore, timbe maricho to tieko jaricho.

Luka 6:1-26
1. Chiengʼ Sabato moro, Yesu noyudo kadho e kind puothe mag ngano mochiek, kendo jopuonjrene nochako jako wi ngano moko mochiek, negidunyogi e lwetegi mi, gichamo ngano.
2. Jo-Farisai moko nopenjo niya, “Angʼo momiyo utimo gima chik ok oyiego chiengʼ Sabato?”
3. Yesu nodwokogi niya, “Pok ne usomo gima Daudi notimo kaachiel gi jogo mane ni kode ka kech ne kayogi?
4. Donge nodonjo e od Nyasaye, kendo nokawo makati ma nosepwodhi moket tenge ma chik ok oyiene ngʼato angʼata mondo ocham makmana jodolo. Kendo nochiwo moko ne jogo mane ni kode.”
5. Eka Yesu nowachonegi niya, “Wuod Dhano en Ruodh Sabato.”
6. Chiengʼ Sabato machielo nodhi ei sinagogi kendo nopuonjo, to ngʼato ne ni kanyo ma lwete korachwich notal.
7. Jo-Farisai kod jopuonj chik ne dwaro yo ma digiyudgo ketho kuom Yesu. Kuom mano ne gingʼiyogo machiegni, mondo gine ka dochang ngʼatno chiengʼ Sabato.
8. To Yesu nongʼeyo gima negiparo eka nowacho ni ngʼatno mane lwete otal niya, “Aa malo kendo chungi e nyim ji duto.” Kamano noa malo mi ochungo kanyono.
9. Eka Yesu nowachonegi niya, “Apenjou, ere gima chikwa oyie mondo otim chiengʼ Sabato, timo maber koso timo marach, reso ngima koso ketho ngima ngʼato?”
10. Norangogi duto, to eka nowachone ngʼatno niya, “Rie lweti.” Notimo kamano, kendo lwete nochango chuth.
11. To negikecho kendo negichako wuoyo ngʼato gi ngʼato kuom gino ma digitim ni Yesu.
12. Chiengʼ moro achiel Yesu nowuok modhi e bath got moro mondo olem kendo nobedo otieno duto kolamo Nyasaye.
13. Kane okinyi ochopo, noluongo jopuonjre ire kendo noyiero apar gariyo kuomgi, mane owalo obedo joote:
14. Simon (mane omiyo nying ni Petro); gi owadgi Andrea, Jakobo, Johana, Filipo, Bartholomayo,
15. Mathayo, Thoma, Jakobo wuod Alfayo, Simon mane iluongo ni ja-Zilote,
16. Juda wuod Jakobo, gi Judas Iskariot, mane olokore obedo jandhok.
17. Nolor kodgi piny kendo nochungo kama opie. Oganda maduongʼ mar jopuonjrene ne ni kanyo kod ji mangʼeny moa kuonde duto mag Judea, moa Jerusalem, kendo moa e dho nam mar Turo gi Sidon,
18. mane obiro mondo giwinje kendo ochang midekregi. Jogo mane jochiende thago nochangi,
19. to ji duto notemo mondo omule, nikech teko ne aa kuome mochangogi duto.
20. Kane ongʼiyo jopuonjrene, nowacho niya, “Ogwedhu un jogo modhier, nimar pinyruoth Nyasaye en maru.
21. Ogwedhu un joma kech kayo sani, nimar unuyiengʼ. Ogwedhu un muywak sani, nimar ununyier.
22. Un joma ogwedhi ka ji mon kodu, ka gikwedou kendo giyanyou, kendo giketho nyingu, nikech Wuod Dhano.
23. “Beduru mamor e ndalono kendo chikreuru ka uil, nikech poku duongʼ e polo. Nimar mano e kaka kweregi notimo ne jonabi.
24. “To okwongʼu un jo-mwandu, nimar useyudo poku.
25. Okwongʼu un joma yiengʼ maber e kindeni, nimar unudeny. Okwongʼu un jogo manyiero sani, nimar ubiro kuyo kendo ywak.
26. Okwongʼu ka ji duto wuoyo maber kuomu, nimar mano e kaka kweregi notimone jonabi ma jo-miriambo.