A A A A A

Kwan 11:1-35
1. Kane koro ji ngʼur ne Jehova Nyasaye kuom chandruok mane gineno, kendo kane owinjo ngʼurgino mirimbe nomedore. Kuom mano mach mane oa kuom Jehova Nyasaye noliel e kindgi mi owangʼo bath kambi konchiel.
2. Kane ji oywak ne Musa, ne olamo Jehova Nyasaye mi mach notho.
3. Omiyo kanyo noluong ni Tabera (tiende ni Kama Mach osewangʼo) nikech mach moa kuom Jehova Nyasaye nosewangʼo bath kambi konchiel e kindgi.
4. Joma yoreyore mane obiro kodgi nochako dwaro chiemo mamoko, kendo jo-Israel nochako ywak kawacho niya, “Mad debed ni wan gi ringʼo ma wanyalo chamo!
5. Mano kaka waparo rech mane wachamo Misri maonge chudo moro amora, bende waparo olembe mopogore opogore, kitungu kod kitungu marachar.
6. Koro sani waonge gi ndhandhu mar chiemo; kendo ok wane gimoro amora makmana manna-gi!”
7. Manna-no ne chalo gi kothe matindo tindo marachere kendo ma kitgi ne chalo gi duogo.
8. Ji ne wuok gokinyi michok manna-go bangʼe giregogi e pongʼ lwedo kata yokogi e pany. Ne gitedogi e agulu kata dwalogi ka ngʼama dwalo makati. Bende ne gichalo gimoro molos gi mo zeituni.
9. Kane thoo omako kambi gotieno, to manna bende ne lwar piny.
10. Musa nowinjo ji duto moa e anywola ka anywola kaywak, ka moro ka moro ochungʼ e dho hembe. Jehova Nyasaye iye nomedo owangʼ kendo kihondko nomako Musa.
11. Nopenjo Jehova Nyasaye niya, “En angʼo momiyo isekelo chandruok ma kama ne jatichni? En angʼo ma asetimo ma ok mori momiyo imiya tingʼ mapek mar jogi duto?
12. Bende ne amako ich mar jogi duto? Bende ne anywologi? Angʼo momiyo iwachona mondo akaw tingʼ-gi ka atingʼogi e kora mana kaka japidi tingʼo nyithindo matindo, mondo atergi e piny mane isingori ne kweregi ni nitergie.
13. Dayud ringʼo madirom jogi kanye? Gisiko ka giywakna ni, ‘Miwa ringʼo mondo wacham!’
14. Ok anyal tingʼo jogi duto kenda awuon; gipek mohewa.
15. Ka mano e kaka idwaro tiyo koda, to nega sani, to ka dipo ni ikecha, to yie iwe miya chandruok ma kama.”
16. Omiyo Jehova Nyasaye nowacho ne Musa kama: “Kelna jodong Israel piero abiriyo ma ingʼeyo ni jotelo kendo ruodhi. Kelgi e Hemb Romo kendo gichungʼ kodi kanyo.
17. Abiro lor mondo awuo kodi kanyo, kendo abiro kawo teko mar loch moko kuomi mane amiyi kendo ami jogo. Gibiro konyi rito ogandano makoro tingʼno ok noturi kendi.
18. “Nyis jo-Israel kama: ‘Pwodhreuru ka uikoru ne kiny ma ubiro chamoe ringʼo; nimar Jehova Nyasaye osewinjo ywak maru niya, “Mad dibed ni nitie kama wanyalo yudoe ringʼo mwachamo! Ne wawinjo maber e piny Misri!” Omiyo koro Jehova Nyasaye nomiu ringʼo, ma ubiro chamo.
19. Ok unuchame mana kuom ndalo achiel kende, kata ndalo ariyo, kata ndalo abich, kata apar kata piero ariyo,
20. to unuchame kuom dwe achiel, manyaka othingʼu mi ungʼogi nikech usedagi Jehova Nyasaye modak e kindu kendo useywak e nyima, kuwacho niya, “Angʼo momiyo ne waa Misri?” ’ ”
21. To Musa nodwoko niya, “Antie gi ji alufu mia achiel mawuotho gi tiendgi, to in to iwacho ni, ‘Abiro miyogi ringʼo moromogi chamo kuom dwe achiel mangima!’
22. Bende ginyalo yiengʼ ka kweth mag jamni kod kweth mag dhok oyangʼ duto? Bende ginyalo yiengʼ ka rech duto manie nam omaknegi?”
23. Jehova Nyasaye nopenjo Musa niya, “Bende nitie gima nyalo tamo Jehova Nyasaye? Kawuononi ibiro ngʼeyo ka wechena gin adier kata ok adier.”
24. Omiyo Musa nowuok kendo nonyiso ji gima Jehova Nyasaye nowacho. Nokelo jodong-gi piero abiriyo ma gichokore kanyakla kendo noketogi duto gichungʼ ka gilworo Hemb Romo.
25. Eka Jehova Nyasaye nolor e bor polo mi owuoyo kode, kendo nokawo teko moko mane osemiye mi omiyo jodongo piero abiriyogo. Kane Roho odonjo kuomgi, ne gikoro wach, to bangʼ mano ne ok gichako gitimo kamano kendo.
26. Kata kamano, ji ariyo ma nying-gi Eldad kod Medad, mane osekwan kaachiel gi jodongo piero abiriyo-ka nodongʼ e kambi. To kata kane ok gidhi e Hemb Romo kamano, Roho nobiro kuomgi mi gikoro wach e kambi.
27. Rawera moro noringo mi odhi ir Musa mowachone niya, “Eldad kod Medad koro wach e kambi.”
28. Joshua wuod Nun, mane jakony Musa chakre tin-ne, nowacho ne Musa niya, “Ruodha, kwergi!”
29. To Musa nodwoko niya, “Nyiego omaki nikech wachna? Mad ne oganda duto mag Jehova Nyasaye bed jonabi mi oket Roho mare kuomgi!”
30. Eka Musa kod jodong Israel nodok e kambi.
31. Eka Jehova Nyasaye notugo yamo mokelo aluru koa e nam. Yamo nokelogi ma gichokore e alwora mar kambi madirom fut adek koa piny, kendo kama ne gichokoreno ne nyalo romo wuoth mar ndalo achiel.
32. Odiechiengno duto kod otieno gi odiechiengʼ maluwe duto ji nowuok kendo nochoko aluru. Onge ngʼama nochoko aluru matin ne atonge apar. Bangʼe ne gimoyogi e kambi mondo gituo.
33. To kane pok gimuonyo ring alurugo, mirimb Jehova Nyasaye nomedore kuomgi, kendo nonegogi gi masira malich.
34. Omiyo kanyo noluongi ni Kibroth Hatava, nikech kanyo ema ne giyikoe joma ne wuoch ringʼo omako.
35. Koa Kibroth Hatava, ji nodhi nyaka Hazeroth kendo negidak kanyo.

Kwan 12:1-16
1. Miriam kod Harun nochako wuoyo marach kuom Musa nikech jaode ma nyar jo-Kush, nimar ne onywomo nyar Kush.
2. Negipenjore niya, “Bende Jehova Nyasaye osewuoyo kokalo kuom Musa kende? Donge osewuoyo kokalo kuomwa bende?” Kendo Jehova Nyasaye nowinjo ma.
3. (Musa ne en ngʼama obolore, ngʼat mobolore moloyo ngʼato angʼata manie wangʼ piny.)
4. Gikanyono Jehova Nyasaye nowacho ne Musa, Harun kod Miriam niya, “Wuoguru oko e Hemb Romo karu ji adekgo.” Omiyo giduto ne giwuok oko.
5. Eka Jehova Nyasaye nolor e bor polo; mochungʼ e dho Hemb Romo kendo noluongo Harun gi Miriam. Kane gibiro kargi ji ariyogo,
6. nowachonegi niya, “Winjuru wechena: “Ka janabi mar Jehova Nyasaye nitie e dieru, to abiro afwenyorane, kendo awuoyo kode e lek.
7. To ma ok en adiera kuom jatichna Musa; nikech en ja-ratiro e oda duto.
8. En awuoyo kode wangʼ gi wangʼ, awuoyo kode maler ma ok gi ngeche; kendo oneno tich Jehova Nyasaye. Angʼo momiyo ne ok uluor ka uwuoyo kuom jatichna Musa?”
9. Mirimb Jehova Nyasaye nomedore kuomgi, kendo no-aa oweyogi.
10. Kane bor polo owalore oa ewi Hemb Romo, Miriam noa malo ka dende obawore gi dhoho mobedo marachar ka pe. Harun nolokore mongʼiye kendo noneno ka en-gi dhoho,
11. kendo nowacho ne Musa niya, “Yaye, ruodha, kik iwe wachul gowi mar richo kata obedo ni wasetimo gima ofuwoni.
12. Kik iweye ochal gi nyathi mobwogi ma aa ei min-gi ka en-gi ringruok mokethore.”
13. Omiyo Musa noywak ne Jehova Nyasaye niya, “Yaye Nyasaye, yie ichange!”
14. Jehova Nyasaye nodwoko Musa niya, “Ka wuon-gi ne nyalo ngʼudho olawo e wangʼe, donge dine obedo gi wichkuot kuom ndalo abiriyo? Wale obed tenge kuom ndalo abiriyo; bangʼ mano inyalo duoge e kambi.”
15. Omiyo Miriam nobedo oko mar kambi kuom ndalo abiriyo, kendo ji nochungʼ kar tiendgi nyaka ne odwogo.
16. Bangʼ mano, ji nowuok Hazeroth kendo negigoyo kambi e Thim mar Paran.

Zaburi 31:15-18
15. Ndalona ni e lweti; resa e lwet wasika, kendo kuom joma lawa.
16. Mad ibed mamor gi jatichni; resa gi herani ma ok rum.
17. Kik iwe wiya kuodi, yaye Jehova Nyasaye, nikech aseywakni ka alemo; to we joma timbegi richo oyud wichkuot kendo ginindi ka gilingʼ thi ei liel.
18. Mi dhogi mawacho miriambo mondo olingʼ; nikech sungagi kod chuny marach ma gin-go, omiyo giwuoyo gi wich teko kuom joma kare.

Ngeche 11:12-14
12. Ngʼat maonge gi rieko jaro jabathe, to ngʼat man-gi winjo rito lewe.
13. Kuoth ketho genruok, to ngʼat ma ja-ratiro rito wach malingʼ-lingʼ.
14. Oganda podho nimar onge puonj, to jongʼad rieko mangʼeny miyo loch mar adier bedo.

Mariko 10:12-14
12. To kata dhako ema owere gi chwore mokendore gi dichwo machielo to odonjo e richo mar terruok.”
13. Ji ne kelo nyithindo matindo ir Yesu mondo ogwedhgi, to jopuonjre nokwerogi.
14. Kane Yesu oneno gima jopuonjrene timo, nokecho kodgi, mi owachonegi niya, “Weuru nyithindo matindo obi ira kendo kik utamgi, nikech pinyruoth Nyasaye en mar ji machal ka magi.