A A A A A

Rapar mar Chik 19:1-21
1. Ka Jehova Nyasaye ma Nyasachu oseriembo kendo otieko ogendini ma omiyou pinygi ma udakie,
2. to yieruru kendo uket tenge mier madongo adek man e dier pinyno ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou mondo ukaw.
3. Geruru yore kuno kendo upog piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou ka girkenino nyadidek, mondo ka ngʼato onego dhano to oring odhi otony kuno.
4. Ma e chik moketi ne ngʼama onego wadgi kobothne kendo ok ongʼeyo mi oringo odhi kanyo mondo ores ngimane.
5. Kuom ranyisi ngʼato nyalo dhi kod nyawadgi e bungu mondo gitongʼ yien kendo kongʼayo leye malo mondo otongʼ-go yien, to wi le nyalo bwodhore ma tongʼ ngʼatno manege, ngʼatni nyaka ring dhi e mier mag pondogi mondo ores ngimane.
6. Ka ok kamano to jachul kuor nyalo lawe gi mirima ma juke kakanyo ochwalore, kendo nege kata obedo ni ok owinjore gi tho, nimar notimorene ka ok en-gi paro mar timo mano.
7. Ma emomiyo achikou mondo uket tenge mier adekgo ne un uwegi.
8. Ka Jehova Nyasaye ma Nyasachu omedo tongʼ mar pinyu, kaka nosingore kokwongʼore ni kwereu, ni obiro miyou pinyni duto kaka nosingorenegi,
9. kendo ka uluwo adimba chike duto ma amiyou kawuono mondo uher Jehova Nyasaye ma Nyasachu mi uwuotho e yorene ndalo duto, to nyaka umed yiero mier adek madongo kuom mago.
10. Timuru ma mondo remo maonge ketho kik chwer e pinyu, ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka girkeni mondo kik ubed joketho kuom chwero remo.
11. Ka ngʼato ok dwar wadgi mobutone kokiye kendo mi otho bangʼe oringo kodhi e mier madongo mag tonygi,
12. to jodong gwengʼno nyaka ome maduoge ka gole e dala maduongʼno mondo gichiwe e lwet joma chulo kuor mondo onege.
13. Kik utimne ngʼwono, kendo nyaka ugol e dier jo-Israel richo mar chwero remb ngʼat maonge ketho, eka unudhi maber.
14. Ka udak e lowo mubiro yudo e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu dwaro miyou mondo ukaw kaka girkeni maru, to kik ngʼato kuomu keth kiewo mane kwereu oketo e kind ngʼato gi wadgi.
15. Wach janeno achiel kende ok nyal mi ngʼadne ngʼato bura kuom ketho moro kata richo moro motimo. To wach mantie e kind ji nyaka ngʼere malongʼo ka nitiere joneno ariyo kata adek.
16. Ka janeno ma ja-miriambo ochungʼ mondo odonjne ja-mahundu,
17. to ji ariyo ma laroregi nyaka chungʼ e nyim Jehova Nyasaye ka jodolo kod jongʼad bura manie tich e kindeno nitie.
18. Jongʼad bura nyaka non wachno malongʼo, to ka janeno oyud ni ja-miriambo kochiwo neno maonge adier ewi owadgi,
19. to timne mana kaka ne odwa timo ne owadgi kendo nyaka ugol tim marachno e dieru.
20. Ji modongʼ nowinj wachni mi nobed maluor kendo tim mamonono ok nochak otimre kendo e dieru.
21. Kik ibed gi tim ngʼwono, to chul ngʼato ngima kar ngima, wangʼ kar wangʼ, lak kar lak, lwedo kar lwedo, kendo tielo kar tielo.

Rapar mar Chik 20:1-20
1. Ka udhi kedo gi wasiku kendo uneno farese, geche mag lweny kod jolweny motegno moloyou, to kik gimiu luoro nikech Jehova Nyasaye ma Nyasachu, mane ogolou e piny Misri nobed kodu.
2. Ka uchiegni chako lweny, jadolo nosud nyime mondo owuo gi jolweny.
3. Enowach niya, “Winjuru, yaye jo-Israel kawuono udhi kedo gi wasiku, kik chunyu aa kata luoro maku, kik kihondko gou bende kik utetni e nyimgi.
4. Nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu ema nodhi kodu mondo okednu kuom wasiku mondo omiu loch.”
5. Jodongo nowach ne jolweny niya, “Bende ngʼato osegero ot manyien ma oweyo odno kapok orwako? Onego odog dala nikech dipo ka otho e lweny ma ngʼat machielo ema orwako odno.
6. Bende ngʼato osepidho mzabibu ma ok ochako chamo olembe? Onego odog dala nikech dipoka otho e lweny ma ngʼat machielo ema bi cham olemono.
7. Bende ngʼato osesingore ne nyako moro nokendo ma ok okende? Onego odog dala nikech dipoka otho e lweny ma ngʼat machielo ema kend nyakono.”
8. Eka jotelo nowach kendo niya, “Bende ngʼato nitie ka man-gi luoro kata ma chunye ool? Onego odog dala mondo owetene bende kik chunygi ool.”
9. Kane jodongo osetieko wuoyo gi jolweny negiyiero negi jotelo.
10. Ka uwuok dhi monjo dala maduongʼno, to penjuru jo-dalano ka gidwaro timo kodu winjruok mar kwe.
11. Ka giyie ma giyawo dhorangeyegi, to ji duto man kanyo nobed e bwo loch e tich matek kendo ginitinu.
12. Ka gidagi loso kwe mi gichako kedo kodu, to tiekuru dala maduongʼno.
13. Ka Jehova Nyasaye ma Nyasachu ochiwo dala maduongʼno e lwetu, to neguru ji duto man kanyo gi ligangla.
14. To mon, nyithindo, jamni kod gik moko duto manie iye kawgiuru duto ka gik muyako kendo unyalo kawo gik muyako ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu omiyou koa kuom wasiku.
15. Ma e kaka onego utimne mier madongo duto man mabor, to kik utim kamano ne mier machiegni kodu.
16. Kata kamano e mier madongo duto mag ogendini ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka girkeni, kik uwe gimoro amora mayweyo kangima.
17. Tiekgi duto kaka jo-Hiti, jo-Amor, jo-Kanaan, jo-Perizi, jo-Hivi kod jo-Jebus mana kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou.
18. Ka ok kamano to gibiro puonjou mondo utim gik mamono ma gitimo kagilamo nyisechigi kendo unutim richo e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
19. Ka umonjo dala maduongʼ ma ukedo kuom kinde mangʼeny kapok ukawe, to kik uketh yien mage ka utongʼogi gi le mi ugogi piny nikech unyalo chamo olembene. Bende yien manie piny gin ji madimi ukethgi?
20. Kata kamano unyalo tongʼo yiende ma ok nyag olemo mondo uketgi ka ohinga mi ukaw dala maduongʼ ma ukedogono.

Zaburi 38:1-8
1. Zaburi mar Daudi. Lemo mar kwayo kony. Yaye Jehova Nyasaye, kik ikwera ka in gi mirima bende kik ikuma ka mirima mager omaki.
2. Nikech aserni magi osechwoya, kendo lweti osebet kuoma.
3. Mirimbi mager osemiyo ringra obedo maonge ngima maber; chokena ok winj maber nikech richona.
4. Ketho ma asekethogo oima mana ka lodi mapek mohinga tingʼo.
5. Adhondena otimo tutu kendo dungʼ marach nikech fupa mar timo richo.
6. Adolora kendo akulora piny chuth odiechiengʼ duto, awuotho koni gi koni, ka akuyo.
7. Ondingʼa rama gi rem malich; ringra onge gi ngima maber.
8. Denda ool kendo tekra orumo chuth; achur nikech chunya lit.

Ngeche 12:23-25
23. Ngʼat mariek orito ngʼeyone e iye, to chuny joma ofuwo wuoyo ma ok opimo.
24. Tich matek miyo ngʼato bedo gi duongʼ, to nyawo gikone en tich mar misumba.
25. Chuny maparore miyo ngʼato bedo mool, to wach mamuol jiwe.

Luka 4:31-44
31. Eka nodhi Kapernaum, dala manie Galili, kendo chiengʼ Sabato nochako puonjo ji.
32. Negiwuoro puonjne, nikech wechene ne nigi teko.
33. To e sinagogi ne nitie ngʼat moro mane nigi jachien marach. Ngʼatni noywak kogoyo koko matek kowacho niya,
34. “En angʼo midwaro timo kodwa, Yesu ja-Nazareth? Isebiro mondo itiekwa koso? Angʼeyo ngʼama in, in Ngʼat Maler Mar Nyasaye!”
35. Yesu nokwere matek niya, “Lingʼ thi! Wuogi ia kuome!” Eka jachien nogoyo ngʼatno piny e nyimgi duto kendo nowuok ma ok ohinye.
36. Jogo duto nowuoro kendo negipenjore niya, “Ma puonj manade? Kuom teko maduongʼ kod loch, ochiko koda ka jochiende kendo giwuok.”
37. To humb Yesu ne olandore e alwora duto kuonde mokiewo gi gwengʼ mane entie.
38. Yesu noa e sinagogi kendo nodhi e dala Simon. Koro min chi Simon ne nigi tuo midhusi matek, kendo ne gikwayo Yesu mondo okonye.
39. Omiyo nodhi mokulore bute kendo nochiko midhusi mondo oa kendo midhusi noweye. Nochungo oa malo mapiyo kendo nochako miyogi chiemo.
40. Kane chiengʼ podho, ji nokelo ne Yesu ji duto mane nigi tuoche mopogore opogore, kendo noketo lwetene kuom moro ka moro, mochangogi.
41. Moloyo mano, jochiende nowuok oa kuom ji mangʼeny, ka goyo koko niya, “In e Wuod Nyasaye!” To nokwerogi kendo ne ok oyiene jochiendego mondo owuo nikech negingʼeyo ni en e Kristo.
42. Kane piny oru, Yesu nodhi kar kende. Ji ne manye to kane gibiro kama ne entie, negitemo tame mondo kik owegi.
43. To nowacho niya, “Nyaka ayal Injilini mar pinyruoth Nyasaye e mier moko bende, nikech ma emomiyo noora.”
44. To nodhi nyime koyalo e sinagoke mag Judea.