A A A A A

Rapar mar Chik 15:1-23
1. E giko mar higa mar abiriyo gope duto nyaka we.
2. Ma e kaka onego time: Ngʼato ka ngʼato nyaka we gope ma ja-Israel wadgi nigo. Ok onego okaw chudo kuom ja-Israel kata wadgi nikech ndalo mar weyo gowi e nyim Jehova Nyasaye oselandi.
3. Jopinje mamoko to unyalo nyiso mondo ochulu gope ma gin-go, to gowi moro amora ma ja-Israel wadu nigo to nyaka iwene.
4. Kata kamano, ngʼat modhier ok onego bedi e dieru, nikech piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kod jou mondo ukaw kaka girkeni obiro gwedho,
5. mana ka urito chike duto mag Jehova Nyasaye ma Nyasachu, kendo urito buchene duto ma amiyou kawuono.
6. Kuom mano Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro gwedhou kaka osewacho, kendo ubiro olo ogendini mangʼeny mwandu to un ok unuol kuomgi. Ubiro bedo gi loch kuom pinje mamoko to un onge manobed kod loch kuomu.
7. Ka nitie jachan e kind owete moa e mier mag piny ma Jehova Nyasaye nomiu, to kik ubed gi chuny mapek kata lep ma wuoyo marach ewi owadu modhierno.
8. To beduru mangʼwon kendo uholgi gimoro amora magidwaro.
9. Kata bedni higa mar abiriyo chiegni chopo to kik ubed gi ich lit mutamru olo owadu man-gi dwaro. Ka mano otimore, to owaduno nyalo mako bura e nyim Jehova Nyasaye mi ubed joketho.
10. Chiwreuru gi chuny man thuolo, to ka utimo kamano to Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro gwedho tijeu duto kod gimoro amora ma udwaro timo.
11. Joma ochando nobedie e pinyu ndalo duto. Kuom mano achikou mondo ubed gi chuny ma thuolo kuom oweteu, joma odhier kod joma ochando e pinyu.
12. Ka ja-Hibrania wadu madichwo kata madhako ochiwore mondo ingʼiewe kendo otini kuom higni auchiel, to e higa mar abiriyo nyaka iweye obed thuolo.
13. Kendo ka iweye mondo odhi ka en thuolo, to kik igole odhi gi lwete nono.
14. Kowe mabup gi chuny ma thuolo kimiye jamni, kar dino cham kod divai. Bedne mangʼwon kendo imiye kaluwore gi kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachi osegwedhi.
15. Paruru nine un wasumbini e piny Misri to Jehova Nyasaye ma Nyasachu noresou. Mano emomiyo amiyou chikni kawuono.
16. Ka jatichni owacho niya, “Ok adwar weyi,” nikech oheri kod jo-dalani duto kendo owinjo maber ka odak kodu,
17. to kaw riwi kendo ituchgo ite kiteno e dhoot mondo koro obed misumbani nyaka chiengʼ tim kamano bende nyaka ne jatichni madhako.
18. Kik bedni matek weyo misumbani thuolo nimar higni auchiel mosebedo oromo chudo nyadiriyo maromre kod ngʼatno ma biro tiyoni ndalo. Kitimo kamano to Jehova Nyasaye ma Nyasachi nogwedh gik moko duto mitimo.
19. Keturu tenge ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu jamni duto machwo mokwong nywolo e kweth jambu. Kik uket rwedhi ma dhou okwongo nywolo e jok bende kik ungʼad yie rombu mokwong nywolo.
20. E higa ka higa in kod joodi onego uchamgi e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu kama en owuon noyier.
21. Ka chiayo moro nigi songa, ongʼol kata en muofu kata ka en gi mbala moro amora to ok onego utim kode misango ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
22. Onego uchame e miechu uwuon. Joma ok ler gi jomaler nyalo chame mana kaka gichamo mwanda kata nyakech.
23. Kik ucham remo, to pukgiuru piny mana ka pi.

Rapar mar Chik 16:1-22
1. Rituru dwe mar Abib kendo utim nyasi mar Pasaka mar Jehova Nyasaye ma Nyasachu, nikech e dwe mar Abib nogolou e piny Misri gotieno.
2. Timuru misango mar Pasaka ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu gi chiayo mawuok e kweth jambu kata e kweth dhou kama en owuon noyier miluongo e nyinge.
3. Kik uchame gi makati moketie thowi, to kuom ndalo abiriyo cham makati motedi ma ok oketie thowi, makati mar lit, nikech ne uwuok Misri apoya nono; mondo ndalo duto mag ngimau ubed kuparo ndalo mane uwuok Misri.
4. Kik thowi moro amora yud kuomu kata e pinyu kuom ndalo abiriyo. Kik uwe ringʼo moro amora motimgo misango odhiambo mar odiechiengʼ mokwongo nindi nyaka kiny.
5. Kik utim misango mar Pasaka, e dala moro amora ma Jehova Nyasaye miyou,
6. makmana kama enoyier ne nyinge owuon. Kanyo ema nyaka utime misango mar Pasaka godhiambo, ka chiengʼ dhi podho kuparogo odiechiengʼ mane uwuokie Misri.
7. Buluru misangono kendo uchame kama Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro yiero. Bangʼe kochopo okinyi to doguru e hembeu.
8. Kuom ndalo auchiel chamuru makati ma ok oketie thowi kendo e odiechiengʼ mar abiriyo beduru gi chokruok mar Jehova Nyasaye ma Nyasachu kendo kik uti tich moro amora chiengʼno.
9. Kwanuru jumbe abiriyo ugol koa chiengʼ mane uchako kayoe cham mochungʼ.
10. Bangʼe timuru nyasi mar Sawo mar Jumbe ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu kuom golo chiwo mar hera kupimo maromre gi gweth ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu osegwedhougo.
11. Kendo beduru mamor e kama Jehova Nyasaye ma Nyasachu noyier ni Nyinge kaka kar romo, in gi yawuoti kod nyigi, jotichni machwo gi mamon, jo-Lawi man e miechu, jodak, nyithind kiye, kod mon ma chwogi otho modak e dieru.
12. Par nine un wasumbini e piny Misri kendo luwuru chikegi adimba.
13. Timuru Sawo mar kiche kuom ndalo abiriyo ka usechoko cham moa kar dino bangʼ keyo kod divai mobi.
14. Beduru mamor e sawoni, yawuoti kod nyigi, jotichni machwo gi mamon, jo-Lawi, jodak, nyithind kiye kod mon ma chwogi otho modak e miechu.
15. Kuom ndalo abiriyo timuru sawo ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu e kama Jehova Nyasaye owuon noyier. Nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro gwedhou e keyo magu duto kendo e tij lweteu duto, mi moru nobed moromo.
16. Jou machwo duto nyaka chopi e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu nyadidek e higa ka higa mondo otim sewni adekgo kama en owuon obiro yiero. Sewni adekgo gin Makati ma ok Oketie Thowi, Sawo mar Jumbe kod Sawo mar Kiche. Onge ngʼat manobi e nyim Jehova Nyasaye gi lwete nono.
17. To ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka kel mich maromre gi kaka Jehova Nyasaye osegwedhe.
18. Keturu jongʼad bura kod jotend dhoutu e miechu duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou, to gibiro ngʼado ne jou bura makare.
19. Kik uketh adiera kata dewo wangʼ ngʼato, kik ukaw asoya, nikech asoya dino wenge joma riek kendo omiyo ngʼat makare bedo ngʼama rach.
20. Luwuru tim makare kendo en kende ema uluwe mondo udagi amingʼa kendo ukaw piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.
21. Kik uket siro mar Ashera moro amora e bath kendo mar misango ma ugerone Jehova Nyasaye ma Nyasachu,
22. kendo kik upa kidi milamo nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu mon kodgi.

Zaburi 37:30-36
30. Dho ngʼat makare hulo rieko kendo lewe wacho gima ratiro.
31. Chik mar Nyasache ni e chunye; omiyo tiendene ok kier.
32. Joma timbegi richo pondo karito joma kare ka gidwaro tieko ngimagi;
33. to Jehova Nyasaye ok bi weyogi e lwetgi kata yie bura logi sa ma iyalogi.
34. Bed gi geno kuom Jehova Nyasaye kendo luw yore. Obiro tingʼi malo mi omi piny bed mari; ka joma richo ongʼad kargi oko to ibiro neno gi wangʼi.
35. Aseneno ngʼama timbene richo kendo makwiny kadhi maber mana ka yien mangʼich moti e lowo mowinjore kode.
36. To ne okalo kamano piyo piyo nono kendo ne ok ochak onene, kata ne omanye to ne ok nyal yude.

Ngeche 12:17-19
17. Janeno ma ja-adiera chiwo neno mobidhore, to janeno ma hango wach wacho miriambo.
18. Weche mag muomruok chwoyo chuny mana kaka ligangla, to lew ngʼat mariek kelo ngima.
19. Dhok ma ja-adiera osiko manyaka chiengʼ, to lep mariambo bedo mana kuom kinde machwok.

Luka 3:1-38
1. E higa mar apar gabich mar loch Kaisar Teberio, kane Pontio Pilato ne ruodh Judea, to Herode ne ruodh Galili, kendo Filipo owadgi ne ruodh Iturea gi Trakoniti, to Lusania ne ruodh Abilen,
2. e kinde ma jodolo madongo ne gin Anas gi Kaifas, wach Nyasaye ne obiro ne Johana wuod Zekaria e thim.
3. Nodhi e piny duto molworo Jordan, koyalo batiso mar weyo richo mondo mi owenegi richo.
4. Kaka nondiki e kitabu mar weche mag Isaya janabi niya: “Ngʼat moro kok e thim ni, ‘Losuru yo ne Jehova Nyasaye, losneuru yore moriere tir.
5. Hoho ka hoho nobugi mapongʼ, gode madongo gi matindo duto nopie. Yore mobam biro bedo moriere, yore motimo gogni nobed mayom.
6. Kendo ji duto biro neno warruok mar Nyasaye.’ ”
7. Johana nowacho ne oganda mane biro mondo obatisgi niya, “Un koth thuondegi! En ngʼa mane onyisou mondo uring utony ne mirima mager mabiro?
8. Nyaguru olemo manyiso ni uselokoru uweyo richo. Kendo kik upar e kindu uwegi ni, ‘Wan gi Ibrahim kaka wuonwa.’ Nimar awachonu ni kata mana kitegi Nyasaye nyalo loko nyithind Ibrahim.
9. Le oseketi e tiend yiende, kendo yien ka yien ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tongʼ mi go piny kendo witi e mach.”
10. Oganda nopenje niya, “Kara en angʼo monego watim?”
11. Johana nodwoko niya, “Ngʼat man-gi sede ariyo owinjore chiw achiel okonygo nyawadgi ma ongego, kendo jalno man kod chiemo bende onego tim kamano.”
12. Josol osuru bende nobiro ire mondo obatisgi. Negipenje niya, “Japuonj. En angʼo mowinjore watim?”
13. Nonyisogi niya, “Kik usol osuru moloyo kaka idwaro ni mondo usol.”
14. Eka askeche moko nopenje niya, “To en angʼo mowinjore watim.” Nodwokogi niya, “Kik uma ngʼato pesa githuon kata donjo ne ji gi miriambo to misara maru muyudo mondo oromu.”
15. Ji ne pod rito gi geno ahinya kendo giduto ne giwuoro ka giparo e chunjegi ni nyalo bedo ni Johana e Kristo.
16. Johana nodwokogi duto niya, “An abatisou gi pi. To ngʼato moro biro bangʼa ma oloya gi duongʼ, ma ok awinjora gonyo tond wuochene. En obiro batisou gi Roho Maler kod mach.
17. Odheru mare mar piedho cham ni e lwete mondo opiedhgo cham duto maler e kar dino cham, kendo ochok cham koketo e deche, to obiro wangʼo mihudhi gi mach ma ok nyal negi.”
18. To gi weche moko mangʼeny Johana nojiwo ji kendo noyalo Injili ne ji.
19. To ka Johana nokwero Ruoth Herode nikech wach Herodia, ma chi owadgi, kendo kuom gik mamoko maricho mane osetimo,
20. Herode nomedo timo gima rachie moloyo kendo nomako Johana motero e od twech.
21. Kane ibatiso ji duto, Yesu bende ne obatisi. To kane olemo, polo noyawore
22. kendo Roho Maler mane obiro e kido mar akuru nolor mopiyo kuome, to dwol noa e polo mawacho niya, “In e Wuoda, ma ahero; chunya mor kodi.”
23. Koro ka Yesu owuon nochako tichne ka hike dirom piero adek. Ne iparo nine en wuod Josef, wuod Heli
24. wuod Mathat, wuod Lawi, wuod Melki, wuod Janai, wuod Josef,
25. wuod Matathias, wuod Amos, wuod Nahum, wuod Esli, wuod Nagai,
26. wuod Maath, wuod Matathias, wuod Semein, wuod Josek, wuod Joda,
27. wuod Joanan, wuod Resa, wuod Zerubabel, wuod Shealtiel, wuod Ner,
28. wuod Melki, wuod Adi, wuod Kosam, wuod Elmadam, wuod Er,
29. wuod Joshua, wuod Eliezer, wuod Jorim, wuod Mathat, wuod Lawi,
30. wuod Simeon, wuod Juda, wuod Josef, wuod Jonam, wuod Eliakim,
31. wuod Melea, wuod Mena, wuod Matatha, wuod Nathan, wuod Daudi,
32. wuod Jesse, wuod Obed, wuod Boaz, wuod Salmon, wuod Nashon,
33. wuod Aminadab, wuod Arni, wuod Hezron, wuod Perez, wuod Juda,
34. wuod Jakobo, wuod Isaka, wuod Ibrahim, wuod Tera, wuod Nahor,
35. wuod Serug, wuod Reu, wuod Peleg, wuod Eber, wuod Shela,
36. wuod Kainan, wuod Arfaksad, wuod Shem, wuod Nowa, wuod Lamek,
37. wuod Methusela, wuod Enoka, wuod Jared, wuod Mahalalel, wuod Kenan,
38. wuod Enosh, wuod Seth, wuod Adam, wuod Nyasaye.