A A A A A

Rapar mar Chik 9:1-29
1. Yaye Israel, winjuru, uchiegni ngʼado Jordan ka udhi riembo oganda maduongʼ kendo maroteke moloyou, man-gi mier madongo ma ohingagi chopo nyaka e kor polo.
2. Jo-Anak gin joma roteke kendo roboche! Usewinjo kiwuoyo kuomgi kiwacho niya, “Ere joma dichungʼ e nyim jo-Anak?”
3. To beduru gigeno kawuono ni Jehova Nyasaye ma Nyasachu ema dhi telo nyimu mana ka mach mawengʼo. Obiro tiekogi kendo obiro nyonogi mana ka uneno, kendo unuriembgi mi girum chutho mapiyo nono mana kaka Jehova Nyasaye osechiko.
4. Ka Jehova Nyasaye ma Nyasachu oseriembogi oko e wangʼu ka uneno, to kik uwach e chunyu niya, “Jehova Nyasaye osekelowa ka mondo wakaw pinyni nikech timwa makare.” Ooyo en mana nikech timbe maricho mag ogendinigo emomiyo Jehova Nyasaye dhi riembogi ka uneno.
5. Ok nikech timu mabeyo kata lony maru emomiyo udhi kawo pinyno mondo obed maru; to mana nikech timbe maricho mag ogandagi ema miyo Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro riembogi oko e wangʼu mondo ochop gima nowachone kwereu ma Ibrahim, Isaka kod Jakobo.
6. Ngʼeuru ni ok en nikech timu makare emomiyo Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou piny maberni mondo ukaw, nimar kadier to un joma tokgi tek.
7. Paruru wachni kendo kik wiu wil kaka ne ujimbo mirimb Jehova Nyasaye e thim. Kochakore chiengʼ mane uwuok Misri ma uchopo ka, usebedo mana ka ungʼanyo ne Jehova Nyasaye.
8. Kane un Horeb ne ujimbo mirimb Jehova Nyasaye mane iye owangʼ modwaro tiekou.
9. Kane adhi e got mondo akaw chike mane ondiki e kite mopa, chike mag singruok mane Jehova Nyasaye otimo kodu, ne abet e got odiechienge piero angʼwen kod otieno piero angʼwen; kendo ne ok achiemo kata modho pi.
10. Jehova Nyasaye ne omiya kite ariyo ma ondiki gi lwet Nyasaye. Kuomgi ne ondiki e chike duto mane Jehova Nyasaye owachonu koa e mach mawuok e got, e odiechieng chokruok.
11. Kane odichienge piero angʼwen kod otieno piero angʼwen oserumo, Jehova Nyasaye nomiya kite mopa ariyo, ma gin kite mag singruok.
12. Eka Jehova Nyasaye nowachona niya, “Lor piny piyo piyo ia e got, nikech jogi mane igolo oa e piny Misri oselokore jo-mibadhi. Giseweyo mapiyo gik mane achikogi, kendo giseloso nyiseche mag kido.”
13. Kendo Jehova Nyasaye ne owachona niya, “Aseneno jogi, kendo gin joma tokgi tek adier!
14. We mondo atiekgi duto mondo agol nying-gi oko e wangʼ piny kae. Abiro miyo idok oganda maratego kendo mangʼeny moloyogi.”
15. Omiyo nalokora kendo alor kaa e got mane oyudo wangʼ. Kite mopa ariyo motingʼo winjruok ne nitie e lweta.
16. Kane angʼiyo ne aneno ni usetimo ketho e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu; kendo useloso nyasaye mar kido ma olos ka nyaroya. Uselokoru piyo ma uweyo yo ma Jehova Nyasaye ne ochikou.
17. Omiyo ne akawo kite mopa mane ni e lweta mi adiro piny ma gitore matindo tindo e nyimu.
18. Eka ne achako ariera piny e nyim Jehova Nyasaye kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno; ne ok achiemo kata modho pi, nikech richo duto mane utimo, ka utimo gik mamono e nyim Jehova Nyasaye, kendo ka ujimbo mirimbe.
19. Ne aluoro mirima kod kum mager mar Jehova Nyasaye, nimar mirima nomake ahinya mar tiekou. To kata kamano nowinjo ywakna kendo.
20. Jehova Nyasaye ne iye owangʼ gi Harun mi odwaro tieke, to e kindeno ne alemone Harun bende.
21. Bende ne akawo giru mar kethono, ma en kido mar nyaroya mane uloso, mine awangʼe e mach. Bangʼe ne atoye matindo tindo narege mayom kaka mogo, eka ne akire e aora mamol koa e got.
22. Bende ne umiyo Jehova Nyasaye mirima ka un Tabera, Masa, kod Kibroth Hatava.
23. Kendo kane Jehova Nyasaye ogolou Kadesh Barnea nowacho niya, “Dhiuru mondo ukaw piny ma asemiyou.” To ne ungʼanyo ne chike mag Jehova Nyasaye ma Nyasachu, ne ok ugeno kuome kata miye luor.
24. Usebedo ka ungʼanyo ne Jehova Nyasaye ndalo duto ma asengʼeyoue.
25. Ne ariera piny ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno nikech Jehova Nyasaye nowacho ni obiro tiekou.
26. Ne alamo Jehova Nyasaye kawacho niya, “Yaye Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, kik itiek jogigi, ma gin girkeni mari iwuon mane ireso gi badi maratego e piny Misri.
27. Par jotichni ma gin Ibrahim, Isaka kod Jakobo kendo kik ine wich teko margi, timbegi maricho kod richo mag-gi
28. Ka ok kamano to piny mane igolowa biro wacho ni, ‘Nikech Jehova Nyasaye ne ok nyal kawogi matergi e piny mane osesingonegi kendo nikech ne ok oherogi, to Jehova Nyasaye osetero joge e thim mondo otho kuno nikech osin kodgi.’
29. To ngʼe ni gin jogi owuon kendo ma girkeni mari mane igolo gi tekoni maduongʼ kod bat morie.”

Rapar mar Chik 10:1-22
1. E kindeno Jehova Nyasaye nowachona niya, “Paa kite ariyo machal gi mane okwongo ka, mondo ibi ira e got kendo ilos Sanduk bao.
2. Abiro ndiko e kitego weche mane ni e kite mopa mokwongo mane itoyo, eka iketgi e sandugno.”
3. Omiyo ne aloso Sandug Muma gi yiend siala, mine apayo kite ariyo machal gi mane okwongo ka, eka ne adhi e got gi kite ariyogo katingʼo e lweta.
4. Jehova Nyasaye ne ondiko e kite mopagi weche mane ondikoe mokwongo, mane gin Chike Apar, mane owuoyogo kodu e got gi ei mach, e chiengʼ chokruok maler. Bangʼe Jehova Nyasaye nomiyagi.
5. Eka ne alor kaa e got mi aketo kite mopa mag chikego e sanduku mane aseloso mana kaka Jehova Nyasaye ne osechiko kendo gin kanyo nyaka chil kawuono.
6. (Jo-Israel nowuotho koa e sokni mag Jaakan nyaka Mosera; kanyo ema ne Harun othoe mi oike kendo Eliazar wuode nokawo tichne kaka jadolo.
7. Koa kanyo ne giwuotho ka gidhi Gudgoda ma gichopo nyaka Jotbatha, piny aore.
8. E kindeno Jehova Nyasaye ne oketo tenge oganda joka Lawi mondo otingʼ Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye, mondo omi gichungʼ e nyim Jehova Nyasaye ka gitiyo tijene kendo ka gigwedho e nying Jehova Nyasaye nyaka chil kawuono.
9. Mano ema omiyo joka Lawi ok yud pokgi e kind jowetegi; nimar Jehova Nyasaye e pokgi mana kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu nowachonegi.)
10. Koro ne asebet e got kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno mana kaka ne atimo mokwongo mi Jehova Nyasaye ne ochako owinja kendo ok ne en dwarone mondo otieku.
11. Jehova Nyasaye ne owachona niya, “Dhiyo mondo itelne ji e yo mondo ukaw piny mane asesingora ni kweregi ni anamigi.”
12. To koro sani, yaye Israel, en angʼo ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu dwaro makmana miye luor kendo wuotho e yorene kendo hero tiyone gi chunyu duto kod ngimau duto.
13. Bende Jehova Nyasaye dwaro ni mondo urit buchene gi chikene ma amiyou kawuononi mondo okonyu.
14. Jehova Nyasaye ma Nyasachu e wuon polo kata polo man malo manade kaachiel gi piny kod gik moko duto manie iye.
15. Kata kamano Jehova Nyasaye norito kwereu nimar noherogi mi bangʼe noyiero mana un, nyikwagi e dier ogendini mamoko duto mondo ubed joge mana kaka pod un nyaka chil kawuono.
16. Chunyu mondo oter nyangu, kendo weuru wich teko.
17. Nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu en Nyasach nyiseche kendo Ruoth mar ruodhi; Nyasaye maduongʼ malich kendo ratego, ma ok dew wangʼ ngʼato kata kawo asoya.
18. Orito nyithind kiye kod mon ma chwogi otho kendo ohero jodak komiyogi chiemo kod lewni.
19. Nyaka uher jodak manie dieru nimar un bende ne un jodak e piny Misri.
20. Luoruru Jehova Nyasaye ma Nyasachu kendo utine. Rituru adiera mare ka ukwongʼoru e nyinge.
21. En ema nyaka umiye pak, nimar en Nyasachu ma osetimo timbe madongo kendo malich ma useneno gi wengeu.
22. Kwereu duto mane odhi e piny Misri noromo ji piero abiriyo, to koro Jehova Nyasaye ma Nyasachu osemiyo unyaa mangʼeny mana ka sulwe manie kor polo.

Zaburi 37:12-17
12. Joma timbegi richo chano timo marach ni joma kare kendo gimwodo lekegi ka gin gi mirima;
13. to Ruoth Nyasaye nyiero joma timbegi richo, nimar ongʼeyo ni odiechieng-gi biro.
14. Joma timbegi richo wuodho liganglagi kendo gidolo atungegi, mondo gichiel joma odhier gi jochan piny, mondo gineg joma yoregi oriere tir.
15. To ligengligi biro chwoyo adundogi giwegi, kendo atungegi biro tur.
16. Gima tin ma ngʼat makare nigo ber moloyo mwandu mathoth mag joma timbegi richo;
17. nikech teko mar joma timbegi richo ibiro kethi, to Jehova Nyasaye tingʼo ngʼat makare malo.

Ngeche 12:11-11
11. Ngʼat matiyo e puothe biro bedo gi chiemo mogundho, to ngʼat mabayo abaya onge gi rieko.

Luka 1:57-80
57. Kane en kinde mane Elizabeth onego yudie nyathi, nonywolo nyathi ma wuowi.
58. Jogwengʼ kod wedene nowinjo ni Ruoth Nyasaye osetimone kech maduongʼ mi gibedo kode e morne.
59. Chiengʼ mar aboro negibiro mondo giter nyathi nyangu kendo negidwaro chake nying wuon-gi Zekaria,
60. to min-gi nowuoyo kendo owacho niya, “Ooyo! Ibiro luonge ni Johana.”
61. Negiwachone niya, “Onge ngʼato moro kuom wedeni man-gi nyingni.”
62. Eka ne giwuoyo gi wuon mare gi lwetgi, mondo giyud ni en nying mane madoher luongogo nyathi.
63. Nokwayo bao mar ndiko kendo ji duto nowuoro ka nondiko niya, “Nyinge en Johana.”
64. Gikanyono dhoge noyawore kendo lewe nogonyore, mi nochako wuoyo, kopako Nyasaye.
65. Luoro nomako jogwengʼ duto, kendo ji duto manie piny gode Judea ne loso kuom gigi duto.
66. Ngʼato ka ngʼato mane owinjo wachni ne owuoro ahinya, kapenjo niya, “Nyathini biro bedo machal nade?” Nimar lwet Ruoth ne ni kode.
67. Wuon mare Zekaria nopongʼ gi Roho Maler kendo nokoro wach kama:
68. “Pak obed ne Ruoth Nyasach Israel; nikech osebiro kendo osereso joge.
69. Osechungonwa tungʼ mar warruok marwa, e od jatichne Daudi,
70. (kaka nowacho gi dho jonabige maler mag ndalo machon),
71. warruok ae lwet wasikwa, kendo ae lwet jogo duto mamon kodwa,
72. mondo onyis kech ne kwerewa, kendo opar singruokne maler,
73. singruok mane okwongʼorego ne kwarwa Ibrahim:
74. mondo oreswa e lwet wasikwa kendo omi watine maonge luoro,
75. e ngima maler kod tim makare e nyime ndalowa duto.
76. “To in, nyathina, ibiro luongi ni janabi mar Nyasaye Man Malo Moloyo; nimar ibiro telo e nyim Ruoth mondo ilosne yo,
77. kendo imi joge ngʼeyo wach mar warruok kuom weruok mar richogi,
78. nikech ngʼwono mamuol mar Nyasachwa, ma chiengʼ mawuok biro kelonwa koa e polo,
79. mondo orieny kuom jogo modak e mudho, kendo e tipo mar tho, mondo otel ne tiendewa e yor kwe.”
80. To nyathino nodongo kendo nobedo motegno e chuny; bende nodak e thim nyaka nochopo chiengʼ mane onyisore ratiro e nyim Israel.