A A A A A

Rapar mar Chik 5:1-33
1. Musa noluongo jo-Israel duto ma owachonegi kama: Yaye, jo-Israel winjuru buche kod chike ma awachonu kawuono. Puonjreuru wechego kendo une ni umakogi.
2. Jehova Nyasaye ma Nyasachwa notimo kodwa singruok e got Horeb.
3. Singruogni ne Jehova Nyasaye ok otimo gi wuonewa, to notime gi wan wawegi, ma kawuono nika kangima.
4. Jehova Nyasaye nowuoyo kodu wangʼ gi wangʼ gi ei mach ewi godno.
5. (E kindeno ne achungʼ e kindu gi Jehova Nyasaye ka asomoneu wach Jehova Nyasaye, nikech ne uluoro mach kendo ne ok uidho got.) Eka nowacho niya,
6. “An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu, mane ogolou piny Misri, ka uwuok e piny mane unie wasumbini.
7. “Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.
8. Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora, e polo malo kata e piny mwalo kata e bwo pi.
9. Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi, nimar an Jehova Nyasaye ma Nyasachu, an Nyasaye ma janyiego kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka mar angʼwen mar jogo mamon koda,
10. to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.
11. Kik uti gi nying Jehova Nyasaye ma Nyasachu e yo ma ok owinjore, nimar Jehova Nyasaye ok nongʼwon ne ngʼato angʼata matiyo gi nyinge e yo marach.
12. Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler, kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou.
13. Tiuru kuom ndalo auchiel kendo uti tijeu duto,
14. to chiengʼ mar abiriyo en Sabato ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Chiengʼno ok unutim tich moro amora, bed ni un kata yawuotu kata nyiu kata jotiju machwo kata mamon, kata rwethu, pundau kata jambu moro amora, kata jodak manie dieru mondo jotiju ma yawuowi kata ma nyiri oyudie thuolo mar yweyo kaka in.
15. Paruru ni ne un wasumbini e piny Misri kendo Jehova Nyasaye ma Nyasachu nogolou kuno gi teko maduongʼ korieyo bade. Kuom mano Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou mondo urit chiengʼ Sabato.
16. Luor wuonu gi minu mana kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou, mondo udagi amingʼa kendo mondo udhi maber e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.
17. Kik ineki.
18. Kik iterri.
19. Kik ikwal.
20. Kik ihang wach ne wadu.
21. Kik igomb chi wadu. Kik igomb od wadu kata lope kata jatije ma wuowi kata jatije ma nyako, kata rwadhe, kata pundane kata gire moro amora.”
22. Magi e chike mane Jehova Nyasaye owachone chokruok gi dwol maduongʼ e got koa e mach, rumbi kod mudho mandiwa kendo ne ok omedo gimoro. Eka ne ondikogi e kite ariyo mopa mi omiyagi.
23. Kane uwinjo dwol kawuok e mudho, to got bende wangʼ gi mach, jotend dhoutu gi jodongu nobiro ira.
24. Kendo nuwachona niya, “Jehova Nyasaye ma Nyasachwa osenyisowa duongʼne kod tekone kendo wasewinjo dwonde koa e mach. Kawuononi koro wasefwenyo ni ngʼato nyalo bedo abeda mangima kata obedo ni Nyasaye owuoyo kode.
25. To koro ere gima omiyo nyaka watho? Mach malichni biro tiekowa kendo wabiro tho ma ok wawinjo dwond Jehova Nyasaye ma Nyasachwa kendo.
26. Nimar ere dhano mosewinjo dwond Jehova Nyasaye mangima kawuoyo koa e mach, kaka wasewinjo to pod wantie.
27. Dhi machiegni mondo iwinji gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachwa wacho. Eka iwachnwa gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachwa owachoni, wabiro winjo kendo timo.”
28. Jehova Nyasaye nowinjou kane uwuoyo koda ka uwacho niya, “Asewinjo gima jogi osewachoni, gik moko duto magiwacho beyo.
29. Yaye, dine ber ka chunygi osiko koluora kendo orito chikena duto mondo omi gidhi maber kaachiel gi nyithindgi nyaka chiengʼ!
30. “Dhiyo mondo inyisgi gidogi e hema mag-gi.
31. To in dongʼ koda ka mondo amiyi chike gi buche duto manyaka ipuonjgi giriti e piny mamiyogi mondo gidagie.”
32. Omiyo beduru motangʼ kutimo gik moko duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu ochikou, ka ok udok korachwich kata koracham.
33. Wuothuru e yore duto ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou mondo ubed mangima kendo ubed gi mwandu mondo omi ngimau omedre e piny ma ubiro kawo.

Rapar mar Chik 6:1-25
1. Magi e chike, buche kod weche ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu ochika mondo apuonju kendo uritgi e piny ma ungʼado aora Jordan mondo ukaw.
2. Chikegi omiu mondo un, nyithindu kod nyikwau oluor Jehova Nyasaye ma Nyasachu e ndalo duto mag ngimau kurito buchene gi chikene ma amiyou mondo omi udag amingʼa gi mor.
3. Winjuru, yaye Israel, kendo beduru motangʼ kurito chikena mondo omi umedru e piny ma opongʼ gi chak kod mor kich, mana kaka Jehova Nyasaye ma Nyasach kwereu nosingorenu.
4. Winjuru, yaye jo-Israel, Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, en Jehova Nyasaye achiel.
5. Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto kendo gi ngimani duto kendo gi tekoni duto.
6. Chike mamiyou kawuono onego bed e chunyu.
7. Ketgi e chuny nyithindu, wuo e wechego ka un e dala, ka uwuotho e bath yo, ka unindo kata ka uchungʼ.
8. Twegiuru e ngʼut lweteu kaka ranyisi kendo bawgiuru e lela wengeu.
9. Ndikgiuru ewi dhoutu kendo e rangeyeu.
10. Ka Jehova Nyasaye ma Nyasachu okelou e piny mane osingore ne kwereu, ma Ibrahim, Isaka kod Jakobo ni nomiu. En piny maduongʼ, man-gi mier madongo mane ok ugero,
11. udi mopongʼ kod gik moko duto mabeyo, mane ok uloso, sokni ma ne ok ukunyo kod puothe mag mzabibu gi yiend zeituni mane ok upidho. Ka usechiemo muyiengʼ
12. to beduru motangʼ mondo kik wiu wil kod Jehova Nyasaye mane ogolou Misri; e piny mane unie wasumbini.
13. Luor Jehova Nyasaye ma Nyasachi, en kende ema itine ka ikwongʼori mana gi nyinge owuon.
14. Kik uluw nyiseche mamoko ma gin nyiseche joma odak e dieru;
15. nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu modak e dieru en Nyasaye ma janyiego kendo mirimbe ochomou kendo obiro tiekou e wangʼ piny.
16. Kik utem Jehova Nyasaye ma Nyasachu kaka ne uteme ka un Masa.
17. Beduru gi adieri mar rito chike Jehova Nyasaye ma Nyasachu, kaka omiyou e chikene kod buchene.
18. Timuru gima nikare e wangʼ Jehova Nyasaye mondo udhi maber e yoreu, mi udonji kendo kaw piny maber mane Jehova Nyasaye osingore ne kwereu kokwongʼore,
19. ni obiro riembonu wasiku duto e dieru mana kaka ne Jehova Nyasaye owacho.
20. E kinde mabiro ka wuodi openji niya, “Weche, buche kod chike mane Jehova Nyasaye ma Nyasachwa omiyi, tiendgi en angʼo?”
21. To iwachne niya, “Ne wan wasumb Farao e piny Misri, to Jehova Nyasaye ne ogolowa Misri gi teko maduongʼ.
22. Ne waneno gi wengewa kaka Jehova Nyasaye notimo honni kod ranyisi madongo ne jo-Misri kod Farao gi ode duto.
23. To ne ogolowa kuno kokelowa e piny mane osingore ne kwerewa kokwongʼore ni nomiwa.
24. Jehova Nyasaye ne ochikowa mondo warit buchene duto kendo waluor Jehova Nyasaye ma Nyasachwa mondo wadhi maber ndalo duto mag ngimawa, mana kaka timorenwa kawuononi.
25. Kendo ka warito chikegi adimba ma Jehova Nyasaye ma Nyasachwa miyowa kaka osechikowa, mano nobednwa kaka tim makare.”

Zaburi 37:1-4
1. Zaburi mar Daudi. Kik chunyi chandre nikech joma richo bende chunyi kik gomb gige joma timo gik maricho;
2. nikech gibiro ner mapiyo mana kaka lum ner; gibiro tho mi gilal nono mapiyo mana kaka yiende mangʼich.
3. Gen kuom Jehova Nyasaye kendo tim maber. Eka inidag e piny kendo inichiem gi mor e lek maber.
4. Bed mamor kuom Jehova Nyasaye eka obiro miyi gik moko duto ma chunyi dwaro.

Ngeche 12:8-8
8. Ngʼato ipako kaluwore gi riekone, to jogo man-gi paro mobam ichayo.

Luka 1:21-38
21. E kindeno, ji ne rito Zekaria kendo negiwuoro ni angʼo momiyo osebedo amingʼa ei hekalu.
22. Kane owuok oko, to ne ok onyal wuoyo kodgi. Negingʼeyo ni noseneno fweny ei hekalu, nimar nosiko konyisogi gik moko gi lwete to ne ok onyal wuoyo.
23. Ka kindene mar tich norumo, nodok dala.
24. Bangʼ mani chiege Elizabeth nomako ich to kuom dweche abich ne ok owuok oko.
25. Nowacho niya, “Ruoth Nyasaye osetimona ma. E ndalogi osenyiso ngʼwonone kuoma kendo ogolona wichkuot e kind ji.”
26. E dwe mar auchiel, Nyasaye nooro malaika Gabriel mondo odhi Nazareth, e dala mar Galili;
27. ir nyako ngili, mane oseketo winjruok mar kend gi ngʼato ma nyinge Josef ma nyakwar Daudi. Nying nyakono mapok ongʼeyo dichwo ne en Maria.
28. Malaika nodhi ire momose niya, “Amosi, in nyako mogwedhi moloyo! Ruoth ni kodi.”
29. Wechego nochando chuny Maria ahinya, to nowuoro mos mane omosegono, ni tiende angʼo.
30. To malaika nowachone niya, “Kik iluor Maria, nikech Nyasaye osetimoni ngʼwono.
31. Ibiro mako ich kendo ininywol wuowi, to inimiye nying ni Yesu.
32. Obiro bedo maduongʼ kendo noluonge ni Wuod Nyasaye Man Malo Moloyo, Ruoth Nyasaye biro miye kom loch mar kwar mare, Daudi.
33. To enobed gi loch kuom od Jakobo nyaka chiengʼ, pinyruodhe ok norum ngangʼ.”
34. Maria nopenjo malaika niya, “Mani biro bedo nadi, to pod an nyako mapok ongʼeyo dichwo?”
35. Malaika nodwoko niya, “Roho Maler biro biro kuomi, kendo teko mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro umi. Kuom mano jal maler monego nywol ibiro luongo ni Wuod Nyasaye.
36. Bende ngʼeni Elizabeth ma watni biro bedo gi nyathi kata e hike moniangʼno, to dhako mane iluongo ni migumbano, koro en gi ich mar dweche auchiel.
37. Nimar onge gima nyalo tamo Nyasaye.”
38. Maria nodwoko niya, “An jatich Ruoth, onego timre kaka iwacho.” Eka malaika noweye.