A A A A A

Kwan 33:1-56
1. Ma e chenro mar wuodh jo-Israel e kinde mane gia Misri kopog-gi e migepe mopogore opogore kendo kotelnegi gi Musa kod Harun.
2. Kaluwore gi chik mar Jehova Nyasaye, Musa nondiko nonro maber mar migepe mag wuodhgi. Ma e kaka ne giwuotho e migawo ka migawo:
3. Jo-Israel nochako wuoth koa Rameses e odiechiengʼ mar apar gabich mar dwe mokwongo, ma en odiechiengʼ mokwongo bangʼ Pasaka. Negiwuok ayanga ka jo-Misri nenogi to ne ok gidewo,
4. nikech jo-Misri noyudo yiko nyithindgi makayo mane Jehova Nyasaye onego ka ngʼadogo bura ne nyisechegi.
5. Jo-Israel nowuok Rameses kendo negibuoro Sukoth.
6. Negiwuok Sukoth mi gibworo Etham, mantiere e bath thim.
7. Negiwuok Etham, mi gidok chien Pi Hahiroth, man yo wuok chiengʼ mar Baal Zefon, mi gibworo but Migdol.
8. Negiwuok Pi Hahiroth mi gingʼado nam nyaka e thim, kendo kane gisewuotho kuom ndalo adek e Thim mar Etham, negibuoro Mara.
9. Negiwuok Mara mi gidhi Elim, kuma ne nitie sokni apar gariyo kod yiend othidhe piero abiriyo, kendo negibuoro kanyo.
10. Negiwuok Elim mi gibworo but Nam Makwar.
11. Negiwuok Nam Makwar mi gibworo e Thim mar Sin.
12. Negiwuok e Thim mar Sin mi gibworo Dofka.
13. Negiwuok Dofka mi gibworo Alush.
14. Negiwuok Alush mi gibworo Refidim, kama ne onge pi ma ji ne nyalo modho.
15. Negiwuok Refidim mi gibworo e Thim mar Sinai.
16. Negiwuok e Thim mar Sinai mi gibworo Kibroth Hatava.
17. Negiwuok Kibroth Hatava mi gibworo Hazeroth.
18. Negiwuok Hazeroth mi gibworo Rithma.
19. Negiwuok Rithma mi gibworo Rimon Perez.
20. Negiwuok Rimon Perez mi gibworo Libna.
21. Negiwuok Libna mi gibworo Risa.
22. Negiwuok Risa mi gibworo Kehelatha.
23. Negiwuok Kehelatha mi gibworo e Got Shefa.
24. Negiwuok Got Shefa mi gibworo Harada.
25. Negiwuok Harada mi gibworo Makheloth.
26. Negiwuok Makheloth mi gibworo Tahath.
27. Negiwuok Tahath mi gibworo Tera.
28. Negiwuok Tera mi gibworo Mithka.
29. Negiwuok Mithka mi gibworo Hashmona.
30. Negiwuok Hashmona mi gibworo Moseroth.
31. Negiwuok Moseroth mi gibworo Bene Jaakan.
32. Negiwuok Bene Jaakan mi gibworo Hor Hagidgad.
33. Negiwuok Hor Hagidgad mi gibworo Jotbatha.
34. Negiwuok Jotbatha mi gibworo Abrona.
35. Negiwuok Abrona mi gibworo Ezion Geber.
36. Negiwuok Ezion Geber mi gibworo Kadesh, mantiere e Thim mar Zin.
37. Negiwuok Kadesh mi gibworo e Got Hor, mantiere e tongʼ mar Edom.
38. Kaluwore gi chik mar Jehova Nyasaye, Harun jadolo nodhi e Got Hor, kama nothoe odiechiengʼ mokwongo mar dwe mar abich, e higa mar piero angʼwen bangʼ wuok jo-Israel e piny Misri.
39. Harun ne ja-higni mia achiel gi piero ariyo gadek eka ne otho e Got Hor.
40. Ruoth Arad ma ja-Kanaan, mane odak Negev mar Kanaan, nowinjo ni jo-Israel biro.
41. Kane giwuok e Got Hor negibuoro Zalmona.
42. Negiwuok Zalmona mi gibworo Punon.
43. Negiwuok Punon mi gibworo Oboth.
44. Negiwuok Oboth mi gibworo Iye Abarim, mantiere e tongʼ piny Moab.
45. Negiwuok Iye Abarim mi gibworo Dibon Gad.
46. Negiwuok Dibon Gad mi gibworo Almon Diblathaim.
47. Negiwuok Almon Diblathaim mi gibworo e gode mag Abarim, man but Nebo.
48. Bangʼ kane giwuok e gode mag Abarim negibuoro e pewe mag Moab mokiewo gi Jordan momanyore gi Jeriko.
49. Negibuoro e pewe mag Moab mokiewo gi Jordan chakre Beth Jeshimoth nyaka Abel Shitim.
50. Jehova Nyasaye nowuoyo gi Musa e pewe mag Moab momanyore gi Jeriko mokiewo gi Jordan kowachone niya,
51. “Wuo gi jo-Israel kendo iwachnegi kama: Ka ungʼado Jordan mi udonjo Kanaan,
52. to uriemb ji duto modak e pinyno. Kethuru gigegi duto mopa milamo bende uwit kido duto milamo ma giloso, kendo umuki kuondegi magiloso motingʼore gi malo mar lemo.
53. Kawuru pinyno mi udagie, nimar asemiyougo mondo obed maru.
54. Poguru pinyno e kugoyo ombulu e kindu, kaluwore gi dhoutu. Dhoot maduongʼ opog lowo maduongʼ, to dhoot matin opog lowo matin. Gimoro amora mopogne dhoutu gombulu nobed margi. Pog-gi kaluwore gi dhout kweregi.
55. “ ‘To ka ok uriembo joma odak e pinyno, to joma uweyo modongʼ biro bedonu ka cha bondo e wangʼu kendo ka kudho machwoyo dendu koni gi koni. Ginimiu chandruok e piny ma ubiro dakieno.
56. Bangʼ mano anatimnu gima ne achano mondo atimnegi.’ ”

Kwan 34:1-29
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Chik jo-Israel kiwachonegi kama: Ka usedonjo e piny Kanaan, ma en piny manomiu kaka poku, tongʼne nochal kama:
3. “ ‘Pinyu ma yo milambo nochakre e Thim Zin manie tongʼ piny Edom. Tongʼu ma yo milambo mogik yo wuok chiengʼ nochakre e giko mar Nam Chumbi
4. kongʼado yo milambo mar Akrabim, modhi nyime nyaka Zin kendo ochopo yo milambo mar Kadesh Barnea. Eka nodhi nyaka Hazar Adar mi okal nyaka Azmon,
5. kama Azmon ogomoe, moriwre gi Wadi mar Misri kendo gikone en Nam Mediterania.
6. Tongʼu man yo podho chiengʼ nobed Nam Mediterania. Ma ema nobed tongʼu man yo podho chiengʼ.
7. Tongʼu man yo nyandwat nochakre e dho Nam Mediterania nyaka e Got Hor
8. kendo koa e Got Hor nyaka Lebo Hamath. Eka tongʼno nodhi nyaka Zedad,
9. kodhi nyime nyaka Zifron mi ogik Hazar Enan. Ma ema nobed tongʼu man yo nyandwat.
10. Tongʼu man yo wuok chiengʼ, nochakre Hazar Enan nyaka Shefam.
11. Tongʼno nodhi nyime koa Shefam nyaka Ribla mantiere yo wuok chiengʼ mar Ain kendo nomed dhi nyaka kuonde moridore mantiere yo wuok chiengʼ mar Nam Kinereth.
12. Eka tongʼno nodhi nyime koluwo Jordan kendo nogigi e Nam Chumbi. “ ‘Magi ema nobed tongʼ pinyu koni gi koni.’ ”
13. Musa nomiyo jo-Israel chik kama: “Ma e piny ma ubiro kawo kaka poku kokalo kuom goyo ombulu. Jehova Nyasaye osechiwo chik mondo pinyno opogi ne dhoudi ochiko gi nus,
14. nimar anywola mag dhood Reuben, dhood Gad, kod nus mar dhood Manase oseyudo pok margi.
15. Dhoudi ariyo gi nusgo oseyudo pokgi loka Aora Jordan man yo wuok chiengʼ mar Jeriko.”
16. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
17. “Magi e nyinge joma chwo monego pogu pinyni kaka pok maru: Eliazar jadolo kod Joshua wuod Nun.
18. Bende nyaka ikaw jatend dhoot ka dhoot mondo okonyi e tijno.
19. “Kendo magi e nying-gi: “e dhood Juda, en Kaleb wuod Jefune;
20. e dhood Simeon, en Shemuel wuod Amihud;
21. e dhood Benjamin, en Elidad wuod Kislon;
22. jatelo mowuok e dhood Dan, en Buki wuod Jogli;
23. jatelo mowuok e dhood Manase wuod Josef, en Haniel wuod Efod;
24. jatelo mowuok e dhood Efraim wuod Josef, en Kemuel wuod Shiftan;
25. jatelo mowuok e dhood Zebulun, en Elizafan wuod Parnak;
26. jatelo mowuok e dhood Isakar, en Paltiel wuod Azan;
27. jatelo mowuok e dhood Asher, en Ahihud wuod Shelomi;
28. jatelo mowuok e dhood Naftali, en Pedahel wuod Amihud.”
29. Magi e joma Jehova Nyasaye nochiko mondo opog jo-Israel girkeni e piny Kanaan.

Zaburi 35:9-16
9. Eka chunya nobed mamor kuom Jehova Nyasaye kendo anabed gimor kuom warruokne.
10. Ringra gi chunya duto, biro hulo kawacho niya, “En ngʼa machalo kodi, yaye Jehova Nyasaye.” Ireso joma odhier e lwet joma nigi teko moloyogi, Adier, ikonyo joma odhier gi jochan kuom joma mayogi.
11. Joma timo neno ma wengegi tek sudo nyime; gipenja gik ma ok angʼeyo gimoro amora kuomgi.
12. Gichula rach kar ber, kendo giweyo chunya kochwanyore.
13. To kane gituo magihewore to ne arwako law ywagruok kendo ne abolora katweyo chiemo. Kane lamona ok odwoki,
14. ne awuotho koni gi koni ka chunya lit, mana ka gima aywago osiepna kata owadwa. Ne akulo wiya ka an gi kuyo maduongʼ mana ka gima aywago minwa.
15. To kane achwanyora, negichokore kaachiel gi mor; joma ne monja nochokorena sa ma ok angʼeyo, negisiko ka giketho nyinga.
16. Kaka joma ok oluoro Nyasaye chayo ji, ne gijara ka gichano timona marach, ne gikayona lekegi.

Ngeche 12:2-2
2. Ngʼat maber yudo pwoch kuom Jehova Nyasaye, to Jehova Nyasaye kwero ngʼat ma timbene richo.

Mariko 15:1-24
1. Gokinyi mangʼich, jodolo madongo gi jodong oganda gi jopuonj Chik, kaachiel gi jobuch Sanhedrin ne joriwo paro kuom gima nowinjore gitim. Negitweyo Yesu mi gitere e nyim Pilato.
2. Pilato nopenjo Yesu niya, “In e ruodh jo-Yahudi?” To Yesu nodwoke niya, “Ee, en kaka iwachono.”
3. Jodolo madongo nodonjone gi weche mathoth.
4. Omiyo Pilato nochako openje niya, “Dwokawa, donge ineno kaka gidonjoni gi ketho mangʼeny?”
5. To Yesu nolingʼ alingʼa kendo ma ok odwoke, mi Pilato nohum nono.
6. Ne en chik ni mondo ogony ngʼat achiel motwe e kinde mag sawo mar Pasaka kaluwore gi kwayo mar jopiny.
7. To e ndalono ja-kiragi moro ma nyinge Barabas, ne ni e od twech, kaachiel gi jojiemo mamoko manotwe kuom wach nek kod pingo loch.
8. Ogandano nobiro mokwayo Pilato mondo otimnegi kaka nojatimo higa ka higa.
9. To Pilato nopenjogi niya, “Duher mondo agonynu ruodh jo-Yahudi koso?”
10. Nimar nongʼeyo ni ich lit ema nomiyo jodolo madongo noketo Yesu e lwete.
11. To jodolo madongo nojiwo oganda mondo oyie gi dwarogi ni Pilato ogony mana Barabas.
12. Pilato nopenjogi niya, “To koro atim angʼo gi Jal muluongo ni ruodh jo-Yahudini?”
13. Ne gikok matek niya, “Gure!”
14. Pilato nopenjogi niya, “Nangʼo, en ketho mane mosetimo madimi gure?” To negimedo kok matek moloyo kagiwacho niya, “Gure!”
15. Nikech Pilato ne dwaro mondo omor oganda, nogonyonegi Barabas. Yesu to nogolo chik mondo ochwadi bangʼe nokete e lwetgi mondo gigure.
16. Askeche nokawo Yesu motero e laru mar od ruoth (tiende ni Paratori) kama ne ji romee, mine giluongo oganda mar askeche duto irgi.
17. Negibolo kuom Yesu kandho makwar, eka ne gikado osimbo mar kudho kendo gisidho e wiye.
18. Eka negichako jare niya, “Ber Ruodh jo-Yahudi.”
19. Kinde ka kinde negigoyo wiye gi luth, kendo ka gingʼulo kuome olawo, bende negikulore e nyime ka gigoyo chong-gi piny ka gilame.
20. To kane gisejare ne gilonyo kandho makwar mane girwakone mi girwakone lepe owuon. Bangʼe ne gitere oko mondo gigure.
21. Ngʼat moro ma ja-Kurene miluongo ni Simon, mane wuon Aleksanda gi Rufus, noyudo kadho kanyo koa e gwengʼ moro. Ne gichune mondo otingʼ msalaba.
22. Koro ne gitero Yesu kama iluongo ni Golgotha (tiende ni “Hanga Wich”).
23. Kanyo negimiye divai moru gi yath makweyo rem miluongo ni mane-mane mondo omadhi, to nodagi.
24. Eka negigure. Ne gipogore lepe, ka gigoyo ombulu mondo gingʼe gima ngʼato ka ngʼato onego okaw.