A A A A A

Kwan 27:1-23
1. Nyi Zelofehad wuod Hefer, ma wuod Gilead, ma wuod Makir, ma wuod Manase, ne gin joka Manase wuod Josef. Nyirigo ne gin Mala, Nowa, Hogla, Milka kod Tirza. Negisudo machiegni gi
2. kar donjo mar Hemb Romo mi gichungʼ e nyim Musa, Eliazar jadolo, jotelo kod chokruok mar oganda duto, mi giwacho niya,
3. “Wuonwa notho e thim. Ne ok en achiel kuom jolup Kora, mane okwedo Jehova Nyasaye, to notho nikech richone owuon kendo ne ok onywolo yawuowi.
4. Angʼo ma dimi nying wuonwa lal nono e anywolagi nikech ne ok onywolo wuowi? Yie upognwa kamoro e kind wede wuonwa.”
5. Omiyo Musa nokelo wachgini e nyim Jehova Nyasaye
6. kendo Jehova Nyasaye nowachone niya,
7. “Gima nyi Zelofehad owacho nikare. Nyaka ipog-gi gimoro kaka girkeni ei wede wuon-gi kendo girkeni mag wuon-gi imigi.
8. “Wachne jo-Israel ni, ‘Ka dichwo otho ma ok onywolo wuowi, to ipog nyathine ma nyako girkeni mare.
9. To ka oonge gi nyako, to ipog owetene girkeni mare.
10. To ka oonge gi owete, to ipog owete gi wuonene girkeni mare.
11. To ka wuon-gi onge gi owetene, to ipog watne moro amora machiegni kode e anywolagi, mondo oyud girkenino. Mae nobed chik ne jo-Israel, mana kaka Jehova Nyasaye nosechiko Musa.’ ”
12. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Dhi malo e Got Abarim kendo ingʼi piny ma asemiyo jo-Israel.
13. Bangʼ ka isenene, to in bende ibiro tho miluw kwereni, mana kaka owadu Harun notho,
14. nimar e kinde mane oganda ongʼanyo e sokni mantiere e Thim mar Zin, un duto ne ok urito chikna kendo nyiso oganda ni an Ngʼama Ler.” (Magi ne sokni mag Meriba Kadesh, mantiere e Thim mar Zin.)
15. Musa nowacho ne Jehova Nyasaye ni,
16. “Mad Jehova Nyasaye, ma Nyasach chunje duto mag dhano, oyier jatelo manyalo rito ogandani
17. mondo otelnegi e gik moko duto ma gitimo kendo oritgi kagiwuok kendo ka gidwogo dala mondo oganda Jehova Nyasaye kik chal gi rombe maonge jokwath.”
18. Omiyo Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Kaw Joshua wuod Nun, ngʼat man-gi Roho, kendo yie lweti kuome.
19. Kete ochungʼ e nyim Eliazar jadolo kod chokruok duto mar oganda kendo ipwodhe e nyimgi.
20. Miye tekoni moko mondo mi oganda jo-Israel duto omiye luor.
21. Nyaka ochungʼ e nyim jadolo Eliazar, mabiro ngʼadone rieko kopenjo Urim e nyim Jehova Nyasaye. Kogolo chik, to en kod oganda jo-Israel duto nowuog oko, kendo kogolo chik to gibiro donjo iye.”
22. Musa notimo kaka Jehova Nyasaye nochike. Nokawo Joshua mi otero e nyim Eliazar jadolo gi chokruok duto.
23. Eka noyieyo lwete kuome mi opwodhe, mana kaka Jehova Nyasaye nochiko Musa.

Kwan 28:1-31
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Mi jo-Israel chikni kiwachonegi kama: ‘Kelnauru chiwo mitimonago misengini miwangʼo pep mondo obed chiemba madum tik mangʼwe ngʼar e kinde mowinjore.’
3. Wachnegi niya, ‘Misengini miwangʼo ne Jehova Nyasaye e magi: nyirombe ariyo ma jo-higa achiel maonge songa, kaka chiwo mapile mowangʼ odiechiengʼ kodiechiengʼ.
4. Chiw nyarombo achiel gokinyi to machielo godhiambo,
5. kaachiel gi chiwo mar cham moromo gorogoro achiel gi nus mar mogo mayom moruw gi mo mobi e olemb zeituni moromo lita achiel.
6. Ma e chiwo mapile mowangʼ mopwodhi e Got Sinai kaka gima dungʼ tik mangʼwe ngʼar mamoro Jehova Nyasaye, en misango miwangʼo pep mochiwne Jehova Nyasaye.
7. Nyarombo ka nyarombo nokel gi misango miolo piny maromo divai lita achiel. Nyaka uol divaino ei kama ler mar lemo ne Jehova Nyasaye.
8. Chiw nyarombo mar ariyo godhiambo, kaachiel gi chiwo mar cham machalo kamano kod misango miolo piny ma iloso gokinyi. Ma en chiwo miwangʼo pep, misango madungʼ tik mangʼwe ngʼar mamoro Jehova Nyasaye.
9. “ ‘Chiengʼ Sabato, chiwuru misango mar nyiimbe ariyo maonge songa mahikgi achiel, kaachiel gi misango miolo piny kod chiwo mar cham maromo kilo abiriyo mar mogo mayom moru gi mo.
10. Ma en misango miwangʼo pep Sabato ka Sabato, komedi ewi chiwo mapile mar misango miwangʼo pep kod misango miolo piny.
11. “ ‘Odiechiengʼ mokwongo mar dwe ka dwe, chiwne Jehova Nyasaye misango miwangʼo pep mar nyirwedhi ariyo, im achiel kod nyiimbe abiriyo moromo higa achiel, duto maonge songa.
12. Rwath ka rwath nyaka chiw gi chiwo mar cham maromo kilo apar mar mogo mayom moru gi mo; im to chiw gi chiwo mar cham maromo kilo abiriyo mar mogo mayom moru gi mo;
13. to nyaim ka nyaim, to chiw gi cham maromo kilo adek mar mogo mayom moru gi mo. Ma en misango miwangʼo pep, gima dungʼ tik mangʼwe ngʼar mamoro Jehova Nyasaye.
14. Rwath ka rwath nyaka chiw gi misango miolo piny mar divai maromo lita angʼwen; im to chiw gi lita achiel mar divai; to nyaim ka nyaim, to chiw gi lita achiel mar divai. Ma en misango miwangʼo pep mar dwe ka dwe ma onego chiw e higa mangima sa moro amora ma dwe manyien opor.
15. Nywok achiel chiwne Jehova Nyasaye kaka misango mar pwodhruok kimedo gi misango miwangʼo pep mapile pile kod misango miolo piny michiwego.
16. “ ‘Nyaka utim Pasaka mar Jehova Nyasaye e odiechiengʼ mar apar gangʼwen mar dwe mokwongo.
17. E odiechiengʼ mar apar gabich mar dweno nyaka ulos sawo; kuom ndalo abiriyo chamuru makati motedi ma ok oketie thowi.
18. Chiengʼ mokwongo mar jumano nyaka ubed gi chokruok mowal kendo kik uti tich moro amora mutiyo pile.
19. Chiwuru ne Jehova Nyasaye misango miwangʼo pep, misango mowangʼ mar nyirwedhi ariyo, im achiel kod nyiimbe abiriyo mahikgi achiel kendo maonge songa.
20. Rwath ka rwath nyaka chiw gi chiwo mar cham mar mogo mayom maromo kilo adek gi nus moru gi mo; im to ichiw gi mogo mayom maromo kilo ariyo moru gi mo;
21. to nyiimbe abiriyogo, to ichiw gi mogo mayom maromo kilo achiel moru gi mo.
22. Umed nyanywok achiel mar chiwo mar pwodhruok e richo.
23. Chiwuru magi kumedo ewi misango miwangʼo pep mapile pile gokinyi.
24. Kamano bende kelnauru chiwo mitimogo misengini miwangʼo pile pile kuom ndalo abiriyo mondo chiemba odungʼ tik mangʼwe ngʼar ni Jehova Nyasaye; kendo nyaka ulose kumedo gi misango miwangʼo pep mapile pile kod misango miolo piny.
25. E odiechiengʼ mar abiriyo losuru chokruok mowal kendo kik uti tich moro amora mutiyo pile.
26. “ ‘E odiechiengʼ mokwongo mar keyo mokwongo, kinde ma uchiwoe misango mar cham manyien ne Jehova Nyasaye e Sawo mar Jumbe, losuru chokruok maler kendo kik uti tijeu mapile.
27. Chiwuru misango miwangʼo pep mag nyirwedhi ariyo, im achiel gi nyirombe abiriyo mahikgi en achiel kaka gima dungʼ tik mangʼwe ngʼar mamoro Jehova Nyasaye.
28. Rwath ka rwath nyaka chiw gi chiwo mar cham maromo kilo apar mar mogo mayom moru gi mo; im to uchiw gi kilo abiriyo;
29. to imbe abiriyogo moro ka moro to chiw gi kilo adek.
30. Ewi mago meduru nywok achiel kaka chiwo mar pwodhruok e richo.
31. Chiwuru magi kaachiel gi misango miolo piny, kumedo gi misango miwangʼo pep mapile pile kod chiwo mar cham. Neuru ni jamnigo onge songa.

Zaburi 34:8-14
8. Bi mondo ine ni Jehova Nyasaye ber; ngʼat ma pondo kuome ogwedhi.
9. Luoruru Jehova Nyasaye, un joge maler, nikech joma omiye luor ok chand gimoro amora.
10. Sibuoche nyalo ool kendo kech nyalo kayogi, to joma manyo Jehova Nyasaye ok ochando gima ber moro amora.
11. Biuru nyithinda kendo winjauru. Abiro puonjou luoro Jehova Nyasaye.
12. Ngʼato angʼata kuomu mohero ngima kendo nigi geno kuom ndalo mabiro mangʼeny mabeyo,
13. nyaka ogengʼ lewe kik wuo marach kendo ogengʼ dhoge kuom wacho miriambo.
14. Lokri iwe timbe maricho kendo itim tim maber; many kwe kendo iluwe.

Ngeche 11:29-29
29. Ngʼatno makelo chandruok ni joge ok nonwangʼ gimoro, to ngʼat mofuwo nobed misumba ngʼat mariek.

Mariko 14:1-26
1. Kane odongʼ ndalo ariyo mondo Sap Pasaka kod Sawo mar makati ma ok oketie thowi ochopi, jodolo madongo gi jopuonj chik ne manyo yo moro malingʼ-lingʼ mane ginyalo makogo Yesu mondo ginege.
2. To ne giwinjore kendgi niya, “Kik watim kamano ka Sawo pod dhi nyime, nono to ji ongʼanyonwa.”
3. Kane oyudo Yesu ni Bethania, kochiemo e mesa e dala ngʼat moro miluongo ni Simon ja-dhoho, dhako moro nobiro gi chupa mar alabasta mopongʼ gi mo mangʼwe ngʼar kendo ma nengone tek. Notoyo ngʼut chupano mi oolo morno duto ewi Yesu.
4. Moko kuom joma ne ni kanyo nyiego nomako mi gikuotho e kindgi giwegi niya, “Morni iketho malit kayiem nangʼo?
5. Ne inyalo loke pesa mangʼeny moloyo chudo mar ngʼato kuom higa achiel mi pesago pogi ne joma odhier.” Ne gikwero mamano gi dwol makwiny.
6. To Yesu nodwokogi niya, “Weyeuru mos. Uchande nangʼo? Osetimona gima ber miwuoro.
7. Joma odhier ubiro bedogo kinde duto, kendo unyalo konyogi sa asaya muhero. To an ok ubi siko ka un koda ndalo duto.
8. Ne otimo monyalo. Ne oolo mo mangʼwe ngʼarno e ringra chon mondo oikago ne ikna.
9. Awachonu adier ni kamoro amora ma noyalie Injili e kind ogendini duto mag piny, gima dhakoni otimo bende nohul, kiparego.”
10. Eka Judas Iskariot, mane en achiel kuom jopuonjrene apar gariyo, nodhi ir jodolo madongo mondo ondhog Yesu oket e lwetgi.
11. Negimor gi wachno, mi gisingore ni gibiro miye pesa. Omiyo nochako manyo kinde maber mar kete e lwetgi.
12. Chiengʼ mokwongo mar Sap Makati ma ok oketie Thowi, chiengʼ mane ochuno jo-Yahudi mondo oyangʼ nyarombo mar Pasaka, jopuonjre Yesu nopenje niya, “Idwaro mondo wadhi waikni kama ichame Pasaka kanye?”
13. Kuom mano Yesu nooro jopuonjrene ariyo kowachonegi niya, “Dhiuru ei dala maduongʼ mondo urom gi ngʼato motingʼo dapi. Luweuru nyaka ot modhiye.
14. Uwach ne wuon ot modonjeno ni, ‘Japuonj penjo niya, ere oda mar welo monego achamie Sap Pasaka kod jopuonjrena?’
15. Obiro nyisou ot malach molos malo, kama osechanie kombe kendo oseiki; maber, kanyo ema uiknwa.”
16. Jopuonjrego noa modhi Dala maduongʼ moyudo gik moko mana kaka Yesu nosewachonegi. Omiyo negiloso Sap Pasaka.
17. Kane ochopo godhiambo, Yesu nochopo, ka en kod jopuonjrene apar gariyo.
18. Kane oyudo gichiemo, nowachonegi niya, “Awachonu adier ni achiel kuomu biro ndhoga, en ngʼat machiemo koda.”
19. Chunygi nodoko malit, mi moro ka moro nochako wachone niya, “Dobed an koso?”
20. To Yesu nodwokogi niya, “En achiel kuomu ji apar gariyo, ngʼat machiemo koda e tawo achiel.
21. Wuod Dhano biro dhi adier mana kaka nondiki kuome. To ngʼat mandhogo Wuod Dhano none malit! Dine obedo maber moloyo kane ok onywole.”
22. Kane oyudo gichiemo, Yesu nokawo makati, kendo bangʼ goyo erokamano, nongʼinge momiyo jopuonjrene kowacho niya, “Kawuru, ma e ringra.”
23. Bangʼe nokawo kikombe, mi ogoyo erokamano bangʼe omiyogi eka negimetho koa e kikombeno giduto.
24. Nowachonegi niya, “Ma en remba mar singruok, ma ochwer ne ji mangʼeny.
25. Awachonu adier ni ok anamadh olemb mzabibu kendo nyaka chop odiechiengʼno ma anamadhee kendo manyien e pinyruoth Nyasaye.”
26. Kane gisewero wend pak, ne giwuok gidhi nyaka e Got Zeituni.