A A A A A

Kwan 25:1-18
1. Kane oyudo jo-Israel odak Shitim, chwo nochako terore gi monde jo-Moab,
2. mane ogwelogi e chiwo misengini ne nyisechegi. Ji nochiemo moyiengʼ kendo negipodho auma ka gilamo nyisechegi.
3. Omiyo Israel noriwore kodgi e yor lamo Baal mar Peor. Kendo mirima nomako Jehova Nyasaye ahinya kodgi.
4. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Kaw jotend jogi duto, neg-gi kendo dhurgi e lela e nyim Jehova Nyasaye, mondo omi mirimb Jehova Nyasaye owuog kuom Israel.”
5. Omiyo Musa nowacho ne jongʼad bura mag Israel niya, “Ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka neg jou machwo ma oseriwore e lamo Baal mar Peor.”
6. Eka ja-Israel moro nobiro gi nyar jo-Midian e hembe ka Musa neno kaachiel gi oganda jo-Israel duto mane oyudo ywak e dho Hemb Romo.
7. Kane Finehas wuod Eliazar, ma wuod Harun jadolo, noneno ma, nowuok e chokruokno, mokawo tongʼ e lwete,
8. kendo noluwo bangʼ ja-Israelno nyaka e hema. Nochwowogi duto moriwogi gi tongʼ. Eka tho mane osenego jo-Israel norumo;
9. to ji mane tho ma kamano onego ne gin ji alufu piero ariyo gangʼwen (24,000).
10. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
11. “Finehas wuod Eliazar, ma wuod Harun jadolo, osetieko mirimba kuom jo-Israel; nimar en gi nyiego machal gi mara; mano emomiyo ne ok atiekogi kata obedo nine an kod mirima kodgi kamano.
12. Emomiyo nyise ni aloso singruok mar kwe kode.
13. Asingorane ni en kod nyikwaye ginibed jodolo maga nyaka chiengʼ, nikech ne en jasinani kuom miyo Nyasache duongʼ kendo negichiwo misango mar pwodho jo-Israel e richo.”
14. Nying ja-Israel mane onegi gi nyar jo-Midian ne en Zimri wuod Salu, mane en jatend dhood Simeon.
15. To nying nyar jo-Midian mane onegi ne en Kozbi ma nyar Zur, ma wuon-gi ne en jatend dhood jo-Midian.
16. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
17. “Sanduru jo-Midian kendo uneg-gi,
18. nikech ne githagou gi timbegi maricho mane gitimo Peor kendo kuom wach Kozbi ma nyar jatend Midian mane onegi ndalo mane yamb tho obiro nikech gima notimore Peor.”

Kwan 26:1-65
1. Bangʼ masirano Jehova Nyasaye nowacho ne Musa kod Eliazar wuod Harun jadolo niya,
2. “Kwan ogendini mag jo-Israel duto kaluwore gi anywolagi, mago mahikgi piero ariyo kadhi nyime manyalo bedo jolweny e Israel.”
3. Musa kod Eliazar jadolo nowuoyo kod jo-Israel e pewe mag Moab mantiere e loka Jordan kod Jeriko mowachonegi niya,
4. “Kwanuru jogo mahikgi romo piero ariyo kadhi nyime, mana kaka Jehova Nyasaye nochiko Musa.” Jo-Israel mane owuok Misri e magi:
5. Nyikwa Reuben, ma en wuod Israel makayo, ne gin: kokadho kuom Hanok, ne gin joka Hanok; kokadho kuom Palu, ne gin joka Palu;
6. kokadho kuom Hezron, ne gin joka Hezron; kokadho kuom Karmi, ne gin joka Karmi.
7. Magi ema ne joka Reuben; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero angʼwen mia abiriyo gi piero adek (43,730).
8. Wuod Palu ne en Eliab,
9. to yawuot Eliab ne gin Nemuel, Dathan kod Abiram. Dathan-no kod Abiram ne jotend oganda, to kata kamano negikwedo Musa kod Harun kendo gijiwo joma ne luwo Kora kuom kwedo Jehova Nyasaye.
10. Piny nongʼamo dhoge mi omwonyogi kaachiel gi Kora, ma joma ne luwo bangʼe ji mia ariyo gi piero abich notho e mach. Jogi nobedo kaka ranyisi mar siemo ji.
11. To kata kamano, joka Kora ne ok orumo.
12. Nyikwa Simeon kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Nemuel, joka Nemuel; koa kuom Jamin, joka Jamin; koa kuom Jakin, joka Jakin;
13. koa kuom Zera, joka Zera; koa kuom Shaul, joka Shaul.
14. Magi ema ne joka Simeon; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero ariyo gariyo mia ariyo (22,200).
15. Nyikwa Gad kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Zefon, joka Zefon; koa kuom Hagai, joka Hagi; koa kuom Shuni, joka Shuni;
16. koa kuom Ozni, joka Ozni; koa kuom Eri, joka Eri;
17. koa kuom Arodi, joka Arodi; koa kuom Areli, joka Areli.
18. Magi ema ne joka Gad; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero angʼwen mia abich (40,500).
19. Yawuot Juda ma Er kod Onan notho Kanaan.
20. Nyikwa Juda kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Shela, joka Shela; koa kuom Perez, joka Perez; koa kuom Zera, joka Zera.
21. Nyikwa Perez ne gin: koa kuom Hezron, joka Hezron; koa kuom Hamul, kod joka Hamul.
22. Magi ema ne joka Juda; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero abiriyo gauchiel gi mia abich (76,500).
23. Nyikwa Isakar kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Tola, joka Tola; koa kuom Pua, joka Pua;
24. koa kuom Jashub, joka Jashub; koa kuom Shimron, joka Shimron.
25. Magi ema ne joka Isakar, ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero auchiel angʼwen gi mia adek (64,300).
26. Nyikwa Zebulun kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Sered, joka Sered; koa kuom Elon, joka Elon; koa kuom Jalel, joka Jalel.
27. Magi ema ne joka Zebulun, ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero auchiel gi mia abich (60,500).
28. Nyikwa Josef kaluwore gi anywola margi kokalo kuom Manase kod Efraim ne gin:
29. Nyikwa Manase ne gin: koa kuom Makir, joka Makir (Makir ne en wuod Gilead); koa kuom Gilead, joka Gilead.
30. Nyikwa Gilead e magi: koa kuom Iezer, joka Iezer; koa kuom Helek, joka Helek;
31. koa kuom Asriel, joka Asriel; koa kuom Shekem, joka Shekem;
32. koa kuom Shemida, joka Shemida; koa kuom Hefer, joka Hefer.
33. (Kata kamano Zelofehad wuod Hefer ne onge yawuowi; to ne en mana gi nyiri kende, ma nyingegi ne gin Mala, Nowa, Hogla, Milka gi Tirza.)
34. Magi ema ne joka Manase; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero abich gariyo mia abiriyo (52,700).
35. Nyikwa Efraim kaluwore gi anywola margi e magi: koa kuom Shuthela, joka Shuthela; koa kuom Beker, joka Beker; koa kuom Tahan, joka Tahan.
36. Magi ema ne nyikwa Shuthela: kokadho kuom Eran, ne gin joka Eran.
37. Magi ema ne joka Efraim; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero adek mia abich. Magi duto ne gin nyikwa Josef kaluwore gi anywola mag-gi.
38. Nyikwa Benjamin kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Bela, joka Bela; koa kuom Ashbel, joka Ashbel; koa kuom Ahiram, joka Ahiram;
39. koa kuom Shufam, joka Shufam; koa kuom Hufam, joka Hufam.
40. Nyikwa Bela kokalo kuom Ard gi Naaman ne gin: koa kuo Ard, joka Ard; koa kuom Naaman, joka Naaman.
41. Magi ema ne joka Benjamin; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero angʼwen gabich mia auchiel (45,600).
42. Nyikwa Dan kaluwore gi anywolagi ne gin: koa kuom Shulam, joka Shuham. Magi ema ne anywola mag Dan:
43. Anywola jo-Shuham duto kar kwan-gi ne romo ji alufu piero auchiel gangʼwen mia angʼwen (64,400).
44. Nyikwa Asher kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Imna, joka Imna; koa kuom Ishvi, joka Ishvi; koa kuom Beria, joka Beria;
45. kendo koa kuom nyikwa Beria ne gin: joka Heber; kod joka Malkiel.
46. To Asher ne nigi nyako ma nyinge Sera.
47. Magi ema ne joka Asher; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero abich gadek mia angʼwen (53,400).
48. Nyikwa Naftali kaluwore gi anywola margi ne gin: koa kuom Jazel, joka Jazel; koa kuom Guni, joka Guni;
49. koa kuom Jezer, joka Jezer; koa kuom Shilem, joka Shilem.
50. Magi ema ne joka Naftali; ma kar kwan-gi ne romo ji alufu piero angʼwen gabich mia angʼwen (45,400).
51. Kar kwan jo-Israel duto ne romo ji alufu mia auchiel gachiel, mia abiriyo gi piero adek (601,730).
52. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
53. “Nyaka pog jo-Israel pinyni kaka girkeni kaluwore gi kar kwan-gi.
54. Dhoot maduongʼ imi lowo maduongʼ to dhoot matin to imi lowo matin; dhoot ka dhoot mondo oyud pok maromre gi kar kwan-gi.
55. Nyaka ine ni lopegi opog gi ombulu. Pok mar oganda ka oganda biro bedo kaluwore gi nying kweregi.
56. Pok moro ka moro nyaka pog gi ombulu e kind dhoudi madongo gi matindo.”
57. Jo-Lawi mane okwan kaluwore gi anywola ne gin: koa kuom Gershon, joka Gershon; koa kuom Kohath, joka Kohath; koa kuom Merari, joka Merari.
58. Jo-Lawi mamoko mane okwan ne gin: joka Libni, joka Hebron, joka Mali, joka Mushi, joka Kora. (Kohath ne kwar Amram;
59. kendo jaod Amram ne nyinge Jokebed, ma nyakwar Lawi, mane onywol ne jo-Lawi e Piny Misri. Amram nonywolo Harun, Musa kod nyamin-gi Miriam.
60. Harun ne en wuon Nadab gi Abihu, Eliazar kod Ithamar.
61. To kata kamano Nadab gi Abihu notho kane gichiwo misango e nyim Jehova Nyasaye gi mach ma ok oyiego.)
62. Kar kwan jo-Lawi machwo ma ja-dwe achiel kadhi nyime kwan-gi ne romo ji alufu piero ariyo gadek (23,000). Ne ok okwan-gi gi jo-Israel mamoko nikech ne ok opog-gi lowo.
63. Magi e joma ne okwan gi Musa kod Eliazar jadolo e kinde mane okwan jo-Israel e paw Moab mantiere e loka Jordan koa Jeriko.
64. Onge moro amora kuomgi mane okwan gi Musa kod Harun jadolo e kinde mane gikwano jo-Israel e Thim mar Sinai.
65. Nimar Jehova Nyasaye ne owachone jo-Israelgo ni nyaka githo e thim, kendo onge kata ngʼata achiel kuomgi mane otony makmana Kaleb wuod Jefune kod Joshua wuod Nun.

Zaburi 34:1-7
1. Zaburi mar Daudi. Kane owuondore ni in janeko e nyim Abimelek, mane oriembe mi oa odhi. Abiro miyo Jehova Nyasaye duongʼ kinde duto; dhoga biro siko kapake.
2. Chunya biro sungore kuom Jehova Nyasaye, joma nigi rem mondo owinji kendo obed mamor.
3. Miuru Jehova Nyasaye duongʼ kaachiel koda; watingʼuru nyinge malo kaachiel.
4. Ne amanyo Jehova Nyasaye ka alamo, kendo nodwoka; ne oresa e luoro duto ma an-go.
5. Joma oketo genogi kuome rieny; ok gi bi neno wichkuot.
6. Ngʼat ma odhierni noluongo Jehova Nyasaye, kendo Jehova Nyasaye nowinje; ne orese mogole e chandruokne duto.
7. Malaika mar Jehova Nyasaye oumo alwora mar jogo momiye luor kendo oresogi.

Ngeche 11:28-28
28. Ngʼatno mogeno kuom mwandune biro podho; to joma kare nodhi nyime mana ka oboke mangʼich.

Mariko 13:21-37
21. E kindeno ka ngʼato owachonu ni, ‘Ne, Kristo ni ka!’ kata ni, ‘Ne, En kucha!’ to kik uyie wachno.
22. Nimar joma wuondore ni gin Kristo to ok gin kod joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nothinyre mi tim ranyisi kod honni mondo giwuondgo koda ka joma oyier, ka dipo mano ditimre.
23. Emomiyo ritreuru un uwegi; asenyisou gik moko duto motelo kapok kindego ochopo.
24. “To e ndalono, bangʼ masirano maduongʼno, “ ‘Wangʼ chiengʼ noimre, kendo dwe ok norieny;
25. Sulwe nolwar koa e polo, kendo chwech mag polo noyiengni!’
26. “To gie kindeno ji none Wuod Dhano kabiro koa e boche polo gi teko mangʼongo kod duongʼ.
27. Kendo enoor malaikege mi ochok joge moyiero moa e tunge piny nyaka chop giko polo.
28. “To puonjreuru wachni kuom yiend ngʼowu. Mapiyo ka bedene chako loth kendo itgi chako wuok to ungʼeyo ni ndalo oro chiegni.
29. Kata kamano, ka uneno ka gigi timore to ngʼeuru ni kindeno chiegni, mana ka gima en e dhoot.
30. Awachonu adier ni tiengʼni ok norum ngangʼ kapok gigi duto otimore.
31. Polo gi piny norum to wechena ok norum ngangʼ.
32. “Onge ngʼato mongʼeyo odiechiengno kata sa, obed malaike manie polo kata Wuowi, makmana Wuoro kende.
33. Beduru motangʼ kendo ritreuru, nikech ok ungʼeyo sa manotimre.
34. Nobed mana machal gi ngʼat mowuok e dalane odhi wuoth moro mabor, moweyo jotichne e tich mar rito gige, kosemiyo moro ka moro kuomgi gima onego otim, kendo koseketo jarito mondo orit dhoot.
35. “Omiyo ritreuru nikech ok ungʼeyo sa ma wuon ot nyalo biroe: kata nobi odhiambo kata chuny otieno, kata kogwen, kata ka piny yawore.
36. Kaponi obiro apoya nono to kik oyudi kinindo.
37. Gima awachonu ema, awacho ni ji duto ni, ‘Nenuru!’ ”