A A A A A

Kwan 23:1-30
1. Balaam nowacho niya, “Gerna kende abiriyo mag misango ka, kendo ikna rwedhi abiriyo kod imbe abiriyo.”
2. Balak notimo kaka Balaam nowacho, kendo negichiwo rwath gi im ewi kendo ka kendo mar misango.
3. Eka Balaam nowacho ne Balak niya, “Bed but misango ka, ka an to alengʼora e bathe ka; nimar sa moro dipo ka Jehova Nyasaye ofwenyorena. Gimoro amora monyisa to abiro nyisi.” Eka nowuok modhi kama otingʼore gi malo motwo.
4. Nyasaye nofwenyore ne Balaam kendo Balaam nowachone niya, “Aseloso kende abiriyo mag misango, kendo ewi kendo ka kendo asechiwe misango mar rwath kod im.”
5. Jehova Nyasaye nomiyo Balaam ote kowachone niya, “Dog ir Balak kendo imiye wachni.”
6. Omiyo nodok moyudo Balak kochungʼ but misango mane osechiwo ka en gi jodong Moab duto.
7. Eka Balaam nohulo ote moa kuom Nyasaye kama: “Balak ruodh Moab manie piny gode man yo wuok chiengʼ nooma Aram. Nowacho ni, ‘Bi mondo ikwongʼna Jakobo; bi mondo ikwedna jo-Israel.’
8. Ere kaka anyalo kwongʼo joma Nyasaye pok okwongʼo? Ere kaka anyalo kwedo joma Jehova Nyasaye pok okwedo?
9. Anenogi ka achungʼ ewi kite mabeyo; kendo arangogi gi ewi gode. Aneno oganda modak kar kendgi ma ok oseriwore gi ogendini mamoko.
10. Ere ngʼama nyalo kwano kar romb oganda joka Jakobo machalo gi buru kata ngʼama nyalo kwano migawo mar angʼwen mar Israel? Weuru atho kaka joma kare tho, kendo mad giko mara ochal kod margi!”
11. Balak nopenjo Balaam niya, “En angʼo ma isetimona? Ne aomi mondo ikwongʼ wasika, to onge gima isetimo makmana gwedhogi!”
12. Nodwoke niya, “Ok anyal wacho gima Jehova Nyasaye ne ok onyisa?”
13. Eka Balak nowachone niya, “Bi wadhi kamoro machielo kama inyalo nenogie; ibiro mana neno moko kuomgi to ok giduto. To ka isenenogi, to ikwongʼnagi.”
14. Omiyo notere e pap mar Zofim mantiere ewi Got Pisga, kendo kanyo nogero kende mag misango abiriyo mi nochiwo misango mar rwath kod im ewi kendo ka kendo.
15. Balaam nowacho ne Balak niya, “Bed but misangoni ka, ka anto adhi romo gi Nyasaye bathe kocha.”
16. Jehova Nyasaye nofwenyore ne Balaam kendo nomiyo Balaam ote kowachone niya, “Dog ir Balak kendo imiye wachni.”
17. Omiyo nodok moyudo Balak kochungʼ but misangone, ka en-gi jodong Moab. Balak nopenje niya, “Angʼo mane Jehova Nyasaye owacho?”
18. Eka Balaam nohulo ote moa kuom Nyasaye kama: Aa malo, Balak, kendo ichik iti; winja, wuod Zipor.
19. Nyasaye ok en dhano, mondo omi oriambi, kata ok en wuod dhano, mondo omi olok pache. Bende onyalo wuoyo to ok otim kaka owacho? Bende onyalo chiwo singo, to ok ochop singruokno?
20. Ne ayudo chik mondo achiw gweth; osegwedhogi, kendo ok anyal loko mano.
21. “Onge kido magalagala moyud kuom Jakobo, kata tim moro marach moyud kuom Israel. Jehova Nyasaye ma Nyasachgi ni kodgi; teko mar Ruoth ni kodgi.
22. Nyasaye nogologi Misri; tekogi chalo gi teko jowi.
23. Onge tim jwok manyalo mako joka Jakobo, kendo timbe ndagla ok nyal mako Israel. Ibiro goyo ngero kuom joka Jakobo ma Israel ni, ‘Ne gima Nyasaye osetimo!’
24. Ogandani ger mana ka sibuor madhako; kendo gijuol ka sibuor madichwo, ma ok nyal nindo piny nyaka ocham gima onego momadh rembe.”
25. Eka Balak nowacho ne Balaam niya, “Kare koro kik ikwongʼ-gi kata kik igwedhgi!”
26. Balaam nodwoke niya, “Donge ne anyisi ni nyaka atim mana gima Jehova Nyasaye onyisa?”
27. Eka Balak nowacho ne Balaam niya, “Bi wadhi kamachielo. Dibed ni biro bedo maber ne Nyasaye mondo ikwongʼnagi kanyo.”
28. Kendo Balak nokawo Balaam nyaka ewi Peor, momanyore gi kama otwo.
29. Balaam nowacho niya, “Gerna kende abiriyo mag misango kae, kendo ikna rwedhi abiriyo kod imbe abiriyo.”
30. Balak notimo kaka Balaam nonyise kendo nochiwo misango mar rwath kod im ewi kendo ka kendo mar misango.

Kwan 24:1-25
1. Omiyo kane Balaam oneno ni berne Jehova Nyasaye mondo ogwedh Israel, ne ok otimo tim jwok kaka ne osetimo e kinde mokalo, to nolokore kongʼiyo yo thim.
2. Kane Balaam ongʼiyo oko mi oneno jo-Israel kochokore e dhoot ka dhoot, Roho mar Nyasaye nobiro kuome
3. mi nochiwo ote mare kama: “Ote Balaam wuod Beor, ote mar ngʼat ma wengene neno maber,
4. ote mar ngʼat mawinjo weche Nyasaye, ngʼat maneno fweny moa kuom Nyasaye Maratego, ngʼat mopodho piny auma, kendo ma wengene oyawore.
5. “Mano kaka hembe magi ber neno, yaye Jakobo, kuondeni mag dak, yaye Israel!
6. “Gilandore ka holni, mana ka puothe mantiere e bath aora, mana ka mane-mane ma Jehova Nyasaye opidho, bende mana ka yiend sida mopidh but pi.
7. Pi ma aa e dapigeni biro pongʼ mao oko; kendo kothgi nochal gi pi mabubni. “Ruodhgi nobed gi teko moloyo Agag; pinyruodhgi notingʼ malo.
8. “Nyasaye nogologi Misri; kendo gin gi teko machalo mar jowi. Gikidho oganda jowasikgi kendo gituro chokegi matindo tindo; kendo gichwowogi gi aserni mag-gi.
9. Gilidho ka ginindo piny mana ka sibuor madichwo, bende mana ka sibuor madhako maonge ngʼama nyalo chiewo? “Mad joma ogwedhi gwedhi to joma kwongʼi mondo okwongʼ!”
10. Eka Balak nobedo gi mirima mager gi Balaam. Noriwo lwetene kanyakla mi owachone niya, “Ne aomi mondo ikwongʼna wasika, to isemana gwedhogi ndalo adekgi.
11. Koro aa sani sani mondo idhi dala! Ne awachoni ni abiro miyi chudo maber, to Jehova Nyasaye osetami yudo chudono.”
12. Balaam nodwoko Balak niya, “Donge ne anyiso joote mane ioro ira niya,
13. ‘Kata bed ni Balak ne miya ode mar ruoth mopongʼ gi fedha gi dhahabu, to ne ok anyal timo gimoro amora gi pacha awuon mopogore gi chik Jehova Nyasaye bed ni ber kata rach?’
14. Koro adok ir jowa, to kapok adhi to we anyisi gima jo-Israel biro timo, asiemi kuom gik ma jogi biro timo ne jogi e ndalo mabiro.”
15. Eka Balaam nohulo ote moa kuom Nyasaye kama: “Ote mar Balaam wuod Beor, ote mar ngʼat man-gi wangʼ maneno ler,
16. ote mar ngʼat mawinjo weche Nyasaye, ngʼat man-gi rieko moa kuom Nyasaye Man Malo Moloyo, ngʼat maneno fweny moa kuom Nyasaye Maratego, ngʼat moriere piny auma, kendo ma wengene oyawore.
17. “Anene, to ok sani; asudo machiegni, to ok bute. Sulwe biro wuok koa kuom Jakobo; ludh loch biro wuok ei Israel. Obiro toyo wiye jo-Moab, kod wiye yawuot Sheth duto.
18. Obiro loyo piny jo-Edom e lweny mi okaw; kendo Seir ma wasike, nokaw, to Israel nomed bedo motegno.
19. Jatelo noa e oganda joka Jakobo, kendo enotiek joma otony mag dala maduongʼ.”
20. Eka Balaam noneno Amalek kendo nowachone ote mar Nyasaye kama: “Amalek ema ne okwongo kuom ogendini, to gikone ibiro tieke.”
21. Eka noneno jo-Keni kendo ochiwo oteneni: “Kar dak mari nigi kwe, kari mar pondo ni e bwo lwanda;
22. kata kamano un jo-Keni ibiro negu ndalo ma Ashur oterou e twech.”
23. Eka nochiwo otene niya, “Yaye, en ngʼa manyalo bedo mangima ka Nyasaye otimo ma?
24. Yiedhi madongo mathoth nobi koa e dho nam mar Kitim; gibiro mako Ashur kod Eber, to kata gin bende ibiro tiekgi.”
25. Eka Balaam noa malo mi odok dala kendo Balak bende nodhi e yore owuon.

Zaburi 33:18-22
18. To wangʼ Jehova Nyasaye neno jogo momiye luor, orango joma geno margi ni kuom herane ma ok rem,
19. mondo oresgi e tho kendo oritgi gibed mangima e ndalo mag kech.
20. Warito Jehova Nyasaye gi geno; en e konyruokwa kendo okumbawa.
21. Chunywa mor kuome, nikech wageno kuom nyinge maler.
22. Mad herani ma ok rum osik kuomwa, yaye Jehova Nyasaye, mana kaka waketo genowa kuomi.

Ngeche 11:27-27
27. Ngʼat madwaro ber winjo maber, to kethruok biro ni ngʼatno madware.

Mariko 13:1-20
1. Kane oyudo Yesu oa e hekalu, achiel kuom jopuonjrene nokone niya, “Neye, Japuonj! Kitegi dongo manade! Magi gedo malich manade!”
2. To nodwoke niya, “Ineno ute madongo malichgi? Onge kidi kata achiel mabiro dongʼ kochungʼ ewi wadgi; gibiro redhore piny duto.”
3. Kane oyudo Yesu obet ewi Got Zeituni, momanyore gi hekalu, Petro gi Jakobo, gi Johana kod Andrea nopenje lingʼ-lingʼ ni,
4. “Wachnwa ane, gigi biro timore karangʼo, koso en ranyisi mane manotimre ma nonyis ni gigi duto chiegni chopo kare?”
5. Yesu nowachonegi niya, “Beduru motangʼ mondo ngʼato kik wuondu.
6. Ji mangʼeny nobi e nyinga ka hedhore ni, ‘An e en,’ kendo giniwuond ji mangʼeny.
7. Ka uwinjo ka pinje gore koni gi koni kod humbe mag lwenje to kik kibaji gou. Gik ma kamago nyaka timre, to giko piny to pod ni nyime.
8. Oganda noked gi oganda machielo, kendo pinyruoth noked gi pinyruoth machielo. Piny noyiengni kuonde mopogore opogore kendo kech nobedi e piny. Magi e chakruok mar rem mar muoch ma nobedie.
9. “Nyaka ubed motangʼ, nikech nochiwu e lwet buche mag gwengʼ kendo norodhu gi del e sinagoke. Unuchungʼ kiyalou e nyim jotelo gi ruodhi nikech An, kendo unulandnegi Injili.
10. To Injili nyaka kuong landi e pinje duto.
11. E sa asaya momakue moteru e bura, kik uparru motelo kuom gima duwachi. Wachuru awacha gima omiu mondo uwachi e sa nogono, nikech Roho Maler ema nobed kawuoyo kuomu, to ok un uwegi.
12. “Ngʼato nondhogi gi owadgi mondo onegi, kendo wuoro nondhog nyathine. Nyithindo nongʼany ne jonywolgi kendo nomi neg-gi.
13. Ji duto nochau nikech an, to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.
14. “To ka uneno ‘gima kwero makelo kethruok’ kochungʼ kama ok onego obedie, to dwarore ni jasomo owinj tiend wachni maber, eka joma ni Judea oring odhi ewi gode.
15. Ngʼat manie wi tat ode bende kik lor piny kata donji ei ot mondo okaw gimoro amora oago.
16. Kata ngʼat manie puodho kik dog dala mondo okaw kode.
17. Mano kaka nodok malit ne mon ma yach kod mago madhodho nyithindo e ndalogo!
18. Lamuru Nyasaye mondo gino kik timre e ndalo chwiri,
19. nikech ndalogo nobed kinde mag chandruok ma ok nyal pim gi moro nyaka aa chakruok, chiengʼ mane Nyasaye ochweyoe piny, nyaka sani; kendo onge chandruok moro mibiro pimo kode kendo.
20. “Ka Ruoth dine ok ongʼado ndalogo machiek, onge ngʼama dine otony; to nikech joma oyier, joge owuon ma osewalo, osengʼado ndalogo odoko machiek.