A A A A A

Kwan 19:1-22
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa gi Harun niya,
2. “Ma e dwaro mar chik ma Jehova Nyasaye osechiko: Nyis jo-Israel mondo okel nyaroya ma silwal maonge songa kata ma ok ongʼol kendo mapok otwe e jok.
3. Chiwe ne Eliazar jadolo; kendo nyaroyano nyaka gol oko mar kambi mi yangʼe ka oneno.
4. Bangʼe Eliazar jadolo nyaka kaw rembe moko e lith lwete kendo okwoye nyadibiriyo kochiko nyim Hemb Romo.
5. E kinde ma pod ongʼicho nyaroyano nyaka wangʼ piende, ringe, rembe kod wen.
6. Jadolo nokaw yiende moko mag sida, owino gi usi marakwaro kendo owitgi kuom nyaroya ma wangʼno.
7. Bangʼ mano, jadolo nyaka luok lepe kendo olwokre gi pi. Bangʼe onyalo donjo e kambi, makmana ni obiro bedo mochido nyaka chop odhiambo.
8. Ngʼatno mowangʼo nyaroyano bende nyaka luok lepe, kendo olwokre, en bende nobed mochido nyaka chop odhiambo.
9. “Ngʼat maler nochok buru mag nyaroyano kendo oketgi kar misango maler e oko mar kambi. Ginikan-gi gi dhout oganda mar jo-Israel mondo ti kodgi e pi pwodhruok; nikech en mar pwodho ji aa e richo.
10. Ngʼatno mochoko buch nyaroyano nyaka luok lepe bende, to en bende nobed mochido nyaka chop odhiambo. Ma nobedi chik mosiko ne jo-Israel kaachiel gi jopinje mamoko modak kodgi.
11. “Ngʼato angʼata momulo ringre ngʼama otho biro bedo mochido kuom ndalo abiriyo.
12. Nyaka opwodhre owuon gi pi chiengʼ mar adek kod chiengʼ mar abiriyo; eka obiro bedo maler. To ka ok opwodhore owuon chiengʼ mar adek gi chiengʼ mar abiriyo, to ok obi bedo maler.
13. Ngʼato angʼata momulo ringre ngʼama otho kendo ma ok opwodhore owuon ochido hekalu mar Jehova Nyasaye. Ngʼatno nyaka gol oko mar Israel. Nikech pi mar pwodhruok pod ok okir kuome, ochido; kendo chidono odongʼ kuome.
14. “Chik momako ngʼama otho e hema ema: Ngʼato angʼata modonjo ei hema kendo ngʼato angʼata mantiere e iye nobed mochido kuom ndalo abiriyo,
15. kendo mikebe moro amora maonge raum moumego nobed mochido.
16. “Ngʼato angʼata man oko momulo ngʼatno mane onegi gi ligangla kata ngʼat motho kende, kata ngʼatno momulo chok dhano, kata liel, nobedi mochido kuom ndalo abiriyo.
17. “Ne ngʼatno mochido, ket buru moko moa e misango mar pwodhruok kendo uruw gi pi maler mi uol e wigi.
18. Eka ngʼatno maler nokaw owino, gilute e pi kendo gikuo pi e hema kod e gik moko duto molosgo ii hekalu gi ji man kanyo. Bende nyaka okwo pi kuom ngʼato angʼata mabed ni osemulo chok ngʼama osetho kata liel kata ngʼato ma osenegi kata ngʼato motho athoya.
19. Ngʼat maler ema nyaka kir pi kuom ngʼat mochidono chiengʼ mar adek gi mar abiriyo, to kochopo e odiechiengʼ mar abiriyo nyaka opwodhe. Ngʼama ipwodhono nyaka luok lepe kendo luokre gi pi, kendo odhiambono nobed mapoth.
20. To ka ngʼat mochido ok opwodhore owuon, nyaka gole oko e dier oganda, nikech osemiyo kama ler mar lemo mar Jehova Nyasaye ochido. Pi pwodhruokgo pod ok okir kuome, omiyo ochido.
21. Chik mosiko ne gin ema. “Ngʼat mokiro pi mar pwodhruok nyaka luok lepe bende, kendo ngʼato angʼata momulo pi mar pwodhruok nobed mochido nyaka chop odhiambo.
22. Gimoro amora ma ngʼat mochido omulo nobed mochido, kendo ngʼato angʼata momule nobed mochido nyaka chop odhiambo.”

Kwan 20:1-29
1. E dwe mokwongo oganda jo-Israel duto nochopo e Thim mar Zin, kendo negidak Kadesh. Kanyo ema Miriam nothoe moike.
2. Koro ne onge pi mane ogandani nyalo modho, kendo ji nochokore mondo okwed Musa gi Harun.
3. Negidhawo gi Musa kagiwacho niya, “Mad ne bed ni watho e kinde mane owetewa otho e nyim Jehova Nyasaye!
4. Angʼo momiyo ikelo oganda Jehova Nyasaye e thimni, mondo mi wan kod jambwa watho kaye?
5. Angʼo momiyo ne igolowa Misri mondo ikelwa e piny malichni? Pinyni onge gi cham kata ngʼowu, mzabibu kata olembe mongʼinore to bende onge kata mana pi modho!”
6. Musa kod Harun nowuok koa e chokruok kochiko dhoranga Hemb Romo mi gipodho auma, kendo duongʼ mar Jehova Nyasaye nofwenyorenegi.
7. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
8. “Kaw odunga, kod owadu Harun mondo uchok jo-Israel kaachiel. Wuo kod lwanda ka gineno kendo pi biro chwer koa kuome. Ibiro golo pi kowuok e lwandano ne oganda mondo gin kod jambgi gimodhi.”
9. Omiyo Musa nokawo odunga e nyim Jehova Nyasaye mana kaka ne ochike.
10. En kod Harun nochoko chokruok kanyakla e nyim lwanda kendo Musa nowachonegi niya, “Winjuru, un jongʼanyogi, bende ochuno ni nyaka wamiu pi kowuok e lwandani?”
11. Eka Musa norieyo bade malo mi ochwado lwandano nyadiriyo gi odunga mare. Pi nobubni oko, kendo ogandago gi jambgi nomodho.
12. To Jehova Nyasaye nowacho ne Musa kod Harun niya, “Nikech ne ok uketo genou kuoma chuth mondo umiya duongʼ kaka ngʼama ler e nyim jo-Israel, ok unuter ogandani e piny ma amiyogi.”
13. Magi ne gin pige mag Meriba, kama jo-Israel nongʼurie gi Jehova Nyasaye kendo mano e kama nonyisore owuon kaka ngʼama ler e kindgi.
14. Musa nooro joote moa Kadesh ir ruodh Edom, kowacho kama: “Ma e gima owadu Israel wacho: Ingʼeyo tije matek duto ma wasebedo godo.
15. Kwerewa nodhi Misri, kendo negidak kuno kuom higni mathoth. Jo-Misri nosandowa kod wuonewa,
16. to kane waywakne Jehova Nyasaye, nowinjo ywakwa kendo nooro malaika mi ogolowa waa Misri. “Koro wan Kadesh ka, ma en dala mantiere but piny ma irito.
17. Yienwa wakal e pinyi. Ok wananyon puodho moro amora kata puoth mzabibu, kata modho pi moa e soko moro amora. Wabiro mana luwo yor ruoth tir kendo ok wanagom yo korachwich kata koracham nyaka wakal pinyi duto.”
18. To Edom nodwoko niya, “Ok unyal luwo ka; ka utemo, to wabiro wuok riat kendo wamonju gi ligangla.”
19. Jo-Israel nodwoko niya, “Wabiro luwo yo maduongʼ tir, kendo ka wan kata jambwa omodho piu mora amora, to wabiro chulo. Wadwaro mana kalo kanyo ka wawuotho gi tiendwa; maonge gimoro amora machielo mwadwaro timo.”
20. Negidwoko kendo niya, “Ok unyal luwo kae.” Eka Edom nochodo mar kedo kodgi gi jolweny mangʼeny kendo mager.
21. Nikech Edom notamore ni ok gikal e pinye, Israel nowere kodgi.
22. Oganda duto mar Israel nowuok Kadesh mi gibiro Got Hor.
23. E Got Hor machiegni gi tongʼ mar Edom, Jehova Nyasaye nowacho ne Musa gi Harun niya,
24. “Harun nochokre gi joge. Ok enodonji e piny mamiyo jo-Israel, nikech un ji ariyogi nungʼanyo ne chikena e pige mag Meriba.
25. Kaw Harun kod wuode Eliazar mondo itergi e Got Hor.
26. Lony lep Harun kendo irwakne wuode ma Eliazar, nimar Harun biro riwore gi jogi; mi otho kanyo.”
27. Musa notimo kaka Jehova Nyasaye nowachone: Negidhi e Got Hor ka oganda duto neno.
28. Musa nogolo lep Harun mi orwako ne wuode ma Eliazar. Kendo Harun notho ewi godno. Eka Musa kod Eliazar nolor oa ewi got,
29. kendo ka oganda duto nowinjo ni Harun osetho, to jo-Israel noywage kuom ndalo piero adek.

Zaburi 33:1-9
1. Weruru gimor ni Jehova Nyasaye, un joma kare; en gima owinjore mondo joma kare opake.
2. Pakuru Jehova Nyasaye gi nyatiti; werneuru wer mamit gi nyatiti.
3. Werneuru wer manyien; werneuru kugoyone nyiduonge kendo weruru gi ilo.
4. Wach Jehova Nyasaye nikare kendo en adier; en ja-adiera e gik moko duto motimo.
5. Jehova Nyasaye ohero tim makare kod ratiro; piny duto opongʼ gi herane ma ok rem.
6. Polo ne ochwe kuom wach Jehova Nyasaye, i dwe gi nyinyo duto nochweyo gi much dhoge.
7. Ochoko pige mag nembe madongo e tawo; oketo kut e dere.
8. Piny duto mondo oluor Jehova Nyasaye; ji duto manie e piny mondo okulrene.
9. Nikech ne owuoyo mi piny nobetie, nogolo chik mi ochungʼ mongirore.

Ngeche 11:22-24
22. Mana ka tere mar dhahabu manie um anguro, e kaka dhako ma jaber maonge rieko chalo.
23. Dwaro mar joma kare gik mana e ber kende, to geno mar joricho gik mana e mirima.
24. Ngʼato achiel miyo ji ma ok odewo, to bende pod mwandu medorene moloyo, to ngʼat machielo kungo mokadhore, to ochopo mana e chan.

Mariko 12:1-27
1. Bangʼ mano Yesu nochako wuoyo kodgi gi ngeche mopogore opogore kama: “Ngʼat moro ne opidho mzabibu e puothe. Nochiele gi ohinga, mi okunyo bugo mibiyoe olemo mochiek, kendo ogero ne osuch ngʼicho. Eka ne oketo puothe mar mzabibuno e lwet jopur moko bangʼe nowuok odhi e wuoth moro mabor.
2. E kinde mar keyo nooro jatichne moro ir jopur puodho mondo oomne olembe moko mane ochiek e puoth mzabibu.
3. To jopur puodho nomake, mogoye, moriembe gi lwete nono.
4. Nochako ooro jatichne machielo irgi, to en bende ne gindayo wiye kendo timone tim wichkuot.
5. Ngʼatno nonano, mochako ooro ngʼat machielo, to en neginege. Nomedo oro jotichne mamoko mangʼeny, mamoko kuomgi negigoyo to moko ginego.
6. “Ne pod odongʼ gi ngʼat achiel mane koro onyalo oro: wuode owuon mane ohero gi lala. Ne oore mogik tik koparo ni, ‘Wuoda awuon to gibiro miyo luor.’
7. “To ka jopur puodho nowacho e kindgi giwegi ni, ‘Ma e jacham girkeni, biuru mondo wanege mondo girkeni odongʼnwa.’
8. Omiyo negimake mi ginege eka bangʼe to gidire oko mar puoth mzabibu.
9. “Uparo ni ka wuon puoth mzabibu obiro to angʼo mobiro timo? Obiro biro moneg jopur puodhogo mi ogol puoth mzabibuno e lwetgi mi enomi joma moko.
10. Donge usesomo Ndiko mawacho niya, “ ‘Kidi mane jogedo odagi osedoko kidi motegno moriwo kor ot;
11. Jehova Nyasaye ema osetimo mano, kendo en gima iwuoro ka waneno.’ ”
12. Koro jodolo madongo gi jopuonj Chik nochako manyo yo mane ginyalo makego nikech negingʼeyo ni ogetogi kod ngeroni. To negiluoro oganda, omiyo ne giweye mi gingʼwel gia kanyo.
13. Bangʼe negioro jo-Farisai gi jo-Herodia ir Yesu mondo odwar wach mawuok e dhoge mondo gimakego.
14. Negibiro ire mi giwachone niya, “Japuonj wangʼeyo ni in ngʼama ja-ratiro. Ji ok nyal ywayi maloki nikech ok iluoro wangʼ ngʼato, to ipuonjo mana yor Nyasaye kaluwore gi adierane. Koro nyiswa ane, bende en gima kare mondo wagol osuru ne Kaisar koso ok owinjore?
15. Wagol koso kik wagol?” To kaka Yesu nongʼeyo wuondruokgi, nopenjogi niya, “Angʼo momiyo utema? Kelnauru ane dinari ka, mondo anone maber.”
16. Negikelone pesa mamingli, bangʼe nopenjogi niya, “Kido man kuomeni en mag ngʼa? To weche mondikiegi to gin mar ngʼa?” Negidwoke niya, “Gin mag Kaisar.”
17. Eka Yesu nowachonegi niya, “Miuru Kaisar gige Kaisar, to miuru Nyasaye gige Nyasaye.” Jogo ne dhogi omoko.
18. Bangʼe jo-Sadukai mawacho ni chier onge nobiro ire gi penjo moro.
19. Negipenje niya, “Japuonj, Musa nondikonwa ni ka ngʼato owadgi otho moweyo dhako ma pod onge gi nyithindo, to ngʼatno nyaka kend dhako ma chwore othono mondo onywolnego nyithindo.
20. Koro ne nitie owete moko abiriyo. Wuowi makayo nokendo to bangʼe notho ka oonge nyithindo.
21. Wuowi mar ariyo nokendo chi owadgi mane owadgi oweyono, to en bende notho kapok onywolo nyathi. Notimore kamano ni wuowi mar adek bende
22. e gikone, yawuowi abiriyogo duto notho ma ok onywol gi chigino. Bangʼe achien dhakono bende ne otho.
23. Koro chiengʼ chier dhakoni nobed chi ngʼa, nimar ji abiriyogo nokende?”
24. Yesu nodwokogi kawacho niya, “Donge uketho nikech ukia Ndiko kata teko Nyasaye?
25. Ka joma otho ochier to ok ginikendi kata kend ok nokendgi ngangʼ, to ginichal gi malaike manie polo.
26. To kuom chier mar joma otho, donge usesomo e kitap Musa kama ondikie wach bungu maliel, kaka Nyasaye nowachone niya, ‘An Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka kendo Nyasach Jakobo?’
27. Ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima. Urwenyo mabor!”