A A A A A

Kwan 17:1-13
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Wuo gi jo-Israel kendo ichok odunga apar gariyo koa kuomgi, achiel ka achiel koa kuom jatelo moro ka moro mar dhoutgi. Ndik nying ngʼato ka ngʼato kuom odungane.
3. E odunga mar Lawi ndike nying Harun, nimar nyaka bedi odunga achiel mar jatelo mar dhoot ka dhoot.
4. Ketgi e Hemb Romo e nyim Sandug Rapar, kama aromoe kodi.
5. Odunga mar ngʼat mayiero biro loth, kendo abiro tieko chuth ngʼur ma jo-Israel ngʼurnigo maonge giko.”
6. Omiyo Musa nowuoyo gi jo-Israel, kendo jotendgi nomiye odunga apar gariyo, ka moro ka moro en mar dhoutgi, kendo odunga mar Harun ne achiel kuomgi.
7. Musa noketo odungago e nyim Jehova Nyasaye e Hema e nyim Sandug Rapar.
8. Kinyne Musa nodonjo ei Hemb Rapar kendo noneno odunga mar Harun, mane ochungʼ e lo Lawi, ne pok ochako loth kende to thuokene bende nosechako dongo, ka gingʼich mamoro wangʼ kendo gigolo olembe mag oyungu.
9. Eka Musa nogolo odunga duto e nyim Jehova Nyasaye mi okelone jo-Israel duto. Ne gingʼiyogi, kendo ngʼato ka ngʼato nokawo odungane owuon.
10. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Dwok odunga mar Harun e nyim Sandug Rapar, mondo kane kaka ranyisi ne joma ongʼanyo. Mano biro tieko chuth kitgi mar ngʼur koda, mondo omi kik githo.”
11. Musa notimo mana kaka Jehova Nyasaye nonyise.
12. Jo-Israel nowacho ne Musa niya, “Wabiro tho! Waserwenyo, kendo wan duto waselal!
13. Ngʼato angʼata mosudo machiegni gi hekalu mar Jehova Nyasaye biro tho. Dibed ni wan duto wabiro tho?”

Kwan 18:1-32
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Harun niya, “In gi yawuoti kod od wuonu nyaka ukaw tingʼ mag richo motimne kama ler mar lemo, kendo in-gi yawuoti kende ema nyaka ukaw tingʼ richo motimne jodolo.
2. Kel jo-Lawi weteu koa e dhoutu mag anywola mondo oriwre kodi kendo gikonyu ka in kod yawuote tiyo e nyim Hema mar Sandug Rapar.
3. Nyaka giwinju kendo giti tije duto mag Hema, to kik gidhi machiegni gi gig kama ler mar lemo kata mag kendo mar misango, ka ok kamano to gin kod un duto ubiro tho.
4. Nyaka giriwre kodi kendo gikaw tich mar rito Hemb Romo kaachiel gi tije duto manie Hema, kendo onge ngʼat machielo moyiene biro machiegni gi kama intie.
5. “Nyaka ikaw tich mar rito kama ler mar lemo kod kendo mar misango, mondo mi masira kik lwar kuom jo-Israel kendo.
6. An awuon aseyiero jo-Lawi weteni koa kuom jo-Israel kaka chiwo ne un, mowal ne Jehova Nyasaye mondo oti e Hemb Romo.
7. To in kod yawuoti kende ema onego bed jodolo kaluwore gi gik moko duto manie kendo mar misango kod mago mantiere ei pasia. Amiyou tich mar bedo jodolo kaka chiwo. Ngʼato angʼata ma osudo machiegni gi kama ler mar lemo nyaka negi.”
8. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Harun niya, “An awuon aseketi jarit mar chiwo duto mokelna; chiwo maler duto ma jo-Israel omiya amiyi kod yawuoti kaka pok maru kendo mano ema unuyud pile.
9. Nyaka ikaw thoth bath chiwo duto maler ma ok owangʼ e mach. Koa kuom mich duto ma gikelona kaka chiwo maler moloyo, bedni en chiwo mar cham, kata mar misango mar golo richo kata mar pwodhruok, pokno en mari kod yawuoti.
10. Chame kaka gima ler moloyo; chwo duto nochame. Nyaka ikawe kaka gima ler.
11. “Gimoro amora mowal tenge koa e mich mag misango mifwayo mar jo-Israel bende nobed mari. Achiwo ma ne in kod yawuoti gi nyigi kaka pok maru mapile pile. Ngʼato angʼata mantiere e odi mopwodhore maler nyalo chame.
12. “Amiyou mo zeituni mayom duto kod divai manyien mayom duto kod cham ma gichiwone Jehova Nyasaye kaka olemo mokwongo mar keyo margi.
13. Olembe mokwongo duto moa e puodho ma gikelone Jehova Nyasaye nobed mari. Ngʼato angʼata mantiere e odi mopwodhore maler nyalo chame.
14. “Gimoro amora mochiwne Jehova Nyasaye chuth nobed magu.
15. Nyodo mokwongo mar ich, obed dhano kata chiayo, mochiwne Jehova Nyasaye en mari. To nyaka uwar wuowi makayo moro amora kod kayo madichwo moro amora mar jamni ma ok ler.
16. Ka giromo dwe achiel, nyaka iwargi e nengo mar wero ma en shekel abich mar fedha, kaluwore gi shekel mar kama ler mar lemo, ma pekne romo gera piero ariyo.
17. “To kik iwar kayo ma rwath, rombo kata diel; nikech giler. Kir rembgi e kendo mar misango kendo iwangʼ mo mawuok kuomgi kaka misango miwangʼo gi mach, ma en gima dungʼ tik mangʼwe ngʼar mamoro Jehova Nyasaye.
18. Ring jamnigo gin magu, mana kaka misango mifwayo mar agoko kod em korachwich bende maru.
19. Gimoro amora mowal tenge koa kuom misengini maler ma jo-Israel ochiwo ne Jehova Nyasaye, amiyoi gi yawuoti kod nyigi kaka pok maru mapile. En singruok ma ok rum e nyim Jehova Nyasaye ne in kaachiel gi nyikwayi.”
20. Jehova Nyasaye nowacho ne Harun niya, “Ok iniyud girkeni mora amora e piny jogi, kata pok moro amora ok inibedgo e kindgi nimar an e pok maru kendo girkeni maru e kind jo-Israel.
21. “Amiyo jo-Lawi achiel kuom apar duto mantiere e Israel kaka girkeni margi ka achulogigo kuom tich ma gitiyo e Hemb Romo.
22. Chakre kawuono jo-Israel ok onego dhi machiegni gi Hemb Romo, ka ok kamano to ibiro kumogi kuom richo mag-gi kendo gibiro tho.
23. En mana jo-Lawi ema oyienegi mar tiyo tij Hemb Romo kendo kaw tingʼ duto mag richo motimie Hemb Romo. Ma en chik mogik makende ne tiengʼ mabiro. Ok giniyud girkeni moro amora kuom jo-Israel.
24. Kata kamano, amiyo jo-Lawi kaka girkeni margi achiel kuom apar ma jo-Israel ochiwo kaka misango ne Jehova Nyasaye. Mano emomiyo ne awacho kama kuomgi: ‘Ok giniyud girkeni e dier jo-Israel.’ ”
25. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
26. “Wuo gi jo-Lawi kendo iwachnegi kama: ‘Ka uyudo koa kuom jo-Israel achiel kuom apar ma amiyou kaka girkeni magu, to nyaka un bende ugol achiel kuom apar mar achiel kuom aparno kaka chiwo ne Jehova Nyasaye.
27. Chiwouno nokwan kaka cham moa kar dino kata kaka divai mimadho moa kar biyo divai.
28. E yo machalo kama ema un bende ubiro chiwoe chiwo ne Jehova Nyasaye koa kuom achiel kuom apar duto muyudo koa kuom jo-Israel. E achiel kuom apargo, nyaka ichiw pok mar Jehova Nyasaye ne Harun, jadolo.
29. Nyaka ichiw pok mar Jehova Nyasaye gino maber kendo maler moloyo mar gik moko duto ma omiu.’
30. “Wachne jo-Lawi kama: ‘Ka ichiwo mano maber, to ibiro kwane ne in kaka gima oa e kar dino cham kata kar biyo divai.
31. Un kod jouteu duto unyalo chamo bathe moko kamoro amora, nimar en pok maru ne tich mutiyo e Hemb Romo.
32. Ka usegolone Jehova Nyasaye gik mabeyo moloyo kamano, to ok unubed joketho kuom wachno, kendo ok nobed ni udwanyo gik maler ma jo-Israel ochiwo kendo ok ubi tho.’ ”

Zaburi 32:6-11
6. Kuom mano, owinjore ji duto moluoro Nyasaye olami kapod inyalo yudi; adier ka pige madongo otugore, to ok gibi chopo ire,
7. In e kar pondona; ibiro rita e chandruok, kendo ibiro lwora gi wende mag loch. Sela
8. Abiro chiki kendo abiro puonji e yo monego ilu; adier abiro ngʼadoni rieko kendo abiro rangi maber.
9. Kik ichal gi farese kata gi punda, maonge gi rieko, manyaka chiki mana ka otwe dhoge kendo iywayo gi kamba, nono to ok gibi buti.
10. Lit mochomo joma timbegi richo ngʼeny, to hera ma ok rum mar Jehova Nyasaye, olworo ngʼat mogeno kuome.
11. Beduru moil kuom Jehova Nyasaye, kendo beduru mamor, un joma kare; weruru, un duto ma urieru tir gie chunyu!

Ngeche 11:19-21
19. Ngʼat man-gi tim makare kendo ma ja-adiera nobed mangima, to ngʼat maluwo richo dhiyo e thone.
20. Jehova Nyasaye odagi jogo ma chunygi opongʼ gi richo, to omor gi jogo ma yoregi ler.
21. Bed ka ingʼeyo ni jaricho ok notony ma ok okume, to jogo makare nobed thuolo.

Mariko 11:20-33
20. Kinyne gokinyi kane oyudo giwuotho negineno yiend ngʼowu mane Yesu okwongʼo cha kosetwo, chakre tiendene.
21. Petro noparo mowachoni Yesu niya, “Rabi! Ne yadh ngʼowu manyo ikwongʼo osetwo!”
22. To Yesu nodwoko kowacho niya, “Beduru gi yie kuom Nyasaye.
23. Awachonu adier ni ka ngʼato owacho ne godni ni, ‘Dhiyo mondo inyumri e nam,’ ma ok obedo gi kiawa e chunye kata matin, to oyie ni gima owachono biro timore, to gima odwarono notimre kamano.
24. Kuom mano anyisou ni gimoro amora mukwayo kulamo, beduru gi yie ni useyude mi nobed maru adier.
25. To bende ka ichungʼ ilemo, to in-gi wach moro e kindi gi ngʼato, to nyaka iwene richone, eka mondo Wuonu manie polo bende oyie weyoni richoni. [
26. To ka ok uweyo ni ji richogi, to Wuonu manie polo bende ok nowenu richou.] ”
27. Negichako gichopo Jerusalem kendo, to kane oyudo Yesu wuotho e laru mar hekalu, jodolo madongo gi jopuonj Chik, kaachiel gi jodongo nobiro ire.
28. Negipenje niya, “Itimo gigi gi teko mane, koso ngʼa momiyi teko mar timogi?”
29. Yesu nodwokogi niya, “Abiro penjou penjo achiel. Dwokauru, to abiro nyisou teko ma atimogo gigi.
30. Uparo ni batiso Johana noa e polo koso noa kuom dhano? Nyisaneuru!”
31. Negiwuoyo kuom wachni e kindgi giwegi kendo giwacho niya, “Ka wawacho ni, ‘Noa e polo,’ to obiro penjowa ni, ‘Ka en kamano to angʼo momiyo nutamoru yie kuome?’
32. To ka wawacho ni, ‘Noa kuom dhano.’ ” (Negiluoro ji, nikech ji duto nokawo ni Johana ema janabi adier.)
33. Omiyo negidwoko Yesu niya, “Ok wangʼeyo.” Yesu nowachonegi niya, “An bende ok abi nyisou kuma agole teko ma atimogo gigi.”