A A A A A

Tim jo-Lawi 26:1-46
1. Kik ulos kido moro amora mopa kata chungo siro moro milamo bende kidi moro amora mopa kik yud e pinyu kukulorune kulame. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
2. Rituru Sabato maga, kendo luoruru kara maler mar lemo. An e Jehova Nyasaye.
3. Ka urito buchena kendo urito chikena,
4. to abiro kelonu koth e kinde mowinjore, kendo pinyu nochieg cham mi yiendeu nonyag olembe.
5. Ubiro dino cham nyaka chop kinde muponoe mzabibu kendo ubiro pono mzabibu nyaka chop kinde muchwoyoe bende ubiro bedo gi chiemo moromou kendo ubiro dak gi kwe e pinyu.
6. Anamiu kwe e pinyu, mi ununindi maonge ngʼama nomiu luoro. Anatieki ondiegi duto e dieru kendo ligangla ok nomonju kata matin.
7. Unuriemb jowasiku duto e dieru kendo ununeg-gi.
8. Jou abich nobed gi teko mar riembo ji mia achiel, kendo jou mia achiel nobed gi teko mar riembo ji gana apar, kendo ununeg wasiku.
9. Abiro olonu gweth, kendo abiro miyo unywol mi ununyaa mathoth, kendo abiro chopo singruok duto mane atimo kodu.
10. Cham mag higa makadho manie decheu noromu chamo nyaka chop kinde ma ugologie oko mondo uyud thuolo mar rwako cham manyien.
11. Abiro loso kar dakna e dieru kendo ok anajwangʼu kata matin.
12. Anawuoth e dieru mi nabed Nyasachu, kendo unubed joga.
13. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane ogolou e piny Misri, mondo kik ubed wasumb jo-Misri kendo ne aturo lodi mane otwenu mi koro sani uwuotho tir.
14. To ka unutamru winja ma ok urito chikenago duto,
15. ma udagi buchena kendo uchayo chikena, ma ok urito chikena duto ma uketho singruok mara mane atimo kodu,
16. to koro ngʼeuru chuth ni mae e kaka abiro timonu: Anapou gi masira kod tho marach, gi tuo mayuyo wangʼ gi tuo mamiyo del dhe. Cham ma upidho ok nokonyu kata matin nikech jowasiku ema nochamgi.
17. Anabed ka asin kodu mi wasiku nolou e lweny kendo gininegu; unubed e bwo loch jowasiku, kendo unubwogru gi ngʼwech kata kaonge joma lawou.
18. Kata bangʼ timo magi duto kapod ok unyal winja, to anakumu nyadibiriyo kuom richo duto.
19. Anatiek sunga mar wich teko ma un-go, kendo anami polo rieny ka chuma, kendo piny mwalo nodog matek ka mula.
20. Ubiro ketho tekreu kayiem nono, kuchwoyo cham nimar chambu ok nochiegi, kata yedheu bende ok nonyag olembe.
21. Kapod usikona mana gi wich teko kendo udagi winja, to anakelnu masiche moloyo nyadibiriyo maromre gi richou.
22. Abiro oronu le mag bungu mondo oked kodu kendo ginineg nyithindo kaachiel gi jambu mi unudongʼ manok kendo yoreu nodongʼ nono maonge joma wuothoe.
23. Kobedo ni pod ok udwogo ira kata bangʼ timonu magi duto, kendo udhi mana nyime gi wich teko,
24. to an bende nanyisu wich teko, mi anamiu kum moloyo nyadibiriyo nikech richou.
25. Kendo anakel lweny e dieru mondo achulgo kuor kuom ketho singruok mane atimo kodu, kendo kinde duto manuchokru e miechu to nagou gi tuoche kendo wasiku nomaku.
26. Anami chiembu doko manok kendo mon apar notedi e agulu achiel. Ginipimnu chiemo e rapim, kendo kata kuchiemo to onge ngʼama noyiengʼ.
27. Kobedo ni pod ok udwogo ira kata bangʼ timonu magi duto, kendo udhi mana nyime gi wich teko,
28. to an bende nasik kodu gi wich teko gi mirimba mager, kendo anakumu moloyo nyadibiriyo gi mirimba mager nikech richou.
29. Unucham ring yawuotu kod nyiwu.
30. Anaketh kuondeu motingʼore gi malo, kendo anamuki kendeu muwangʼoe ubani. Anaket ringreu motho kuom nyiseche manono kendo anajwangʼu chuth.
31. Miechu madongo biro bedo gundni, kuondeu maler mag lemo abiro ketho, kendo ok anayie winjo tik mangʼwe ngʼar mag misengini mau.
32. Anaketh pinyu kendo jowasiku mabiro dakie nohum nono.
33. Abiro keyou e kind ogendini, anagol ligangla mi alawu. Pinyu nodongʼ gunda, kendo miechu madongo nokethi chuth.
34. E kinde duto ma pinyu nodongʼ gunda, ka un to asekeyou udak e kind wasiku; pinyu nobed ma ok opur mondo ochulgo Sabato maga duto mane ok urito.
35. E kinde duto ma pinyu nodongʼ gunda kamano, enobed ma ok opure, ka oritogo Sabato duto mane ok oyweyoe e kinde mane udak kuno.
36. To kuom jou modongʼ ka ngima e piny wasikgi, ginto anagogi kod kihondko e piny wasikgi, ma kata ka yamo okwadho it oboke maponi giwinjo, to giniwuog gi ngʼwech. Giniringi mana ka joma wasigu lawo gi ligangla mi gipodh piny kata obedo ni onge ngʼama lawogi.
37. Ginituomre kendgi giwegi mana ka joma wasigu lawo gi ligangla, kata obedo ni onge ngʼama lawogi. Omiyo ok unuyud teko mar kedo gi wasiku.
38. Unulal nono e kind ogendini, kendo wasiku notieku.
39. Joma otony e dieru mane odongʼ kangima e pinje mag wasiku nobed ka dendgi dhi adhiya nikech richogi kendo nikech richo mag kweregi, mana machal kaka notimore ni kweregi.
40. Bangʼ mae gibiro hulo richogi gi richo kweregi mane omiyo giweya kaachiel gi richo mane omiyo gibedo wasika,
41. mane omiyo abedo kodgi mamon kendo mane omiyo aterogi e piny wasikgi, eka bangʼe chunygi ma ok oyie kaka adwaro nobolre, mi giniyud kum kuom richogi,
42. eka abiro paro singruok mane atimo gi Jakobo kendo gi Isaka kendo gi Ibrahim, kendo anapar pinyu.
43. Piny to nodongʼ gunda nikech joma odakie osea, kendo obiro nindo ka ok opure mondo ochulgo Sabato duto mane ok oyweyoe. Giniyud kum kuom richogi nikech ne gichayo chikena kod buchena.
44. “Kata kamano, kata obedo ni gin e piny wasikgi, to ka anawitgi kendo ok anajwangʼ-gi kata tiekogi chuth, mi aketh singruok mane atimo kodgi. An Jehova Nyasaye ma Nyasachgi.
45. Nikech aherogi, omiyo anapar singruok mane atimo gi kweregi, mane agolo e piny Misri mana kane ogendini neno mondo an Jehova Nyasaye abed Nyasachgi.”
46. Magi e buche, chike kod yore mane Jehova Nyasaye omiyo jo-Israel e Got Sinai kokadho kuom Musa.

Tim jo-Lawi 27:1-34
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Wuo gi jo-Israel kendo inyisgi ni: ‘Ka ngʼato ochiwo singo makende ni obiro chiwo ngʼato ni Jehova Nyasaye, eka bangʼe oyudo ni ok onyal chopo singruokneno, to nengo monego wargo ngʼatno ema:
3. Ngʼama dichwo ma hike chakore piero ariyo nyaka piero auchiel, en to noware mana gi shekel piero abich mag fedha, ma gin shekel mitiyogo e kama ler mar lemo.
4. To dhako ma bende hike romo kamano to nowar gi shekel piero adek.
5. To ka ngʼatno hike chakre abich nyaka piero ariyo, to noware gi shekel piero ariyo ka en dichwo, to ka en dhako to noware gi shekel apar.
6. To ka ngʼatno hike pok ochopo abich to osekadho dwe achiel, to noware gi shekel abich mar fedha ka en nyathi ma wuowi, to ka en nyako to noware gi shekel adek.
7. To ka ngʼatno hike chakore piero auchiel kadhi malo, to nochul shekel apar gabich ka en dichwo, to ka en dhako to noware gi shekel apar.
8. Kaponi ngʼat mane osingoreno odhier ma ok nyal chulo nengo ma oketneno, to nokaw ngʼatni mondo otere e nyim jadolo, kendo jadolo noyiene mondo ochul mana gima nokwongʼore ni onyalo.
9. “ ‘Ka ngʼato osingore ni obiro chiwo ne Jehova Nyasaye chiayo minyalo timgo misango, to gima ochiwono nobed mowal ne Jehova Nyasaye.
10. Ok oyiene wilo chiayono mondo oket moro kare, bedni orach kata ober, bende ok onyal wile gi gimoro amora. To kaponi otimo kamano, to nyaka ongʼe ni chiayono kod mokwongo giduto koro ginibed mowal ni Jehova Nyasaye.
11. Ka chiayo mane osingono obedo mogak ma ok nyal timgo misango ni Jehova Nyasaye, to chiayono chuno ni nyaka kele e nyim jadolo,
12. mondo jadolo onon ka ober kata ka orach. Nengo moro amora ma jadolo oketo ema nobed nengo chiayono.
13. To ka wuon chiayono dwaro waro chiacheno, to nyaka omed achiel ewi abich mar nengone.
14. “ ‘Ka ngʼato ochiwo ode mondo obed gima owal ni Jehova Nyasaye, to jadolo mondo onon odno kober kata korach. To nengo moro amora ma jadolo oketo ema nobed nengo odno.
15. To ka wuon odno dwaro waro odeno, to nyaka omed achiel ewi abich mar nengone, eka odno noduogne.
16. “ ‘Ka ngʼato ochiwo ne Jehova Nyasaye bath lope moro, to nyaka nengone romre gi nengo kodhi ma inyalo chwo e puodhono. Nengo kodhi mar shairi midhi chwo e lowono nyaka rom abiriyo ma en shekel piero abich mar fedha.
17. Kaponi ochiwo lopeno e Higa mar Piero Abich, to nengone osiki mana kamano.
18. Kaponi ochiwe ka Higa mar Piero Abich oserumo, to jadolo mondo okwan higni modongʼ nyaka chop ndalo mar Higa mar Piero Abich, kendo nengone obed mana maromo gi higni modongʼ-go.
19. Kaponi ngʼat mane ochiwo lopeno nigi chuny mar ware, to nyaka ochul achiel ewi abich mar nengone, eka puodhono nobed mare.
20. To kaponi ok odwar waro lopeno, kata ka oseuse ni ngʼato machielo, to koro ok oyiene ware.
21. Ka ochopo Higa mar Piero Abich mi oweyo puodhono, to nobed gima ler kaka puodho moyangne Jehova Nyasaye chuth, kendo puodhono nodongʼne jadolo kaka mwandune chuth.
22. “ ‘Ka ngʼato ochiwo ni Jehova Nyasaye puodho mosengʼiewo, ma ok en lop anywola,
23. to jadolo nigi thuolo mondo ogo nengo maromre kode nyaka chop e Higa mar Piero Abich, kendo ngʼatno nochul nengono mana godiechiengno, kaka gima owal ni Jehova Nyasaye.
24. Ka Higa mar Piero Abich osechopo, to puodho nodwok ir ngʼat mane ongʼiewe kuome, ma en wuon lowo hie.
25. Nengo ka nengo nopim gi nengo shekel mitiyogo e kama ler mar lemo ma shekel achiel romre gi gera piero ariyo.
26. “ ‘Gimoro amora mokwong nywol kuom jambi gin mag Jehova Nyasaye, bedni gin dhok, kata rombe, omiyo kik ichiwgi kaka gima iwalo ni Jehova Nyasaye.
27. Kaponi en chiayo mogak ma ok nyal timgo misango ni Jehova Nyasaye, to noware e nengo mogone, komedo achiel ewi abich mar nengone. Kaponi ok oware to nyaka ngʼiewe mana e nengo moketi.
28. “ ‘Gimoro amora ma ngʼato angʼata osechiwo ni Jehova Nyasaye chuth kuom mwandune ma en godo, bedni en dhano kata chiayo kata lop anywola ok onego ngʼiew kata waro nikech gima osechiw ne Jehova Nyasaye ler moloyo.
29. “ ‘Ngʼato angʼata mochiwne Jehova Nyasaye mondo okum ok nyal war, to nyaka nege anega.
30. “ ‘Achiel kuom apar mar gik moko duto ma lowo onyago bedni gin cham, kata olembe duto gin mag Jehova Nyasaye, kendo gin gik maler mowalne.
31. Ka ngʼato owaro achiel kuom apar mar gige, to nyaka omedie achiel ewi abich mar nengogi.
32. Chiayo mar apar mokadho e bwo ludh jakwath e kinde ma okwanogi, nobed mowal ni Jehova Nyasaye, bedni gin dhok kata rombe.
33. Ok oyiene pogo mabeyo gi maricho kata wilogi. To kaponi owilo chiayo moro gi machielo, to chiayono kaachiel gi mowilegono, giduto ginibed gik maler e nyim Jehova Nyasaye kendo ok nyal wargi.’ ”
34. Magi e chike mane Jehova Nyasaye omiyo Musa ewi Got Sinai ne jo-Israel.

Zaburi 29:1-6
1. Zaburi mar Daudi. Chiwneuru Jehova Nyasaye, yaye un malaike, chiwneuru Jehova Nyasaye duongʼ kod teko.
2. Chiwneuru Jehova Nyasaye duongʼ mowinjore gi nyinge; lamuru Jehova Nyasaye e dier lerne maduongʼ.
3. Dwond Jehova Nyasaye mor ewi pige; Nyasaye mar duongʼ mor ka polo, Jehova Nyasaye mor ewi pige madongo.
4. Dwond Jehova Nyasaye nigi teko, dwond Jehova Nyasaye nigi duongʼ.
5. Dwond Jehova Nyasaye muko yiende mag sida, Jehova Nyasaye turo yiende sida mag Lebanon matindo tindo.
6. Omiyo Lebanon chikore ka nyaroya, Sirion lengʼore ka jowi ma pod tin.

Ngeche 10:22-25
22. Gweth mar Jehova Nyasaye kelo mwandu, kendo ok omed chandruok kuome.
23. Ngʼat mofuwo yudo mor e timbe maricho, to ngʼat man-gi winjo bedo mamor kuom rieko.
24. Gima ngʼat marach oluoro biro loye; to gima ngʼat makare dwaro ibiro miye.
25. Ka auka mager ofuto, to joricho otieko; to joma kare chungo motegno nyaka chiengʼ.

Mariko 7:1-13
1. Jo-Farisai gi jopuonj Chik moko ma noa Jerusalem nochokore but Yesu
2. mi gineno ka jopuonjrene moko chiemo gi lwedo mochido, tiende ni lwedo ma ok olwoki e yor pwodhruok.
3. Jo-Farisai gi jo-Yahudi duto ok chiem kapok gilwoko lwetgi e yor pwodhruok, kaluwore gi kit kweregi machon.
4. Ka gia e chiro to ok ginyal chamo gimoro kapok gilwokore. Girito timbegi moko machon mathoth: kaka luoko okombe gi agulni, gi bakunde mag lowo gi birike.
5. Kuom mano jo-Farisai gi jopuonj chik nopenjo Yesu niya, “Angʼo momiyo jopuonjreni ketho chikwa kod puonj mag kwerewa, ka gichiemo gi lwedo mochido?”
6. Nodwokogi niya, “Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu un joma wuondoregi; mana kaka ondiki ni, “ ‘Jogi paka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda.
7. Gilama kayiem nono, to gik ma gipuonjo gin mana chike mag dhano.’
8. Useweyo Chike Nyasaye mi koro umako mana puonj ma kwereu machon noweyonu.”
9. Nowachonegi niya, “Un gi lony mathoth mar keto Chike Nyasaye tenge mondo urit puonju uwegi!
10. Nikech Musa nowacho ni, ‘Luor wuonu gi minu;’ kendo ni, ‘Ngʼato angʼata mokwongʼo wuon kata min nyaka negi.’
11. Un to uwacho ni ka ngʼato owacho ne wuon kata ne min ni, ‘Kony moro amora ma dine uyudo koa kuoma koro en Koban’ (tiende ni, mich mowal ne Nyasaye),
12. to ngʼama kamano koro ok uyiene mondo okony wuon kata min.
13. Kamano umiyo wach Nyasaye bedo maonge gi teko nikech wach kitu gi timbeu mane kwereu omiyou. Bende utimo gik mamoko mathoth maket gi mano.”