A A A A A

Wuok 23:1-33
1. “Kik iland wach ma ok adiera. Kik ikony ngʼat marach kidoko janeno mar miriambo.
2. “Kik itim gima rach nikech ji mangʼeny time. Ka in janeno e bura, to kik iketh bura mana nikech idwaro chwako koma ji ngʼenyie,
3. kendo kik ichwak ngʼato e bura nikech odhier.
4. “Ka irodhno gi rwadh jasiki kata pundane ka bayo abaya molal, nyaka idwoke ne wuon-gi.
5. Ka ineno punda jasiki ka lodi motingʼo ogoye piny, to kik iweye kanyo; nyaka ine ni ikonye.
6. “Kik iketh buch jou modhier.
7. Kik ibed gi wach e bura mar miriambo kendo kik umi ngʼat maonge ketho ngʼadne buch tho, nimar ok anangʼwon ne ngʼat ma bura oloyo.
8. “Kik iyie kawo asoya, nikech asoya dino wenge jogo maneno kendo omiyo ngʼat makare bedo ngʼama rach.
9. “Kik usand japiny moro modak e dieru; un uwegi ungʼeyo kaka bedo jadak chalo, nikech ne un jodak e piny Misri.
10. “Kuom higni auchiel unupur puotheu kendo unuka cham monyakie,
11. to e higa mar abiriyo weuru puothe onind ma ok opur kendo ma ok okomie cham. Eka joma odhier mantie e kind jou nyalo yudo chiemo, kendo le mag thim nyalo chamo gima giweyo. Timuru kamano bende ne puotheu mag mzabibu kod zeituni.
12. “Tiuru tijeu kuom ndalo auchiel, to e odiechiengʼ mar abiriyo kik uti tich moro amora mondo omi rwethu kod pundeu oyud yweyo kendo misumba monywol e uteu kaachiel gi jodak bende nyalo yudo yweyo.
13. “Nyaka une ni utimo gik moko duto ma asenyisou. Kik uluong nying nyiseche mamoko; bende kik uwe winjgi kata mana e dhou.
14. “Unutimna nyasi mar sawo nyadidek e higa.
15. “Timuru nyasi mar sawo mar makati ma ok oketie thowi; kuom ndalo abiriyo chamuru Makati ma ok oketie thowi, kaka nachikou. Timuru ma e kinde moketi e dwe mar Abib, nimar mano e dwe mane uwuokgo e piny Misri. “Kik ngʼato bi e nyima gi lwete nono.
16. “Timuru nyasi mar Sawo mar Keyo mar cham mane ukwongo komo e puotheu. “Timuru nyasi mar Sawo mar Keyo e giko higa, ka uchoko chambu koa e puotheu.
17. “Joma chwo duto nobi e nyim Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto nyadidek e higa.
18. “Kik uchiwna remo motimgo misango kaachiel gi gimoro amora moketie thowi. “Bor chiayo modongʼ motimnago misango kik chop nyaka okinyi.
19. “Keluru cham mabeyo mokwongo nyaknu e lowo e od Jehova Nyasaye ma Nyasachu. “Kik uted nyadiel ma pod dhodho cha min.
20. “Neuru, aoro malaika nyimu mondo oritu e yo kendo mondo okelu kama aseikonu.
21. Chikuru itu kendo winjuru gima owacho. Kik ungʼanyne; nimar Nyinga ni kuome, nikech ka utimo kamano to ok enowenu.
22. Ka uwinjo maber gima owacho kendo utimo gik moko duto mawacho, to abiro bedo jasik jowasiku kendo anakwed jogo makwedou.
23. Malaikana biro telonu materu e piny jo-Amor, jo-Hiti, jo-Perizi, jo-Kanaan, jo-Hivi kod jo-Jebus kendo anatiekgi duto.
24. Kik ukulru e nyim nyisechegi kata lamogi kata luwo timbegi. Nyaka une ni umukogi kendo utoyo kite ma gilamo matindo tindo.
25. Lamuru Jehova Nyasaye ma Nyasachu, kendo anagwedhu gi chiemo kod pi. Anatiek tuoche kuomu,
26. kendo onge dhako ma iye no-oo piny, kata manobed migumba e pinyu. Abiro miyou ngima moromo chuth.
27. “Abiro oro kihondkona otel nyimu kendo anami piny ka piny ma uromogo bagni. Anami wasiku duto ringu.
28. Abiro oro masiche mondo otel nyimu kendo masichego noriemb jo-Hivi, jo-Kanaan kod jo-Hiti.
29. To ok anariembgi oko dichiel e higa, nikech piny nyalo bedo gunda kendo le mag thim nyalo bedonu mathoth mokalo akwana.
30. Abiro bedo kagologi matin tin e nyimu, nyaka chop umedru moromo kawo pinyno.
31. “Abiro keto tongʼ mar pinyu kochakore Nam Makwar nyaka e tongʼ Nam mar Mediterania, kendo chakre e thim nyaka e Aora mar Yufrate.
32. Kik utim winjruok kodgi kata kod nyisechegi.
33. Kik uwegi gidagi e pinyu, ka ok kamano to ginimi utim richo e nyima, nikech lamo nyisechegi nobednu obadho.”

Wuok 24:1-18
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Bi ira, in kaachiel gi Harun, Nadab, Abihu kod jodongo piero abiriyo mag Israel. Un to unudongʼ kulemo mochwalore matin,
2. makmana Musa kende ema nobi machiegni gi Jehova Nyasaye. Oganda modongʼ kik bi kode.”
3. Kane Musa odhi kendo onyiso oganda weche duto kod chike Jehova Nyasaye, negidwoko gi dwol achiel niya, “Gik moko duto ma Jehova Nyasaye osewacho wabiro timo.”
4. Eka Musa nondiko gik moko duto mane Jehova Nyasaye osewachone. Kinyne gokinyi ne ochiewo mi ogero kendo mar misango e tiend got kendo ochungo kite apar gariyo mochungʼ kar ogendini apar gariyo mag Israel.
5. Eka nooro yawuot Israel matindo kendo negichiwo misango miwangʼo pep kod misango mag rwedhi matindo kaka misango mag lalruok ne Jehova Nyasaye.
6. Musa nokawo nus remo kendo oketo e tewni, kendo nus modongʼ nokiro kuom kendo mar misango.
7. Eka nokawo Kitabu mar Singruok mi osomo ni oganda. Negidwoko niya, “Wabiro timo gik moko duto ma Jehova Nyasaye osewacho; kendo wabiro rito chikego.”
8. Eka Musa nokawo remono mi okiro kuom ji kendo owacho niya, “Ma e remo mar singruok ma Jehova Nyasaye osetimo kodu kaluwore gi wechegi duto.”
9. Musa kod Harun gi Nadab kod Abihu kaachiel gi jodong Israel piero abiriyo nodhi e got
10. moneno Nyasach Israel. E bwo tiend Nyasaye ne nitie gima chalo gi laru molos gi kit ombo, marieny ka polo.
11. To Nyasaye ne ok okumo jodong Israel-go, negineno Nyasaye kendo negichiemo mi gimetho.
12. Jehova Nyasaye nonyiso Musa niya, “Bi ira ewi got mondo ibed ka kendo anamiyi kite mopa masendikoe chike kod buche mondo ipuonj oganda.”
13. Eka Musa nochako wuoth gi Joshua jakonyne, kendo Musa nodhi malo e got mar Nyasaye.
14. Nowacho ne jodongo niya, “Ritwauru ka nyaka chop waduog iru. Harun kod Hur ni kodu kendo ngʼato angʼata man-gi wach madwaro loso mondo odhi irgi.”
15. Kane Musa odhi ewi got, boche polo noumo godno,
16. kendo duongʼ mar Jehova Nyasaye nopongʼo wi Got Sinai. Kuom ndalo auchiel boche polo noimo godno kendo e odiechiengʼ mar abiriyo Jehova Nyasaye noluongo Musa ka en ei bor polo.
17. Duongʼ mar Jehova Nyasaye ne chalo gi mach maliel ewi got ne jo-Israel.
18. Eka Musa nodonjo ei bor polono kane odhi ewi got, kendo nobedo ewi got kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno.

Zaburi 19:1-6
1. Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Polo hulo duongʼ mar Nyasaye; kor polo nyiso tich mar lwete.
2. Odiechiengʼ kodiechiengʼ gilando wach; otieno kotieno ginyiso rieko.
3. Gionge dhok kata weche kata dwondgi ok winji.
4. Kata kamano dwondgi chopo kuonde duto e piny, wechegi osechopo nyaka e tunge piny. Osechungo hema e kor polo ne wangʼ chiengʼ,
5. machalo gi wuon kisera mothinyore oko kawuok e ode mar mor, kendo mana ka jangʼwech mongirore moil moikore ni chako ngʼwech.
6. Owuok gie tungʼ polo konchiel, kendo olworore nyaka komachielo; onge gima opondo ne liet mare.

Ngeche 6:30-31
30. Ji ok cha jakuo kokwalo chiemo mondo ogaago kech kodenyo.
31. Kata kamano ka omake, to nyaka ochul nyadibiriyo, kata obedo ni en nengo mapek kuome makawo mwandu mag ode duto.

Mathayo 23:23-39
23. “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchiwo achiel kuom apar mar gik ma milimili kaka kado, apoth kod onyulo. To ok usedewo gik madongo moloyo ma chik dwaro, kaka adiera gi kech kod yie. Owinjore ne utim gik ma achien-go ka ok uweyo mak utimo mokwongogo.
24. Un jotelo ma muofnigi! Ungʼudho kikun to ngamia to umuonyo!
25. “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ulwoko ngʼe kikombe gi bakul, to gi e chunygi to gipongʼ gi wuoro kod anjawo.
26. Jo-Farisai ma muofnigi! Kuong ulwok i kikombe gi bakul, eka ngʼegi oko bende biro bedo maler.
27. “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchalo liete mowir marachar, manenore maber gi oko, to gie iyegi to gipongʼ gi choke joma otho kod gimoro amora mogak.
28. Kamano e kaka un bende unenoru ne ji ni un joma beyo gioko, to gie iu to upongʼ gi wuondruok kod timbe maricho.
29. “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ugero mi umwon liete jonabi kendo ugoro maber liete joma kare.
30. Bende uwacho ni, ‘Ka dine bed ni wangima e ndalo mag kwerewa, dine ok wariwore kodgi e chwero remb jonabi.’
31. Kuom mano ungʼado buchu uwegi ni un nyikwa joma nonego jonabi.
32. Kara koro dhiuru mana nyime gi chopo okangʼ mar richo mane kwereu ochako!
33. “Thuondegi! Kothe thuond fu-gi! Ubiro tony nade mak ongʼadnu buch Gehena?
34. Emomiyo eri koro aoronu jonabi gi joma riek kod jopuonj. Moko kuomgi ubiro nego kendo ubiro guro; moko ubiro rodho e sinagokeu kendo ubiro lawogi e dala ka dala.
35. Kuom mano, remo makare duto mosebedo kichwero e piny, chakre remb Abel nyaka remb Zekaria wuod Berekia, mane unego marach e kind hekalu gi kendo mar misango, ibiro keti ewiu.
36. Awachonu ni adier magi duto biro timore ne tiengʼni.
37. “Yaye Jerusalem, Jerusalem, in ma inego jonabi kendo ichielo joma oorni gi kite! Mano kaka asegombo amingʼa mondo achok nyithindi kaachiel, kaka gweno choko nyithinde e bwo bwombene, to ok useyie.
38. To koro, ne, odi oweni kodongʼ gunda.
39. Nimar awachoni ni ok ininena kendo nyaka chop chiengʼ ma iniwach ni, ‘Ogwedh ngʼat mabiro e nying Jehova Nyasaye.’ ”