A A A A A
Bible in one year
February 4

Wuok 19:1-25
1. E dwe mar adek bangʼ ka jo-Israel nosewuok Misri, negichopo e thim Sinai e odiechiengʼno.
2. Bangʼ kane gisewuok Refidim, negidonjo thim Sinai, kendo Israel nojot e nyim got e thimno.
3. Eka Musa noidho got mondo odhi owuo gi Nyasaye kendo Jehova Nyasaye noluonge gi ewi got mowachone kama: “Ma e gima iwachne od Jakobo to gi jo-Israel.
4. ‘Un uwegi useneno gima ne atimone piny Misri kendo kaka ne atingʼou mana kaka ongo tingʼo nyithinde mi akelou ira awuon.
5. Koro, ka uwinja chuth mi urito singruokna, to kuom ogendini duto ubiro bedo mwanduna awuon. Kata obedo ni piny duto en mara,
6. un to ubiro bedona oganda mar jodolo kendo oganda maler.’ Magi e weche manyaka iwachne jo-Israel.”
7. Kuom mano Musa nodok moluongo jodongo duto mag oganda mi oketo e nyimgi weche duto mane Jehova Nyasaye ochike mondo owachi.
8. Oganda duto nodwoko kanyakla kawacho niya, “Wabiro timo gik moko duto ma Jehova Nyasaye ochiko.” Kuom mano Musa nodwoko wachgi ne Jehova Nyasaye.
9. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Abiro biro iru e boche polo mondo omi oganda owinj kaka awuoyo kodi kendo mano biro miyo giket genogi kuomi ndalo duto.” Eka Musa nonyiso Jehova Nyasaye gima oganda nowacho.
10. Kendo Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Dhi ir oganda mondo ipwodhgi kawuono gi kiny. Ketgi giluok lepgi
11. mondo gibed moikore e odiechiengʼ mar adek, nimar chiengʼno Jehova Nyasaye biro lor ewi Got Sinai ka ji duto nene.
12. Ket tongʼ ne oganda molworo got kendo nyisgi ni, ‘Beduru motangʼ mondo kik ngʼato idh got kata mulo tie got, nimar ngʼato angʼata mochopo e tiend godni to nyaka negi.
13. Ngʼatno nyaka chiel gi kite, kata chwowe gi asere; to kik ngʼato angʼata ket lwete kuome. Bed ni en dhano kata le, ok noweye mondo obed mangima.’ To ji nyalo idho godno mana ka tungʼ oywak kuom thuolo malach.”
14. Bangʼ ka Musa noselor e got modhi ir oganda, nopwodhogi mine gilwoko lepgi.
15. Eka nowacho ne oganda niya, “Ikreuru ne odiechiengʼ mar adek kendo kik ngʼato riwre gi chiege.”
16. Chiengʼ mar adek gokinyi, polo nomil kamor, ka boche polo okwako wi got kendo turumbete noywag matek, ma ji duto mane ni e kambi notetni.
17. Eka Musa notelo ne oganda kawuok e kambi mondo orom gi Nyasaye, kendo negichungʼ e tiend got.
18. Iro noimo Got Sinai nikech Jehova Nyasaye nolor kanyo ei mach. Iro ne dhwolore kawuok ewi godno mana ka iro mawuok e kendo, mi got duto noyiengni,
19. kendo turumbete nomedo ywak matek. Eka Musa nowuoyo kendo Nyasaye nodwoke.
20. Jehova Nyasaye nolor ewi Got Sinai mi oluongo Musa nyaka ewi godno. Omiyo Musa noidho e got
21. mi Jehova Nyasaye nowachone niya, “Dhiyo kendo isiem ji mondo kik girire ni gidwaro neno Jehova Nyasaye nimar thothgi nyalo tho.
22. Kata mana jodolo ma osudo ir Jehova Nyasaye nyaka pwodhre ka ok kamano to Jehova Nyasaye nomwomre kuomgi.”
23. Musa nowacho ne Jehova Nyasaye niya, “Ji ok nyal biro ewi Got Sinai nimar in iwuon ema ne isiemowa ni mondo waket kiewo molworo got mondo owale obed maler.”
24. Jehova Nyasaye nodwoke niya, “Lor piny iom Harun ibigo ira. To jodolo gi ji kik rire mondo one Jehova Nyasaye, nono to abiro mwomora kuomgi.”
25. Kuom mano Musa nolor piny ir ji monyisogi gik mane Jehova Nyasaye owachone.

Wuok 20:1-26
1. Eka Nyasaye nowuoyo kowacho niya,
2. “An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane ogolou e piny Misri, ka uwuok e piny mane unie wasumbini.
3. “Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.
4. Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora e polo malo kata e piny mwalo, kata e bwo pi.
5. Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi; nimar An, Jehova Nyasaye ma Nyasachu, An Nyasaye ma janyiego, kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka tiengʼ mar angʼwen mar jogo mamon koda,
6. to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.
7. Kik uti gi nying Jehova Nyasaye ma Nyasachu e yo ma ok owinjore, nimar Jehova Nyasaye ok nongʼwon ne ngʼato angʼata matiyo gi nyinge e yo marach.
8. Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler.
9. Tiuru kuom ndalo auchiel kendo uti tijeu duto,
10. to chiengʼ mar abiriyo en Sabato ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Chiengʼno ok unutim tich moro amora, bed ni un kata yawuotu kata nyiu kata jotiju machwo kata jotiju mamon kata jambu kata jodak manie dieru.
11. Nimar kuom ndalo auchiel Jehova Nyasaye nochweyo polo gi piny, gi nembe kaachiel gi gik moko duto manie igi, to noyweyo chiengʼ mar abiriyo. Kuom mano Jehova Nyasaye nogwedho chiengʼ Sabato mi okete maler.
12. Luor wuonu gi minu mondo udagi amingʼa e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.
13. Kik ineki.
14. Kik iterri.
15. Kik ikwal.
16. Kik ihang wach ne wadu.
17. Kik igomb od wadu. Kik igomb chi wadu kata jatije ma wuowi kata jatije ma nyako, kata rwadhe kata pundane kata gire moro amora.”
18. Kane oganda oneno mil polo gi mor polo kendo owinjo ywak turumbete mi gineno ka got otimo iro, luoro nomakogi. Negisudo gichien
19. mi giwachone Musa niya, “Wuo kodwa in iwuon to wabiro winjo. Kik iwe Nyasaye wuo kodwa nono to wabiro tho.”
20. Musa nowacho ne oganda niya, “Kik ubed maluor. Nyasaye osebiro mondo otemu mondo omi usik kuluore kendo mondo kik utim richo.”
21. Ogandano nochungʼ gichien ka Musa to ne ochomo bor polo kama Nyasaye ne nitie.
22. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Nyis jo-Israel kama: ‘Useneno un uwegi ni asewuoyo kodu ka aa e polo.
23. Kik ulos nyiseche manono mondo opiem koda; bende kik ulos nyiseche mag kido mag fedha kata dhahabu.
24. “ ‘Losnauru kendo mar misango mochwe gi lowo kendo timieuru misenginiu miwangʼo pep kod mag lalruok gi rombeu gi dieu kod dhou. Kinde moro amora ma amiyo nyinga oyudo duongʼ, to anabi iru mi agwedhu.
25. Ka ulosona kendo mar misango mar kite, to kik ugere gi kite mopa, nimar ubiro miyo kendono bedo mogak ka utiyoe gi gige payo kite.
26. Kendo kik udhi e kendona mar misango ka uwuotho e kuonde motingʼore ma iidhogo malo, dipo ka dugu onenorene.’

Zaburi 18:37-45
37. Ne alawo wasika mi ajukogi; kendo ne ok alokora aweyogi nyaka ne atiekogi pep.
38. Ne atiekogi, mane ok ginyal chungʼ; negipodho e tienda.
39. Ne imiya teko mar kedo lweny; ne imiyo jomamon koda kulore e nyima.
40. Ne imiyo wasika oringo kadhi, mine atieko joma ok dwara.
41. Ne giywak mondo okonygi to onge ngʼama ne nyalo resogi; ne giywakne Jehova Nyasaye to ne ok odwokogi.
42. Ne agoyogi adunya ka buru ma yamo tero, ne achodhogi oko ka chwodho mag yore mag dala.
43. Ne iresa e ywaruok gi ji. Ne iketa jatend ogendini; joma ne ok angʼeyo chon notiyona.
44. Kane giwinjo humba, ne giwinja; jopinje mamoko nobiro motwere kuoma.
45. Negibiro ka gitetni; kendo ka chunygi ool, ka gia kuondegi mag pondo.

Ngeche 6:20-25
20. Wuoda, rit chike wuonu kendo kik iwe puonj minu.
21. Kan-gi ka ipandogi e chunyi nyaka chiengʼ; twegi e ngʼuti motegno.
22. Ka iwuotho, to gibiro chiki; to ka inindo, to giniriti; to ka ichiewo, to giniwuo kodi.
23. Nikech chikegi gin taya, to puonjni en ler, kendo kwer mikwerogo ngʼato kuom gima otimo marach kelo mana ngima,
24. mamiyo ibedo mabor gi dhako mandhaga kaachiel gi lep mayom mar dhako mabayo.
25. Kik ber mare mineno gi wangʼ omi chunyi gombe kata weye oywayi kolombi gi wangʼe.

Mathayo 22:23-46
23. Odiechiengʼno jo-Sadukai, mawacho ni chier onge, nobiro ire gi penjo moro.
24. Negipenje niya, “Japuonj, Musa nonyisowa ni ka ngʼato otho ka oonge gi nyithindo to owadgi nyaka kend dhako ma chwore othono mondo onywolnego nyithindo.
25. Koro ne nitie owete moko abiriyo e dierwa. Wuowi makayo nokendo to bangʼe notho, to kaka ne oonge gi nyithindo, noweyo chiege ne owadgi.
26. Gima chal kamano notimore ne owadgi mar ariyo gi mar adek, kendo mamokogi duto nyaka mar abiriyo.
27. Achien mogik dhakono bende notho.
28. Koro, chiengʼ chier dhakoni nobed chi ngʼa kuom ji abiriyogi, nikech ji abiriyogo nokende giduto?”
29. Yesu nodwokogi kawacho niya, “Ukoso nikech ukia Ndiko kata teko Nyasaye.
30. Chiengʼ chier ji ok nokendi kata kendgi ngangʼ to ginichal gi malaike manie polo.
31. To kuom chier mar joma otho, donge usesomo gima Nyasaye nowachonu ni,
32. ‘An Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka kendo Nyasach Jakobo.’ Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima.”
33. Kane oganda owinjo wachneno, negihum gi puonjne.
34. Kane jo-Farisai owinjo ni Yesu osengʼengʼo jo-Sadukai, ne gichokorene kaachiel.
35. Achiel kuomgi, mane en ngʼat molony ahinya e chik noteme kapenje niya,
36. “Japuonj, chik maduongʼ mogik kuom Chike en mane?”
37. Yesu nowachone niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.’
38. Ma e chik mokwongo kendo maduongʼ mogik.
39. To mar ariyo bende chal kode kamano, ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’
40. Kitepe chik duto kod Jonabi omoko e chike ariyogi.”
41. Kane oyudo jo-Farisai ochokore kaachiel, Yesu nopenjogi niya,
42. “Uparo nade kuom Kristo? En Wuod ngʼa?” Negidwoke niya, “En Wuod Daudi.”
43. Nowachonegi niya, “Ka en kamano to angʼo momiyo ka Daudi wuoyo ka en ei Roho to oluonge ni, ‘Ruoth’? Nimar owacho ni,
44. “ ‘Jehova Nyasaye nowachone Ruodha ni: “Bed e bada ma korachwich, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.” ’
45. Koro ka Daudi ema luonge ni, ‘Ruoth’ to ere kaka onyalo bedo Wuode kendo?”
46. To onge ngʼato kata achiel mane nyalo dwoke kata wach achiel, kendo chakre chiengʼno kadhi nyime, onge ngʼato kata achiel manohedhore penje penjo moro kendo.