A A A A A

Wuok 17:1-16
1. Oganda jo-Israel duto nochako wuoth kawuok e thim mar Sin, ka giwuotho ka gi kacha mana kaka Jehova Nyasaye nochikogi. Ne gibworo Refidim, to ne onge pi mane ji nyalo modho.
2. Kuom mano negidhawo gi Musa kagiwacho niya, “Miwa pi wamodhi.” To Musa nodwokogi niya “En angʼo momiyo udhawo koda? En angʼo momiyo uketo Jehova Nyasaye e tem?”
3. To kata kamano ji ne riyo mar pi oloyo kanyo, kendo ji nongʼur ni Musa. Negiwachone niya, “En angʼo momiyo nigolowa Misri mondo nyithindwa kaachiel gi jambwa otho?”
4. Eka Musa noywak ni Jehova Nyasaye niya, “En angʼo mowinjore atim kod jogi? Gichiegni kata mana goya gi kite.”
5. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Wuothi idhi e nyim oganda. Kaw jodong jo-Israel moko mondo odhi kodi kendo kaw luth mane ichwadogo aora Nael mondo idhigo.
6. Abiro chungʼ e nyimi e bath lwanda mantie Horeb. Chwad lwanda to pi nowuog kuome mi oganda nomodhi.” Kuom Mano Musa notimo kamano e nyim jodong jo-Israel duto.
7. Eka nochako kanyo ni Masa kod Meriba nikech jo-Israel nogwandore kanyo to bende nikech ne gitemo Jehova Nyasaye kagiwacho niya, “Bende Jehova Nyasaye ni e dierwa koso?”
8. Jo-Amalek nobiro momonjo jo-Israel Refidim.
9. Eka Musa nonyiso Joshua niya, “Yier jomoko kuom jowa mondo idhi iked gi jo-Amalek. Kiny anachungʼ ewi got gi ludh Nyasaye e lweta.”
10. Kuom mano Joshua nokedo gi jo-Amalek mana kaka Musa nochiko, kendo Musa gi Harun kod Hur nodhi ewi got.
11. E kinde duto mane Musa osiko kotingʼo bedene malo, to jo-Israel ne loyo, to kane Musa odwoko bedene piny, to jo-Amalek ema ne loyo.
12. Ka bede Musa nojony, to negikawo kidi mi giketone mondo obedie. Harun gi Hur ne ojuko bedene kotingʼo malo, ka ngʼato achiel omako bade konchiel, to machielo omako komachielo, omiyo bedene nosiko kochungʼ tir nyaka podho chiengʼ.
13. Kuom mano Joshua noloyo jolwenj jo-Amalek mana gi ligangla.
14. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ndik wachni e kitap ndiko kaka gima ibiro par bende nyaka ine ni Joshua owinje, nimar abiro tieko jo-Amalek duto e piny ka.”
15. Musa nogero kendo mar misango mochake ni “Jehova Nyasaye en banderana.”
16. Nowacho kama, “Nimar bede notingʼ malo e nyim kom duongʼ mar Jehova Nyasaye. Kendo Jehova Nyasaye noked gi jo-Amalek e tienge duto.”

Wuok 18:1-27
1. Koro Jethro, jadolo mar Midian kendo jaduongʼ Musa, nowinjo gik moko duto mane Nyasaye osetimo ni Musa, kaachiel gi joge ma jo-Israel, bende kaka Jehova Nyasaye nosegolo jo-Israel kawuok e piny Misri.
2. Bangʼ ka Musa ne oseriembo chiege ma Zipora, jaduongʼne Jethro norwake
3. kaachiel gi yawuote ariyo. Wuowi achiel niluongo ni Gershom nimar Musa nowacho niya, “Asebedo jadak e piny ma ok marwa,”
4. to machielo nochako ni Eliezer nimar nowacho niya, “Nyasach wuonwa ema ne jakonyna, ne oresa kane Farao dwaro nega gi ligangla.”
5. Jethro, jaduongʼ Musa, kaachiel gi yawuot Musa gi chi Musa, ne jobiro ire e thim kama ne ojotie but got mar Nyasaye.
6. Noyudo ka Jethro oseorone wach niya, “An, jaduongʼni Jethro abiro iri gi chiegi kaachiel gi nyithindi ariyo.”
7. Kuom mano Musa nowuok mondo orom ni jaduongʼne mi nokulore piny kendo onyodhe. Ne gimosore eka bangʼe gidonjo ei hema.
8. Musa nonyiso jaduongʼne gik moko duto ma Jehova Nyasaye notimone Farao kaachiel gi jo-Misri, nikech jo-Israel. Bende nonyise chandruok duto mane giseyudo e yo kendo kaka Jehova Nyasaye noseresogi.
9. Jethro ne mor mar winjo gik mabeyo duto ma Jehova Nyasaye nosetimo ne jo-Israel kuom resogi e lwet jo-Misri.
10. Nowacho niya, “Opak Jehova Nyasaye, ma noresoi e lwet jo-Misri bende e lwet Farao kendo oreso oganda e lwet jo-Misri.
11. Koro angʼeyo ni Jehova Nyasaye duongʼ moloyo nyiseche moko duto, nimar notimo kamano ne joma nosando jo-Israel marach.”
12. Eka Jethro, jaduongʼ Musa, nokelo misango miwangʼo pep kod misengni mamoko bende ne Nyasaye, kendo Harun nobiro kod jodongo duto mag jo-Israel mondo gichiem gi jaduongʼ Musa e nyim Nyasaye.
13. Kinyne, Musa nobet e kome mondo obed jangʼad bura ne ogandano, kendo negichungʼ ka gilwore chakre okinyi nyaka odhiambo.
14. Kane jaduongʼne oneno gik moko duto mane Musa timo ne oganda, nowacho ne kama, “En angʼo ma itimo ne ogandani? En angʼo momiyo in kendi ema ibedo kaka jangʼad bura, ka jogi olwori chakre okinyi nyaka odhiambo?”
15. Musa nodwoke niya, “Nikech ji biro ira mondo omany dwach Nyasaye.”
16. Ka gin gi larruok moro amora e kindgi, to ikelona kendo athego joma ochwanyorego mi anyisgi buche kod chike mag Nyasaye.
17. Jaduongʼ Musa nodwoko kawacho niya, “Gima itimoni ok ber.
18. In kaachiel gi joma osebiro irigi ubiro mana ool. Tijni pek mohewi; ok inyal time kendi.
19. Chik iti mondo angʼadni rieko kendo Nyasaye obed kodi. Onego ibed jachungʼ jogi e nyim Nyasaye kendo iter larruokgi e nyime.
20. Puonjgi buche kod chike duto kendo nyisgi kaka onego gidagi kod tije monego gitim.
21. To nyaka iyier joma niginyalo ma gin ji moluoro Nyasaye, joma ogen ma ok kaw asoya, kendo iketgi gibed jotend ji maromo alufu alufu, mia mia, piero abich abich, kod apar apar.
22. Ketgi mondo gibedi jongʼad bura ni oganda kinde duto, to buche matek kende ema ginyalo keloni. Buche mayot ginyalo ngʼado giwegi, nimar mano biro miyo tingʼ ma in-go bedo mayot, nimar gibiro lawe kodi.
23. Ka itimo kama kaka Nyasaye dwaro, to ok ibi ol kendo jogi biro dok e miechgi kamor.”
24. Musa nowinjo jaduongʼne mi notimo gik moko duto mane owacho.
25. Noyiero joma riek kuom jo-Israel duto mi noketogi jotelo mag ji alufu alufu, mia mia, piero abich abich, kod apar apar.
26. Negitiyo kaka jongʼad bura mar oganda kinde duto. Buche matek negikelo ne Musa, to buche mayot negitieko giwegi.
27. Eka Musa nokowo jaduongʼne e yo kendo Jethro nodok e pinygi.

Zaburi 18:28-36
28. In ema imiyo tacha siko kaliel, yaye Jehova Nyasaye; Nyasacha loko mudho mouma doko ler.
29. Ka ikonya to anyalo loyo jolweny momonja; ka an gi Nyasacha to anyalo lwenyo ohinga.
30. Nyasaye to yore longʼo chuth; wach Jehova Nyasaye onge rem moro amora. En okumba ne ji duto ma pondo kuome.
31. Nikech en Nyasaye mane minyalo pimo gi Jehova Nyasaye? Koso en ngʼa ma en Lwanda, ka ok Nyasachwa?
32. Nyasaye ema miya teko kendo omiyo yora bedo mokwe.
33. Omiyo tiendena bedo mayot ka tiende mwanda; kendo en ema omiyo achungʼ kuonde man malo maboyo.
34. Otiego lwetena ne lweny; momiyo bedena nyalo dolo atung nyinyo.
35. Isemiya okumba mar warruokni, kendo lweti korachwich osesira; kony mari osemiyo abedo gi duongʼ.
36. Imiyo yo mawuothoe bedo malach, mondo tiendena kik ba yo.

Ngeche 6:16-19
16. Nitie gik moko auchiel ma Jehova Nyasaye mon-go, chutho gin gik moko abiriyo ma ok more:
17. wenge mag sunga, lep mariambo, lwedo machwero remo maonge ketho,
18. chuny machano chenro maricho, tiende maringo kadhi e richo,
19. jahang wach mawacho miriambo kendo ngʼatno makelo miero e kind jowete.

Mathayo 22:1-22
1. Yesu nowuoyo kodgi kendo gi ngeche, kowacho niya,
2. “Pinyruodh polo chalo gi ruoth moro mane oloso nyasi mar arus ne wuode.
3. Eka nooro jotichne ir joma ne oluongi e nyasi mondo odhi oluong-gi gibi. To ne gidagi biro.
4. “Nochako ooro jotich mamoko, kowacho ni, ‘Dhiuru unyis joma noluongi ni aseiko chiemba: Rwetha gi jamba machwe osenegi, kendo gik moko duto oikore. Omiyo biuru e nyasi mar arus.’
5. “To ne ok gidewe, kendo moro ka moro kuomgi nowuok oweye odhi, moro ne odhi e puothe, to machielo nodhi e ohande.
6. Mamoko modongʼ to nomako jotichne mi osandogi kendo onegogi.
7. Ruoth ne mirima omako matek. Nooro jolweny mage mine gidhi gitieko jotich ma jonekgo kendo giwangʼo miechgi.
8. “Eka nowachone jotije ni, ‘Nyasi mar arus koro oikore, to joma naluongo ne ok owinjore gi luong mane aluongogigo.
9. Kuom Mano dhiuru e yore madongo mag dala uluong ngʼato angʼata muyudo mondo obi e nyasi.’
10. Omiyo jotich nowuok odhi e yore madongo mag dala mine gichoko ji duto mane ginyalo yudo, joma beyo gi joma richo, mi joma nobiro e arus nopongʼo od budho.
11. “To kane ruoth obiro mondo one welo, wangʼe norado gi ngʼat moro kanyo mane ok orwako lep arus.
12. Nopenje ni, ‘Osiepna, ne idonjo e iye ka nade kionge gi lep arus?’ To dho ngʼatno nomoko.
13. “Eka ruoth nonyiso joma ne rite ni, ‘Tweuru bedene mondo udire oko ei mudho mandiwa, kama ywagruok gi mwodo lak biro betie.’
14. “Nimar joma iluongo ngʼeny, to joma iyiero to tin.”
15. Eka jo-Farisai nowuok odhi mondo gilos wach kaka ginyalo ndhoge gi wechene owuon.
16. Negioro jopuonjregi ire, kaachiel gi jo-Herodia, mi negipenje niya, “Japuonj, wangʼeyo ni in ngʼama ja-ratiro kendo ipuonjo yor Nyasaye kaluwore gi adierane. Ji ok nyal ywayi maloki nikech ok iluoro wangʼ ngʼato.
17. Koro nyiswa ane, iparo nade? Bende en gima kare mondo wagol osuru ne Kaisar, koso ok owinjore?”
18. To kaka Yesu nongʼeyo chenro marach mane gin-go, nopenjogi niya, “Un joma wuondoregi, angʼo momiyo utema?
19. Nyisaeuru pesa mamingli mitiyogo kuom golo osuru.” Negikelone dinari,
20. eka nopenjogi niya, “Kido man kuomeni en mar ngʼa? To ndikogi to gin mag ngʼa?”
21. Negidwoke niya, “Gin mag Kaisar.” Eka nowachonegi niya, “Miuru Kaisar gige Kaisar, to miuru Nyasaye gige Nyasaye.”
22. Kane giwinjo mano, to ne dhogi omoko. Omiyo ne giweye mi gia gidhi.