A A A A A

Tim jo-Lawi 23:1-44
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Wuo gi jo-Israel kendo inyisgi ni: ‘Magi e sewni moyier mag Jehova Nyasaye, magin chokruok mage maler, ma onego ulandi kuonde duto ma uchokorue.
3. “ ‘Nitie ndalo auchiel munyalo tiyoe tijeu; to chiengʼ mar abiriyo en odiechieng Sabato mar yweyo, ma en odiechiengʼ mowal mar chokruok. Ok oyienu timo gimoro amora, kamoro amora mudakie, nikech en Sabato mar Jehova Nyasaye.
4. “ ‘Magi e sewni moyier mag Jehova Nyasaye, ma gin chokruok maler, manyaka ulandi e kindegi mowinjore.
5. Pasaka mar Jehova Nyasaye chakore godhiambo tarik apar gangʼwen mar dwe mokwongo.
6. To tarik apar gabich mar dweno en Sap Makati ma ok oketie Thowi mar Jehova Nyasaye kendo nyaka ucham makati motedi ma ok oketie thowi kuom ndalo abiriyo.
7. Chiengʼ mokwongo mar jumano nyaka ubed gi chokruok mowal, kendo kik uti tich moro amora ma utiyo pile.
8. Kuom ndalo abiriyo, chiwuru ne Jehova Nyasaye misengini miwangʼo pep. Chiengʼ mar abiriyo beduru gi chokruok mar jomaler, kendo kik uti tich moro amora ma utiyo pile.’ ”
9. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
10. “Wuo gi jo-Israel kendo inyisgi ni: ‘Ka uchopo e piny ma asesingonu mi ukayo cham, to nyaka ukelne jadolo cham ma ukwongo kayo.
11. E odiechiengʼ mokwongo bangʼ Sabato, jadolo biro fwayo e nyim Jehova Nyasaye cham mukwongo kayo kaka mich moyiedhi, eka Jehova Nyasaye noyie kodu.
12. To chiengʼono muchiewoe cham mifwayo to nyaka uchiwe ne Jehova Nyasaye gi nyaim ma pod hike achiel kendo maonge songa mondo timgo misango miwangʼo pep,
13. kaachiel gi misango mar cham gi mogo mayom madirom kilo abiriyo moruw gi mo. Kendo misangono mondo owangʼe modungʼ tik mangʼwe ngʼar ni Jehova Nyasaye. Misango miolo piny to obed divai maromo lita achiel.
14. Kik ucham makati, kata makati mowangʼ kata cham manyien ma pod numu, kapok ochopo chiengʼ ma uchiwone Nyasachu michni. Kendo mae en chik momakou kaachiel gi nyikwau nyaka chiengʼ kamoro amora manudagie.
15. “ ‘Chakre odiechiengʼ moluwo Sabato, mane ukeloe mich mar cham moyiedhi, to nyaka ukwan ma une ni oromo jumbe abiriyo.
16. Kwanuru ndalo piero abich bangʼ Sabato mar abiriyo, kendo chiengʼno unutim misango ni Jehova Nyasaye gi cham manyien.
17. Keluru makati ariyo mugolo e miechu kaka misango mifwayo, kendo ulosgi gi mogo mayom moromo kilo abiriyo moketie thowi, mondo uchiwgi ne Jehova Nyasaye kaka chiwo mar cham mokwongo.
18. Kaachiel gi makatino chiwne Jehova Nyasaye nyirombe abiriyo machwo maonge songa mahikgi en achiel, gi nyarwath matin kod imbe ariyo. Ginibed misango miwangʼo pep ni Jehova Nyasaye kaachiel gi misango mar cham gi misango miolo piny mondo obed misango miwangʼo pep madungʼ tik mangʼwe ngʼar ni Jehova.
19. Bangʼe chiw nywok achiel mitimogo misango mar golo richo, kaachiel gi nyiimbe ariyo ma jo-higa achiel mitimogo misango mar lalruok.
20. Jadolo nyaka chiw nyiimbe ariyogo e nyim Jehova Nyasaye kaka misango mifwayo, kaachiel gi makati mag cham mokwongo. Magi nobed mich mowal michiwo e nyim Jehova Nyasaye, kendo ginidongʼ ni jadolo.
21. To odiechiengʼno unugo tungʼ kulando chokruok maler, kendo kik uti tijeu mapile. Maeni en chik momakou kaachiel gi nyikwau kamoro amora manudagie.
22. “ ‘Ka ukeyo e puotheu, to kik uka nyaka cham manie giko puodho, kata kik uhul cham modongʼ, mago weuru ni joma odhier kod jodak. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.’ ”
23. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
24. “Wach ni jo-Israel ni: ‘E odiechiengʼ mokwongo mar dwe mar abiriyo, nyaka ubed gi odiechieng yweyo; ma en odiechieng chokruok mowal kaka rapar kugoyo turumbete.
25. Chiengʼni kik utim tijeu mapile, to chiwuru misango miwangʼo pep ni Jehova Nyasaye.’ ”
26. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
27. “E odiechiengʼ mar apar mar dwe mar abiriyo nobednu Chiengʼ Pwodhruok. Beduru gi chokruok maler ka uriyo kech, kendo uchiw ni Jehova Nyasaye misango miwangʼo pep.
28. Odiechiengʼno kik ngʼato kuomu mul tich moro amora nikech en Chiengʼ Pwodhruok, migolonue richo e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
29. Ngʼato angʼata ma ok nyal riyo kech odiechiengʼno to nongʼad kare oko chuth e kind ogandane.
30. Kendo anatiek ngʼato angʼata momulo tich moro amora chiengʼno, kendo anagole e kind ogandane.
31. Kik umul tich moro amora. Ma en chik ma omakou nyaka nyikwau duto kamoro amora ma unudagie.
32. Chiengʼno nobednu Sabato mar yweyo, kendo nyaka une ni uriyo kech. Chakre odhiambo mar odiechiengʼ mar ochiko mar dwe nyaka kinyne godhiambo, nyaka urit Sabato maru.”
33. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
34. “Wach ni jo-Israel ni: ‘Chakre tarik apar gabich e dwe mar abiriyo en Sawo mar Kiche mar Jehova Nyasaye kendo nobedi kuom ndalo abiriyo.
35. Odiechiengʼ mokwongo nobed chokruok maler ma kik uti tijeu mapile.
36. Kuom ndalo abiriyo chiwuru ni Jehova Nyasaye misengini miwangʼo pep, eka chiengʼ mar aboro to ubedi gi chokruok maler kendo chiengʼno uchiwni Jehova Nyasaye misango miwangʼo pep. En chokruok mitiekogo nyasi, omiyo kik uti tijeu mapile.
37. (“ ‘Magi e sewni moyier mag Jehova Nyasaye manyaka ulandi ni gin e chokruok maler michiwone Jehova Nyasaye gi mach kaka misengini miwangʼo pep, gi misengini mag cham gi misengini miolo piny kendo moro ka moro nigi odiechienge mowinjore.
38. To ewi mago nitie Sabato mag Jehova Nyasaye gi chiwo mamoko to gi gimoro amora misesingori kaachiel gi chiwo mar hera michiwo ni Jehova Nyasaye.)
39. “ ‘Omiyo kochakore e odiechiengʼ mar apar gabich mar dwe mar abiriyo bangʼ keyo to nyaka utim Sap Jehova Nyasaye kuom ndalo abiriyo. Chiengʼ mokwongo en odiechiengʼ mowal mar yweyo, kendo chiengʼ mar aboro bende en kamano.
40. Chiengʼ mokwongo kawuru olembe yien mabeyo gi bede othidhe, gi bede yien motimo otiep, gi omburi, kendo ubed mamor e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachu kuom ndalo abiriyo.
41. Timuru sawoni ni Jehova Nyasaye kuom ndalo abiriyo higa ka higa. Mae en chik momakou gi nyikwau nyaka chiengʼ. Paruru ni kochopo dwe mar abiriyo to nyaka ubed gi sawoni.
42. Un jo-Israel nyaka udagi e kiche kuom ndalo abiriyo,
43. mae ema biro miyo nyikwau nopar kaka namiyo jo-Israel odak e kiche kinde mane agologi e piny Misri. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.’ ”
44. Kamano e kaka Musa nolando ni jo-Israel sewni moyier mag Jehova Nyasaye.

Tim jo-Lawi 24:1-23
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Chik jo-Israel mondo gikelni mo maliw mar zeituni mobi mondo omi teyni osik kaliel pile.
3. Harun nyaka ne ni teynigo osiko kaliel oko mar pasia moumo Sandug Muma mar Hemb Romo manie nyim Jehova Nyasaye chakre odhiambo nyaka okinyi. Ma en chik mosiko nyaka chiengʼ ne tienge duto mabiro.
4. Teyni manie rachung taya maler molos gi dhahabu nyaka rit pile ka pile e nyim Jehova Nyasaye.
5. “Kawuru mogo mayom kendo utedgo makati apar gariyo, ma moro ka moro oted gi mogo moromo kilo abiriyo.
6. Chan uru makatigi laini ariyo e mesa maler molos gi dhahabu mochungʼ e nyim Jehova Nyasaye kendo e laini ka laini obed gi auchiel.
7. To e laini ka laini mondo ukete ubani maler, mondo obed kaka rapar mar makati ma ichiwo ni Jehova Nyasaye kaka misango miwangʼo pep.
8. Makatini nyaka kete e nyim Jehova Nyasaye pile ka pile chiengʼ Sabato ka chiengʼ Sabato. Gin mich ma ichiwo e lo jo-Israel kaka singruok manyaka chiengʼ.
9. Makatigo mondo odongʼ ni Harun gi yawuote, kendo nyaka gichamgi kama ler mar lemo, nikech en migawo mar pok maler moloyo ma gichiwo kinde ka kinde kaka misengini miwangʼo ni Jehova Nyasaye.”
10. Wuowi moro ma min mare ja-Israel to wuon mare ja-Misri nowuok e dier jo-Israel kendo dhawo nowuok e kambi e kinde gi ja-Israel moro.
11. Wuod dhako ma ja-Israel noyanyo Nying Jehova Nyasaye mi ojare; omiyo negikele e nyim Musa. (Min-gi ne nyinge Shelomith, nyar Dibri mane oa e dhood Dan.)
12. Negikete e od twech ka girito gima Jehova Nyasaye biro nyisogi.
13. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
14. “Gol ngʼat moseyanyano oko mar kambi. Ji duto mane nitie koyenyo mondo giket lwetgi e wiye kendo kanyakla mar jo-Israel duto okaw kite ochielego.”
15. Wachne jo-Israel niya, Ka ngʼato okwongʼo Nyasache, to oyud kum moromo gi kethono,
16. to ngʼato angʼata moyanyo nying Jehova Nyasaye nyaka negi. Oganda duto nyaka chiele gi kite, bed ni en ja-Israel kata jadak, to koseyanyo nying Jehova Nyasaye to nyaka nege.
17. “ ‘Ngʼato angʼata monego wadgi, en bende nyaka nege.
18. Ngʼato angʼata monego chiayo nyaka chul chiayo, to ngʼato angʼata monego nyawadgi nyaka negi.
19. Ngʼato angʼata mohinyo wadgi, nyaka timne gima otimono.
20. Lero kar lero, wangʼ kar wangʼ, lak kar lak. Nyaka hiny ngʼatno mana kaka osehinyo nyawadgi.
21. Ngʼato angʼata monego chiayo nyaka chul chiayo, to ngʼato angʼata monego nyawadgi nyaka negi.
22. Kaka ikumo jadak e kaka ikumo ja-Israel. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.’ ”
23. Eka Musa nowuoyo gi jo-Israel mi gigolo ngʼat mane oyenyocha oko mar kambi kendo negichiele gi kite. Jo-Israel notimo mana kaka Jehova Nyasaye nochiko Musa.

Zaburi 28:1-5
1. Zaburi mar Daudi. In ema aluongi, yaye Jehova Nyasaye Lwandana; kik itamri winjo ywakna. Nikech ka isiko ilingʼ alingʼa, to abiro chalo gi joma osedhi e bur.
2. Winj ywakna mondo ikecha e sa ma aluongi mondo ikonya, e sa ma atingʼo bedena malo kochomo Kari Maler Moloyo.
3. Kik iywaya oko gi joricho, kod joma timo gik maricho, joma wuoyo gi jowetegi maber to opando sigu e chunygi.
4. Chulgi kuom timbegi maricho kendo kuom tijegi maricho; chulgi kuom gik ma lwetgi osetimo kendo dwok kuomgi gik mowinjore gi timbegi.
5. Nikech ok gidew tije mag Jehova Nyasaye kod gik ma lwetene osetimo, obiro mukogi mi ogogi piny kendo ok nochak ogergi mi gichungʼ kendo.

Ngeche 10:17-18
17. Ngʼat mawinjo weche mirieyego wuotho e yo madhiyo e ngima, to ngʼat motamore kethone tero ji mamoko e yor lal.
18. Ngʼatno mapando sigu manie chunye, dhoge nigi miriambo, to ngʼatno ma jakwoth ofuwo.

Mariko 6:1-29
1. Yesu noa kanyo modhi dalagi kaachiel gi jopuonjrene.
2. To ka Sabato nochopo nochako puonjo ei sinagogi. Ji mangʼeny mane owinje nohum nono, ka gipenjore ni, “Ngʼatni ogolo gigi kure? Koso rieko manade mosemiyeni, momiyo otimo koda ka honni?
3. Donge en fundi bao-cha ma wuod Maria kendo ma owetene gin Jakobo gi Josef kod Judas gi Simon? Nyiminene donge nikodwa ka?” Kamano negichwanyore kode.
4. To Yesu nowachonegi niya, “Janabi imiyo duongʼ kuonde duto, makmana e kind jogwengʼ-gi gi wedene kod joode owuon.”
5. Omiyo Yesu koro ne ok nyal timo honni kanyo, makmana ni noketo lwete kuom joma tuo manok mi ochangogi.
6. To nowuoro kaka jogo ne onge gi yie. Bangʼ mano Yesu nomedo dhi nyime gipuonjo e gwengʼ ka gwengʼ
7. Kindeno noluongo ji apar gariyo ire, mi oorogi ji ariyo ariyo, kendo omiyogi teko kuom jochiende maricho.
8. Nomiyogi chik machal kama: “Kik utingʼ gimoro ka udhi e wuoth makmana ludh wuoth. Makati, kata ofuku kata pesa mikano e ofuku kik utingʼ.
9. Opato ema urwaki, to kik utingʼ kata law machielo miloko.
10. Ot moro amora mudonje, to dagieuru nyaka udar e dalano.
11. Kaponi udhi e dala moro to ok orwaku kata ka jo-dalano otamore winjo wachu, to mondo utengʼ buch tiendeu bangʼe ua kanyo. Mano nobednigi ranyisi ni bura oseloyogi.”
12. Negidhi ma gilando wach ji mondo olokre owe richo.
13. Bende negigolo jochiende mathoth kuom ji kendo ne giolo mo kuom joma tuo mathoth mi gichangogi.
14. Ruoth Herode nowinjo wechegi, nikech nying Yesu koro noselandore mongʼere malach. Jomoko ne wacho kuom Yesu niya, “Johana Ja-batiso osechier oa kuom joma otho, kendo mano emomiyo teko mar timo honni ni e ngimane.”
15. Joma moko to ne wacho niya, “En Elija.” To joma moko bende noramo niya, “En janabi machal gi jonabi machon gi lala.”
16. Kane ruoth Herode owinjo wechegi, nowacho niya, “Johana ngʼat mane asengʼado wiye osechier oa kuom joma otho!”
17. Herode ne chunye chandore nikech en owuon ema nogolo chik mondo omak Johana, kendo kuom chikneno askechene nomako Johana moketo e od twech. Notimo kamano nikech wach Herodia mane en chi owadgi ma nyinge Filipo. Herode nomayo owadgino dhako mi oloko chiege owuon.
18. To Johana nosebedo ka kwero Herode kawachone niya, “Chik ok oyieni mondo ibed gi chi owadu.”
19. Kuom mano dhako ma nyinge Herodia nomako sadha gi Johana, kendo nodwaro mondo onege. To kata kamano ne ok onyal,
20. nikech Herode ne oluoro Johana kendo ne ok odwar ni ngʼato ohinye, nikech nokawe kaka ngʼama kare kendo maler. Kinde ka kinde ka Herode nowinjo yalo Johana to dhoge ne moko; to pod nogombo mana mondo omed winjo yalone.
21. Achien thuolo nochopo mondo Herodia otim dwarone. Chiengʼ rapar mar nywol Herode nochopo, kendo ne oloso chiemo moyiedhi ne jotend ogandane madongo gi jotend jolweny mage kod jok midewo duto moa Galili.
22. To kane budho dhi nyime, nyar Herodia nobiro momiel e nyim Herode mi miendeno nomoro ruoth gi wende. Ruoth nowachone nyakono niya, “Kwaya gimoro amora ma chunyi dwaro mondo amiyi.”
23. Herode nosingore ne nyakono e yor kwongʼruok niya, “Gimoro amora mikwaya abiro miyi, kata obed mana nus pinyruodha.”
24. Nyakono nowuok modhi openjo min mare gima dokwa ruoth kowacho niya, “En angʼo manyalo kwayo?” To min mare nodwoke niya, “Wi Johana Ja-batiso.”
25. Gikanyono nyakono nodok ir ruoth koreto mi okwaye kowacho niya, “Adwaro ni mondo imiya wi Johana ja-batiso sani sani e san.”
26. Ruoth ne chunye ochandore ahinya ka nowinjo kwayono, to nikech noyudo osesingore e yor kwongʼruok, kendo nikech wende mane ni e nyasineno, ne ok odwar tuono nyakono gima nosekwayo.
27. Kuom mano nooro janek piyo piyo kendo nomiyo janekno chik mondo odhi okelne wi Johana Ja-batiso. Ngʼatno nodhi mongʼado wi Johana e od twech kama ne entie,
28. bangʼe nokelo wiye koketo e san. Ne ochiwe ne nyakono, mi nyakono nochiwe ni min mare.
29. Kane giwinjo wachni, jopuonjre Johana nobiro mokawo ringre kendo ne giike e bur.