A A A A A

Tim jo-Lawi 13:1-59
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa gi Harun niya,
2. Ka ngʼato dende okuot kata oluro kata en-gi mbala marieny e dende manyalo bedo tuo malandore mar del, nyaka kele ir Harun jadolo kata ir achiel kuom yawuote ma en jadolo.
3. Jadolo nyaka non kama lit manie dende, kendo ka yier mantiere kama litno oselokore rachar kendo kama litno nenore ni odonjo ei ringʼo ahinya, to kare en tuo malandore mar del. Ka jadolo onone, to enolande ni ogak.
4. Ka kido mantiere e piene en rachar to ok onenre ni odonjo ei ringʼo kendo yier manie iye pok olokore rachar, to jadolo nyaka ket ngʼat man-gi tuono kar kende kuom ndalo abiriyo.
5. E odiechiengʼ mar abiriyo jadolo nyaka none, bende ka oneno ni pod onge pogruok kendo pok olandore e del, to nyaka okete kar kende kuom ndalo abiriyo mamoko.
6. E odiechiengʼ mar abiriyo jadolo nyaka none kendo, to ka kama litno oserumo kendo pod ok olandore e del, to jadolo noland ni oler; en mana kama oluro. Ngʼatno nyaka luok lepe, kendo enobed maler.
7. To ka kama olurono ok olandore e dende ka bangʼ ka osedhi ir jadolo mondo olande ni oler, to nyaka onyisre e nyim jadolo kendo.
8. Jadolo nyaka none, kendo ka kama olurono oselandore e del, to enolande kaka ngʼama ogak; nikech en tuo malandore.
9. Ka ngʼato angʼata nigi tuo malandore mar del, to nyaka kele ir jadolo.
10. Jadolo nyaka none, kendo ka nitie kido marachar kama litni mi yier man kanyo olokore marachar, kendo kanyo onogo otimo adhola,
11. to mano nyiso ni en tuo malandore mosedak mar del kendo jadolo noland ngʼatno ni ogak. Kik okete kar kende nikech osebedo mogak.
12. Ka tuono olandore e dende duto, kaka jadolo nene, kendo ka tuono olandore e dende duto chakre e wiye nyaka tiende,
13. to jadolo nyaka none, to ka tuono olandore e dende duto, to enowach ni ngʼatno ler. Nikech dende duto oselokore rachar, en ngʼat maler.
14. To ka dende ochako dholore, to enobed mogak.
15. Ka jadolo oneno dende modholore, to nowach ni ogak. Dende modholoreno ogak; en gi tuo malandore.
16. Ka dipo ni dende modholoreno olokore rachar, to nyaka odhi ir jadolo.
17. Jadolo nyaka none, kendo ka kuonde malit olokore rachar, to jadolo noland ni ngʼama ogakno ler; eka enobed maler.
18. Ka bur omako ngʼato mi ochango,
19. kendo kama bur ne nitiereno, kido marachar mokuot kata mobokore mamarmar onenore, to nyaka odhi ir jadolo.
20. Jadolo nyaka non kama burno ne nitie kendo ka onenore ni odholore ahinya kendo yier manie iye oselokore rachar, to jadolo noland ni ngʼatno ogak. En tuo malandore mar del ma osewuok kama bur ne netie.
21. To ka dipo, ni sa ma jadolo nonene oyudo kaonge yier marachar kuome, to bende ok odholore kendo oselal, to jadolo nyaka kete tenge kuom ndalo abiriyo.
22. Ka tuono landore e del, to jadolo noland ni ngʼatno ogak; nikech en tuo malandore.
23. To ka kidono ok lokre kendo ok landre, to jadolo nowach ni oler nikech en mana mbala moa e bur.
24. Ka ngʼato dende kamoro owangʼ kendo kido mamarmar kata marachar owuok e adhola mar kama owangʼno,
25. to jadolo nyaka non adholano, kendo ka yier mane iye olokore rachar, kendo onenore ni odholore, to en tuo malandore mowuok kama owangʼno. Jadolo noland ni ngʼatno ogak; nikech en tuo malandore mar del.
26. To ka jadolo onone kendo onge yier marachar e adholano kendo ka ok odholore kendo oselal, eka jadolo nokete kar kende kuom ndalo abiriyo.
27. E odiechiengʼ mar abiriyo jadolo nyaka non ngʼatno, to ka tuono landore e dende, to jadolo noland ni ngʼatno ogak; nikech en tuo malandore mar del.
28. To kata ka kama odholoreno ok olokore kendo ok olandore e del to oselal, en kama okuot moa kuom kama owangʼ, omiyo jadolo noland ni ngʼatno ler; nikech en mbala mowuok kama owangʼ.
29. Ka dichwo kata dhako nigi adhola e wiye kata e tike,
30. jadolo nyaka non adholano, to ka onenore ni odholore kendo yier manie iye ratongʼ kendo ongelore, jadolo noland ni ngʼatno ogak; nikech en kama ilni, ma en tuo malandore e wich kata e tik.
31. To ka dipo ni e sa ma jadolo nono adhola makamano, ok onenore ni odholore kendo onge yier maratengʼ kuome, eka jadolo noket ngʼama tuoni kar kende kuom ndalo abiriyo.
32. E odiechiengʼ mar abiriyo jadolo nyaka non adholano, kendo ka ilni ok omedore kendo onge yier maratongʼ e iye kendo ok onenre ni odhe,
33. to nyaka liele makmana kama tuo nitiereno, kendo jadolo nyaka kete kare kende kuom ndalo abiriyo.
34. E odiechiengʼ mar abiriyo jadolo nyaka non kama ilnino, kendo ka pod ok omedore kendo odholore, to jadolo nowach ni ngʼatno ler. Ngʼatno nyaka luok lepe eka nobed maler.
35. To ka kama ilnino omedore e del bangʼ ka oseland ni oler,
36. to jadolo nyaka none, kendo ka ilni omedore e del, to onge tiende mondo jadolo omany yier maratongʼ, nimar ngʼatno ogak.
37. Ka dipo ni e ngʼado bura mar jadolo oneno ni kanyo olokore kendo yier maratengʼ oseti kanyo, to mano nyiso ni osechango. Ngʼatno osedoko maler kendo jadolo nolande ni oler.
38. Ka dichwo kata dhako nigi kido marachar e dende,
39. to jadolo nyaka non-gi, kendo ka kidogo nenore marachar ma tangʼ-tangʼ, to en kama roch mawuok e del ma ok nyal hinyo ngʼato; kendo ngʼatno ler.
40. Ka yie wi ngʼato oluny duto kendo odongʼ rabondo, to oler.
41. Chuny wiye oluny mi odongʼ rabondo, to oler.
42. To ka en-gi kama lit molokore mamarmar e bondone kata e thur wiye, to en tuo malandore moa e wiye kata e thur wiye.
43. Jadolo nyaka none, kendo ka kama lit mokuot e wiye kata e thur wiye olokore mamarmar ka tuo del malandore,
44. to ngʼatno tuo kendo ogak. Jadolo noland ni ogak nikech kama lit manie wiye.
45. “Ngʼat man-gi dhoho nyaka rwak lewni moyiech, owe wiye nono, oum lend wangʼe gi piny kendo oywag kokok ni, ‘Ok aler! Ok aler!’
46. Ka dipo ni pod en-gi tuono pod ogak. Nyaka odag kende; kendo odag oko mar kambi.
47. “Ka law moro amora opur; bed ni en mar pamba kata mar usi,
48. moro amora mochwe kata motwangʼ, pien moro amora kata gimoro amora molos gi pien
49. kendo ka lewni mopur, kata pien, kata mochwe kata mano motwangʼ, kata gir pien moro amora, mano maratiglo kata marakwaro, en pur malandore kendo nyaka nyis jadolo.
50. Jadolo nyaka non kama opurno kendo oket gik mopurgo tenge kuom ndalo abiriyo.
51. E odiechiengʼ mar abiriyo nyaka onone, kendo ka purno olandore e law, kata e njora mochwe kata motwangʼ, bedni itiyo kode e yo moro amora, to en pur maketho gik moko; kuom mano gima kamano ogak.
52. Jadolo nyaka wangʼ lawno, kata mano mochwe kata motwangʼ kata gir pien moro amora mane osepur, nikech pur osekethe; gino nyaka wangʼ.
53. “To ka diponi jadolo oneno kama opurno ka ok olandore e lawno, kata e law mochwe kata motwangʼ, kata e pien,
54. to enochiw chik mondo luok mochidono. Eka nyaka okete tenge kuom ndalo abiriyo mamoko.
55. Bangʼ ka oseluok law mopurno, jadolo nyaka none, kendo kapok lawno oloko kite obedo ni pok olandore, en gima ogak. Nyaka wangʼe gi mach kata obedo ni kama opurno ni yo ka oko kata yo ka iye.
56. Ka sa ma jadolo onone, to oyudo ni pur oselal ka gino oselwoki, to nyaka oyiech kama opurno oko, bedni en kuom law, kata kuom pien, kata kuom usi mochwe kata law motwangʼ.
57. To ka kama opurno ochako othinyore e lawno, kata e usino mochwe kata e lawno motwangʼ, kata e pien, kolandore, kendo gima kamano mopur nyaka wangʼ e mach.
58. To ka oseluok law kata usi mochwe, kata law motwangʼ, kata pien ma chilono orumo, to nyaka chak lwoke kendo eka enobed maler.”
59. Magi e chike mag gik mopur man kuom law pamba kata law kaki mochwe kata motwangʼ kata pien moro amora mondo ongʼe ni gigak kata ok gigak.

Zaburi 25:16-22
16. Duog ira kendo bedna mangʼwon, nikech adongʼ kenda kendo an gi kuyo.
17. Chandruok manie chunya osemedore; resa kuom rem ma an-go.
18. Neye kuyo manie chunya kod rem ma an-go, kendo gol richona duto.
19. Neye kaka wasika osemedore kendo kaka gichaya gi chunygi duto!
20. Rit ngimana kendo iresa; kik iwe ane wichkuot, nikech in ema apondo kuomi.
21. Mad bidhruok gi ngima moriere rita nikech genona ni kuomi.
22. Res Israel, yaye Nyasaye, kuom chandruok mage duto!

Ngeche 10:4-5
4. Lwedo manyap miyo ngʼato bedo jachan, to lwedo ma jakinda kelo mwandu.
5. Ngʼat makayo cham e kinde oro en wuowi mariek, to ngʼat ma nindo kinde keyo en wuowi makwodo wich.

Mariko 3:1-19
1. Chiengʼ moro Yesu nochako odonjo e sinagogi, to ne nitie ngʼato kanyo ma lwete otal.
2. Ji moko ne orito Yesu kanyo ka gidwaro yo ma digiyudgo ketho kuome. Kuom mano ne girange ahinya mondo gine ka dochang ngʼatno chiengʼ Sabato.
3. Yesu nowacho ne ngʼat mane lwete otalno niya, “Chungi ane e nyim ji duto ka.”
4. Bangʼe Yesu nopenjo jogo niya, “Ere gima chikwa oyie mondo otim chiengʼ Sabato? Timo maber koso timo marach, reso ngima koso nego?” To jogo nolingʼ thi.
5. Yesu nongʼiyo jogo gi mirima kendo ka chunye lit ahinya nikech chunygi ne tek. Nowacho ni jal ma lwete otalno niya, “Rie lweti,” mi norieyo lwete kendo lwete nochango chuth.
6. Bangʼeno jo-Farisai nowuok modhi kendo negichako chano kaachiel gi jo-Herodia kaka digineg Yesu.
7. Yesu kaachiel gi jopuonjrene nowuok oa kanyo mi gidhi e dho nam, to oganda maduongʼ moa Galili noluwo bangʼe.
8. Kane ji owinjo gik mane osetimo, ji mangʼeny nobiro ire koa Judea, Jerusalem, Idumea kod gwenge molworo Jordan, Turo kod Sidon.
9. Nikech oganda maduongʼ mane olwore, nonyiso jopuonjrene mondo oikne yie moro matin mondo kik ji thungʼe.
10. Nimar nosechango ji mangʼeny, omiyo jomane tuo ne dhirore mondo omule.
11. E sa asaya mane jochiende oneno Yesu, negipodho piny e nyime ka giywagore niya, “In e Wuod Nyasaye.”
12. To Yesu nosiemogi matek ni kik gihul ni en ngʼa.
13. Yesu nowuok modhi malo e bath got kendo nogwelo joma ne odwaro mondo odhi kode, mi jogo nodhi kode.
14. Ne oyiero ji apar gariyo, mane oketo tenge kaka joote, mondo gibed kode eka mondo oorgi gidhi giyal Injili
15. kendo gibed gi teko mar golo jochiende kuom ji.
16. Magi e joote apar gariyo mane oyier: Simon (mane omiyo nying machielo ni Petro);
17. Jakobo wuod Zebedi gi owadgi ma Johana (mane iluongo ni Boanerges, tiende ni yawuot Mor Polo);
18. gi Andrea, Filipo, Bartholomayo, Mathayo; gi Thoma, Jakobo wuod Alfayo, Thadayo, Simon ma ja-Zilote,
19. kod Judas Iskariot, jal ma nondhoge.