A A A A A

Tim jo-Lawi 9:1-24
1. Chiengʼ mar aboro Musa noluongo Harun gi yawuote kaachiel gi jodong Israel.
2. Nowacho ne Harun niya, “Kaw nyarwath mondo itimgo misango mar golo richo kendo ikaw im mondo itimgo misango miwangʼo pep, jamnigo nyaka bed maonge songa kendo ichiwgi e nyim Jehova Nyasaye.
3. Nyis jo-Israel kama: ‘Kawuru nywok maonge songa mondo utimgo misango mar golo richo, to nyaroya gi nyarombo mahikgi achiel kendo maonge songa mondo uchiw kaka misango miwangʼo pep.
4. Kendo uchiw rwath kod im kaka misango mar lalruok kaachiel gi misango mar cham moruw gi mo e nyim Jehova Nyasaye nikech tinendeni Jehova Nyasaye nofwenyrenu.’ ”
5. Negikelo gik moko duto mane Musa ochikogi e dho Hemb Romo, kendo oganda duto mar Israel nosudo mochungʼ e nyim Jehova Nyasaye.
6. Eka Musa nowachonegi niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye osechikou mondo utim, mondo duongʼne maler ofwenyrenu.”
7. Musa nowacho ne Harun niya, “Sud machiegni gi kendo mar misango, kendo itim misango mar golo richo, gi misango miwangʼo pep, mondo ipwodhrigo kaachiel gi oganda; eka ichiw misango kipwodhogo oganda kaka Jehova Nyasaye osechiko.”
8. Kuom mano, Harun nosudo machiegni but kendo mar misango, kendo noyangʼo nyarwath mane obiro gologo richone owuon.
9. Bangʼe yawuote nokelone remo, mi onyumoe lith lwete, nomienogo tunge mag kendo mar misango, eka remo modongʼ to ne opuko e tiend kendo mar misango.
10. Nokawo boche gi nyiroke kod jwala mabor manie wi chuny mag chiayo mane itimogo misango mar golo richo, kendo nowangʼogi pep ewi kendo mar misango mana kaka Jehova Nyasaye nochiko Musa.
11. To ringʼo kod piem to ne otero oko mar kambi mowangʼogi.
12. Bangʼ mano Harun noyangʼo chiayo mar misango miwangʼo pep. Yawuote nogamone remo kendo nokiro e bethe duto mag kendo mar misango.
13. Eka negimiye lemo ka lemo mar chiayo mar misango miwangʼo pep kaachiel gi wich kendo owangʼogi e kendo mar misango.
14. Nolwoko jamb-ich kaachiel gi tielo kendo nowangʼogi kuom misango miwangʼo pep ewi kendo mar misango.
15. Eka Harun nokelo misango mane ji ochiwo. Nokawo nywok mane ibiro timgo misango mar golo richo ni oganda, noyangʼe kendo nopwodhogo richogi mana kaka notimo gi misango mokwongo.
16. Bangʼ mano nokawo chiayo mar timo misango miwangʼo pep kendo nochiwe mana kaka ne chik dwaro.
17. Eka nokelo misango mar cham kendo nojuko sanja mowangʼo e kendo mar misango kaachiel gi misango miwangʼo pep mar okinyi.
18. Eka Harun noyangʼo rwath kod im mane itimogo misango mar lalruok ni oganda. Yawuote nogamone remo mokiro e bethe duto mag kendo mar misango.
19. To boche mag rwadhno kod imno kaka sembe, gi boche mogawo jamb-ich gi nyiroke kaachiel gi jwala mabor manie wi chuny,
20. duto negiketo ewi agoko, eka Harun nowangʼogie kendo mar misango.
21. Harun noliero agoko kod bam korachwich e nyim Jehova Nyasaye kaka misango miliero kendo ifwayo mana kaka Musa nochiko.
22. Eka Harun notingʼo lwete malo kochomo oganda mi nogwedhogi. Bangʼe nolor piny oa kama notimoe misengini mag golo richo gi misengini miwangʼo pep, kod misengini mag lalruok.
23. Eka Musa gi Harun nodonjo e Hemb Romo, to kane giwuok oko to negigwedho ji, kendo duongʼ maler mar Jehova Nyasaye nofwenyore ni oganda duto.
24. Mach nomuoch e nyim Jehova Nyasaye kendo nowangʼo misango miwangʼo pep kaachiel gi migepe mag boche manie wi kendo mar misango. Kane ji oneno gima notimoreno, negipongʼ gimor mi gipodho auma.

Tim jo-Lawi 10:1-20
1. Nadab gi Abihu ma yawuot Harun nokawo tewnigi mag mach mi giketoe mach, kendo ne gioloe ubani, kendo ne gimoko makwero e nyim Jehova Nyasaye ma chik Jehova Nyasaye ok oyie.
2. Kuom mano mach nomuoch e nyim Jehova Nyasaye mowangʼogi kendo ne githo mana kanyo.
3. Eka Musa nowacho ni Harun niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye nowuoyoe kawacho kama, “ ‘Ananyis kaka an Nyasaye Maler ne jogo masudo buta, kendo nyaka miya luor e nyim ogendini duto.’ ” Wachni nomako dho Harun.
4. Musa noluongo Mishael gi Elzafan yawuot Uziel ma en owadgi wuon Harun, mowachonegi niya, “Biuru ka mondo utingʼ ringre oweteu ugol oko mar kambi oa e dho kama ler mar lemo.”
5. Kuom mano negibiro ma gitingʼogi kendo gigologi oko mar kambi kaka Musa nochiko kapod girwako lepgi mag dolo miluongo ni tunik.
6. Eka Musa nowacho ne Harun kod yawuote ma Eliazar gi Ithamar niya, “Kik uwe wiu bed mogar, bende kik uyiech lepu, nono to ubiro tho kendo Jehova Nyasaye iye biro wangʼ gi ogandani duto. To wedeu kaachiel gi jo-Israel duto to nyalo ywago joma Jehova Nyasaye osetieko gi mach.
7. Un to kik uwuogi ua e dho Hemb Romo, nono to ubiro tho, nikech un Jehova Nyasaye osewalou.” Omiyo negitimo mana kaka Musa nosewachonegi.
8. Eka Jehova Nyasaye ne owuoyo gi Harun kowachone niya,
9. In kaachiel gi yawuoti kik umadh kongʼo kata gima mero ji e kinde ma udhi e Hemb Romo, nono to ubiro tho. Mano en chik momako nyikwau nyaka tiengʼ mabiro.
10. Nyaka uket pogruok e kind gik mowal ne Jehova Nyasaye kod gik ma ok mowal, bende gik ma ok ler gi gik maler,
11. kendo nyaka ipuonj jo-Israel chike duto mane Jehova Nyasaye omiyogi koa e dho Musa.
12. Musa nowacho ne Harun gi yawuote mane odongʼ magin Eliazar gi Ithamar niya, “Kawuru misango mar cham mane odongʼ kuom misengini mane ochiwne Jehova Nyasaye gi mago miwangʼo gi mach kendo uchame ka ok oketie thowi but kendo mar misango, nikech en gima ler moloyo,
13. kendo nyaka uchame e kama ler mar lemo nikech en pokni kaachiel gi yawuoti. Ma en pok mogol kuom misengini miwangʼo gi mach ne Jehova Nyasaye nikech kamano e kaka nochika.
14. To in kaachiel gi yawuoti gi nyigi unyalo chamo agoko mane olier mifwayo kaachiel gi bam mane ochiw e nyim Jehova Nyasaye. Chamgiuru kama owal ni Jehova Nyasaye, nimar osemiyigi in kaachiel gi nyithindo kaka pokni mar misango mar lalruok ne jo-Israel.
15. Bam mane osechiw kod agoko mane oselier nyaka kel kaachiel gi boche mag misengini miwangʼo gi mach nobed misango mifwayo e nyim Jehova Nyasaye. Ma nobed pokni mapile pile in kaachiel gi nyithindi kaka Jehova Nyasaye nochiko.”
16. Kane Musa openjo wach diel mane otimgo misango mar golo richo, kendo kane onyise ni ne osewangʼe, mirima nomake gi Eliazar kod Ithamar magin yawuot Harun mane odongʼ.
17. Eka nopenjogi niya, “Marangʼo ne ok uchamo misango mar golo richo e kama ler mar lemo? En misango maler mane omiu mondo upwodhgo oganda kuom richogi e nyim Jehova Nyasaye.
18. Nikech remb diendno ne ok oter e Kama Ler mar lemo, mano emomiyo ne onego uchame ei hekalu kaka nachikou.”
19. Harun to nodwoko Musa niya, “Kawuono yawuota osetimo ni Jehova Nyasaye misango mar golo richogi giwegi kod misango miwangʼo pep, to kata kamano to koro neye gima osetimorena! To ka dine acham misango mar golo richoni kawuono, bende dine atimo maber e nyim Jehova Nyasaye?”
20. Bangʼ kane Musa osewinjo mae to ne oneno ni Harun ni kare.

Zaburi 25:1-7
1. Zaburi mar Daudi. Achiwoni chunya, yaye Jehova Nyasaye;
2. In ema aketo genona kuomi, yaye Nyasacha. Kik iwe ane wichkuot, bende kik iwe wasika loya.
3. Onge ngʼama oketo genone kuomi manyalo neno wichkuot, to joma timo timbe maricho ema biro neno wichkuot.
4. Nyisa yoreni, yaye Jehova Nyasaye, puonja mondo aluwgi;
5. telna gi adierani, kendo puonja, nikech in Nyasaye ma Jawarna, kendo genona ni kuomi odiechiengʼ duto.
6. Par kechni maduongʼ gi herani, yaye Jehova Nyasaye, nikech gisebedo ka gintie nyaka aa chon.
7. Kik ipar richo mane atimo kapod an rawere kod yorena mobam; para kaluwore gi herani, nikech iber, yaye Jehova Nyasaye.

Ngeche 9:13-18
13. Dhako mofuwo en jakoko, ok oritore kendo ngʼeyone tin.
14. Obedo e dhoode, e kom kama otingʼore mar dala maduongʼ,
15. koluongo jogo makadho, madhi e yoregi.
16. Owacho ni jogo maonge gi rieko mar ngʼado bura niya, “Weuru ji duto mangʼeyogi tin obi kae!”
17. Nomedo wachonegi niya, “Pi mokwal mit, chiemo michamo apanda ema nigi ndhandhu moloyo!”
18. To ok gingʼeyo kata matin ni joma otho ni kuno; bende ni joma lime ni e liel matut.

Mariko 1:23-45
23. To kanyono ei sinagogi ne nitie ngʼat moro mane nigi jachien marach. Ngʼatni noywak matek kowacho niya,
24. “Yesu ja-Nazareth, en angʼo midwaro timonwa? Isebiro mondo itiekwa koso? Angʼeyo ni in Ngʼat Maler Mar Nyasaye!”
25. To Yesu nokwere gi dwol matek niya, “Lingʼ thi! Wuogi ia kuome!”
26. Jachien marachno noyuko ngʼatno mi ogoyo koko gi dwol ma liyore, bangʼe oa oweye.
27. Jogo duto nowuoro ahinya, magipenjore niya, “Ma to en angʼo? Puonj manyien kendo man-gi teko! Ngʼatni chiko koda ka jochiende kendo giwinje.”
28. Humb Yesu ne olandore piyo piyo e gwenge duto molworo Galili.
29. Bangʼe kane gisea e sinagogi negidhi kaachiel gi Jakobo kod Johana e dalagi Simon gi Andrea.
30. To min chi Simon nonindo e kitanda, ka tuo mar midhusi onure. Joma nenikanyo nonyiso Yesu wachno piyo piyo.
31. Omiyo Yesu nodhi ire, momako lwete kokonye mondo ochungʼ. Midhusi noweye kendo nochungʼ mochako miyogi chiemo.
32. Odhiambono, ka piny noseyuso, ji nokelo ne Yesu jotuo duto kaachiel gi joma nigi jochiende.
33. Ji mane ni e dalano duto nochokore e dhoot kama ne Yesu nitie,
34. to Yesu nochango ji mathoth mane nigi kit tuoche mayoreyore. Bende noriembo jochiende oa kuom ji, to ne ok oyiene jochiendego mondo owuo nikech negingʼeyo ni en ngʼa.
35. Kinyne kogwen ka piny pod olil, Yesu nochiewo mowuok e ot kama noninde. Nowuok modhi kar kende kama ochwalore, mi nolemo kuno.
36. Simon gi jowetene ne jodhi manye,
37. kendo kane giyude to negiwachone niya, “Ji duto manyi.”
38. To Yesu nodwokogi kawacho niya, “Wadhiuru kamachielo e gwenge man machiegni, mondo kuno bende ayalie.” Mano emomiyo asebiro.
39. Omiyo nowuotho e piny Galili duto, koyalo e sinagokegi kendo koriembo jochiende kuom ji.
40. Ngʼat moro man-gi dhoho nobiro mogoyo chonge piny e nyim Yesu kosaye niya, “Kiyie to inyalo pwodha.”
41. Yesu nokecho ngʼatno morieyo bade momule, kowacho niya, “Ayie, pwodhri!”
42. Gikanyono dhoho norumo kuom ngʼatno mochango.
43. Yesu nogonyo ngʼatno piyo piyo mondo odhi kochike matek niya,
44. “Ne ni ok inyiso ngʼato wachni. To dhiyo mondo inyisri ne jadolo kendo ichiw misengini ma Musa nochiko nikech pwodhruokni, mano nobed ranyisi ne gin.”
45. Kar timo kamano to ngʼatni nochako lando wachno e sa nogo mane oa ir Yesu. Kuom mano Yesu koro ne ok nyal donjo ayanga e dala moro amora, to nodak mana oko kuonde ma ji ongee. To kata kamano ji ne pod biro ire koa kuonde duto.