A A A A A

Tim jo-Lawi 5:1-19
1. “ ‘Ngʼato angʼata ma nokwongʼre kata ma notamre mar hulo wach moro mosewinjo kata moseneno, en bende nobed jaketho, kendo nyaka kume mi ochul.
2. “ ‘Kata ka ngʼato omulo gimoro makwero, bed ni en le mar bungu motho kata gik mamol motho, ka ok ongʼeyo, mi ofwenye achien, to enodok jaketho.
3. Kata ka orere kuom gimoro makwero moa kuom dhano ka ok ongʼeyo, mi ofwenyo achien, to enodok jaketho.
4. Ka ngʼato ohedhore ma okwongʼore mar timo gimoro, maber kata marach ka ok ongʼeyo, (e wach moro ma ngʼato thoro hedhore ka kwongʼore) mi bangʼe achien ofwenyo, to enodok jaketho.
5. Ka ngʼato angʼata en jaketho e achiel kuom wechegi, to nyaka ohul kaka oseketho,
6. kendo nyaka okel ni Jehova Nyasaye rombo kata diel madhako kaka misango mar golo richo kuom ketho mosetimo; bangʼe jadolo nopwodhnego kethoneno.
7. “ ‘To ka ok onyal chiwo nyarombo, to nokel akuche odugla ariyo kata nyithi akuru ariyo ni Jehova Nyasaye kuom richo mosetimono. Kuom mano, akuru achiel notimnego misango mar golo richo, to machielo to notimnego misango miwangʼo pep.
8. Enokelgi ne jadolo, eka jadolo nokwong ochiw winyo mar misango mar golo richo. Enomak wiye komino ngʼute, to ok nochode chuth,
9. kendo nokir remb winyono moko e kor kendo mar misango, to remo modongʼ to mondo ochwer e tiend kendono, nikech en misango mar golo richo.
10. Jadolo nochiw winyo machielo modongʼ kaka misango miwangʼo pep e yo ma chik dwaro kendo mondo opwodhego kuom richo mosetimo mi nowene.
11. “ ‘To ka ok onyal yudo kata mana akuche odugla ariyo kata nyithi akuru ariyo, to chunoni nyaka ochiw kilo angʼwen mar mogo mayom kaka misango mar golo richo. Kik oolie mo kata kik oketie ubani, nikech en misango mar golo richo.
12. Eka enokel mogono ni jadolo eka jadolo nojuke sanja kaka rapar, mi nowangʼe e kendo mar misango ewi misengini miwangʼo gi mach ni Jehova Nyasaye. Mano en misango mar golo richo.
13. Kamano e kaka jadolo notimne pwodhruok kuom richo mosetimo kendo nowene. Mana kaka chiwo mag cham, chiwo mamoko nobed mag jadolo.’ ”
14. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
15. “Ka ngʼato oketho mi otimo richo mar oyiem kaluwore gi chike maler mag Jehova Nyasaye, to nyaka okel ne Jehova Nyasaye im maonge songa kendo man-gi nengo kaluwore gi rapim mar shekel mar kama ler mar lemo. En misango michiwo mar pwodhruok e ketho.
16. Nyaka ochul nengo mar gima ne ok ochiwo kaluwore gi chike maler, kendo bende omedi achiel kuom abich mar nengono kendo ochiwe duto ne jadolo, mabiro kawo imno kendo otimnego misango mar pwodhruok e ketho eka nowene richone.
17. “Ka ngʼata otimo richo kendo otimo gima okwer e chik moro amora mar Jehova Nyasaye, kata obedo ni ok ongʼeye, to en richo kendo en okwane jaketho.
18. Nyaka okelne jadolo im man-gi nengo kendo maonge songa kaka misango mipwodhogo ketho. Kamano jadolo nopwodhe kuom ketho mosetimo kokia kendo nowene.
19. En misango mar pwodhruok e ketho; nikech osetimo marach e nyim Jehova Nyasaye.”

Tim jo-Lawi 6:1-23
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Ka ngʼato otimo richo kendo ok obedo ja-ratiro e nyim Jehova Nyasaye ka owuondo nyawadgi kuom gima osingne kata gima owene mondo oriti kata gima okwal,
3. kata ka okwanyo gima olal bangʼe oriambo kendo oriyo dhoge, kata ka otimo richo ma ngʼato angʼata nyalo timo;
4. kuom mano ka otimo richo kendo odoko jaketho, to nyaka odwok gima osekwalo kata mochamo malangʼ, kata gima ne osingne, kata gima ne okwanyo molal,
5. kata gimoro amora mane okwongʼoree gi miriambo. Nyaka ochul gigo duto mi omedie achiel kuom abich mar nengogi kendo mondo ochiwgi duto ne wuon-gi chiengʼ mochiwoe misango mipwodhego e kethoneno.
6. Bende nyaka okel ni jadolo misango mar pwodhruok e richo ni Jehova Nyasaye im maonge songa ma nengone oromo timo misango mipwodhego e kethoneno.
7. Mano e kaka jadolo notimnego misango mipwodhogo kethoneno e nyim Jehova Nyasaye, kendo enowene kuom ketho duto ma osetimo, mane omiyo obedo jaricho.”
8. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
9. “Mi Harun gi yawuote chikni: ‘Magi e chike mag misango miwangʼo pep: Misango miwangʼo pep nyaka nind e kendo mar misango otieno duto nyaka okinyi, bende mach kik tho e kendo mar misangono.
10. Eka jadolo norwak lepe mayom mag dolo ma oko gi maiye, kendo nojow buru mar misango miwangʼo pep kogolo e kendo mar misango mi oolgi oko e bath kendono.
11. Eka nogol lewnigo kendo norwak mamoko, bangʼe notingʼ buru kotero oko mar kambi kama ler mar pwodhruok.
12. Mach manie kendo mar misango to nyaka sik kaliel. Jadolo nyaka med yien e kendono okinyi kokinyi kendo ochanie misango miwangʼo pep eka owangʼe boche mag misengini mag lalruok.
13. Mach nyaka sik kaliel e kendo mar misango ma ok tho.
14. “ ‘Magi e chike mag misengini mag cham: Yawuot Harun nochiwe ne Jehova Nyasaye e nyim kendo mar misango.
15. Jadolo nojuk mogo mayom sanja gi mo kaachiel gi ubani mi oriwgi gi misango mar cham, kendo nowangʼ sanja ma ojukono kaka rapar e kendo mar misango mondo odungʼ tik mangʼwe ngʼar ni Jehova Nyasaye.
16. Harun gi yawuote nocham modongʼ, to nyaka gichame ma ok oketie thowi e kama ler mar lemo; kendo ginichame e laru mar Hemb Romo.
17. Mogono ok onego ru gi thowi; nikech asemiyogigo kaka migapgi kuom misengini michiwona miwangʼo gi mach. En gima ler ka misango mar golo richo kod misango mar pwodhruok e ketho.
18. Nyakwar Harun moro amora madichwo nyalo chame. Ma en migapgi mapile pile mar misengini miwangʼo ne Jehova Nyasaye gi mach kuom tiengʼ ka tiengʼ mabiro. Gimoro amora morere kuome nodok maler.’ ”
19. Jehova Nyasaye nowacho kendo ne Musa niya,
20. “Chiwoni ema Harun gi Yawuote nokelne Jehova Nyasaye chiengʼ ma iwalogi: Mogo mayom moromo kilo angʼwen kaka chiwo mar cham mapile pile, nus mar mogono ginichiw gokinyi, to nus modongʼ ginichiw godhiambo.
21. Tedeuru gi mo e tawo, eka ukele koseruwore maber, kendo chiwe kongʼinjore matindo tindo, kendo otimgo misango mar cham madungʼ tik mangʼwe ngʼar ni Jehova Nyasaye.
22. Wuode manokaw kare kaka jadolo mowal ema nolos misangono. Nyaka wangʼe pep nimar en migawo mapile pile mar Jehova Nyasaye.
23. Kuom misango mar cham moro amora ma jadolo ogolo nyaka wangʼ pep kendo kik chamgi.”

Zaburi 24:1-6
1. Zaburi mar Daudi. Piny kaachiel gi gik moko duto manie iye gin mag Jehova Nyasaye, bende ji duto modakie piny gin mage;
2. nikech ne omiyo piny obet ewi nembe kendo noguro misene ewi pige.
3. En ngʼa manyalo idho wi got mar Jehova Nyasaye? En ngʼa manyalo chungʼ e ode maler?
4. En mana ngʼat ma lwete ler kendo chunye bende ler, ngʼat ma ok lam nyiseche ma dhano oloso, kata kwongʼre gi miriambo.
5. Ngʼat ma kamano Jehova Nyasaye biro gwedho kendo obiro yudo ber moa kuom Nyasaye ma Jawarne.
6. Kamano e kaka tiengʼ mar joma dware chalo, mamanyo wangʼi, yaye Nyasach Jakobo. Sela

Ngeche 9:7-9
7. Ngʼat marieyo ja-ajara luongo mana wichkuot, ngʼat makwero ngʼat marach yudo mana ayany.
8. Kik ikwer ngʼat ma jaro ji, nikech mano biro miyo obedo mamon kodi, kirieyo ngʼat mariek, to obiro heri.
9. Puonj ngʼat mariek, to obiro bedo mariek moloyo, puonj ngʼat makare gimoro, to obiro medo puonjore.

Mathayo 28:1-20
1. Bangʼ Sabato, kogwen mar odiechiengʼ mokwongo mar juma, Maria ma aa Magdala gi Maria machielo nodhi limo liel.
2. To piny noyiengni matek, nimar malaika mar Ruoth nolor piny koa e polo, mi nodhi nyaka e liel mongʼielo kidi oko e dho liel kendo obetie.
3. Kite ne chalo gi mil polo, kendo lepe ne rachar ka pe.
4. Jorito ne luoro omako ahinya konene, mine gikirni, kendo negidoko machal gi joma otho.
5. Malaika nowachone mon-go niya, “Weuru luor, nikech angʼeyo ni umanyo Yesu mane ogur.
6. Oonge ka; osechier, mana kaka nowacho. Biuru une kama noninde.
7. Eka mondo udhi mapiyo unyis jopuonjrene ni, ‘Osechier oa kuom joma otho kendo otelo e nyimu odhi Galili. Kuno ema ubiro nenee.’ Ero koro asenyisou.”
8. Omiyo mon-go noa e liel ka gireto, ka giluor to bende ka gipongʼ gi mor, kendo negiringo gidhi mondo ginyis jopuonjrene.
9. To apoya nono Yesu norado kodgi, mowachonegi niya, “Misawauru.” Kendo negisudo bute mi gimoko e tiendene, kendo gilame.
10. Eka Yesu nowachonegi niya, “Kik ubed maluor. Dhiuru unyis owetena mondo gidhi Galili; kuno ema gibiro nena.”
11. Kane oyudo mon-go ne ni e yo dhi, moko kuom jorito nodhi e dala monyiso jodolo madongo gik moko duto mane osetimore.
12. Kane jodolo madongo oseromo gi jodongo mi gichano gima negidwaro timo, negimiyo askeche pesa mangʼeny,
13. ka giwachonegi niya, “Wachuru ni, ‘Jopuonjrene nobiro gotieno mi okwale sa mane wanindo.’
14. Kapo ni wachni ochopo e it ruoth, to wangʼeyo gima wabiro timone, mondo kik uyud chandruok moro amora.”
15. Omiyo askeche nokawo pesago, kendo negitimo kaka nonyisgi. Kendo wachni koro oselandore kuonde mathoth e dier jo-Yahudi nyaka odiechiengni.
16. Eka jopuonjre apar gachielgo nodhi Galili, ewi got kama Yesu nonyisogi ni gidhiye.
17. Kane ginene to negilame; to moko kuomgi noriwo gi kiawa.
18. Eka Yesu nobiro irgi mowachonegi niya, “Teko duto manie polo kod manie piny osemiya.
19. Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler,
20. kendo kupuonjogi mondo gitim gik moko duto ma asechikou. To awachonu adier ni an kodu ndalo duto, nyaka giko mar ndalo.”