A A A A A

Tim jo-Lawi 1:1-17
1. Eka Jehova Nyasaye noluongo Musa mowuoyo kode gie Hemb Romo. Nowachone niya,
2. Wachne nyithind Israel kiwacho kama: Ka ngʼato kuomu kelo chiwo ne Jehova Nyasaye, to onego okel chiwo mag chiayo kaka dhok kata rombe.
3. Ka chiwo en misango miwangʼo pep mar dhiangʼ, to nyaka obed mana mano madichwo maonge songa. Nyaka to ochiwe e dho Hemb Romo mondo omi Jehova Nyasaye oyie kode.
4. Nyaka oket lwete ewi misango miwangʼo pep, mi Jehova Nyasaye noyie gi misangono mondo obed gima opwodhgo richone.
5. Kendo enoyangʼ nyarwath e nyim Jehova Nyasaye, eka yawuot Harun ma bende gin jodolo nokel remo, kendo ginikir remo molworo kendo mar misango kendo mochomore gi dho Hemb Romo.
6. Eka noyangʼ rwadhno kaka misango miwangʼo pep kendo enopoge matindo tindo.
7. Eka yawuot Harun jadolo nomok mach e kendo mar misango, kendo ginichan yien ewi mach.
8. Bangʼe yawuot Harun ma jodolo nochan lemo duto kaka wich gi boche ewi yien manie mach mar kendo mar misango.
9. Enoluoki jamb-ich gi tiendene gi pi, kendo jadolo nowangʼ-gi duto ewi kendo mar misango. En misango miwangʼo pep, madungʼ tik mangʼwe ngʼar ni Jehova Nyasaye.
10. To ka chiwono en misango miwangʼo pep nowuogi kuom jamni kata kuom rombe kata diek, to nyaka ochiw mano madichwo maonge songa.
11. Kendo mondo onege e bath kendo mar misango yo nyandwat nyim Jehova Nyasaye, eka jodolo magin yawuot Harun nokir rembgi ewi kendo mar misango bathe koni gi koni.
12. Kendo nongʼade matindo tindo, eka jadolo nochan-gi ewi yien manie wi kendo mar misango wich kod boche.
13. To noluok jamb-ich gi tiendene kod pi, eka jadolo nokelgi duto mi nowangʼ-gi ewi kendo mar misango. En misango miwangʼo pep, madungʼ tik mangʼwe ngʼar e nyim Jehova Nyasaye.
14. To ka misango miwangʼo pep michiwone Jehova Nyasaye gin mana winy, to koro nyaka okel mana akuch odugla kata nyathi akuru.
15. Jadolo nokele e kendo mar misango, kendo nochod wiye, eka owangʼe ewi kendo mar misango, kendo rembe nobii michwer e bath kendo mar misango.
16. Enogol oswakone gi gik moko manie i oswakone mowitgi oko e bath kendo mar misango, yo wuok chiengʼ kama otimo buru.
17. Eka enobare gi e bwombe, to ok nopoge chuth, kendo bangʼe jadolo nowangʼe ewi kendo mar misango, kokete ewi yien manie mach. Ma en misango miwangʼo pep, ma en misango miwangʼo gi mach, madungʼ tik mangʼwe ngʼar ni Jehova Nyasaye.

Tim jo-Lawi 2:1-16
1. Ka ngʼato okelone Jehova Nyasaye chiwo mar cham, to nyaka obed mogo mayom. Onego ool mo kuom mogono kendo ochwo ubani kuome,
2. eka otere ne yawuot Harun ma jodolo. Jadolo nokaw mogo mayom moru gi sanja achiel kaachiel gi ubani duto kendo nowangʼe kaka pok mar rapar ewi kendo mar misango, ma en misango miwangʼo pep, madum tik mangʼwe ngʼar ne ma Jehova Nyasaye.
3. Cham mar misango mane odongʼ koro nobedi mar Harun gi yawuote, ma en gima ler moloyo kuom misengini mag Jehova Nyasaye miwangʼo gi mach.
4. Ka ikelo chiwo mar cham motedie kendo, nyaka obed kek molosi gi mogo mayom ma ok oketie thowi modwal gi mo kata chapat mowir gi mo.
5. To ka chiwo mari mar cham en gima otedi e tawo, to enobedi mogo mayom ma ok oketie thowi, kendo moru gi mo.
6. Poge matindo tindo, ol mo kuome, nikech en misango mar cham.
7. To ka chiwo mari mar cham en gima otedi e tawo, inilose gi mogo mayom kod mo.
8. Kel misango mar cham molos gi gigi ne Jehova Nyasaye, kele ne jadolo, mabiro chiwe e kendo mar misango.
9. Enopog moko kaka pok mar rapar kendo chiw moko e kendo mar misango kaka misango miwangʼo pep madum tik mangʼwe ngʼar ne Jehova Nyasaye.
10. To gima nodongʼ kuom chiwo mari mar cham nobed mar Harun gi yawuote, en gima ler moloyo nikech ogole kuom misango miwangʼo gi mach ne Jehova Nyasaye.
11. Misengini duto mag cham ma uchiwo ni Jehova Nyasaye nyaka bed ma ok oketie thowi, nimar misango ma uwangʼo gi mach ni Jehova Nyasaye kik ketie mor kich kata thowi.
12. To gigo unyalo chiwo ni Jehova Nyasaye kaka misango mar cham mokwongo, makmana kik uwangʼ-gi e kendo mar misango kaka iwangʼo misango madum tik mangʼwe ngʼar.
13. To chiwo duto mag cham mondo ituonie chumbi. Kik iwe mak ituone chumbi e misengini magi duto mag mogo kaka nisingori ni Nyasachi; mano emomiyo chumbi nyaka tuonie misengini duto mutimo.
14. Ka ukelone Jehova Nyasaye misango mar cham kod cham mokwongo nyak, to nyaka uchiw wiye cham manyien mobul e mach kendo moyoki.
15. Keturu mo gi ubani nikech en misango mar cham.
16. Jadolo nokaw cham moko mondo oru gi mo kendo enowangʼ-gi kaachiel gi ubani kaka rapar, nikech en misango miwangʼo ni Jehova Nyasaye gi mach.

Zaburi 22:22-31
22. Abiro hulo nyingi ne owetena; abiro paki e nyim chokruok.
23. Un muluoro Jehova Nyasaye, pakeuru! Un nyikwa Jakobo duto, miyeuru duongʼ. Luoreuru, un koth jo-Israel duto!
24. Nikech pok ochayo kata ojaro sandruok mar joma winjo malit; pok opandone wangʼe to osewinjo ywakne mar dwaro kony.
25. Kuomi ema thoro mara mar pak e chokruok maduongʼ aye; abiro chopo singruok maga e nyim joma oluori.
26. Joma odhier biro chiemo mi yiengʼ; joma manyo Jehova Nyasaye biro pake, mad chunjeu bed mangima nyaka chiengʼ!
27. Tunge piny duto biro paro miduog ir Jehova Nyasaye, kendo dhout ogendini duto biro kulore e nyime,
28. Nikech loch en mar Jehova Nyasaye kendo en ema olocho ewi ogendini.
29. Jo-mwandu duto manie piny biro chiemo kendo lemo; ji duto madhi piny e lowo biro kulore e nyime, jogo ma ok nyal siko kangima.
30. Tienge mabiro noti ne Jehova Nyasaye, kendo nonyis ogendini mabiro wachne.
31. Gibiro hulo timne makare, ne ji mapok onywol niya: “Jehova Nyasaye osewaro joge.”

Ngeche 8:32-36
32. “Omiyo koro yawuota, winjauru; gin johawi jogo morito yorena.
33. Winjuru puonjna mondo ubed mariek, kik uchagi.
34. En jahawi ngʼat mawinja, marito pile e dhoutena korito e dhorangaya.
35. Nimar ngʼat monwangʼa oyudo ngima kendo oyudo ngʼwono kuom Jehova Nyasaye.
36. To ngʼatno ma odaga hinyore kende owuon; jogo duto mamon koda ohero tho.”

Mathayo 27:27-54
27. Eka askeche ruoth nokawo Yesu motero nyaka e laru mar od ruoth, kendo negichokore oganda askeche duto mi gilwore gikete diere.
28. Ne gilonyo lepe kendo ne girwakone kandho makwar,
29. eka ne gikado osimbo mar kudho kendo gisidho e wiye. Negiketo odundu e lwete korachwich, eka gigoyo chong-gi piny e nyime, kendo negichako jare kagiwacho niya, “Misawa, ruodh jo-Yahudi!”
30. Ne gingʼulo kuome olawo kendo negikawo odundu gigoyogo wiye anwoya anwoya.
31. Bangʼ kane gisejare kamano, ne gilonyo kandhono oko bangʼe girwakone lepe owuon. Eka ne giwuok gidhi kode mondo gidhi gigure.
32. Kane gin e yo gidhi, negiromo gi ja-Kurene moro miluongo ni Simon, kendo ne gichune mondo otingʼ msalaba.
33. Eka negichopo kama iluongo ni Golgotha (tiende ni “Hanga Wich”).
34. Kanyo negimiyo Yesu divai ma oru gi kedhno mondo omadhi, to bangʼ bile, nodagi madhe.
35. Kane gisegure, to ne gipogore lepe ka gigoyo ombulu.
36. Bangʼe negibet piny kanyo ka girite.
37. Gimalo ne nitie ndiko mondik mane nyiso kethone niya: Ma en Yesu, ma Ruodh Jo-Yahudi.
38. Jomecho ariyo bende negiguro kode, achiel e bathe korachwich to machielo e bathe koracham.
39. Joma ne kadho kanyo nojare ka giyanye ka gikino wiyegi,
40. kendo giwacho niya, “In manyocha iwacho ni inyalo ketho hekalu mi ichak igere bangʼ ndalo adekni, koro resri kendi ane! Ka in wuod Nyasaye to wuog ane e msalaba ilor piny!”
41. Machalre kamano bende, jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodong oganda bende nojare, kagiwacho niya,
42. “Ne oreso jomoko, to en koro ok onyal resore owuon! Donge en Ruodh Israel? Dak koro oa ewi msalaba olor piny ka sani mondo wayie kuome.
43. Ogeno kuom Nyasaye; Nyasaye koro okonye ane sani ka odware adier, nimar ne owachoga ni, ‘An Wuod Nyasaye,’  ”
44. Kamano bende e kaka jomecho mane ogur kode bende nodhuole gi ayany.
45. Chakre sa auchiel mar odiechiengʼ nyaka sa ochiko, mudho nobiro moimo piny duto.
46. To kar sa ochiko, Yesu noywak gi dwol maduongʼ kowacho niya, “Eloi, Eloi, lama sabakthani?” (ma tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nangʼo?” ).
47. Ka moko kuom joma nochungʼ kanyo owinjo mano, negiwacho niya, “Oluongo Elija.”
48. Gikanyono achiel kuomgi noringo okawo siponj. Nonyume e kongʼo makech, kendo nochome ewi odundu mabor, bangʼe omiye Yesu mondo omadhi.
49. Joma moko nowacho niya, “Koro weyeuru mos, wane ka Elija biro mondo orese.”
50. To bangʼ ka Yesu noseywak kendo matek gi dwol maduongʼ, chunye nochot.
51. Mana gisano pasia mar hekalu noyiech e diere tir, chakre malo nyaka piny. Piny noyiengni kendo lwendni nobarore.
52. Liete nomuoch moyawore kendo ringre jomaler mangʼeny mane osetho nochier modoko mangima.
53. Ne giwuok e liete, kendo bangʼ chier mar Yesu, negidonjo ei Dala Maler kendo ne gifwenyore ne ji mangʼeny.
54. Kane jatend jolweny gi joma ne ni kode mane rito Yesu noneno yiengni mar piny kod gik moko duto mane oyudo osetimore, luoro nomakogi matek, kendo negiwacho ka giwuoro niya, “Adier, ngʼatni ne en Wuod Nyasaye!”