A A A A A

Wuok 33:1-23
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Wuoguru ka in kaachiel gi jok mane igolo e piny Misri kendo dhiuru e piny mane asingo ka akwongʼora ne Ibrahim, Isaka kod Jakobo kawachonegi ni, ‘Anamiye nyikwau.’
2. Abiro oro Malaika mondo otel e nyimu kendo obiro riembo jo-Kanaan gi jo-Amor gi jo-Hiti gi jo-Perizi gi jo-Hivi kod jo-Jebus.
3. Dhiuru e piny mopongʼ gi chak kod mor kich. To ok anadhi kodu nikech un oganda ma tokgi tek kendo dipo ka atiekou e wangʼ yo.”
4. Kane oganda owinjo weche manyoso chunygo negichako ywak maonge ngʼama nolichore gi gimoro amora e dende.
5. Nimar Jehova Nyasaye nosewacho ni Musa niya, “Nyis jo-Israel kama, ‘Un oganda ma tokgi tek. Ka anyalo dhi kodu kata matin, to anyalo tiekou. Koro goluru oko gik mulichogo dendu eka anane gima anyalo timo kodu.’ ”
6. Kuom mano jo-Israel nogolo oko gik mane gilichogo dendgi ka gin e tiend Got Horeb.
7. Koro Musa nohero kawo Hema kendo gure oko mar Kambi mochwalore matin koluonge ni “Hemb Romo.” Ngʼato angʼata mane dwaro penjo Jehova Nyasaye wach ne dhi e Hemb Romo oko mar kambi.
8. Kinde moro amora mane Musa odhi oko e Hema to ji duto ne wuok kendo chungʼ e dhoutgi mag hema ka gingʼiyo Musa nyaka chop odonji.
9. Kane Musa dhi e Hema to bor polo ne lor piny kendo siko e dhoot ka Jehova Nyasaye wuoyo gi Musa.
10. Kinde mane oganda oneno bor polono kochungʼ e dho Hema gin bende negichungʼ mi gilam ka ngʼato ka ngʼato nitie e dho Hembe.
11. Jehova Nyasaye ne wuoyo gi Musa wangʼ gi wangʼ mana ka ngʼato ma wuoyo gi osiepne. Bangʼ mano Musa noduogo e kambi, to Joshua wuod Nun, ma en wuowi mane konye nodongʼ mana e Hema.
12. Musa nowacho ne Jehova Nyasaye niya, “Isebedo ka iwachona ni, ‘Telne jogi,’ to pok imiya ngʼeyo ngʼatno ma ibiro oro koda. Isewacho niya, ‘Angʼeyi gi nyingi kendo amor kodi.’
13. Ka imor koda to puonja yoreni mondo angʼeyi kendo mondo asik ka amori. Par ni ogandani gin jogi.”
14. Jehova Nyasaye nodwoke niya, “An awuon abiro dhi kodi kendo kwe mara nobed kodi.”
15. Eka Musa nowacho niya, “Ka in iwuon ok idhi kodwa, to kik igolwa ka.
16. Ere kaka ngʼato dingʼe ni imor koda kaachiel gi jogigi makmana ka idhi kodwa? Koso en angʼo ma dipoga gi jogigi kod ogendini mamoko mantie e piny?”
17. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Abiro timo mana gino ma isekwayo nimar amor kodi kendo angʼeyi gi nyingi.”
18. Eka Musa nowachone niya, “Koro nyisa duongʼni.”
19. Kendo Jehova Nyasaye nowachone niya, “Abiro miyo duongʼna duto kadho e nyimi kendo abiro hulo nyinga ma en Jehova Nyasaye e nyimi. Anakech ngʼama adwaro kecho kendo anangʼwon-ne ngʼama adwaro ngʼwonone.”
20. Nowacho bende niya “Ok inyal neno wangʼa, nimar onge ngʼama nyalo nena mi dok mangima.”
21. Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Nitie wi lwanda moro buta ka ma inyalo chungʼie.
22. Ka duongʼna kadho to abiro pandi e rogo mar lwanda kendo abiro umi gi lweta nyaka chop akadhi.
23. Eka abiro golo lweta kuomi mi inine mana ngʼeya, to wangʼa to ok nine.”

Wuok 34:1-35
1. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Paa kite ariyo machal gi mane okwongo ka kendo anandikie weche mane ni e kite mokwongo mane itoyo.
2. Bed moikore gokinyi kendo ibi ira ewi Got Sinai kendo kanyo ema anaromie kodi.
3. Onge ngʼato angʼata manobi kodi kata manobed machiegni ewi got kata mana chiayo kod kweth mag dhok kik kwaa e alwora mar godno.”
4. Kuom mano Musa nopayo kite ariyo machal gi mane okwongo ka kendo nodhi ewi Got Sinai gokinyi kotingʼogi e lwete mana kaka Jehova Nyasaye nosechike.
5. Eka Jehova Nyasaye nolor koa ei boche kendo nochungʼ kanyo kod Musa kohulone nyinge mar Jehova Nyasaye.
6. Kendo nokadho e nyim Musa kohulo niya, Jehova Nyasaye, Jehova Nyasaye, ma jangʼwono kendo ma kecho ji, ahora mos bende agundho gihera kod adiera,
7. ka anyiso hera ne ji gana gi gana kendo aweyo ni ji timbegi maricho, wich teko kod richo. To kata kamano, ok akwan joricho kaka joma kare; to akumo nyithindo gi nyikwayo nyaka tiengʼ mar adek kod mar angʼwen nikech richo kweregi.
8. Musa nokulore nyaka e lowo mapiyo nono mi olamo.
9. Nowacho niya, “Yaye Ruoth Nyasaye, ka ayudo ngʼwono e nyim wangʼi, to yie idhi kodwa. Kata obedo ni jogi gin joma tokgi tek kamano, to wenwa kuom timbewa mamono kod richowa kendo kwan-wa kaka mwanduni.”
10. Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Atimo kodi singruok. E nyim jogi duto abiro timo honni madongo mapok otimie oganda moro amora e piny. Jogo mudak e kindgi biro neno kaka timbe ma an Jehova Nyasaye abiro timo dongo.
11. Rituru chike ma amiyou kawuono. Abiro riembo oko e nyimu jo-Amor, jo-Kanaan, jo-Hiti, jo-Perizi, jo-Hivi kod jo-Jebus.
12. Beduru motangʼ ne timo winjruok gi jogo modak e pinyno ma udhiyoe, nono to ginibednu obadho.
13. Mukuru kendegi mag misengini, touru kitegi mopa milamo kendo tongʼuru sirnigi mag Ashera.
14. Kik ulam nyasaye moro amora nikech Jehova Nyasaye en Nyasaye ma janyiego.
15. “Beduru motangʼ ne timo winjruok gi jogo modak e pinyno; nimar ka gilamo nyisechegi e yor dwanyruok kendo gitimo misengini gibiro luongou kendo ubiro chamo chiembgi mag misengini.
16. To bende ka ukawo nyigi moko mondo obed mond yawuotu mi nyigigo odwanyore kendgi gi nyisechegigo, to gibiro miyo yawuotu timo kamano.
17. “Kik ulos nyiseche mothedhi mag mula mondo ulam.
18. “Timuru nyasi mar Sawo mar makati ma ok oketie thowi kuom ndalo abiriyo kaka nachikou. Timuru mano e kinde moketi e dwe mar Abib, nimar e dweno ema ne agoloue e piny Misri.
19. “Nyak mokwongo mar nyodo e kind jo-Israel en mara, bed ni en dhano kata jamni.
20. Waruru nyodo mokwongo mar punda gi nyarombo, to ka ok unyal ware, to tururu ngʼute. Waruru yawuotu makayo. “Onge ngʼama onego obi e nyima gi lwete nono.
21. “Kuom ndalo auchiel unutim tijeu to odiechiengʼ mar abiriyo unuywe; kata mana e kinde mag pur kod keyo bende nyaka uywe.
22. “Timuru nyasi mar Sawo mar Jumbe gi keyo mar nyak mokwongo mar ngano kod Sawo mar Pono Olembe e rumb higa.
23. Jou machwo duto nyaka chopi e nyim Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, ma Nyasach Israel nyadidek e higa.
24. Abiro riembo oko ogendini bende abiro yaro tongʼ mar pinyu kendo onge ngʼat manobed gi gombo kuom pinyu e kinde ma udhi ir Jehova Nyasaye ma Nyasachu ngʼato ka ngʼato nyadidek e higa.
25. “Kik uchiwna remo motimgo misango kaachiel gi gimoro amora moketie thowi, kendo misango moro amora mochiw chiengʼ nyasi mar Pasaka kik dongʼ nyaka okinyi.
26. “Keluru cham mabeyo mokwongo nyaknu e lowo e od Jehova Nyasaye ma Nyasachu. “Kik uted nyadiel ma pod dhodho cha min.”
27. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ndik wechegi piny nimar kaluwore gi wechegi asetimo singruok kodi kaachiel gi jo-Israel.”
28. Musa nobedo gi Jehova Nyasaye kuno kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno, ka ok ocham makati kata modho pi. Kendo nondiko weche mag singruokgi e kite mopa miluongi ni Chike Apar.
29. Kane Musa olor koa e Got Sinai gi kite ariyo mopa mag Sandug Muma kotingʼo e lwete to ne ok ongʼeyo ni lela wangʼe ne rieny nikech nosewuoyo gi Jehova Nyasaye.
30. Kane Harun kod jo-Israel duto oneno ka lela wangʼ Musa rieny, negiluoro biro bute machiegni.
31. To Musa noluongogi; omiyo Harun kod jodongo duto mag oganda Israel noduogo ire mi owuoyo kodgi.
32. Bangʼe jo-Israel duto nobiro machiegni kode kendo ne omiyogi chike duto ma Jehova Nyasaye nosemiye e Got Sinai.
33. Kane Musa otieko wuoyo kodgi, noketo ragengʼ e wangʼe.
34. To e kinde moro amora mane odhi e nyim Jehova Nyasaye mondo owuo kode, to nogolo ragengʼno nyaka owuog e nyime. Kane owuok oko mi onyiso jo-Israel gima Jehova Nyasaye osewachone, negineno wangʼe karieny.
35. Eka Musa ne gengʼo wangʼe kendo nyaka chop ochak odhi owuo gi Jehova Nyasaye kendo.

Zaburi 21:8-13
8. Lweti biro mako wasiki duto; lweti ma korachwich biro ndhiyo joma kedo kodi.
9. E sa ma ibiro chopoe, to ibiro miyo gichal gi kendo mar mach mager. Jehova Nyasaye biro mwonyogi kuom mirimbe mager, kendo mach mare biro tiekogi.
10. Ibiro tieko kothgi mi rum e piny, kendo nyithindgi biro rumo e dier ji.
११. Kata obedo ni gichano timoni marach kendo giloso chenro maricho, to ok ginyal loyo;
१२. nikech ibiro miyo gilok dier ngʼegi ka ibiro dimbogi gi atungʼ moywa.
१३. Yud duongʼ, yaye Jehova Nyasaye, kuom tekoni maduongʼ; wabiro wer kendo pako nyalo mari.

Ngeche ८:१-५
१. Donge rieko luongo? Donge ngʼeyo tiend wach tingʼo dwonde ka goyo koko?
२. Ochungʼ e kuonde motingʼore e bath yo, e akerkeke mag yore.
३. Oywak matek e bath dhorangeye midonjogo e dala maduongʼ,
४. kowacho niya, “Aluongou, yaye un ji, aluongou un ji duto manie piny.
५. Un joma ngʼeyogi tin, nwangʼuru rieko; to un joma ofuwo, nwangʼuru ngʼeyo.

Mathayo २६:१-२५
१. Kane Yesu osetieko wacho wechegi duto, nowachone jopuonjrene niya,
२. “Kaka ungʼeyo, odongʼ ndalo ariyo kende mondo chiengʼ Pasaka ochopi, kendo Wuod Dhano ibiro chiwo mondo ogur.”
३. Eka jodolo madongo gi jodong oganda nochokore e dala jadolo maduongʼ, mane nyinge Kaifas,
४. kendo negichano mondo gimak Yesu e yo moro malingʼ-lingʼ mondo ginege.
५. To negiwacho niya, “Kik watim kamano kinde nyasi, nono to ji ogomo.”
६. Kane oyudo Yesu ni Bethania e dala ngʼat moro miluongo ni Simon ja-dhoho,
७. dhako moro nobiro ire gi chupa mar alabasta, mopongʼ gi mo mangʼwe ngʼar kendo ma nengone tek, kendo noole duto e wiye sa ma nobet kochiemo e mesa.
८. Ka jopuonjre noneno mano, ne gisin, mi giwacho niya, “Morni iketho malit kayiem nangʼo?
९. Donge morni ne inyalo loke pesa e nengo mamalo mondo omi jodhier pesago.”
१०. To kaka Yesu nongʼeyo pachgino, nowachonegi niya, “Uchando dhakoni nangʼo? Osetimona gima ber miwuoro.
११. Joma odhier ubiro bedogo kinde duto to an ok ubi siko ka un koda ndalo duto.
१२. Kane oolo mo mangʼwe ngʼarno e ringra, notimo kamano mondo oikago ne ik.
१३. Awachonu adier ni kamoro amora ma noyalie Injilini e kind ogendini duto mag piny, gima dhakoni otimo bende nohul, kiparego.”
१४. Eka achiel kuom ji apar gariyogo, mane iluongo ni Judas Iskariot, nodhi ir jodolo madongo,
१५. mopenjogi niya, “Angʼo mubiro miya ka achiwe e lwetu?” Omiyo ne gikwanone pesa mamingli mag fedha piero adek.
१६. Chakre chiengʼno kadhi nyime Judas nochako manyo kinde maber mar kete e lwetgi.
१७. Odiechiengʼ mokwongo mar nyasi mar makati ma ok oketie Thowi, jopuonjre nobiro ir Yesu mopenje niya, “Idwaro mondo wadhi waikni kama ichame Pasaka kanye?”
१८. Nodwoko niya, “Dhiuru ei dala maduongʼ ir ngʼat moro kendo uwachne ni, ‘Japuonj wacho niya, sana mane ochanna chiegni chopo, omiyo abiro timo nyasi mar Sap Pasaka kod jopuonjrena e odi.’ ”
१९. Omiyo jopuonjre notimo kaka Yesu nochikogi kendo negiiko Sap Pasaka.
२०. Kane ochopo godhiambo, Yesu nobet kachiemo kaachiel gi jopuonjre apar gariyogo.
२१. To kane oyudo gichiemo, nowacho niya, “Awachonu adier ni achiel kuomu biro ndhoga.”
२२. Chunygi nodoko malit ahinya, kendo negichako wachone moro ka moro niya, “Ruoth, dobed an koso?”
२३. Yesu nodwokogi niya, “Ngʼat machiemo koda e tawo achiel biro ndhoga.
२४. Wuod Dhano biro dhi adier mana kaka nondiki kuome. To ngʼat mandhogo Wuod Dhano none malit! Dine obedo maber moloyo kane ok onywole.”
२५. Eka Judas, ngʼat mane biro ndhoge nowacho niya, “Rabi, dobed an koso?” Yesu nodwoko niya, “Ee, en in.”