A A A A A

Wuok 31:1-18
1. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2. “Ngʼe ni aseyiero Bezalel wuod Uri, ma wuod Hur, maa e dhood Juda,
3. kendo asepongʼe gi Roho mar Nyasaye mondo obed gi lony, gi rieko, gi nyalo kod ngʼeyo tije duto mag lwedo;
4. mondo omi ogor kido mabeyo mag dhahabu gi fedha kod mula,
5. kendo ongʼad kite duto gi payo bao kendo mondo otim kit tije duto mag lwedo.
6. Kata kamano aseyiero Oholiab wuod Ahisamak bende, maa e dhood Dan mondo okonye. “Bende asechiwo rieko ni jotich lwedo duto molony mondo olos gik moko duto masechiki kaka:
7. Hemb Romo, Sandug Rapar mar pwodhruok gi raumne, kod gik moko duto mag hema kaka:
8. mesa gi gigene mag tich, gi rachungi taya gi gigene mag tich, gi kendo mar misango miwangʼoe ubani,
9. kod kendo mar misango miwangʼo pep gi gik moko duto mitiyogo e kendono, gi karaya kod rachungi mare,
10. kaachiel gi lewni motwangʼ, ka lewni mopwodhi mag Harun jadolo kod lep yawuote kane gitiyo kaka jodolo;
11. kod mor pwodhruok gi ubani madungʼ tik mangʼwe ngʼar mar Kama Ler. “Nyaka gilose mana kaka nachiki.”
12. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
13. “Nyis jo-Israel kama: ‘Nyaka urit sabatona duto. Ma nobed ranyisi e kinda kodu nyaka ni tienge duto mabiro, mondo omi ungʼe ni An e Jehova Nyasaye mamiyo ubedo maler.
14. “ ‘Rituru Sabato nikech enobednu odiechiengʼ maler. Ngʼato angʼata ma ok orito odiechiengno nyaka negi bende ngʼato angʼata motiyo chiengʼ Sabato nyaka ngʼad kare oko kuom ogandane.
15. Kuom ndalo auchiel nyaka uti, to odiechiengʼ mar abiriyo en Sabato mar yweyo ma en chiengʼ maler ni Jehova Nyasaye. Ngʼato angʼata ma otimo tich moro amora chiengʼ Sabato nyaka negi.
16. Jo-Israel nyaka rit Sabato ka gitimoe nyasi kuom tienge duto mabiro kaka singruok mosiko.
17. Enobed ranyisi e kinda kod jo-Israel nyaka chiengʼ nimar kuom ndalo auchiel Jehova Nyasaye nochweyo polo gi piny kendo e odiechiengʼ mar abiriyo noweyo tich moyweyo.’ ”
18. Kane Jehova Nyasaye otieko wuoyo gi Musa ewi Got Sinai nomiye kite ariyo mopa mag rapar mane gin kite mopa ariyo ma Nyasaye nondikoe gi lwete owuon.

Wuok 32:1-35
1. Kane ji oneno ni Musa osedeko ewi got, negichokore ma gilworo Harun kendo giwachone niya, “Bi mondo ilosnwa nyiseche ma biro dhi nyimwa, nimar ok wangʼeyo gima osetimore ne Musa mane ogolowa ka waa e piny Misri.”
2. Harun nodwokogi niya, “Kawuru sitadi mag dhahabu ma yawuotu kod nyiu orwako mondo ukelna.”
3. Kuom mano, ji duto nokawo sitadigi mi gikelogi ne Harun.
4. Nokawo gik mane omiyego monywaso kendo olosogo kido machalo gi mar nyaroya. Eka nowachonegi niya, “Magi e nyisecheu mane ogolou e piny Misri, yaye Israel.”
5. Kane Harun oneno kamano, nogero kendo mar misango e nyim nyaroyano kendo nolando niya, “Kiny notim sawo ne Jehova Nyasaye”
6. Kuom mano, ji nochiewo kinyne kogwen mochiwo misango miwangʼo pep kendo negichiwo misango mag lalruok. Bangʼe negibedo piny mondo gichiem kendo gimethi kendo negia malo mondo gimiel miende dwanyruok.
7. Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Lor piny idog ir jogi mane igolo kawuok e piny Misri nikech gisekethore”
8. Giselokore mapiyo nono ka giweyo chike mane amiyogi kendo giseloso nyasaye maket gi nyaroya. Gisekulorene piny kendo gisechiwone misango mi giwacho niya, “Magi e nyisecheu mane ogolou e piny Misri, yaye Israel.”
9. Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Aseneno jogi kendo gin joma tokgi tek.
10. Kuom mano, koro weya mondo mirimba mager otiekgi. Bangʼe to anaketi ibed oganda maduongʼ.”
11. To Musa nokwayo Jehova Nyasaye, ma Nyasache kowachone niya, “Yaye Jehova Nyasaye, en angʼo momiyo mirimbi mager ditiek jogi mane igolo gi teko maduongʼ kod lweti maratego kawuok e piny Misri?
12. Angʼo momiyo dimi jo-Misri wuo gi ngʼayi kawacho ni, ‘Nogologi gi chuny marach mondo otiekgi ewi gode kendo mondo otiekgi e wangʼ piny?’ Kuom mano, we mirimbi mager, mondo ilok chunyi kik ikel kethruok ni jogi.
13. Par jotichni Ibrahim, Isaka kod Jakobo mane ikwongʼorini in iwuon kiwacho ni, ‘Abiro keto nyikwayi mondo obed mangʼeny kaka sulwe mar kor polo bende abiro miyo nyikwayi pinyni duto mane asingonegi ni nobed mwandugi nyaka chiengʼ.’ ”
14. Kuom mano Jehova Nyasaye noloko pache mine ok okelone joge masira mane osewacho.
15. Musa nolor koa e got kotingʼo kite ariyo mag Rapar e lwete kendo kitego nondik koni gi koni.
16. Kitego ne gin tich Nyasaye; kendo ndiko mane ni kuomgi ne mar Nyasaye.
17. Kane Joshua owinjo koko mane ji goyo nowacho ne Musa niya, “Mahu mar lweny wuok e kambi.”
18. To Musa nodwoke niya, “Ok en mahu mar loch kata ywak mar joma olo e lweny; to en mana koko mar wer ema awinjo.”
19. Kane Musa ochopo machiegni gi kambi koa e tiend got noneno ji kamiel e nyim nyaroya, kendo iye nowangʼ mi nodiro kite mopa mane ni e lwete piny ma gitore matindo tindo.
20. Bangʼe nokawo nyaroya mane giseloso mi owangʼe e mach kendo norege mayom kaka mogo mi noruwe gi pi momiyo jo-Israel mondo omodhi.
21. Nopenjo Harun niya, “Angʼo mane jogi otimoni momiyo irwakogi e richo maduongʼ kamano?”
22. Harun nodwoke niya, “Kik ibed gi ich wangʼ ruodha nimar ingʼeyo kaka chuny jogi osiko kopongʼ gi richo.
23. Ne giwachona kama, ‘Losnwa nyiseche mabiro telonwa, nimar ok wangʼeyo gima otimo ngʼat ma Musa-ni mane ogolowa e piny Misri.’
24. Kuom mano nawachonegi ni, ‘Ngʼato ka ngʼato man-gi bangli mag dhahabu okaw mondo okel.’ Eka negimiya dhahabu kendo nakete e mach mi aloso nyaroyani!”
25. Musa noneno ka ji osenjawni kendo kaka Harun noketogi mi gibedo joma wigi tek ma ijaro gi wasikgi.
26. Kuom mano nochungʼ e dhoranga kambi mowacho niya, “Ngʼato angʼata man kor Jehova Nyasaye obi ira.” Kendo jo-Lawi duto nochungʼ e ngʼeye.
27. Eka nowachonegi niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye, ma Nyasach Israel wacho: ‘Ngʼato ka ngʼato okaw liganglane. Wuothuru ei kambi duto koni gi koni ka ngʼato ka ngʼato nego owadgi, osiepne kod ngʼat modak bute.’ ”
28. Jo-Lawi notimo kaka Musa nochikogi kendo chiengʼno ji madirom alufu adek nonegi.
29. Eka Musa nowacho niya, “Un osewalu ni Jehova Nyasaye kawuono nimar ne ulokoru gi oweteu gi yawuotu kendo Jehova Nyasaye osegwedhou kawuono.”
30. Kinyne Musa nowacho ni ji niya, “Usetimo richo maduongʼ to koro abiro dhi ir Jehova Nyasaye nimar dipoka akwayonu Jehova Nyasaye mondo owenu richou.”
31. Kuom mano Musa nodok ir Jehova Nyasaye mowacho niya, “Yaye, mano kaka jogi osetimo richo malich, ma giseloso nyisechegi mag dhahabu.
32. To koro kiyie, to wenegi richogi, to ka ok kamano, to ruch nyinga oko e kitabu misendikono.”
33. Eka Jehova Nyasaye nodwoko Musa niya, “Ngʼato angʼata motimo richo e nyima ema anaruch nyinge oko e kitabu mara.
34. To koro, dhiyo mondo itelne ji kiterogi kama ne awacho kendo malaikana biro telo nyimu. To kata kamano, ka kindena mar kum ochopo to anakumgi nikech richogi.”
35. Kuom mano, Jehova Nyasaye nogoyo jogo gi tuoche kuom lamo nyaroya mane Harun oloso.

Zaburi 21:1-7
1. Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Yaye Jehova Nyasaye, ruoth oil nikech teko ma imiye. Mano kaka en gi mor maduongʼ nikech isemiyo olocho!
2. Isemiye gima chunye gombo kendo pok idagi timone kwayone. Sela
3. Ne irwake gi gweth momew kendo nisidho osimbo mar dhahabu maler e wiye.
4. Ne okwayi ngima kendo ne imiye; ne imede ndalo mochwere manyaka chiengʼ.
5. Kuom loch mane ichiwo, duongʼ mare duongʼ; isemiye huma gi luor.
6. Adier, isemiye gweth mochwere kendo isemiyo obedo mamor gi mor moa kuomi.
7. Nikech ruoth ogeno kuom Jehova Nyasaye; kuom hera ma ok rum mar Nyasaye Man Malo Moloyo, ok obi yiengni.

Ngeche 7:24-27
24. Koro un yawuota winjauru, chikuru itu ne gima awacho.
25. Kik uyie mondo chunyu odhi e yorene, kata bayo e yorene.
26. Oseketho ngima ji mangʼeny, kendo osemiyo ji mathoth mak kwanre otho.
27. Ode en yo malach matero ji e liel, otelo ni ji koterogi e kuonde mag tho.

Mathayo 25:31-46
31. “Ka Wuod Dhano nobi e duongʼne, kaachiel gi malaike duto, enobed e kom lochne, man-gi duongʼ mar polo.
32. Joma ok jo-Yahudi duto nochokre e nyime, kendo enopog ji, kopogo ngʼato ka ngʼato gi wadgi, mana kaka jakwath pogo rombe kogolo e dier diek.
33. Enoket rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham.
34. “Eka Ruoth nowach ne joma ni e bade korachwich ni, ‘Biuru, un joma ogwedhi mag Wuora; kawuru girkeni maru, pinyruoth mane oiknu nyaka aa chwech piny.
35. Nimar ne adenyo to ne umiya gimoro achamo; riyo noloya, to ne umiya gimoro amodho; ne an wendo; kendo nurwaka ei ot;
36. ne achando lewni, kendo ne urwaka; ne atuo kendo ne urita; ne an e od twech, kendo ne ubiro lima.’  
37. “Eka joma karego nodwoke ni, ‘Ruoth, karangʼo mane wanenie kidenyo mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mi wamiyi gimoro imodho?
38. Karangʼo mane wanenie ka in wendo mi warwaki ei ot, kata kichando lewni mi warwaki?
39. Karangʼo mane waneni ka ituo kata ka in e od twech mi walimi?’  
40. “To Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane utimo ne achiel kuom owetenagi matinie mogik, ne utimona.’
41. “Eka enowachne joma ni e bade koracham ni, ‘Auru buta, un joma okwongʼ-gi, mondo udonji ei mach manyaka chiengʼ mane olosi ne Jachien gi malaikege.
42. Nimar ne adenyo, to onge gima numiya mondo acham; riyo noloya, to onge gima numiya mondo amodhi;
43. ne an wendo, to ne ok urwaka ei ot; ne achando lewni, to ne ok urwaka; ne atuo kendo ne an e od twech, to ne ok ulima?’
44. “To gin bende ginidwok ni, ‘Ruoth, ne waneni karangʼo kidenyo, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata kichando lewni, kata kituo, kata ka in e od twech, to ne ok wakonyi?’
45. “To enodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane ok utimo ne achiel kuom jomatindogi, ne ok utimo ne an.’
46. “Eka gini aa kanyo mi gidonji e kum mochwere, to joma kare e ngima mochwere.”